Share:

Guru Vandanam

Guru Vandanam

Guru Vandanam in Telugu / శ్రీ గురు వందనం

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరమ్ ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 1 ॥

అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా ।
చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 2 ॥

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురురేవ పరంబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 3 ॥

స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్సచరాచరమ్ ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 4 ॥

చిన్మయం వ్యాపియత్సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 5 ॥

త్సర్వశ్రుతిశిరోరత్నవిరాజిత పదాంబుజః ।
వేదాంతాంబుజసూర్యోయః తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 6 ॥

చైతన్యః శాశ్వతఃశాంతో వ్యోమాతీతో నిరంజనః ।
బిందునాద కలాతీతః తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 7 ॥

జ్ఞానశక్తిసమారూఢః తత్త్వమాలావిభూషితః ।
భుక్తిముక్తిప్రదాతా చ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 8 ॥

అనేకజన్మసంప్రాప్త కర్మబంధవిదాహినే ।
ఆత్మజ్ఞానప్రదానేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 9 ॥

శోషణం భవసింధోశ్చ జ్ఞాపణం సారసంపదః ।
గురోః పాదోదకం సమ్యక్ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 10 ॥

న గురోరధికం తత్త్వం న గురోరధికం తపః ।
తత్త్వజ్ఞానాత్పరం నాస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 11 ॥

మన్నాథః శ్రీజగన్నాథః మద్గురుః శ్రీజగద్గురుః ।
మదాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 12 ॥

గురురాదిరనాదిశ్చ గురుః పరమదైవతమ్ ।
గురోః పరతరం నాస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 13 ॥

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ ।
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ ॥ 14 ॥

 

Guru Vandanam in Hindi / श्री गुरु वंदनम्

अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 1 ॥

अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 2 ॥

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुरेव परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 3 ॥

स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित्सचराचरम् ।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 4 ॥

चिन्मयं व्यापियत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 5 ॥

त्सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजित पदांबुजः ।
वेदांतांबुजसूर्योयः तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 6 ॥

चैतन्यः शाश्वतःशांतो व्योमातीतो निरंजनः ।
बिंदुनाद कलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 7 ॥

ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः ।
भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 8 ॥

अनेकजन्मसंप्राप्त कर्मबंधविदाहिने ।
आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 9 ॥

शोषणं भवसिंधोश्च ज्ञापणं सारसंपदः ।
गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 10 ॥

न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः ।
तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 11 ॥

मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ।
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 12 ॥

गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् ।
गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 13 ॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ 14 ॥

 

Guru Stotram or Guru Vandanam in English 

akhaṇḍamaṇḍalākāraṃ vyāptaṃ yēna charācharam ।
tatpadaṃ darśitaṃ yēna tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 1 ॥

ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā ।
chakṣurunmīlitaṃ yēna tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 2 ॥

gururbrahmā gururviṣṇuḥ gururdēvō mahēśvaraḥ ।
gururēva parambrahma tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 3 ॥

sthāvaraṃ jaṅgamaṃ vyāptaṃ yatkiñchitsacharācharam ।
tatpadaṃ darśitaṃ yēna tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 4 ॥

chinmayaṃ vyāpiyatsarvaṃ trailōkyaṃ sacharācharam ।
tatpadaṃ darśitaṃ yēna tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 5 ॥

tsarvaśrutiśirōratnavirājita padāmbujaḥ ।
vēdāntāmbujasūryōyaḥ tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 6 ॥

chaitanyaḥ śāśvataḥśāntō vyōmātītō nirañjanaḥ ।
bindunāda kalātītaḥ tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 7 ॥

jñānaśaktisamārūḍhaḥ tattvamālāvibhūṣitaḥ ।
bhuktimuktipradātā cha tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 8 ॥

anēkajanmasamprāpta karmabandhavidāhinē ।
ātmajñānapradānēna tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 9 ॥

śōṣaṇaṃ bhavasindhōścha jñāpaṇaṃ sārasampadaḥ ।
gurōḥ pādōdakaṃ samyak tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 10 ॥

na gurōradhikaṃ tattvaṃ na gurōradhikaṃ tapaḥ ।
tattvajñānātparaṃ nāsti tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 11 ॥

mannāthaḥ śrījagannāthaḥ madguruḥ śrījagadguruḥ ।
madātmā sarvabhūtātmā tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 12 ॥

gururādiranādiścha guruḥ paramadaivatam ।
gurōḥ parataraṃ nāsti tasmai śrīguravē namaḥ ॥ 13 ॥

tvamēva mātā cha pitā tvamēva
tvamēva bandhuścha sakhā tvamēva ।
tvamēva vidyā draviṇaṃ tvamēva
tvamēva sarvaṃ mama dēva dēva ॥ 14 ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….