Share:

 

Srisaila Mallikarjuna Suprabhatam

Srisaila Mallikarjuna Suprabhatam / శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతమ్

 

|| శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతమ్ ||

ప్రాతస్స్మరామి గణనాథమనాథబంధుం

సిందూర పూరపరిశోభితగండయుగ్మమ్ I

ఉద్దండవిఘ్నపరిఖండనచండదండ

మాఖండలాదిసురనాయకబృందవంద్యమ్ II

 

కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపః

ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే I

శివాభ్యామస్తీకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పున

ర్భవాభ్యామానందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ II

 

నమస్తే నమస్తే మహాదేవ! శంభో!

నమస్తే నమస్తే దయాపూర్ణసింధో!

నమస్తే నమస్తే ప్రపన్నాత్మబంధో!

నమస్తే నమస్తే నమస్తే మహేశ II

 

శశ్వచ్ఛ్రీగిరిమూర్ధని త్రిజగతాం రక్షాకృతౌ లక్షితాం

సాక్షాదక్షతసత్కటాక్షసరణిశ్రీమత్సుధావర్షిణీమ్,

సోమార్ధాంకితమస్తకాం ప్రణమతాం నిస్సీమసంపత్ప్రదాం

సుశ్లోకాం భ్రమరాంబికాం స్మితముఖీం శంభోస్సఖీం త్వాం సుమః II

 

మాతః! ప్రసీద, సదయా భవ, భవ్యశీలే !

లీలాలవాకులితదైత్యకులాపహారే !

శ్రీచక్రరాజనిలయే ! శ్రుతిగీతకీర్తే !

శ్రీశైలనాథదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

శంభో ! సురేంద్రనుత ! శంకర ! శూలపాణే !

చంద్రావతంస ! శివ ! శర్వ ! పినాకపాణే !

గంగాధర ! క్రతుపతే ! గరుడధ్వజాప్త !

శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

విశ్వేశ ! విశ్వజనసేవిత ! విశ్వమూర్తే !

విశ్వంభర ! త్రిపురభేదన ! విశ్వయోనే !

ఫాలాక్ష ! భవ్యగుణ ! భోగివిభూషణేశ !

శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

కళ్యాణరూప ! కరుణాకర ! కాలకంఠ !

కల్పద్రుమప్రసవపూజిత ! కామదాయిన్ !

దుర్నీతిదైత్యదళనోద్యత ! దేవ దేవ !

శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

గౌరీమనోహర ! గణేశ్వరసేవితాంఘ్రే !

గంధర్వయక్షసురకిన్నరగీతకీర్తే !

గండావలంబిఫణికుండలమండితాస్య !

శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

నాగేంద్రభూషణ ! నిరీహిత ! నిర్వికార !

నిర్మాయ ! నిశ్చల ! నిరర్గల ! నాగభేదిన్ !

నారాయణీప్రియ ! నతేష్టద ! నిర్మలాత్మన్ !

శ్రీ పర్వతాధిప ! విభో ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

సృష్టం త్వయైవ జగదేతరశేషమీశ !

రక్షావిధిశ్చ విధిగోచర ! తావకీనః I

సంహారశక్తిరపి శంకర ! కింకరీ తే

శ్రీ శైలశేఖరవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

ఏకస్త్వమేవ బహుధా భవ ! భాసి లోకే 

నిశ్శంకధీర్వృషభకేతన ! మల్లినాథ !

శ్రీ భ్రామరీప్రయ ! సుఖాశ్రయ ! లోకనాథ !

శ్రీ శైలశేఖరవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

పాతాళగాంగజలమజ్జననిర్మలాంగాః

భస్మతిపుండ్రసమలంకృతఫాలభాగాః I

గాయంతి దేవమునిభక్తజనా భవంతం

శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

సారస్వతాంబుయుతభోగవతీశ్రితాయాః

బ్రహ్మేశవిష్ణుగిరిచుంబితకృష్ణవేణ్యాః I

సోపానమార్గమధిరుహ్య భజంతి భక్తాః

శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్ II

 

శ్రీ మల్లికార్జున మహేశ్వరసుప్రభాత

స్తోత్రం పఠంతి భువి యే మనుజాః ప్రభాతే I

తే సర్వ సౌఖ్యమనుభూయ పరానవాప్యం

శ్రీ శాంభవం పదమవాప్య ముదం లభంతే II

 

II శ్రీ మల్లికార్జున స్తోత్రం II

 

నమశ్శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం

పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ I

నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం

నమో నమశ్శంకరపార్వతీభ్యామ్ II

 

నమశ్శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం

విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ I

విభూతి పాటీరవిలేపనాభ్యాం

నమో నమశ్శంకరపార్వతీభ్యామ్ II

 

అనఘం జనకం జగతాం ప్రథమం

వరదం కరశూలధరం సులభమ్ I

కరుణాంబునిధిం కలుషాపహరం

ప్రణమామి మహేశ్వరమేకమహమ్ II

 

అమలం కమలోద్భవగీతగుణం

శమదం సమదాసురనాశకరమ్ I

రమణీయరుచిం కమనీయతనుం

నమ, సాంబశివం నతపాపహరమ్ II

 

శివం, శంకరం బంధురం సుందరేశం

నటేశం, గణేశం, గిరీశం, మహేశం I

దినేశేందునేత్రం సుగాత్రం మృడానీ

పతిం శ్రీగిరీశం హృదా భావయామి II

 

భృంగీచ్ఛానటనోత్కటః, కరిమదగ్రాహీ, స్ఫురన్మాధవా

హ్లాదో, నాయుదతో, మహసితవపుః, పంచేషుణా చాదృతః I

సత్పక్షః సుమనోవనేషు, స పునస్సాక్షాన్మదీయే మనో

రాజీవే, భ్రమరాధిపో విహరతాం శ్రీశైలవాసీ విభుః II

 

సోమోత్తంసస్సురపరిషదామేష జీవాతురీశః

పాశచ్ఛేత్తా పదయుగజుషాం ఫుల్లమల్లీనికాశః I

ద్యేయో దేవః ప్రకటితవధూరూపవామాత్మభాగః

శ్రీశైలాగ్రే కలితవసతిర్విశ్వరక్షాధురీణః II

 

ఏణం పాణౌ, శిరసి తరుణోల్లాసమేణాంకఖండం

పార్శ్వే వామే వపుషి తరుణీం, దృక్షు కారుణ్యలీలామ్ I

భూతిం ఫాలే, స్మితమపి ముఖే, గంగమంభః కపర్దే,

బిభ్రత్ప్రేమ్ణా, భువనమఖిలం శ్రీగిరీశస్స పాయాత్ II

 

శ్రీశైలే స్వర్ణశృంగే మణిగణరచితే కల్పవృషాళిశీతే

స్ఫీతే సౌవర్ణరత్నస్ఫురితనవగృహే దివ్యపీఠే శుభార్హే I

ఆసీనస్సోమచూడస్సకరుణనయనస్సాంగనస్స్మేరవక్త్రః

శంభుశ్శ్రీభ్రామరీశః ప్రకటితవిభవో దేవతాసార్వభౌమః II

 

యా యోగిబృందహృదయాంబజరాజహంసీ

మందస్మితస్తుతముఖీ మధుకైటభఘ్నీ I

విఘ్నాంధకారపటభేదపటీయసీ సా

మూర్తిః కరోతు కుతుకం భ్రమరాంబికాయాః II

 

కస్తూరీతిలకాంచితేందువిలసత్ప్రోద్భాసిఫాలస్థలీం

కర్పూరద్రవమిశ్రచూర్ణఖపురామోదోల్లసద్వీటికామ్ I

లోలాపాంగతరంగితైరతికృపాసారైర్నతానందినీం

శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే II

 

రాజన్మత్తమరాళమందగమనాం రాజీవపత్రేక్షణాం

రాజీవప్రభవాదిదేవమకుటై రాజత్పదాంభోరుహామ్ I

రాజీవాయతపత్రమండితకుచాం రాజాధిరాజేశ్వరీం

శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే II

 

శ్రీనాథాదృతపాలితత్రిభువనాం శ్రీచక్రసంచారిణీం

గానాసక్తమనోజ్ఞయౌవనలసద్గంథర్వకన్యావృతామ్ I

దీనానామతివేలభాగ్యజననీం దివ్యాంబరాలంకృతాం

శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే II

 

ఉభౌ దర్వీకుంభౌ మణికనకసంభావితగుణౌ

దధానా పాణిభ్యామమృతరసమృష్టాన్నకలితౌ I

కలాడ్యా కళ్యాణీ కలితసదనా శ్రీగిరిశిర

స్యసౌ భ్రామర్యంభా రచయతు మదిష్టార్థవిభవమ్ II

 

II శ్రీ మల్లికార్జున ప్రపత్తిః II

 

జయ జయ జయ శంభో ! జంభభిత్పూర్వదేవ

ప్రణతపదసరోజద్వంద్వ ! నిర్ద్వంద్వ ! బంధో !

జయ జయ జయ జన్మస్థేమసంహారకార !

ప్రణయసగుణమూర్తే ! పాలయాస్మాన్ ప్రపన్నాన్ II

 

వధూముఖం వల్గదపాంగరేఖం

అఖండితానందకరప్రసాదమ్ I

విలోకయన్ విస్ఫురదాత్మభావ

స్స మే గతిశ్శ్రీగిరిసార్వభౌమః II

 

కురంగపాణిః కరుణావలోకః

సురోత్తమశ్చంద్రకళావతంసః I

వధూసహాయస్సకలేష్టదాతా

భవత్యసౌ శ్రీగిరిభాగ్యరాశిః II

 

సంధ్యారంభవిజృమ్భితం శ్రుతిశిరస్థ్సానాంతరాధిష్ఠితం

సప్రేమభ్రమరాభిరామమసకృత్సద్వాసనాశోభితమ్ I

భోగీంద్రాభరణం సమస్తసుమనఃపూజ్యం గుణావిష్కృతం

సేవే శ్రీగిరిమల్లికార్జునమహాలింగం శివాలింగితమ్ II

 

యా మూలం సచరాచరస్య జగతః పుంసః పురాణీ సఖీ

వ్యక్తాత్మా పరిపాలనాయ జగతామాప్తావతారస్థితిః I

దుష్టధ్వంస-సదిష్టదానవిధయే నానాసనాధ్యాసినీ

శ్రీశైలాగ్రనివాసినీ భవతు మే శ్రేయస్కరీ భ్రామరీ II

 

యత్తేజః పరమాణురేతదఖిలం నానాస్ఫురన్నామభిః

భూతం భావి భవచ్చరాచరజగద్ధత్తే బహిశ్చాంతరే I

సా సాక్షాత్ భ్రమరాంబికా శివసఖీ శ్రీశైలవాసోత్సుకా

దిశ్యాదాశ్రితలోకకల్పలతికా శ్రేయాంసి భూయాంసి నః II

 

శరణం తరుణేందుశేఖరశ్శరణం మే గిరిరాజకన్యకా I

శరణం పునరేవ తావుభౌ శరణం నాన్యదుపైమి దైవతమ్ II

 

II శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనమ్ II

 

ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే I

శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళమ్ II

 

సర్వమంగళరూపాయ శ్రీనగేంద్రనివాసినే I

గంగాధరాయ నాథాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ II

 

సత్యానందస్వరూపాయ నిత్యానందవిధాయినే I

స్తుత్యాయ శ్రుతిగమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ II

 

ముక్తిప్రదాయ ముఖ్యాయ భక్తానుగ్రహకారిణే I

సుందరేశాయ సౌమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ II

 

II శ్రీశైలేశ చరణ శరణాష్టకమ్ II

 

గౌరీమనోహర ! సురాసురమౌనిబృంద

సంసేవితాంఘ్రియుగ ! చంద్రకళావతంస !

కైలాసవాస ! కరుణాకర ! భక్తబంధో !

శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి II

Know More : Dwadasa Jyotirlinga Stotram

భక్తార్తిహార ! భవబంధవినాశకేశ !

దివ్యాపగాకలితకాంతజటాకలాప !

శేషాహిభూష! వృషవాహన ! వ్యోమకేశ !

శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి II

 

భృంగీశసేవిత ! గణేశకుమారతాత !

మృత్యుంజయ !  త్రిపురదానవభేదకారిన్ !

పాణావుపాత్తమృగడామరుకత్రిశూల !

శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి II

 

నాగేంద్రచర్మవసనాగ్నిరవీందునేత్ర !

నారాయణీప్రియ ! మహేశ ! నగేశ ! శంభో !

మౌనిప్రియాశ్రితమహాఫలదోగ్రరూప

శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి II

 

సర్వార్తిభంజన ! సదాశివ ! దానవారే !

పార్థప్రహారకలితోత్తమమూర్థభాగ !

యక్షేశసేవితపదాబ్జ ! విభూతిదాయిన్ !

శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి II

 

శ్రీభ్రామరీశ ! మదనాంతక ! కృత్తివాస !

సర్పాస్థిరుండకలితామలహారధారిన్ !

భూతేశ ! ఖండపరశో ! భవబంధనాశ !

శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి II

 

సర్వాగమస్తుత ! పవిత్రచరిత్ర ! నాథ !

యజ్ఞప్రియ ! ప్రణతదేవగణోత్తమాంగ !

కల్పద్రుమప్రసవపూజితదివ్యపాద !

శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి II

 

శంభో ! గిరీశ ! హర ! శూలధరాంధకారే !

శ్రీశైలవాస ! భ్రమరాంబికయా సమేత !

శ్రీ పార్వతీదయిత ! సాక్షిగణాధిపేడ్య !

శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి II

 

 శ్రీశైలం, శిఖరేశ్వరం , గణపతిం, శ్రీహాటకేశం పున

స్సారంగేశ్వర, బిందుతీర్థమమలం, ఘంటార్కసిద్ధేశ్వరమ్

గంగాం శ్రీ భ్రమరాంబికాం గిరిసుతామారామవీరేశ్వరం

శంఖం చక్రవరాహతీర్థకలితం శ్రీశైలనాథం భజే II

 

II శివమానస పూజ II

 

రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం

నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ I

జాతీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా

దీపం దేవ ! దయానిధే ! పశుపతే ! హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ II

 

సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం

భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ I

శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూరఖండోజ్జ్వలం

తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో ! స్వీకురు II

 

ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలం

వీణాభేరిమృదంగకాహలకలాగీతం చ నృత్యం తథా I

సాష్టాంగం ప్రణతిః స్తుతిర్బహువిధా హ్యేతత్సమస్తం మయా

సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో ! పూజాం గృహాణ ప్రభో II

 

ఆత్మా త్వం,  గిరిజా మతిః సహచరాః ప్రాణాః శరీరం గృహం,

పూజా తే విషయోపభోగరచనా, నిద్రా సమాధిస్థితిః I

సంచారః, పదయోః, ప్రదక్షిణవిధిః, స్తోత్రాణి సర్వా గిరో,

యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో ! తవారాధనమ్ II

 

కరచరణకృతం వా, కర్మ వాక్కాజయం వా,

శ్రవణనయనజం వా మానసం వాಽపరాధమ్ I

విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ

శివ ! శివ ! కరుణాభ్ధే ! శ్రీ మహాదేవ ! శంభో ! II

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….