శ్రీ దక్షిణామూర్తి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం/Sri Dakshinamurthy Dwadasa Nama Stotram

Dakshinamurthy Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ దక్షిణామూర్తి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

Sri Dakshinamurthy Dwadasa Nama Stotram

ప్రథమం దక్షిణామూర్తి నామ, ద్వితీయం వీరాసనస్థితం

తృతీయం వటవృక్షనివాసంచ, చతుర్ధం సనకసనందనాదిసన్నుతం

పంచమం నిగమాగమనుతంచ, షష్ఠం బ్రహ్మజ్ఞానప్రదం

సప్తమం అక్షమాలాధరంశ్చ, అష్టమం చిన్ముద్రముద్రం

నవమం భవరోగభేషజంశ్చ, దశమం కైవల్యప్రదం

ఏకాదశం భాషాసూత్రప్రదంశ్చ,  ద్వాదశం మేధార్ణవం !!

 

!! సర్వం శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి చరణారవిందార్పణమస్తు !!

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….