Ketu Kavacham

Ketu Kavacham Ketu Kavacham in Telugu / శ్రీ కేతు కవచం  ఓం అస్య శ్రీకేతుకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య పురన్దర ఋషిఃContinue Reading

Rahu Kavacham

Rahu Kavacham Rahu Kavacham in Telugu / శ్రీ రాహు కవచం అస్య శ్రీరాహుకవచస్తోత్ర మహామన్త్రస్య చంద్రఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దఃContinue Reading

Shukra Kavacham

Shukra Kavacham Shukra Kavacham in Telugu / శుక్ర కవచం ధ్యానం మృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభం పీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినమ్ । సమస్తశాస్త్రార్థవిధింContinue Reading

Brihaspati Kavacham

Brihaspati Kavacham Brihaspati Kavacham in Telugu / బృహస్పతి కవచం  అస్య శ్రీబృహస్పతికవచస్తోత్రమన్త్రస్య ఈశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దఃContinue Reading

Budha Kavacham

Budha Kavacham Budha Kavacham in Telugu / బుధ కవచం  అస్య శ్రీ బుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్Continue Reading

Angaraka Kavacham

Angaraka Kavacham Mangal or Angaraka Kavacham in Telugu / అంగారక కవచం  అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్తోత్రమహామన్త్రస్యContinue Reading

Chandra Kavacham

Chandra Kavacham Chandra Kavacham in Telugu / శ్రీ చంద్ర కవచం  అస్య శ్రీచంద్రకవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిఃContinue Reading

Surya

Surya Kavacham Surya Kavacham in Telugu / శ్రీ సూర్య కవచం  యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ | శృణుష్వ మునిశార్దూలContinue Reading

Navagraha Kavacham

Navagraha Kavacham Navagraha Kavacham in Telugu / నవగ్రహ కవచం  శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిఃContinue Reading