Share:
Listen to this article

Sri Kamakshi Suprabhatam

Sri Kamakshi Suprabhatam / శ్రీ కామాక్షీ  సుప్రభాతం

 

|| శ్రీ కామాక్షీ  సుప్రభాతం ||

జగదవన విధౌ త్వం జాగరూకా భవాని
తవ తు జనని నిద్రామాత్మవత్ కల్పయిత్వా ।

ప్రతిదివసమహం త్వాం బోధయామి ప్రభాతే

త్వయి కృతమపరాధం సర్వమేతం క్షమత్వ ||

యది ప్రభాతం తవ సుప్రభాతం

తదా ప్రభాతం మమ సుప్రభాతమ్ ।

తస్మాత్ప్రభాతే తవ సుప్రభాతం

వక్ష్యామి మాతః కురు సుప్రభాతమ్ II

II గురు ధ్యానం II 

యస్యాంఘ్రిపద్మ మకరందనిషేవణాత్ త్వం

జిహ్వాం గతాಽసి వరదే మమ మంద బధ్ధః ।

యస్యాంబ నిత్యమనఘే హృదయే విభాసి

తం చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి నిత్యం II 1 II

జయే జయేంద్రో గురుణా గ్రహీతో

మఠాధిపత్యే శశిశేఖరేణ ।

యథా గురుస్సర్వ గుణోపపన్నో

జయత్యసౌ మంగళ మాతనోతు II 2 II

శుభం దిశతు నో దేవీ కామాక్షీ సర్వమంగళా

శుభం దిశతు నో దేవీ కామకోటీ మఠేశః ।

శుభం దిశతు తచ్ఛిష్య సద్గురుర్నో జయేంద్రో

సర్వం మంగళమేవాస్తు మంగళాని భవన్తు నః II 3 II

II శుభం II

II శ్రీః II

కామాక్షి దేవ్యంబ తవార్ద్ర దృష్ట్యా

మూకః స్వయం మూకకవిర్యథాಽసీత్ ।

తథా కురు త్వం పరమేశ జాయే

త్వత్పాదమూలే ప్రణతం దయార్ద్రే

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ వరదే ఉత్తిష్ఠ జగదీశ్వరి ।

ఉత్తిష్ఠ జగదాధారే త్రైలోక్యం మంగళం కురు II 1 II

శృణోషి కచ్చిద్ ధ్వనిరుత్థితోಽయమ్

మృదంగభేరీ పటహానకానామ్ ।

వేదధ్వనిం శిక్షితభూసురాణామ్

శృణోషి భద్రే కురు సుప్రభాతమ్ II 2 II

శృణోషి భద్రే నను శంఖ ఘోషమ్

వైతాలికానాం మధురం చ గానామ్ ।

శృణోషి మాతః పికకుక్కుటానామ్

ధ్వనిం ప్రభాతే కురు సుప్రభాతమ్ II 3 II

మాతర్నిరీక్ష్య వదనం భగవాన్ శశాంకో

లజ్జాన్వితః స్వయమహో నిలయం ప్రవిష్టః ।

ద్రష్టుం త్వదీయ వదనం భగవాన్ దినేశో

హ్యాయాతి దేవి సదనం కురు సుప్రభాతమ్ II 4 II

పశ్యాంబ కేచిద్ ధృతపూర్ణకుమ్భాః

కేచిద్ దయార్ద్రే ధృతపుష్పమాలాః ।

కాచిత్ శుభాంగయో ననువాద్యహస్తాః

తిష్ఠన్తి తేషాం కురు సుప్రభాతమ్ II 5 II

భేరీమృదంగ పణవానక వాద్యహస్తాః

స్తోతుం మహేశదయితే స్తుతిపాఠకాస్త్వామ్ ।

తిష్ఠన్తి దేవి సమయం తవ కాంక్షమాణాః

ఉత్తిష్ఠ దివ్యశయనాత్ కురు సుప్రభాతమ్ II 6 II

Know More : Sri Venkatesware Suprabhatam

మాతర్నిరీక్ష్య వదనం భగవాన్ త్వదీయమ్

నైవోత్థితః శశిధియా శయితస్తవాంకే ।

సంబోధయాశు గిరిజే విమలం ప్రభాతమ్

జాతం మహేశదయితే కురు సుప్రభాతమ్  II 7 II

అంతశ్చరన్త్యాస్తవ భూషణానామ్

ఝల్ ఝల్ ధ్వనిం నూపురకంకణానామ్ ।

శృత్వా ప్రభాతే తవ దర్శనార్థీ

ద్వారి స్థితోಽహం కురు సుప్రభాతమ్ II 8 II

వాణీపుస్తకమంబికే గిరిసుతే పద్మాని పద్మాసనా

రంభా త్వంబరడంబరం గిరిసుతా గంగా చ గంగాజలమ్ ।

కాళీ తాలయుగం మృదంగయుగలం బృందా చ నందా తథా

నీలా నిర్మల దర్పణ ధృతవతీ తాసాం ప్రభాతం శుభమ్ II 9 II

ఉత్థాయ దేవి శయనాద్భగవాన్ పురారిః

స్నాతుం ప్రయాతి గిరిజే సురలోకనద్యామ్ ।

నౌకో హి గన్తుమనఘే రమతే దయార్ద్రేః

ఉత్తిష్ఠ దేవి శయనాత్కురు సుప్రభాతమ్ II 10 II

పశ్యాంబ కేచిత్ఫలపుష్పహస్తాః

కేచిత్పురాణాని పఠన్తి మాతః ।

పఠన్తి వేదాన్ బహవస్తవారే

తేషాం జనానాం కురు సుప్రభాతమ్ II 11 II

లావణ్య శేవధిమవేక్ష్య చిరం త్వదీయమ్

కన్దర్పదర్పదలనోಽపి వశం గతస్తే ।

కామారిచుంబిత కపోలయుగం త్వదీయం

ద్రష్టుం స్థితాః వయమయే కురు సుప్రభాతమ్ II 12 II

గాంగేయతోయమమవాహ్య మునీశ్వరాస్త్వాం

గంగాజలైః స్నయితుం బహవో ఘటాంశ్చ ।

ధృత్వా శిరఃసు భవతీమభికాంక్షమాణాః

ద్వారి స్థితా హి వరదే కురు సుప్రభాతమ్ II 13 II

మందారకుంద కుసుమైరపి జాతిపుష్పైః

మాలాకృతా విరచితాని మనోహరాణి ।

మాల్యాని దివ్యపదయోరపి దాతుబంబ

తిష్ఠంతి దేవి మునయః కురు సుప్రభాతమ్ II 14 II

కాంచీకలాప పరిరంభనితంబబింబామ్

కాశ్మీర చందన విలేపిత కంఠదేశమ్ ।

కామేశ చుంబిత కపోలముదారనాసాం

ద్రష్టుం స్థితాః వయమయే కురు సుప్రభాతమ్ II 15 II

మందస్మితం విమలచారు విశాలనేత్రమ్

కంఠస్థలం కమలకోమల గర్భగౌరమ్ ।

చక్రాంకితం చ యుగలం పదయోర్మృగాక్షి

ద్రష్టుం స్థితాః వయమయే కురు సుప్రభాతమ్ II 16 II

మందస్మితం త్రిపురనాశకరం పురారేః

కామేశ్వర ప్రణయకోపహరం స్మితం తే ।

మందస్మితం విపులహాసమవేక్షితుం

తే మాతః స్థితాః వయమయే కురు సుప్రభాతమ్  II 17 II

మాతా శిశూనాం పరిరక్షణార్థమ్

న చైవ నిద్రావశమేతి లోకే ।

మాతా త్రయాణాం జగతాం గతిస్త్వమ్

సదా వినిద్రా కురు సుప్రభాతమ్ II 18 II

మాతర్మురారికమలాసన వందితాంఘ్యాః

హృద్యాని దివ్యమధురాణి మనోహరాణి ।

శ్రోతుం తవాంబ వచనాని శుభప్రదాని

ద్వారి స్థితా వయమయే కురు సుప్రభాతమ్ II 19 II

దిగంబరో బ్రహ్మకపాలపాణిః  

వికీర్ణకేశః ఫణివేష్టితాంగః ।

తథాಽపి మాతస్తవ దేవిసంగాత్

మహేశ్వరోಽభూత్ కురు సుప్రభాతమ్ II 20 II

అయి తు జనని దత్తస్తన్యపానేన దేవి

ద్రవిడ శిశురభూద్వై జ్ఞానసంపన్నమూర్తిః ।

ద్రవిడతనయ భుక్తక్షీరశేషం భవాని

వితరసి యది మాతః సుప్రభాతం భవేన్మే II 21 II

జనని తవ కుమారః స్తన్యపానప్రభావాత్

శిశురపి తవ భర్తుః కర్ణమూలే భవాని ।

ప్రణవపదవిశేషం బోధయామాస దేవి

యది మయి చ కృపా తే సుప్రభాతం భవేన్మే II 22 II

త్వం విశ్వనాథస్య విశాలనేత్రా

హాలస్యనాథస్య ను మీననేత్రా ।

ఏకామ్రనాథస్య ను కామనేత్రా

కామేశజాయే కురు సుప్రభాతమ్ II 23 II

శ్రీచంద్రశేఖర గురుర్భగవాన్ శరణ్యే

త్వత్పాదభక్తిభరితః ఫలపుష్పపాణిః ।

ఏకామ్రనాథదయితే తవ దర్శనార్థీ

తిష్ఠత్యయం యతివరో మమ సుప్రభాతమ్ II 24 II

ఏకామ్రనాథదయితే నను కామపీఠే

సంపూజితాಽసి వరదే గురుశంకరేణ ।

శ్రీశంకరాది గురువర్య సమర్చితాంఘ్రిమ్

ద్రష్టుం స్థితా వయమయే కురు సుప్రభాతమ్ II 25 II

దురితశమనదక్షౌ మృత్యుసన్తాసదక్షౌ

చరణముపగతానాం ముక్తిదౌ జ్ఞానదౌ తౌ ।

అభయవరదహస్తౌ ద్రష్టుమంబ స్థితోಽహం

త్రిపురదలనజాయే సుప్రభాతం మమార్యే II 26 II

మాతస్తదీయ చరణం హరిపద్మజాద్యౌః

వంద్యం రథాంగసరసీరుహ శంఖ చిహ్నమ్ ।

ద్రష్టుం చ యోగిజన మానస రాజహంసం

ద్వారి స్థితోస్మి వరదే కురు సుప్రభాతమ్  II 27 II

పశ్యన్తు కేచిద్వదనం త్వదీయం

స్తువన్తు కళ్యాణ గుణాం స్తవాన్యే ।

నమంతు పాదాబ్జ యుగం త్వదీయాః

ద్వారి స్థితానాం కురు సుప్రభాతమ్ II 28 II

కేచిత్సుమేరోః శిఖరేಽతితుంగే

కేచిన్మణిద్వీపవరే విశాలే ।

పశ్యన్తు కేచిత్వమృదాబ్ధిమధ్యే

పశ్యామ్యహం త్వామిహ సుప్రభాతమ్ II 29 II

శంభోర్వామాంకసంస్థాం శశినిభవదనాం నీలపద్మాయతాక్షీం

శ్యామాంగాం చారుహాసాం నిబిడతరుకుచాం పక్వబింబాధరోష్ఠీమ్ ।

కామాక్షీ కామదాత్రీం కుటిలకచభరాం భూషణైర్భూషితాంగీం

పశ్యామః సుప్రభాతే ప్రణతజనిమతామద్య నః సుప్రభాతమ్ II 30 II

కామప్రదా కల్పతరుర్విభాసి

నాన్యా గతిర్మే నను చాతకోಽహమ్ ।

వర్షస్యమోఘః కనకాంబుధారాః

కాశ్చితు ధారాః మయి కల్పయాశు II 31 II

త్రిలోచనప్రియాం వందే వందే త్రిపురసుందరీమ్ ।

త్రిలోకనాయికాం వందే సుప్రభాతం మమాంబికే II 32 II

II ఫలశృతి II 

కామాక్షి దేవ్యం తవార్ద్రదృష్ట్యా

కృతం మయేదం ఖలు సుప్రభాతమ్ ।

సద్యః ఫలం మే సుఖమంబ లబ్ధం

తథా చ మే దుఃఖదశా గతా హి II 33 II

ఏ వా ప్రభాతే పురస్తవార్యే

పఠన్తి భక్త్యా నను సుప్రభాతమ్ ।

శృణ్వన్తి యే వా త్వయి బధ్ధచిత్తాః

తేషాం ప్రభాతం కురు సుప్రభాతమ్ II 34 II

II ఇతి లక్ష్మీకాంతశర్మా విరచితం శ్రీ కామాక్షీ సుప్రభాతమ్ సమాప్తం II 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….