Share:

Pavamana Suktam

Pavamana Suktam / పవమాన సూక్తం

ఓమ్ ॥ హిర॑ణ్యవర్ణాః॒ శుచ॑యః పావ॒కా
యాసు॑ జా॒తః క॒శ్యపో॒ యాస్వింద్రః॑ ।
అ॒గ్నిం-యాఀ గర్భ॑ఓ దధి॒రే విరూ॑పా॒స్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు ॥

యాసా॒గ్ం॒ రాజా॒ వరు॑ణో॒ యాతి॒ మధ్యే॑
సత్యానృ॒తే అ॑వ॒పశ్యం॒ జనా॑నామ్ ।
మ॒ధు॒శ్చుత॒శ్శుచ॑యో॒ యాః పా॑వ॒కాస్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు ॥

యాసాం᳚ దే॒వా ది॒వి కృ॒ణ్వంతి॑ భ॒క్షం
యా అం॒తరి॑క్షే బహు॒ధా భవం॑తి ।
యాః పృ॑థి॒వీం పయ॑సోం॒దంతి శు॒క్రాస్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు ॥

శి॒వేన॑ మా॒ చక్షు॑షా పశ్యతాపశ్శి॒వయా॑
త॒నువోప॑ స్పృశత॒ త్వచ॑ఓ మే ।
సర్వాగ్॑ఓ అ॒గ్నీగ్ం ర॑ప్సు॒షదో॑ హువే వో॒ మయి॒
వర్చో॒ బల॒మోజో॒ నిధ॑త్త ॥

Know More : Narayana Suktam

పవ॑మాన॒స్సువ॒ర్జనః॑ । ప॒విత్రే॑ణ॒ విచ॑ర్​షణిః ।
యః పోతా॒ స పు॑నాతు మా । పు॒నంతు॑ మా దేవజ॒నాః ।
పు॒నంతు॒ మన॑వో ధి॒యా । పు॒నంతు॒ విశ్వ॑ ఆ॒యవః॑ ।
జాత॑వేదః ప॒విత్ర॑వత్ । ప॒విత్రే॑ణ పునాహి మా ।
శు॒క్రేణ॑ దేవ॒దీద్య॑త్ । అగ్నే॒ క్రత్వా॒ క్రతూ॒గ్ం॒ రను॑ ।
యత్తే॑ ప॒విత్ర॑మ॒ర్చిషి॑ । అగ్నే॒ విత॑తమంత॒రా ।
బ్రహ్మ॒ తేన॑ పునీమహే । ఉ॒భాభ్యాం᳚ దేవసవితః ।
ప॒విత్రే॑ణ స॒వేన॑ చ । ఇ॒దం బ్రహ్మ॑ పునీమహే ।
వై॒శ్వ॒దే॒వీ పు॑న॒తీ దే॒వ్యాగా᳚త్ ।
యస్యై॑ బ॒హ్వీస్త॒నువో॑ వీ॒తపృ॑ష్ఠాః ।
తయా॒ మదం॑తః సధ॒మాద్యే॑షు ।
వ॒యగ్గ్ స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ ।
వై॒శ్వా॒న॒రో ర॒శ్మిభి॑ర్మా పునాతు ।
వాతః॑ ప్రా॒ణేనే॑షి॒రో మ॑యో॒ భూః ।
ద్యావా॑పృథి॒వీ పయ॑సా॒ పయో॑భిః ।
ఋ॒తావ॑రీ య॒జ్ఞియే॑ మా పునీతామ్ ॥

బృ॒హద్భిః॑ సవిత॒స్తృభిః॑ । వర్‍షి॑ష్ఠైర్దేవ॒మన్మ॑భిః । అగ్నే॒ దక్షైః᳚ పునాహి మా । యేన॑ దే॒వా అపు॑నత । యేనాపో॑ ది॒వ్యంకశః॑ । తేన॑ ది॒వ్యేన॒ బ్రహ్మ॑ణా । ఇ॒దం బ్రహ్మ॑ పునీమహే । యః పా॑వమా॒నీర॒ద్ధ్యేతి॑ । ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑త॒గ్ం॒ రసం᳚ । సర్వ॒గ్ం॒ స పూ॒తమ॑శ్నాతి । స్వ॒ది॒తం మా॑త॒రిశ్వ॑నా । పా॒వ॒మా॒నీర్యో అ॒ధ్యేతి॑ । ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑త॒గ్ం॒ రసం᳚ । తస్మై॒ సర॑స్వతీ దుహే । క్షీ॒రగ్ం స॒ర్పిర్మధూ॑ద॒కమ్ ॥

పా॒వ॒మా॒నీస్స్వ॒స్త్యయ॑నీః । సు॒దుఘా॒హి పయ॑స్వతీః । ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑తో॒ రసః॑ । బ్రా॒హ్మ॒ణేష్వ॒మృతగ్॑ఓ హి॒తమ్ । పా॒వ॒మా॒నీర్ది॑శంతు నః । ఇ॒మం-లోఀ॒కమథో॑ అ॒ముమ్ । కామా॒న్‍థ్సమ॑ర్ధయంతు నః । దే॒వీ‍ర్దే॒వైః స॒మాభృ॑తాః । పా॒వ॒మా॒నీస్స్వ॒స్త్యయ॑నీః । సు॒దుఘా॒హి ఘృ॑త॒శ్చుతః॑ । ఋషి॑భిః॒ సంభృ॑తో॒ రసః॑ । బ్రా॒హ్మ॒ణేష్వ॒మృతగ్॑ఓ హి॒తమ్ । యేన॑ దే॒వాః ప॒విత్రే॑ణ । ఆ॒త్మాన॑ఓ పు॒నతే॒ సదా᳚ । తేన॑ స॒హస్ర॑ధారేణ । పా॒వ॒మా॒న్యః పు॑నంతు మా । ప్రా॒జా॒ప॒త్యం ప॒విత్రం᳚ । శ॒తోద్యా॑మగ్ం హిర॒ణ్మయం᳚ । తేన॑ బ్రహ్మ॒ విదో॑ వ॒యమ్ । పూ॒తం బ్రహ్మ॑ పునీమహే । ఇంద్ర॑స్సునీ॒తీ స॒హమా॑ పునాతు । సోమ॑స్స్వ॒స్త్యా వ॑రుణస్స॒మీచ్యా᳚ । య॒మో రాజా᳚ ప్రమృ॒ణాభిః॑ పునాతు మా । జా॒తవే॑దా మో॒ర్జయం॑త్యా పునాతు । భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥

ఓం తచ్ఛం॒-యోఀరావృ॑ణీమహే । గా॒తుం-యఀ॒జ్ఞాయ॑ । గా॒తుం-యఀ॒జ్ఞప॑తయే ।
దైవీ᳚స్స్వ॒స్తిర॑స్తు నః । స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః । ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ । శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే᳚ । శం చతు॑ష్పదే ॥
ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….