Share:

 

Sri Venkateswara Suprabhatam

Sri Venkateswara Suprabhatam

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

||ఓం||
కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవ మాహ్నికమ్. ||1|| (2 times)

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ
ఉత్తిష్ఠ కమలా కాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు. ||2|| (2 times)

మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైట భారేః
వక్షో విహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే |
శ్రీ స్వామి నిశ్రిత జనప్రియ దానశీలే
శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్. ||3|| (2 times)

తవ సుప్రభాత మరవిందలోచనే
భవతు ప్రసన్న ముఖచంద్రమండలే
విధి శంకరేంద్ర వనితాభి రర్చితే
వృషశైల నాథ దయితే దయానిధే. ||4||

అత్ర్యాది సప్తఋషయస్స ముపా స్యసంధ్యాం
ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి
ఆదాయ పాదయుగ మర్చయుతుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||5||

పంచాన నాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాది చరితం విభుధాః స్తువంతి
భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధిమారాత్
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||6||

(ఈషత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ
పూగద్రుమాది సుమనోహర పాళికానాం)
ఆవాతి మందమనిల స్సహ దివ్యగంధైః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||7||

ఉన్మీల్యనేత్రయుగముత్తమ పంజరస్థాః
పాత్రావశిష్ట కదళీఫల పాయసాని
భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠంతి
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||8||

తంత్రీప్రకర్ష మధురస్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోపి
భాషాసమగ్రమసకృత్కర చారురమ్యం
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||9||

(భృంగావళీచ మకరంద రసానువిద్ధ
ఝంకారగీత నినదైః సహ సేవనాయ)
నిర్యాత్యుపాంత సరసీ కమలోదరేభ్యః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||10||

యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్ర ఘోషాః
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||11||

Know More : Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram

పద్మేశమిత్రశతపత్ర గతాళివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగ లక్ష్యాం
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. ||12||

శ్రీ మన్నభీష్ట వరదాఖిల లోకబంధో
శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో
శ్రీ దేవతా గృహ భుజాంతర దివ్య మూర్తే
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||13||(2 times)

శ్రీ స్వామి పుష్కరిణి కాప్లవ నిర్మలాంగాః
శ్రేయోర్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః
ద్వారే వసంతి వరవేత్ర హతోత్తమాంగాః
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||14||

(శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యాం)
ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనిశం వదంతి
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||15||

(సేవాపరాః శివసురేశ కృశానుధర్మ
రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథాః)
బద్దాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్షదేశాః
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||16||

(ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజా
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః)
స్వస్వాధికార మహిమాదిక మర్థయంతే
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||17||

(సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్యసౌరి
స్వర్భానుకేతు దివి షత్పరిషత్ప్రధానాః)
త్వద్దాస దాస చరమావధి దాస దాసాః
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||18||

త్వత్పాదధూళిభరిత స్ఫురితోత్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గనిరపేక్ష నిజాంతరంగా
కల్పాగమాకలనయా కులతాం లభంతే
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||19||

త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాంశ్రయంతః
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయంతే
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||20||

శ్రీ భూమి నాయక దయాది గుణామృతాబ్ధే
దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే
శ్రీ మన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||21||

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్ధన చక్రపాణే
శ్రీవత్సచిహ్న శరనాగతపారిజాత
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||22||

కందర్పదర్పహర సుందర దివ్యమూర్తే
కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మలలోలదృష్టే
కళ్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్య కీర్తే
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||23||

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్
స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర
శేషాంశ రామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||24||

ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం
దివ్యం వియత్సరతి హేమఘటేషు పూర్ణం
ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతం. ||25||

Know More : Venkateswara Vajra Kavacha Stotram

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః

శ్రీవైష్ణవాః సతత మర్చిత మంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతం. ||26||

బ్రహ్మాదయస్సురవరాస్స మహర్షయస్తే
సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తు హస్తాః
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||27||

లక్ష్మీనివాస నిరవద్య గుణైక సింధో
సంసార సాగర సముత్తరణైక సేతో
వేదాంత వేద్య నిజవైభవ భక్తభోగ్య
శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతం. ||28|| (2 times)

ఇత్థం వృషాచలపతే రిహ సుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః
తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరంగ భాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతే. ||29|| (2 times)

Venkateswara Suprabhatam in Englixh With Meaning

1) Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe

Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam. ||1||(Twice)

Meaning: Sri Rama! Kausalya’s endearing son! Wake up, dear;
You have to do Your day-to-day duties; Do wake up please.

2) Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja

Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru ||2||(Twice)

Meaning: Sri Govinda! All the three worlds are under Your rule; they have to prosper. Wake up, my child.

3) Mathassamasta jagatham madukaitabhare:

Vakshoviharini manohara divyamoorthe

Sree swamini srithajana priya danaseele

Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham.||3||

 

Meaning: Sri Lakshmi! You are in Venkateswara’s’s bosom, With Your lotus-eyes wide open to the world. Get up dear.

4) Thavasuprabhathamaravindalochane

Bhavathu prasanna mukhachandra mandale

Vidhisankarendra vanithabhirarchithe

Vrishasaila nathadavithel davanidhe.||4||

Meaning: Sri Lakshmi! The celestials viz. Parvati, Saraswati, and Indrani stand in prayer to Thee. You have an endearing attachment to Your devotees.

5) Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam

Aakasa sindhu kamalani manoharani

Aadaya padhayuga marchayithum prapanna:

Seshadrisekhara vibho! Thava suprabhatham.||5||

Meaning: Sri Srinivasa! Maharishis like Atri are forging ahead from far and near, for your darshan, Get up, dear.

6) Panchananabja bhava shanmukavasavadhya:

Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi

Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath

Seshadri sekhara vibho! thava subrabhatham.||6||

Meaning: Aran, Ayan, Shanmuga and Devas are all anxious to adore You. The daily Panchangam is to be read and approved by You. Get up, Srinivasa, dear.

7) Eeshathprapulla saraseeruha narikela

Phoogadrumadi sumanohara Balikanam

Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai:

Seshadri shekara vibho! thava suprabhatham.||7||

Meaning: Dawn is ahead. Flowers are opening their petals. The morning breeze is bracing. Get up and bless Your devotees.

8) Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa:

Paathraa vasishta kadhaleephala payasani Bhukthvaa

saleelamatha keli sukha: patanthi

Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham.||8||

Meaning: Parrots are chanting Your celestial names repeatedly to the ecstasy of Your Bakthas. Get up, God, to hear the Sahasranamams of Your Divine Self.

9) Thanthreeprakarshamadhuraswanaya

vipanchyaa Gayathyanantha charitham

thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sararammyam

Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham.||9||

Meaning: Thumburu Narada is speeding up to You. His Veena is set to sing Your glory. Do hear these melodious songs of Narada.

10) Brungavaleecha makaranda rashanuvidda

Jhankara geetha ninadaissa sevanaya

Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha

Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham.||10||

Meaning: Lotushidden bees, having come out in the open with the opening of the petals, are singing solemn hymns. Oh Srinivasa! You are omnipotent.

11) Yoshaganena varadhadni vimathyamaane

Ghoshalayeshu dhadhimanthana theevraghoshaaha

Roshaathkalim vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha

Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham.||11||

Meaning: Ayarpadi, ladies are singing their sweet melodies as they are churning butter. They announce the day-dawn. Get up, Oh Govinda! Bless these endearing Gopis.

12) Padmeshamithra sathapathra kathalivargha

Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya

Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam

Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham.||12||

Meaning: The humming black bees seem to sing that they are far more attractive than the black ‘Kuvali’ flowers from which they draw honey.All the three of you namely, bees, flowers and Your Holy Self form a holy Trinity in colour and splendour.

13) Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho

Sree Sreenivasa Jagadekadayaika sindho

Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||13||

Meaning: You have changed Your abode from Heaven to Venkatam to give boons to Your devotees. Do Hurry up! Venkatesa, to bless them.

 

14) Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa

Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha

Dware vasanthi varavethra hathothamangaha:

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||14||

Meaning: Ayan, Aran and Celestials, after taking bath in Swami Pushkarini, are awaiting Your Grace to receive blessings.

15) Sree seshasaila garudachala venkatadri

Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam

Akhyam thvadeeyavasathe ranisam vadanthi

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||15||

Meaning: You have made Venkatam your permanent abode. Aran, and celestials are chanting the glory of the Sapthagiri.

16) Sevaaparaashiva suresa krusanudharma

Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha:

Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha:

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||16||

Meaning: The Dikpalakars, eight in number, are seeking Your grace in prayerful mood to take orders for their allotted work.

17) Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja

Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja:

Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||17||

Meaning: Garuda, lion, Anata, Gaja, Aswa, all these five are awaiting Your Command to improve their way of doing things to serve You better and more effectively.

18) Sooryendhubhouma bhudhavakpathi kavya souri

Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa:

Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa:

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||18||

Meaning: Navagrahas are awaiting Your pleasure. Please wake up.

19) Thwathpadadhulibharita spurithothha manga:

Swargapavarga nirapeksha nijantharanga:

Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||19||

Meaning: Surya and the rest of the Navagrahas are steadfast in their dutiful obeissance to Your devotees. They await Your Command to serve you through your devotees.

20) Thvadgopuragra sikharani nireekshmana

Swargapavarga padaveem paramam shrayantha:

Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe

Sree Venkatachalapathe! thava Suprabhatham.||20||

Meaning: Srinivasa! Mankind desires to be with you for ever and for ever in.
Venkatam and to serve You life-long.

21) Sree bhoominayaka dayadhi gunammruthabdhe

Devadideva jagadeka saranya moorthe

Sreemannanantha garudadibhirarchithangre

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||21||

Meaning: Ananta and Garuda are eagerly standing at Your door. Their anxious to serve You at a moment’s notice is telling.

22) Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva

Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane

Sree vathsachinha saranagatha parijatha

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||22||

Meaning: Bakthas are chanting Your names as Vasudeva, Madhava, Govinda,

Janardhana, Chakrapani and other endearing names. Devotees are ever ready to obey Your Command.

23) Kandarpa darpa hara sundara divya murthe

Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte

Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||23||

Meaning: Sri Lakshmi is enchanted by Your beauty. She would not leave her Lord. For the sake of Bakthas get up please and afford them Dharshan.

24) Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin

Swamin parashvatha thapodana Ramachandra

Seshamsharama yadhunandana kalki roopa

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||24||

Meaning: Thy descent from Paramapada was heralded in Thy numerous avathars when You did immense good to Your devotees. Great God, do come to us to help us in our distress.

25) Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham

Divyam viyathsarithi hemaghateshu poornam

Drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta:

Thishtanthi Venkatapathe! thava suprabhatham.||25||

Meaning: Vedic Savants are in wait with Akasaganga theertham for Your morning Anushtanam. Vedic hymns sung by them are a delight to hear and cherish. Do get up Sri Srinivasa

26) Bhaswanudethi vikachani saroruhani

Sampoorayanthi ninadai: kakubho vihangha:

Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe

Dhamasrayanthi thava Venkata! subrabhatham.||26||

Meaning: The twitterings of birds on all sides proclaim the dawn of the day.
Devotees are gathered in numbers and they sing their vociferous adoration to You.

27) Bhramadayassuravarasamaharshayastthe

Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya:

Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa:

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||27||

Meaning: Brahma and celestials are awaiting You with their choicest edibles to greet You, great God.

28) Lakshminivasa niravadya gunaika sindo:

Samsarasagara samuththaranaika setho

Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya

Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham.||28|| {2 Times}

Meaning: Devotees in ecstasy are at Your door in all eagerness. You are in duty bound to help them with your inimitable caress and affection; Great one!

29) ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham

Ye manava: prathidinam patithum pravrutha:

Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam

Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe.||29|| {2 Times}

Meaning: Day-to-day prayers to You, Sri Vehkatesa! fetch untold
wealth of devotional culture and fervour. God, give us your grace.

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….