Share:

Narasimha Ashtakam

Narasimha Ashtakam

Narasimha Ashtakam in Telugu / శ్రీ నృసింహాష్టకం 

శ్రీమదకలంక పరిపూర్ణ శశికోటి-
శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత|
పాలయ కృపాలయ భవాంబుధి-నిమగ్నం
దైత్యవరకాల నరసింహ నరసింహ || ౧ ||

పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం
పాతకదవానల పతత్రివర-కేతో|
భావన పరాయణ భవార్తిహరయా మాం
పాహి కృపయైవ నరసింహ నరసింహ || ౨ ||

తుంగనఖ-పంక్తి-దలితాసుర-వరాసృక్
పంక-నవకుంకుమ-విపంకిల-మహోరః |
పండితనిధాన-కమలాలయ నమస్తే
పంకజనిషణ్ణ నరసింహ నరసింహ || ౩ ||

మౌలిషు విభూషణమివామర వరాణాం
యోగిహృదయేషు చ శిరస్సునిగమానామ్ |
రాజదరవింద-రుచిరం పదయుగం తే
దేహి మమ మూర్ధ్ని నరసింహ నరసింహ || ౪ ||

వారిజవిలోచన మదంతిమ-దశాయాం
క్లేశ-వివశీకృత-సమస్త-కరణాయామ్ |
ఏహి రమయా సహ శరణ్య విహగానాం
నాథమధిరుహ్య నరసింహ నరసింహ || ౫ ||

హాటక-కిరీట-వరహార-వనమాలా
ధారరశనా-మకరకుండల-మణీంద్రైః |
భూషితమశేష-నిలయం తవ వపుర్మే
చేతసి చకాస్తు నరసింహ నరసింహ || ౬ ||

ఇందు రవి పావక విలోచన రమాయాః
మందిర మహాభుజ-లసద్వర-రథాంగ|
సుందర చిరాయ రమతాం త్వయి మనో మే
నందిత సురేశ నరసింహ నరసింహ || ౭ ||

మాధవ ముకుంద మధుసూదన మురారే
వామన నృసింహ శరణం భవ నతానామ్ |
కామద ఘృణిన్ నిఖిలకారణ నయేయం
కాలమమరేశ నరసింహ నరసింహ || ౮ ||

అష్టకమిదం సకల-పాతక-భయఘ్నం
కామదం అశేష-దురితామయ-రిపుఘ్నమ్ |
యః పఠతి సంతతమశేష-నిలయం తే
గచ్ఛతి పదం స నరసింహ నరసింహ || ౯ ||

|| ఇతి శ్రీ నృసింహాష్టకం ||

 

Narasimha Ashtakam in Hindi / श्री नृसिंहाष्टकम् 

श्रीमदकलङ्क परिपूर्ण शशिकोटि-
श्रीधर मनोहर सटापटल कान्त।
पालय कृपालय भवाम्बुधि-निमग्नं
दैत्यवरकाल नरसिंह नरसिंह ॥ १ ॥

पादकमलावनत पातकि-जनानां
पातकदवानल पतत्रिवर-केतो।
भावन परायण भवार्तिहरया मां
पाहि कृपयैव नरसिंह नरसिंह ॥ २ ॥

तुङ्गनख-पङ्क्ति-दलितासुर-वरासृक्
पङ्क-नवकुङ्कुम-विपङ्किल-महोरः ।
पण्डितनिधान-कमलालय नमस्ते
पङ्कजनिषण्ण नरसिंह नरसिंह ॥ ३ ॥

मौलिषु विभूषणमिवामर वराणां
योगिहृदयेषु च शिरस्सुनिगमानाम् ।
राजदरविन्द-रुचिरं पदयुगं ते
देहि मम मूर्ध्नि नरसिंह नरसिंह ॥ ४ ॥

वारिजविलोचन मदन्तिम-दशायां
क्लेश-विवशीकृत-समस्त-करणायाम् ।
एहि रमया सह शरण्य विहगानां
नाथमधिरुह्य नरसिंह नरसिंह ॥ ५ ॥

हाटक-किरीट-वरहार-वनमाला
धाररशना-मकरकुण्डल-मणीन्द्रैः ।
भूषितमशेष-निलयं तव वपुर्मे
चेतसि चकास्तु नरसिंह नरसिंह ॥ ६ ॥

इन्दु रवि पावक विलोचन रमायाः
मन्दिर महाभुज-लसद्वर-रथाङ्ग।
सुन्दर चिराय रमतां त्वयि मनो मे
नन्दित सुरेश नरसिंह नरसिंह ॥ ७ ॥

माधव मुकुन्द मधुसूदन मुरारे
वामन नृसिंह शरणं भव नतानाम् ।
कामद घृणिन् निखिलकारण नयेयं
कालममरेश नरसिंह नरसिंह ॥ ८ ॥

अष्टकमिदं सकल-पातक-भयघ्नं
कामदं अशेष-दुरितामय-रिपुघ्नम् ।
यः पठति सन्ततमशेष-निलयं ते
गच्छति पदं स नरसिंह नरसिंह ॥ ९ ॥

॥ इति श्री नृसिंहाष्टकम् ॥

 

Narasimha Ashtakam in English 

śrīmadakalaṅka paripūrṇa śaśikōṭi-
śrīdhara manōhara saṭāpaṭala kānta|
pālaya kr̥pālaya bhavāmbudhi-nimagnaṁ
daityavarakāla narasiṁha narasiṁha || 1 ||

pādakamalāvanata pātaki-janānāṁ
pātakadavānala patatrivara-kētō|
bhāvana parāyaṇa bhavārtiharayā māṁ
pāhi kr̥payaiva narasiṁha narasiṁha || 2 ||

tuṅganakha-paṅkti-dalitāsura-varāsr̥k
paṅka-navakuṅkuma-vipaṅkila-mahōraḥ |
paṇḍitanidhāna-kamalālaya namastē
paṅkajaniṣaṇṇa narasiṁha narasiṁha || 3 ||

mauliṣu vibhūṣaṇamivāmara varāṇāṁ
yōgihr̥dayēṣu ca śirassunigamānām |
rājadaravinda-ruciraṁ padayugaṁ tē
dēhi mama mūrdhni narasiṁha narasiṁha || 4 ||

vārijavilōcana madantima-daśāyāṁ
klēśa-vivaśīkr̥ta-samasta-karaṇāyām |
ēhi ramayā saha śaraṇya vihagānāṁ
nāthamadhiruhya narasiṁha narasiṁha || 5 ||

hāṭaka-kirīṭa-varahāra-vanamālā
dhāraraśanā-makarakuṇḍala-maṇīndraiḥ |
bhūṣitamaśēṣa-nilayaṁ tava vapurmē
cētasi cakāstu narasiṁha narasiṁha || 6 ||

indu ravi pāvaka vilōcana ramāyāḥ
mandira mahābhuja-lasadvara-rathāṅga|
sundara cirāya ramatāṁ tvayi manō mē
nandita surēśa narasiṁha narasiṁha || 7 ||

mādhava mukunda madhusūdana murārē
vāmana nr̥siṁha śaraṇaṁ bhava natānām |
kāmada ghr̥ṇin nikhilakāraṇa nayēyaṁ
kālamamarēśa narasiṁha narasiṁha || 8 ||

aṣṭakamidaṁ sakala-pātaka-bhayaghnaṁ
kāmadaṁ aśēṣa-duritāmaya-ripughnam |
yaḥ paṭhati santatamaśēṣa-nilayaṁ tē
gacchati padaṁ sa narasiṁha narasiṁha || 9 ||

|| Ithi śrī nr̥siṁhāṣṭakaṁ ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….