అపరా ఏకాదశి/Apara Ekadashi

అపరా ఏకాదశి ధర్మరాజు శ్రీ కృష్ణుడు అడిగిను: జనార్ధనా! వైశాఖ మాసములోని కృష్ణపక్ష ఏకాదశిని ఏమని పేరు? దాని గొప్పతనమును […]

error: