Sri Varahi Devi Kavacham

Sri Varahi Devi Kavacham శ్రీ వారాహీ దేవి కవచం అస్యశ్రీ వారాహీ కవచస్య త్రిలోచన ఋషీః అనుష్టుప్ ఛందఃContinue Reading

Sri Varahi Devi Stotram

Sri Varahi Devi Stotram శ్రీ వారాహీ దేవీ స్తోత్రమ్ అస్యశ్రీ కిరాతవారాహీ స్తోత్రమంత్రస్య కిరాత వారాహి ఋషిః అనుష్టుప్Continue Reading

Kanakadhara Stotram

కనకధారా స్తోత్రం Kanakadhara Stotram వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలమ్ | అమందానందసందోహం బంధురం సింధురాననం || అంగంContinue Reading

Ashtalakshmi Stotra

अष्टल क्ष्मी स्तोत्र Ashta lakshmi stotra सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि, चन्द्र सहोदरि हेममये  मुनिगण वन्दितContinue Reading

Mahalakshmi ashtakam

|| మహాలక్ష్మ్యష్టకం || || Mahalakshmi Ashtakam || ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే |Continue Reading