శ్రీ వరాహ స్వామి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం/Sri Varaha Dwadasa Nama Stotram

Varaha Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ వరాహ స్వామి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

Sri Varaha Dwadasa Nama Stotram

ప్రథమం వరాహదేవ నామ, ద్వితీయం భూవల్లభం

తృతీయం మహారౌద్రంచ,  చతుర్ధం శాంతమానసం

పంచమం ఆదివ్యాధినాశనంశ్చ,  షష్ఠం హిరణ్యాక్షభంజనం 

సప్తమం గదాధరంశ్చ,  అష్టమం క్రోడరూపిణం     

నవమం గ్రహపీడానివారణంశ్చ, దశమం యజ్ఞస్వరూపిణం

ఏకాదశం విప్రవంద్యంశ్చ,  ద్వాదశం విశ్వమంగళం !! 

 

!! సర్వం శ్రీవరాహదేవ చరణారవిందార్పణమస్తు !!

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….