Share:

Panduranga Ashtakam

Panduranga Ashtakam

Panduranga Ashtakam in Telugu / శ్రీ పాండురంగ అష్టకం

మహాయోగపీఠే తటే భీమరథ్యా
వరం పుండరీకాయ దాతుం మునీంద్రైః ।
సమాగత్య తిష్ఠంతమానందకందం
పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥ 1 ॥

తటిద్వాససం నీలమేఘావభాసం
రమామందిరం సుందరం చిత్ప్రకాశమ్ ।
వరం త్విష్టకాయాం సమన్యస్తపాదం
పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥ 2 ॥

ప్రమాణం భవాబ్ధేరిదం మామకానాం
నితంబః కరాభ్యాం ధృతో యేన తస్మాత్ ।
విధాతుర్వసత్యై ధృతో నాభికోశః
పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥ 3 ॥

స్ఫురత్కౌస్తుభాలంకృతం కంఠదేశే
శ్రియా జుష్టకేయూరకం శ్రీనివాసమ్ ।
శివం శాంతమీడ్యం వరం లోకపాలం
పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥ 4 ॥

శరచ్చంద్రబింబాననం చారుహాసం
లసత్కుండలాక్రాంతగండస్థలాంతమ్ ।
జపారాగబింబాధరం కంజనేత్రం
పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥ 5 ॥

కిరీటోజ్జ్వలత్సర్వదిక్ప్రాంతభాగం
సురైరర్చితం దివ్యరత్నైరనర్ఘైః ।
త్రిభంగాకృతిం బర్హమాల్యావతంసం
పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥ 6 ॥

విభుం వేణునాదం చరంతం దురంతం
స్వయం లీలయా గోపవేషం దధానమ్ ।
గవాం బృందకానందదం చారుహాసం
పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥ 7 ॥

అజం రుక్మిణీప్రాణసంజీవనం తం
పరం ధామ కైవల్యమేకం తురీయమ్ ।
ప్రసన్నం ప్రపన్నార్తిహం దేవదేవం
పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥ 8 ॥

స్తవం పాండురంగస్య వై పుణ్యదం యే
పఠంత్యేకచిత్తేన భక్త్యా చ నిత్యమ్ ।
భవాంభోనిధిం తేఽపి తీర్త్వాంతకాలే
హరేరాలయం శాశ్వతం ప్రాప్నువంతి ॥ 9 ॥

|| ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదాచార్య విరచితం శ్రీ పాండురంగాష్టకమ్ ||

 

Panduranga Ashtakam in Hindi / श्री पांडुरंग अष्टकम्

महायोगपीठे तटे भीमरथ्या
वरं पुंडरीकाय दातुं मुनींद्रैः ।
समागत्य तिष्ठंतमानंदकंदं
परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम् ॥ 1 ॥

तटिद्वाससं नीलमेघावभासं
रमामंदिरं सुंदरं चित्प्रकाशम् ।
वरं त्विष्टकायां समन्यस्तपादं
परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम् ॥ 2 ॥

प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां
नितंबः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् ।
विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः
परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम् ॥ 3 ॥

स्फुरत्कौस्तुभालंकृतं कंठदेशे
श्रिया जुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् ।
शिवं शांतमीड्यं वरं लोकपालं
परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम् ॥ 4 ॥

शरच्चंद्रबिंबाननं चारुहासं
लसत्कुंडलाक्रांतगंडस्थलांतम् ।
जपारागबिंबाधरं कंजनेत्रं
परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम् ॥ 5 ॥

किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रांतभागं
सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घैः ।
त्रिभंगाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं
परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम् ॥ 6 ॥

विभुं वेणुनादं चरंतं दुरंतं
स्वयं लीलया गोपवेषं दधानम् ।
गवां बृंदकानंददं चारुहासं
परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम् ॥ 7 ॥

अजं रुक्मिणीप्राणसंजीवनं तं
परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् ।
प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं
परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम् ॥ 8 ॥

स्तवं पांडुरंगस्य वै पुण्यदं ये
पठंत्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यम् ।
भवांभोनिधिं तेऽपि तीर्त्वांतकाले
हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवंति ॥ 9 ॥

|| इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकरभगवत्पादाचार्य विरचितं श्री पांडुरंगाष्टकम् ||

 

Panduranga Ashtakam in English

mahāyōgapīṭhē taṭē bhīmarathyā
varaṃ puṇḍarīkāya dātuṃ munīndraiḥ ।
samāgatya tiṣṭhantamānandakandaṃ
parabrahmaliṅgaṃ bhajē pāṇḍuraṅgam ॥ 1 ॥

taṭidvāsasaṃ nīlamēghāvabhāsaṃ
ramāmandiraṃ sundaraṃ chitprakāśam ।
varaṃ tviṣṭakāyāṃ samanyastapādaṃ
parabrahmaliṅgaṃ bhajē pāṇḍuraṅgam ॥ 2 ॥

pramāṇaṃ bhavābdhēridaṃ māmakānāṃ
nitambaḥ karābhyāṃ dhṛtō yēna tasmāt ।
vidhāturvasatyai dhṛtō nābhikōśaḥ
parabrahmaliṅgaṃ bhajē pāṇḍuraṅgam ॥ 3 ॥

sphuratkaustubhālaṅkṛtaṃ kaṇṭhadēśē
śriyā juṣṭakēyūrakaṃ śrīnivāsam ।
śivaṃ śāntamīḍyaṃ varaṃ lōkapālaṃ
parabrahmaliṅgaṃ bhajē pāṇḍuraṅgam ॥ 4 ॥

śarachchandrabimbānanaṃ chāruhāsaṃ
lasatkuṇḍalākrāntagaṇḍasthalāntam ।
japārāgabimbādharaṃ kañjanētraṃ
parabrahmaliṅgaṃ bhajē pāṇḍuraṅgam ॥ 5 ॥

kirīṭōjjvalatsarvadikprāntabhāgaṃ
surairarchitaṃ divyaratnairanarghaiḥ ।
tribhaṅgākṛtiṃ barhamālyāvataṃsaṃ
parabrahmaliṅgaṃ bhajē pāṇḍuraṅgam ॥ 6 ॥

vibhuṃ vēṇunādaṃ charantaṃ durantaṃ
svayaṃ līlayā gōpavēṣaṃ dadhānam ।
gavāṃ bṛndakānandadaṃ chāruhāsaṃ
parabrahmaliṅgaṃ bhajē pāṇḍuraṅgam ॥ 7 ॥

ajaṃ rukmiṇīprāṇasañjīvanaṃ taṃ
paraṃ dhāma kaivalyamēkaṃ turīyam ।
prasannaṃ prapannārtihaṃ dēvadēvaṃ
parabrahmaliṅgaṃ bhajē pāṇḍuraṅgam ॥ 8 ॥

stavaṃ pāṇḍuraṅgasya vai puṇyadaṃ yē
paṭhantyēkachittēna bhaktyā cha nityam ।
bhavāmbhōnidhiṃ tē’pi tīrtvāntakālē
harērālayaṃ śāśvataṃ prāpnuvanti ॥ 9 ॥

|| iti śrīmatparamahaṃsa parivrājakāchārya śrīmachChaṅkarabhagavatpādāchārya virachitaṃ śrī pāṇḍuraṅgāṣṭakam ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….