శ్రీ గణపతి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం/Sri Ganesha Dwadasa Nama Stotram

Ganesha Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ గణపతి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం
Sri Ganesha Dwadasa Nama Stotram

 

ప్రథమం ఏకదంతంచ,  ద్వితీయం షణ్ముఖాగ్రజం

తృతీయం అనింద్యారూఢంచ, చతుర్ధం మోదకప్రియం

పంచమం ఆద్యపూజ్యంచ, షష్ఠం విఘ్ననివారకం

సప్తమం వేదవేద్యం చ, అష్టమం స్ఫూర్తిదాయకం

నవమం కవిరాజం చ, దశమం నాట్యకౌశలం 

ఏకాదశం గణనాథం చ, ద్వాదశం శూర్పకర్ణకం!!

 

!! సర్వం శ్రీ మహాగణపతి చరణారవిందార్పణమస్తు !!

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….