శ్రీ హయగ్రీవ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం/Sri Hayagriva Dwadasa Nama Stotram

Hayagriva Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ హయగ్రీవ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

Sri Hayagriva Dwadasa Nama Stotram

 

ప్రథమం హయగ్రీవం నామ, ద్వితీయం జ్ఞానపంజరం

తృతీయం ప్రణవోద్గీధం, చతుర్ధం భక్తకామదం

పంచమం సౌమనస్కశ్చ, షష్ఠం హయగ్రీవభంజనం

సప్తమం లలితాఉపాసకశ్చ,  అష్టమం శుద్ధస్ఫటికం

నవమం కంబుకంఠంచ, దశమం అక్షమాలాధరం

ఏకాదశం జాడ్యనాశనంశ్చ, ద్వాదశం వాగీశ్వరేశ్వరం !!

 

!! సర్వం శ్రీ హయగ్రీవ చరణారవిందార్పణమస్తు !!

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….