శ్రీ సూర్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం/Sri Surya Dwadasa Nama Stotram

English | Hindi | Telugu

Surya Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ సూర్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

Sri Surya Dwadasa Nama Stotram

 

ప్రథమం  సూర్యనారాయణం నామ, ద్వితీయం రోగనాశనం

తృతీయం అహస్కరంచ, చతుర్ధం జ్ఞానవర్ధనం

పంచమం పర్జన్యమిత్రంచ, షష్ఠం కశ్యపనందనం

సప్తమం సర్వశుభదంచ, అష్టమం శతృభంజనం 

నవమం  కిరణకారణంచ, దశమం విశ్వతేజసం

ఏకాదశం వేదవాహనంచ, ద్వాదశం రామసేవితం !!

 

!! సర్వం శ్రీ సూర్యనారాయణ చరణారవిందార్పణమస్తు !!

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….