శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశ నామావళిః/16 Names Of Sri Vigneshwara For Chanting

English | Hindi | Telugu

Sri Vigneshwara

శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశ నామావళిః
16 Names Of Sri Vigneshwara For Chanting

ఓం సుముఖాయ నమః
Om Sumukaya namaha

ఓం ఏకదంతాయ నమః
Om Ekadhanthaya namaha

ఓం కపిలాయ నమః
Om Kapilaya namaha

ఓం గజకర్ణకాయ నమః
Om Gaja Karnakaya namaha

ఓం లంబోదరాయ నమః
Om Lambodharaya namaha

ఓం వికటాయ నమః
Om Vikataya namaha

ఓం విఘ్నరాజాయ నమః
Om Vignarajaya  namaha

ఓం గణాధిపాయ నమః
Om Ganadhipaya namaha

ఓం ధూమ్రకేతవే నమః
Om Dhoomrakethave namaha

ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
Om Ganadhyakshaya namaha

ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః
Om Balachandraya namaha

ఓం గజాననాయ నమః
Om Gajananaya namaha

ఓం వక్రతుండాయ నమః
Om Vakrathundaya namaha

ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః
Om Soorpakarnaya namaha

ఓం హేరంబాయ నమః
Om Herambaya namaha

ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః
Om Skandapoorvajaya namaha

“chant them daily as meditation to warm up your mind and calm down your stress”.

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….