Share:

Navagraha Kavacham

Navagraha Kavacham

Navagraha Kavacham in Telugu / నవగ్రహ కవచం 

శిరో మే పాతు మార్తాండో కపాలం రోహిణీపతిః |
ముఖమంగారకః పాతు కంఠశ్చ శశినందనః || ౧ ||

బుద్ధిం జీవః సదా పాతు హృదయం భృగునందనః |
జఠరం చ శనిః పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || ౨ ||

పాదౌ కేతుః సదా పాతు వారాః సర్వాంగమేవ చ |
తిథయోఽష్టౌ దిశః పాంతు నక్షత్రాణి వపుః సదా || ౩ ||

అంసౌ రాశిః సదా పాతు యోగాశ్చ స్థైర్యమేవ చ |
గుహ్యం లింగం సదా పాంతు సర్వే గ్రహాః శుభప్రదాః || ౪ ||

అణిమాదీని సర్వాణి లభతే యః పఠేద్ ధృవమ్ |
ఏతాం రక్షాం పఠేద్ యస్తు భక్త్యా స ప్రయతః సుధీః || ౫ ||

స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ రణే చ విజయీ భవేత్ |
అపుత్రో లభతే పుత్రం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ || ౬ ||

దారార్థీ లభతే భార్యాం సురూపాం సుమనోహరామ్ |
రోగీ రోగాత్ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || ౭ ||

జలే స్థలే చాంతరిక్షే కారాగారే విశేషతః |
యః కరే ధారయేన్నిత్యం భయం తస్య న విద్యతే || ౮ ||

బ్రహ్మహత్యా సురాపానం స్తేయం గుర్వంగనాగమః |
సర్వపాపైః ప్రముచ్యేత కవచస్య చ ధారణాత్ || ౯ ||

నారీ వామభుజే ధృత్వా సుఖైశ్వర్యసమన్వితా |
కాకవంధ్యా జన్మవంధ్యా మృతవత్సా చ యా భవేత్ |
బహ్వపత్యా జీవవత్సా కవచస్య ప్రసాదతః || ౧౦ ||

|| ఇతి గ్రహయామలే ఉత్తరఖండే నవగ్రహ కవచం ||

 

Navgrah Kavach in Hindi / नवग्रह कवच 

शिरो मे पातु मार्ताण्डो कपालं रोहिणीपतिः ।
मुखमङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः ॥ १ ॥

बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः ।
जठरं च शनिः पातु जिह्वां मे दितिनन्दनः ॥ २ ॥

पादौ केतुः सदा पातु वाराः सर्वाङ्गमेव च ।
तिथयोऽष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा ॥ ३ ॥

अंसौ राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च ।
गुह्यं लिङ्गं सदा पान्तु सर्वे ग्रहाः शुभप्रदाः ॥ ४ ॥

अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेद् धृवम् ।
एतां रक्षां पठेद् यस्तु भक्त्या स प्रयतः सुधीः ॥ ५ ॥

स चिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत् ।
अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् ॥ ६ ॥

दारार्थी लभते भार्यां सुरूपां सुमनोहराम् ।
रोगी रोगात्प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् ॥ ७ ॥

जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः ।
यः करे धारयेन्नित्यं भयं तस्य न विद्यते ॥ ८ ॥

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः ।
सर्वपापैः प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् ॥ ९ ॥

नारी वामभुजे धृत्वा सुखैश्वर्यसमन्विता ।
काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवत्सा च या भवेत् ।
बह्वपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः ॥ १० ॥

|| इति ग्रहयामले उत्तरखण्डे नवग्रह कवच समाप्तम् ||

 

Navagraha Kavacham in English 

śirō mē pātu mārtāṇḍō kapālaṁ rōhiṇīpatiḥ |
mukhamaṅgārakaḥ pātu kaṇṭhaśca śaśinandanaḥ || 1 ||

buddhiṁ jīvaḥ sadā pātu hr̥dayaṁ bhr̥gunandanaḥ |
jaṭharaṁ ca śaniḥ pātu jihvāṁ mē ditinandanaḥ || 2 ||

pādau kētuḥ sadā pātu vārāḥ sarvāṅgamēva ca |
tithayō:’ṣṭau diśaḥ pāntu nakṣatrāṇi vapuḥ sadā || 3 ||

aṁsau rāśiḥ sadā pātu yōgāśca sthairyamēva ca |
guhyaṁ liṅgaṁ sadā pāntu sarvē grahāḥ śubhapradāḥ || 4 ||

aṇimādīni sarvāṇi labhatē yaḥ paṭhēd dhr̥vam |
ētāṁ rakṣāṁ paṭhēd yastu bhaktyā sa prayataḥ sudhīḥ || 5 ||

sa cirāyuḥ sukhī putrī raṇē ca vijayī bhavēt |
aputrō labhatē putraṁ dhanārthī dhanamāpnuyāt || 6 ||

dārārthī labhatē bhāryāṁ surūpāṁ sumanōharām |
rōgī rōgātpramucyēta baddhō mucyēta bandhanāt || 7 ||

jalē sthalē cāntarikṣē kārāgārē viśēṣataḥ |
yaḥ karē dhārayēnnityaṁ bhayaṁ tasya na vidyatē || 8 ||

brahmahatyā surāpānaṁ stēyaṁ gurvaṅganāgamaḥ |
sarvapāpaiḥ pramucyēta kavacasya ca dhāraṇāt || 9 ||

nārī vāmabhujē dhr̥tvā sukhaiśvaryasamanvitā |
kākavandhyā janmavandhyā mr̥tavatsā ca yā bhavēt |
bahvapatyā jīvavatsā kavacasya prasādataḥ || 10 ||

|| iti grahayāmalē uttarakhaṇḍē navagraha kavachaṁ samāptam ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….