Krimi Samharaka Suktam

Krimi Samharaka Suktam / క్రిమి సంహారక సూక్తం (యజుర్వేద) (కృ.య.తై.ఆ.4.36.1) అత్రి॑ణా త్వా క్రిమే హన్మి । కణ్వే॑నContinue Reading

Vishwakarma Suktam

Vishwakarma Suktam / విశ్వకర్మ సూక్తం (తై. సం. 1.4.6) య ఇ॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ జుహ్వ॒దృషి॒ర్​హోతా॑ నిష॒సాదా॑ పి॒తాContinue Reading

Durva Suktam

Durva Suktam / దుర్వా సూక్తం (మహానారాయణ ఉపనిషద్) స॒హ॒స్ర॒పర॑మా దే॒వీ॒ శ॒తమూ॑లా శ॒తాంకు॑రా । సర్వగ్ం॑ హరతు॑ మేContinue Reading

Neela Suktam

Neela Suktam / నీలా సూక్తం ఓం గృ॒ణా॒హి॒ । ఘృ॒తవ॑తీ సవిత॒రాధి॑పత్యైః॒ పయ॑స్వతీ॒రంతి॒రాశా॑నో అస్తు । ధ్రు॒వా ది॒శాం-విఀష్ణు॑ప॒త్న్యఘో॑రా॒ఽస్యేశా॑నా॒సహ॑సో॒యాContinue Reading

Bhagya Suktam

Bhagya Suktam / భాగ్య సూక్తం ఓం ప్రా॒తర॒గ్నిం ప్రా॒తరింద్రగ్ం॑ హవామహే ప్రా॒తర్మి॒త్రా వరు॑ణా ప్రా॒తర॒శ్వినా᳚ । ప్రా॒తర్భగం॑ పూ॒షణం॒Continue Reading

Nasadiya Suktam

Nasadiya Suktam / నాసదీయ సూక్తం (ఋ.10.129) నాస॑దాసీ॒న్నో సదా॑సీత్త॒దానీం॒ నాసీ॒ద్రజో॒ నో వ్యో॑మా ప॒రో యత్ । కిమావ॑రీవః॒Continue Reading

Pavamana Suktam

Pavamana Suktam / పవమాన సూక్తం ఓమ్ ॥ హిర॑ణ్యవర్ణాః॒ శుచ॑యః పావ॒కా యాసు॑ జా॒తః క॒శ్యపో॒ యాస్వింద్రః॑ ।Continue Reading

Bhu Suktam

Bhu Suktam / భూ సూక్తం తైత్తిరీయ సంహితా – 1.5.3 తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణం – 3.1.2 ఓమ్ ॥Continue Reading

Mrittika Suktam

Mrittika Suktam / మృత్తికా సూక్తం (మహానారాయణ ఉపనిషద్) భూమి-ర్ధేను-ర్ధరణీ లో॑కధా॒రిణీ । ఉ॒ధృతా॑ఽసి వ॑రాహే॒ణ॒ కృ॒ష్ణే॒న శ॑త బా॒హునాContinue Reading

Saraswati Suktam

Medha Suktam / మేధా సూక్తం తైత్తిరీయారణ్యకం – 4, ప్రపాఠకః – 10, అనువాకః – 41-44 ఓం-యఀశ్ఛంద॑సామృష॒భోContinue Reading

Manyu Suktam

Manyu Suktam / మన్యు సూక్తం ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84 యస్తే᳚ మ॒న్యోఽవి॑ధద్ వజ్ర సాయక॒Continue Reading