Share:
Listen to this article

Narasimha Kavacham

Narasimha Kavacham

Narasimha Kavacham in Telugu / నృసింహ కవచం

నృసింహ కవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా |
సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || ౧ ||

సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకమ్ |
ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ || ౨ ||

వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందుసమప్రభమ్ |
లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ || ౩ ||

చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండలశోభితమ్ |
ఉరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితమ్ || ౪ ||

తప్తకాంచనసంకాశం పీతనిర్మలవాసనమ్ |
ఇంద్రాదిసురమౌళిస్థస్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః || ౫ ||

విరాజితపదద్వంద్వం శంఖచక్రాదిహేతిభిః |
గరుత్మతా సవినయం స్తూయమానం ముదాన్వితమ్ || ౬ ||

స్వహృత్కమలసంవాసం కృత్వా తు కవచం పఠేత్ |
నృసింహో మే శిరః పాతు లోకరక్షాత్మసంభవః || ౭ ||

సర్వగోఽపి స్తంభవాసః ఫాలం మే రక్షతు ధ్వనిమ్ |
నృసింహో మే దృశౌ పాతు సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || ౮ ||

స్మృతిం మే పాతు నృహరిర్మునివర్యస్తుతిప్రియః |
నాసాం మే సింహనాసస్తు ముఖం లక్ష్మీముఖప్రియః || ౯ ||

సర్వవిద్యాధిపః పాతు నృసింహో రసనాం మమ |
వక్త్రం పాత్విందువదనః సదా ప్రహ్లాదవందితః || ౧౦ ||

నృసింహః పాతు మే కంఠం స్కంధౌ భూభరణాంతకృత్ |
దివ్యాస్త్రశోభితభుజో నృసింహః పాతు మే భుజౌ || ౧౧ ||

కరౌ మే దేవవరదో నృసింహః పాతు సర్వతః |
హృదయం యోగిసాధ్యశ్చ నివాసం పాతు మే హరిః || ౧౨ ||

మధ్యం పాతు హిరణ్యాక్షవక్షఃకుక్షివిదారణః |
నాభిం మే పాతు నృహరిః స్వనాభి బ్రహ్మసంస్తుతః || ౧౩ ||

బ్రహ్మాండకోటయః కట్యాం యస్యాసౌ పాతు మే కటిమ్ |
గుహ్యం మే పాతు గుహ్యానాం మంత్రాణాం గుహ్యరూపధృక్ || ౧౪ ||

ఊరూ మనోభవః పాతు జానునీ నరరూపధృక్ |
జంఘే పాతు ధరాభారహర్తా యోఽసౌ నృకేసరీ || ౧౫ ||

సురరాజ్యప్రదః పాతు పాదౌ మే నృహరీశ్వరః |
సహస్రశీర్షా పురుషః పాతు మే సర్వశస్తనుమ్ || ౧౬ ||

మహోగ్రః పూర్వతః పాతు మహావీరాగ్రజోఽగ్నితః |
మహావిష్ణుర్దక్షిణే తు మహాజ్వాలస్తు నైరృతౌ || ౧౭ ||

పశ్చిమే పాతు సర్వేశో దిశి మే సర్వతోముఖః |
నృసింహః పాతు వాయవ్యాం సౌమ్యాం భూషణవిగ్రహః || ౧౮ ||

ఈశాన్యాం పాతు భద్రో మే సర్వమంగళదాయకః |
సంసారభయదః పాతు మృత్యోర్మృత్యుర్నృకేసరీ || ౧౯ ||

ఇదం నృసింహకవచం ప్రహ్లాదముఖమండితమ్ |
భక్తిమాన్యః పఠేన్నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || ౨౦ ||

పుత్రవాన్ ధనవాన్ లోకే దీర్ఘాయురుపజాయతే |
యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోత్యసంశయమ్ || ౨౧ ||

సర్వత్ర జయమాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ |
భూమ్యన్తరిక్షదివ్యానాం గ్రహాణాం వినివారణమ్ || ౨౨ ||

వృశ్చికోరగసంభూతవిషాపహరణం పరమ్ |
బ్రహ్మరాక్షసయక్షాణాం దూరోత్సారణకారణమ్ || ౨౩ ||

భూర్జే వా తాళపత్రే వా కవచం లిఖితం శుభమ్ |
కరమూలే ధృతం యేన సిధ్యేయుః కర్మసిద్ధయః || ౨౪ ||

దేవాసురమనుష్యేషు స్వం స్వమేవ జయం లభేత్ |
ఏకసంధ్యం త్రిసంధ్యం వా యః పఠేన్నియతో నరః || ౨౫ ||

సర్వమంగళమాంగళ్యం భుక్తిం ముక్తిం చ విన్దతి |
ద్వాత్రింశతిసహస్రాణి పఠేచ్ఛుద్ధాత్మనాం నృణామ్ || ౨౬ ||

కవచస్యాస్య మంత్రస్య మంత్రసిద్ధిః ప్రజాయతే |
అనేన మంత్రరాజేన కృత్వా భస్మాభిమన్త్రణమ్ || ౨౭ ||

తిలకం విన్యసేద్యస్తు తస్య గ్రహభయం హరేత్ |
త్రివారం జపమానస్తు దత్తం వార్యభిమన్త్ర్య చ || ౨౮ ||

ప్రాశయేద్యో నరో మంత్రం నృసింహధ్యానమాచరేత్ |
తస్య రోగాః ప్రణశ్యంతి యే చ స్యుః కుక్షిసంభవాః || ౨౯ ||

కిమత్ర బహునోక్తేన నృసింహసదృశో భవేత్ |
మనసా చింతితం యత్తు స తచ్చాప్నోత్యసంశయమ్ || ౩౦ ||

గర్జన్తం గర్జయన్తం నిజభుజపటలం స్ఫోటయన్తం హఠన్తం
రూప్యన్తం తాపయన్తం దివి భువి దితిజం క్షేపయన్తం క్షిపన్తమ్ |
క్రన్దన్తం రోషయన్తం దిశి దిశి సతతం సంహరన్తం భరన్తం
వీక్షన్తం ఘూర్ణయన్తం శరనికరశతైర్దివ్యసింహం నమామి ||

|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ప్రహ్లాదోక్తం శ్రీ నృసింహ కవచం ||

 

Narasimha Kavach in Hindi / नरसिंह कवच

नृसिंह कवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा ।
सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् ॥ १ ॥

सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ।
ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् ॥ २ ॥

विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम् ।
लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम् ॥ ३ ॥

चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् ।
उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम् ॥ ४ ॥

तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवासनम् ।
इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः ॥ ५ ॥

विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः ।
गरुत्मता सविनयं स्तूयमानं मुदान्वितम् ॥ ६ ॥

स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् ।
नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभवः ॥ ७ ॥

सर्वगोऽपि स्तंभवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिम् ।
नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ ८ ॥

स्मृतिं मे पातु नृहरिर्मुनिवर्यस्तुतिप्रियः ।
नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः ॥ ९ ॥

सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम ।
वक्त्रं पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः ॥ १० ॥

नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् ।
दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ ॥ ११ ॥

करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः ।
हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः ॥ १२ ॥

मध्यं पातु हिरण्याक्षवक्षःकुक्षिविदारणः ।
नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ॥ १३ ॥

ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिम् ।
गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक् ॥ १४ ॥

ऊरू मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृक् ।
जङ्घे पातु धराभारहर्ता योऽसौ नृकेसरी ॥ १५ ॥

सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः ।
सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् ॥ १६ ॥

महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः ।
महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैरृतौ ॥ १७ ॥

पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः ।
नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ॥ १८ ॥

ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः ।
संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी ॥ १९ ॥

इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितम् ।
भक्तिमान्यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २० ॥

पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते ।
यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयम् ॥ २१ ॥

सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् ।
भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् ॥ २२ ॥

वृश्चिकोरगसंभूतविषापहरणं परम् ।
ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम् ॥ २३ ॥

भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभम् ।
करमूले धृतं येन सिध्येयुः कर्मसिद्धयः ॥ २४ ॥

देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् ।
एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः ॥ २५ ॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ।
द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेच्छुद्धात्मनां नृणाम् ॥ २६ ॥

कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते ।
अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् ॥ २७ ॥

तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् ।
त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र्य च ॥ २८ ॥

प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् ।
तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसंभवाः ॥ २९ ॥

किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् ।
मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् ॥ ३० ॥

गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं
रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तम् ।
क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं
वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि

|| इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नृसिंह कवचम् ||

 

Narasimha Kavacham in English / śrī naṛasiṁha kavachaṁ

narasimha-kavacaṁ vakṣye prahlādenoditaṁ purā |
sarva-rakṣā-karaṁ puṇyaṁ sarvopadrava-nāśanam || 1 ||

sarva-sampat-karaṁ caiva svarga-mokṣa-pradāyakam |
dhyātvā nṛsiṁhaṁ deveśaṁ hema-siṁhāsana-sthitam || 2 ||

vivṛtāsyaṁ tri-nayanaṁ śarad-indu-sama-prabham |
lakṣmyāliṅgita-vāmāṅgam vibhūtibhir upāśritam || 3 ||

catur-bhujaṁ komalāṅgaṁ svarṇa-kuṇḍala-śobhitam |
śriyāsu-śobhitoraskaṁ ratna-keyūra-mudritam || 4 ||

tapta-kāncana-sankāśaṁ pīta-nirmala-vāsasam |
indrādi-sura-mauliṣṭha sphuran māṇikya-dīptibhiḥ || 5 ||

virājita-pada-dvandvaṁ śaṅkha-cakrādi-hetibhiḥ |
garutmatā chavinayāt stūyamānam mudānvitam || 6 ||

sva-hṛt-kamala-saṁvāsaṁ kṛtvā tu kavacaṁ pathet |
nṛsiṁho me śirah pātu loka-raksātma-sambhavah || 7 ||

sarvago ’pi stambha-vāsaḥ phālaṁ me rakṣatu dhvanim |
nṛsiṁho me dṛśau pātu soma-sūryāgni-locanaḥ || 8 ||

smṛtiṁ me pātu nṛhariḥ muni-varya-stuti-priyaḥ |
nāsāṁ me siṁha-nāśas tu mukhaṁ lakṣmī-mukha-priyaḥ || 9 ||

sarva-vidyādhipaḥ pātu nṛsiṁho rasanām mama |
vaktraṁ pātv indu-vadanaḥ sadā prahlāda-vanditaḥ || 10 ||

nṛsiṁhah pātu me kaṇṭhaṁ skandhau bhū-bharaṇānta-kṛt |
divyāstra-śobhita-bhujo nṛsiṁhaḥ pātu me bhujau || 11 ||

karau me deva-varado nṛsiṁhaḥ pātu sarvataḥ |
hṛdayaṁ yogi-sādhyaś ca nivāsaṁ pātu me hariḥ || 12 ||

madhyaṁ pātu hiraṇyāksa-vakṣaḥ-kukṣi-vidāraṇaḥ |
nābhiṁ me pātu nṛhariḥ sva-nābhi-brahma-saṁstutaḥ || 13 ||

brahmāṇḍa-koṭayaḥ kaṭyāṁ yasyāsau pātu me kaṭim |
guhyaṁ me pātu guhyānāṁ mantrāṇām guhya-rūpa-dhṛk || 14 ||

ūrū manobhavaḥ pātu jānunī nara-rūpa-dhṛk |
jaṅghe pātu dharā-bhāra-hartā yo ’sau nṛ-keśarī || 15 ||

sura-rājya-pradaḥ pātu pādau me nṛharīśvaraḥ |
sahasra-śīrṣā-puruṣaḥ pātu me sarvaśas tanum || 16 ||

mahograḥ pūrvataḥ pātu mahā-vīrāgrajo ’gnitaḥ |
mahā-viṣṇuḥ dakṣiṇe tu mahā-jvālas tu nairṛtau || 17 ||

paścime pātu sarveśo diśi me sarvatomukhaḥ |
nṛsiṁhaḥ pātu vāyavyāṁ saumyāṁ bheeṣaṇa-vigrahaḥ || 18 ||

īśānyāṁ pātu bhadro me sarva-maṅgala-dāyakaḥ |
saṁsāra-bhayadaḥ pātu mṛtyor mṛtyur nṛ-keśarī || 19 ||

idaṁ nṛsiṁha-kavacaṁ prahlāda-mukha-maṅḍitam |
bhaktimān yaḥ paṭhennityam sarva-pāpaiḥ pramucyate || 20 ||

putravān dhanavān loke dīrghāyur upajāyate |
yaṁ yaṁ kāmayate kāmaṁ taṁ taṁ prāpnoty asaṁśayam || 21 ||

sarvatra jayam āpnoti sarvatra vijayī bhavet |
bhūmy antarīkṣa-divyānāṁ grahānāṁ vinivāraṇam || 22 ||

vṛścikoraga-sambhūta-viṣāpaharaṇaṁ param |
brahma-rākṣasa-yakṣāṇāṁ dūrotsāraṇa-kāraṇam || 23 ||

bhūrje vā tālapatre vā kavacaṁ likhitaṁ śubham |
kara-mūle dhṛtaṁ yena sidhyeyuḥ karma-siddhayaḥ || 24 ||

devāsura-manuṣyeṣu svaṁ svaṁ eva jayaṁ labhet |
eka-sandhyaṁ tri-sandhyaṁ vā yaḥ paṭhen niyato naraḥ || 25 ||

sarva-maṅgala-māṅgalyaṁ bhuktiṁ muktiṁ ca vindati |
dvā-triṁśati-sahasrāṇi paṭhechhuddhātmabhir nribhih || 26 ||

kavacasyāsya mantrasya mantra-siddhiḥ prajāyate |
anena mantra-rājena kṛtvā bhasmābhi maṅtraṇam || 27 ||

tilakaṁ bibhriyād yas tu tasya gṛaha-bhayaṁ haret |
tri-vāraṁ japamānas tu dattaṁ vāryābhimantrya ca || 28 ||

prāśaye dyam naram mantraṁ nṛsiṁha-dhyānamācaret |
tasya rogāḥ praṇaśyanti ye ca syuḥ kukṣi-sambhavāḥ || 29 ||

kimatra bahunoktena nṛsimha sadṛśo bhavet |
manasā cintitam yattu sa tacchāpnotya samśayaṁ || 30 ||

garjantaṁ garjayantam nija-bhuja-patalaṁ sphoṭayantaṁ hatantaṁ
dipyantaṁ tāpayantaṁ divi bhuvi ditijaṁ kṣepayantam kṣipantam |
krandantaṁ roṣayantaṁ diśi diśi satataṁ saṁharantaṁ bharantaṁ
vīkṣantaṁ ghūrṇayantaṁ kara-nikara-śataiḥ divya-siṁhaṁ namāmi ||

|| iti śrī-brahmāṇḍa-purāṇe prahlādoktaṁ śrī-naṛsiṁha-kavachaṁ sampūrṇam ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….