Share:

Bhu Suktam

Bhu Suktam / భూ సూక్తం

తైత్తిరీయ సంహితా – 1.5.3
తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణం – 3.1.2

ఓమ్ ॥ ఓం భూమి॑ర్భూ॒మ్నా ద్యౌర్వ॑రి॒ణాఽంతరి॑క్షం మహి॒త్వా ।
ఉ॒పస్థే॑ తే దేవ్యదితే॒ఽగ్నిమ॑న్నా॒ద-మ॒న్నాద్యా॒యాద॑ధే ॥

ఆఽయంగౌః పృశ్ఞి॑రక్రమీ॒-దస॑నన్మా॒తరం॒ పునః॑ ।
పి॒తరం॑ చ ప్ర॒యంథ్​సువః॑ ॥

త్రి॒గ్ం॒శద్ధామ॒ విరా॑జతి॒ వాక్ప॑తం॒గాయ॑ శిశ్రియే ।
ప్రత్య॑స్య వహ॒ద్యుభిః॑ ॥

అ॒స్య ప్రా॒ణాద॑పాన॒త్యం॑తశ్చ॑రతి రోచ॒నా ।
వ్య॑ఖ్యన్-మహి॒షః సువః॑ ॥

యత్త్వా᳚ క్రు॒ద్ధః ప॑రో॒వప॑మ॒న్యునా॒ యదవ॑ర్త్యా ।
సు॒కల్ప॑మగ్నే॒ తత్తవ॒ పున॒స్త్వోద్దీ॑పయామసి ॥

యత్తే॑ మ॒న్యుప॑రోప్తస్య పృథి॒వీ-మను॑దధ్వ॒సే ।
ఆ॒ది॒త్యా విశ్వే॒ తద్దే॒వా వస॑వశ్చ స॒మాభ॑రన్న్ ॥

మే॒దినీ॑ దే॒వీ వ॒సుంధ॑రా స్యా॒ద్వసు॑ధా దే॒వీ వా॒సవీ᳚ ।
బ్ర॒హ్మ॒వ॒ర్చ॒సః పి॑తృ॒ణాం శ్రోత్రం॒ చక్షు॒ర్మనః॑ ॥

దే॒వీ హి॑రణ్యగ॒ర్భిణీ॑ దే॒వీ ప్ర॑సో॒దరీ᳚ ।
సద॑నే స॒త్యాయ॑నే సీద ।

స॒ము॒ద్రవ॑తీ సావి॒త్రీ ఆహ॒నో దే॒వీ మ॒హ్యం॑గీ᳚ ।
మ॒హో ధర॑ణీ మ॒హోఽత్య॑తిష్ఠత్ ॥

శృం॒గే శృం॑గే య॒జ్ఞే య॑జ్ఞే విభీ॒షణీ᳚ ఇంద్ర॑పత్నీ వ్యా॒పినీ॒ సర॑సిజ ఇ॒హ ।
వా॒యు॒మతీ॑ జ॒లశయ॑నీ స్వ॒యం ధా॒రాజా॑ స॒త్యంతో॒ పరి॑మేదినీ
సో॒పరి॑ధత్తంగాయ ॥

వి॒ష్ణు॒ప॒త్నీం మ॑హీం దే॒వీం᳚ మా॒ధ॒వీం మా॑ధవ॒ప్రియామ్ ।
లక్ష్మీం᳚ ప్రియస॑ఖీం దే॒వీం॒ న॒మా॒మ్యచ్యు॑తవ॒ల్లభామ్ ॥

ఓం ధ॒ను॒ర్ధ॒రాయై॑ వి॒ద్మహే॑ సర్వసి॒ద్ధ్యై చ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ ధరా ప్రచో॒దయా᳚త్ ।

Know More : Sri Suktam

శృ॒ణ్వంతి॑ శ్రో॒ణామమృత॑స్య గో॒పాం పుణ్యా॑మస్యా॒ ఉప॑శృణోమి॒ వాచ᳚మ్ ।
మ॒హీందే॒వీం-విఀష్ణు॑పత్నీ మజూ॒ర్యాం ప్రతీ॒చీ॑మేనాగ్ం హ॒విషా॑ యజామః ॥

త్రే॒ధా విష్ణు॑ రురుగా॒యో విచ॑క్రమే మ॒హీం దివం॑ పృథి॒వీ-మం॒తరి॑క్షమ్ ।
తచ్ఛ్రో॒ణైత్రిశవ॑ ఇ॒చ్ఛమా॑నా పుణ్య॒గ్గ్॒ శ్లోకం॒-యఀజ॑మానాయ కృణ్వ॒తీ ॥

స్యో॒నాపృ॑థివి॒భవా॑నృక్ష॒రాని॒వేశ॑నీ యచ్ఛా॑న॒శ్శర్మ॑ స॒ప్రథాః᳚ ॥

అది॑తిర్దే॒వా గం॑ధ॒ర్వా మ॑ను॒ష్యాః᳚ పి॒తరో సు॑రాస్తేషాగ్ం స॒ర్వ భూ॒తా॒నాం᳚ మా॒తా మే॒దినీ॑ మహతా మ॒హీ ।
సావి॒త్రీ గా॑య॒త్రీ జగ॑త్యు॒ర్వీ పృ॒థ్వీ బ॑హులా॒ విశ్వా॑ భూ॒తాక॒తమాకాయాసా స॒త్యేత్య॒మృతే॑తి వసి॒ష్ఠః ॥

ఇక్షుశాలియవసస్యఫలాఢ్యే పారిజాత తరుశోభితమూలే ।
స్వర్ణ రత్న మణి మంటప మధ్యే చింతయేత్ సకల లోకధరిత్రీమ్ ॥

శ్యామాం-విఀచిత్రాం నవరత్న భూషితాం చతుర్భుజాం తుంగపయోధరాన్వితామ్ ।
ఇందీవరాక్షీం నవశాలి మంజరీం శుకం దధానాం శరణం భజామహే ॥

సక్తు॑మివ॒ తిత॑ఉనా పునంతో॒ యత్ర॒ ధీరా॒ మన॑సా॒ వాచ॒ మక్ర॑త ।
అత్రా॒ సఖా᳚స్స॒ఖ్యాని॑ జానతే భ॒ద్రైషాం᳚-లఀ॒క్ష్మీర్ని॑హి॒తాధి॑వా॒చి ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….