మాతంగీ మహావిద్య (Matangi Mahavidya)

Matangi Mahavidya

మాతంగీ మహావిద్య (Matangi Mahavidya)

Matangi Jayanti is celebrated on Akshaya Tritiya day in Vaisakha Masam (Shukla Paksha Tritiya day) as per Telugu calendar.

శ్రీ మాతంగీ దశ మహావిద్యలలో తొమ్మిదవ మహావిద్య. మరకతమ వర్ణంతో ప్రకాశించే శ్రీ మాతంగీ దేవికి చెందింది. వశీకరణ దేవతగా ప్రశస్తి పొందిన మాతంగీదేవికి వైశాఖమాసం శుక్లపక్ష తృతీయాతిథి ప్రీతిపాత్రమైనది. రాజమాతంగీ, లఘుశ్యామలా, ఉచ్చిష్టచండాలి, అనే పేర్లతో కూడా ఈ దేవిని పిలుస్తుంటారు.

ఈ దివ్య స్వరూపిణి ఉసాసనవల్ల వాక్సిద్ధి, సకల రాజ స్త్రీ పురుష వశీకరణాశక్తి, ఐశ్వర్యప్రాప్తి సాధకుడికి లభిస్తాయి. ఈ అమ్మవారిని ఆరదించటం వలన సూర్య గ్రహ దోషాలు శాంతిస్తాయి.

మాతంగీ గాయిత్రి:

!! ఓం మాతంగ్యైచ విద్మహే ఉచ్ఛిష్ఠ ఛాండాళ్యైచ ధీమహి తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ !!

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….