శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం/Sri Anjaneya Dwadasa Nama Stotram

Anjaneya Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

Sri Anjaneya Dwadasa Nama Stotram

 

ప్రథమం ఆంజనేయంచ, ద్వితీయం లంకనాశనం

తృతీయం  రామభక్తంచ, చతుర్ధం యోగిపుంగవం

పంచమం కార్యదీక్షంచ, షష్ఠం వాక్యవిశారదం

సప్తమం ధ్యానమగ్నంచ, అష్టమం బుద్ధికౌశలం

నవమం సురవంద్యంచ, దశమం భానుతేజసం

ఏకాదశం  మిత్రశిష్యంచ, ద్వాదశం భక్తకామదం !!  

 

!! సర్వం శ్రీ ఆంజనేయ చరణారవిందార్పణమస్తు !!

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….