Share:

Deepa Durga Kavacham

దీప దుర్గా కవచం (Deepa Durga Kavacham)

శ్రీ భైరవ ఉవాచ:-

శృణు దేవి జగన్మాత ర్జ్వాలాదుర్గాం బ్రవీమ్యహం |
కవచం మంత్ర గర్భం చ త్రైలోక్య విజయాభిధమ్ ||1 ||

అ ప్రకాశ్యం పరం గుహ్యం న కస్య కధితం మయా |
వి నామునా న సిద్దిః స్యాత్ కవచేన మహేశ్వరి ||2 ||

అవక్తవ్యమదాతవ్యం దుష్టాయా సాద కాయ చ |
నిందకాయాన్యశిష్యాయ న వక్తవ్యం కదాచన ||3 ||

శ్రీ దేవ్యువాచా:-

త్రైలోక్య నాద వద మే బహుథా కథతం మయా |
స్వయం త్వయా ప్రసాదోయం కృతః స్నేహేన మే ప్రభో ||4 ||

శ్రీ భైరవ ఊవాచ:-

ప్రభాతే చైవ మధ్యాహ్నే సాయంకా లేర్ద రాత్రకే |
కవచం మంత్ర గర్భం చ పఠినీయం పరాత్పరం ||5 ||

మధునా మత్స్య మాంసాది మోదకేనా సమర్చయేత్ |
దేవతాం పరాయ భక్త్యా పఠేత్ కవచముత్తమమ్ ||6 ||

ఓం హ్రీం మే పాతు మూర్ధానం జ్వాలా ద్వ్యక్షరమాతృకా |
ఓం హ్రీం శ్రీ మే వతాత్ ఫాలంత్ర్యక్షరీ విశ్వామాతృకా ||7 ||

ఓం ఐం క్లీం సౌః మమావ్యాత్ సా దేవీ మాయాభ్రువౌమమ |
ఓం అం ఆం ఇం ఈం హ్ సౌః సాయాన్నేత్రే మే విశ్వసుందరీ ||8 ||

ఓం హ్రీం హ్రీం సౌః పుత్ర నాసాం ఉం ఊం కర్లౌచ మోహినీ |
కృం కౄం లృం లౄం హ్సౌః మే బాలా పాయాద్ గండౌ చచక్షుపీ ||9 ||

ఓం ఐం ఓం ఔం సదావ్యాన్మే ముఖం శ్రీ భగరూపిణీ |
అం అం ఓం హ్రీం క్లీం సౌః పాయాద్ గలం మే భగధారిణీ ||10 ||

కం ఖం గం ఘం హౌః స్కంధౌ మే త్రిపురేస్వరీ |
డం చం ఛం జం హ్సౌః వక్షః పాయాచ్చబైందవేశ్వరీ ||11 ||

భృం జ్ఞం టం ఠం హ్సౌః ఐం క్లీం హూంమమావ్యాత్ సాభుజాంతరమ్ |
డం ఢం ణం తం స్తనౌ పాయాద్ భేరుండా మమ సర్వదా ||12 ||

యం దం ధం నం కుక్షిం పాయాన్మమ హ్రీం శ్రీం పరా జయా |
పం ఫం బం శ్రీం హ్రీం సౌః పార్శ్వం మృడానీ పాతు మే సదా ||13 ||

భం మం యం రంశ్రీం హ్సౌః లం మం నాభిం మే పాంతు కన్యకాః |
శం షం సం హం సదా పాతు గుహ్యం మే గుహ్యకేశ్వరీ ||14 ||

వృక్షః పాతు సదా లింగం హ్రీం శ్రీం లింగనివాసినీ |
ఐం క్లీం సౌః పాతు మే మేడ్రం పృష్టం మే పాతు వారుణీ ||15 ||

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం హూం హూం పాతు ఊరూ మే పాత్వమాసదా |
ఓం ఐం క్లీం సౌః యాం వాత్యాలీ జంఘేపాయాత్ సదా మమ ||16 ||

ఓం శ్రీం సౌః క్లీం సదా పాయాజ్జానునీ కులసుందరీ |
ఓం శ్రీం హ్రీం హూం కూవలీ చ గుల్ఫౌ ఐం శ్రీం మమావతు ||17 ||

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఇం సౌః పాయాత్ కుంఠీ క్లీం హ్రీం హ్రౌః మే తలమ్ |
ఓం ప్రిం శ్రీం పాదౌ హ్సౌః పాయాద్ హ్రీం శ్రీం క్రీం కుత్సితా మమ ||18 ||

ఓం హ్రీం శ్రీం కుటిలా హ్రీం క్రీం పాదపృష్ఠంచ మే వతు |
ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం చ మే పాతు పాదస్తా అంగులీః సదా ||19 ||

ఓం హ్రీం హ్సౌః ఐం కుహూః మజ్జాం ఓం శ్రీం కుంతీ మమావతు |
రక్తం కుంభేశ్వరీ ఐం క్ర్లీం శుక్లం పాయాచ్చకూచరీ ||20 ||

పాతు మే గాని సర్వాణి ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఐం హ్సౌః సదా |
పాదాదిమూర్ధపర్యంతం హ్రీం క్రీం శ్రీం కారుణీ సదా ||21 ||

మూర్ధాది పాదపర్యంతం పాతు క్లీం శ్రీం కృతిర్మమ |
ఊర్ధ్వం మే పాతు బ్రాం బ్రాహిం అధః శ్రీం శ్రీం శాంభవీ మమ ||22 ||

దుం దుర్గా పాతు మే పూర్వే వాం వారాహీ శివాలయే |
హ్రీం క్రీం హూం శ్రీం చ మాం పాతు ఉత్తరే కులకామినీ ||23 ||

నారసింహీ హ్సౌః ఐం క్లీంవాయవ్యే పాతు మాం సదా |
ఓం శ్రీం క్రీ ఐం చ కౌమారీ పశ్చమే పాతు మాంసదా || 24 ||

Know more (Durga Dwadasa Nama Stotram)

ఓం హ్రీం శ్రీం నిఋరుతౌ పాతు మాతంగీమాం శుభంకరీ |
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం సదా పాతు దక్షణే భధ్రకాలికా || 25 ||

ఓం శ్రీం ఐం క్లీం సదాగ్నేయ్యా ముగ్రతారా తదావతు |
ఓం వం దశదిశో రక్షేన్మాం హ్రీం దక్షిణకాళికా || 26 ||

సర్వకాలం సదా పాతు ఐం సౌః త్రిపురసుందరీ |
మారీభాయే చ దుర్భిక్షే పీడాయాం యోగిననీభయే ||27 ||

ఓం హ్రీం శ్రీం త్ర్యక్షరీ పాతు దేవీ జ్వలాముఖీ మమ |
ఇతీదం కవచం పుణ్యం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ ||28 ||

త్రైలోక్యవిజయం నామ మంత్రగార్భం మహేశ్వరీ |
అస్య ప్రసాదాదీశో’హం భైరవాణాం జగత్త్రయే ||29 ||

సృష్టికర్తాపహర్తాచ పఠనాదస్య పార్వతీ |
కుంకుమేన లిఖేద్భూర్జే ఆసవేనస్వరేతసా ||30 ||

స్తంభయేదఖిలాన్ దేవాన్ మోహయేదఖిలాః ప్రజాః |
మారయేదఖిలాన్ శత్రూన్ వశయేదపి దేవతాః ||31 ||

బాహౌ ధృత్వా చరేద్యుద్దే శత్రూన్ జిత్వాగ్రుహం వ్రజేత్ |
పోతే రణే వివాదేచ కారాయాం రోగాపీడనే ||32 ||

గ్రహపీడా దికాలేషు పఠేత్ సర్వం శమం వ్రజేత్ |
ఇతీదం కవచం దేవి మంత్రగర్భం సురార్చితం ||33 ||

యస్య కస్య న దాతవ్యం వినా శిష్యాయ పార్వతి |
మాసేనైకేన భవేత్ సిద్దిర్దేవానాం యా చ దుర్లభా ||34 ||

పఠేన్మాసత్రయం మర్త్యోదేవీదర్శనమాప్నుయాత్

ఇతి శ్రీ రుద్రయామల తంత్రే భైరవ దేవీ సంహదే శ్రీ దీప దుర్గా కవచస్తోత్రం సంపూర్ణం !

 …. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….