Share:

Durga Saptashati Chapter 13

Durga Saptashati Chapter 13

దేవీ మాహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి త్రయోదశోఽధ్యాయః

సురథవైశ్యయోర్వరప్రదానం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥

ధ్యానం
ఓం బాలార్క మండలాభాసాం చతుర్బాహుం త్రిలోచనామ్ ।
పాశాంకుశ వరాభీతీర్ధారయంతీం శివాం భజే ॥

ఋషిరువాచ ॥ 1 ॥

ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ ।
ఏవంప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ ॥2॥

విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా ।
తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః ॥3॥

తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః।
మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ మోహమేష్యంతి చాపరే ॥4॥

తాముపైహి మహారాజ శరణం పరమేశ్వరీం।
ఆరాధితా సైవ నృణాం భోగస్వర్గాపవర్గదా ॥5॥

మార్కండేయ ఉవాచ ॥6॥

ఇతి తస్య వచః శృత్వా సురథః స నరాధిపః।
ప్రణిపత్య మహాభాగం తమృషిం సంశితవ్రతం ॥7॥

నిర్విణ్ణోతిమమత్వేన రాజ్యాపహరేణన చ।
జగామ సద్యస్తపసే సచ వైశ్యో మహామునే ॥8॥

సందర్శనార్థమంభాయా నఛ్;పులిన మాస్థితః।
స చ వైశ్యస్తపస్తేపే దేవీ సూక్తం పరం జపన్ ॥9॥

తౌ తస్మిన్ పులినే దేవ్యాః కృత్వా మూర్తిం మహీమయీం।
అర్హణాం చక్రతుస్తస్యాః పుష్పధూపాగ్నితర్పణైః ॥10॥

నిరాహారౌ యతాహారౌ తన్మనస్కౌ సమాహితౌ।
దదతుస్తౌ బలించైవ నిజగాత్రాసృగుక్షితం ॥11॥

ఏవం సమారాధయతోస్త్రిభిర్వర్షైర్యతాత్మనోః।
పరితుష్టా జగద్ధాత్రీ ప్రత్యక్షం ప్రాహ చండికా ॥12॥

దేవ్యువాచా॥13॥

యత్ప్రార్థ్యతే త్వయా భూప త్వయా చ కులనందన।
మత్తస్తత్ప్రాప్యతాం సర్వం పరితుష్టా దదామితే॥14॥

మార్కండేయ ఉవాచ॥15॥

తతో వవ్రే నృపో రాజ్యమవిభ్రంశ్యన్యజన్మని।
అత్రైవచ చ నిజం రాజ్యం హతశత్రుబలం బలాత్॥16॥

సోఽపి వైశ్యస్తతో జ్ఞానం వవ్రే నిర్విణ్ణమానసః।
మమేత్యహమితి ప్రాజ్ఞః సజ్గవిచ్యుతి కారకం॥17॥

దేవ్యువాచ॥18॥

స్వల్పైరహోభిర్ నృపతే స్వం రాజ్యం ప్రాప్స్యతే భవాన్।
హత్వా రిపూనస్ఖలితం తవ తత్ర భవిష్యతి॥19॥

మృతశ్చ భూయః సంప్రాప్య జన్మ దేవాద్వివస్వతః।
సావర్ణికో మనుర్నామ భవాన్భువి భవిష్యతి॥20॥

వైశ్య వర్య త్వయా యశ్చ వరోఽస్మత్తోఽభివాంచితః।
తం ప్రయచ్ఛామి సంసిద్ధ్యై తవ జ్ఞానం భవిష్యతి॥21॥

మార్కండేయ ఉవాచ

ఇతి దత్వా తయోర్దేవీ యథాఖిలషితం వరం।
భభూవాంతర్హితా సద్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా॥22॥

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః।
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః॥23॥

ఇతి దత్వా తయోర్దేవీ యథభిలషితం వరం।
బభూవాంతర్హితా సధ్యో భక్త్యా తాభ్యామభిష్టుతా॥24॥

ఏవం దేవ్యా వరం లబ్ధ్వా సురథః క్షత్రియర్షభః।
సూర్యాజ్జన్మ సమాసాద్య సావర్ణిర్భవితా మనుః॥25॥

।క్లీం ఓం।

॥ జయ జయ శ్రీ మార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమహత్య్మే సురథవైశ్య యోర్వర ప్రదానం నామ త్రయోదశోధ్యాయసమాప్తమ్ ॥

॥శ్రీ సప్త శతీ దేవీమహత్మ్యం సమాప్తమ్ ॥
। ఓం తత్ సత్ ।

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై శ్రీ మహాత్రిపురసుందర్యై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

ఓం ఖడ్గినీ శూలినీ ఘొరా గదినీ చక్రిణీ తథా
శంఖిణీ చాపినీ బాణా భుశుండీపరిఘాయుధా । హృదయాయ నమః ।

ఓం శూలేన పాహినో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే।
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిస్వనేన చ శిరశేస్వాహా ।

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే దక్షరక్షిణే
భ్రామరే నాత్మ శులస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి । శిఖాయై వషట్ ।

ఓం సఽఉమ్యాని యానిరూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతితే
యాని చాత్యంత ఘోరాణి తై రక్షాస్మాం స్తథా భువం కవచాయ హుమ్ ।

ఓం ఖడ్గ శూల గదా దీని యాని చాస్తాణి తేంబికే
కరపల్లవసంగీని తైరస్మా న్రక్ష సర్వతః నేత్రత్రయాయ వషట్ ।

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వ శక్తి సమన్వితే
భయేభ్యస్త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే । కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః ।
ఓం భూర్భువ స్సువః ఇతి దిగ్విమికః ।

 

देवी माहात्म्यं दुर्गा सप्तशति त्रयोदशोऽध्यायः

सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥

ध्यानं
ॐ बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम् ।
पाशांकुश वराभीतीर्धारयंतीं शिवां भजे ॥

ऋषिरुवाच ॥ 1 ॥

एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम् ।
एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् ॥2॥

विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया ।
तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः ॥3॥

तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः।
मोह्यंते मोहिताश्चैव मोहमेष्यंति चापरे ॥4॥

तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं।
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥5॥

मार्कंडेय उवाच ॥6॥

इति तस्य वचः शृत्वा सुरथः स नराधिपः।
प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं संशितव्रतम् ॥7॥

निर्विण्णोतिममत्वेन राज्यापहरेणन च।
जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यो महामुने ॥8॥

संदर्शनार्थमंभाया न#006छ्;पुलिन मास्थितः।
स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् ॥9॥

तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम्।
अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः ॥10॥

निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ।
ददतुस्तौ बलिंचैव निजगात्रासृगुक्षितम् ॥11॥

एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः।
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका ॥12॥

देव्युवाचा॥13॥

यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन।
मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामिते॥14॥

मार्कंडेय उवाच॥15॥

ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि।
अत्रैवच च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्॥16॥

सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः।
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सज्गविच्युति कारकम्॥17॥

देव्युवाच॥18॥

स्वल्पैरहोभिर् नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्।
हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति॥19॥

मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः।
सावर्णिको मनुर्नाम भवान्भुवि भविष्यति॥20॥

वैश्य वर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवांचितः।
तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति॥21॥

मार्कंडेय उवाच

इति दत्वा तयोर्देवी यथाखिलषितं वरं।
भभूवांतर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता॥22॥

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः।
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः॥23॥

इति दत्वा तयोर्देवी यथभिलषितं वरम्।
बभूवांतर्हिता सध्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता॥24॥

एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः।
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः॥25॥

।क्लीं ॐ।

॥ जय जय श्री मार्कंडेयपुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवीमहत्य्मे सुरथवैश्य योर्वर प्रदानं नाम त्रयोदशोध्यायसमाप्तम् ॥

॥श्री सप्त शती देवीमहत्म्यं समाप्तम् ॥
। ॐ तत् सत् ।

आहुति
ॐ क्लीं जयंती सांगायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै श्री महात्रिपुरसुंदर्यै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ॥

ॐ खड्गिनी शूलिनी घॊरा गदिनी चक्रिणी तथा
शंखिणी चापिनी बाणा भुशुंडीपरिघायुधा । हृदयाय नमः ।

ॐ शूलेन पाहिनो देवि पाहि खड्गेन चांबिके।
घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च शिरशेस्वाहा ।

ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके दक्षरक्षिणे
भ्रामरे नात्म शुलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि । शिखायै वषट् ।

ॐ सऽउम्यानि यानिरूपाणि त्रैलोक्ये विचरंतिते
यानि चात्यंत घोराणि तै रक्षास्मां स्तथा भुवं कवचाय हुम् ।

ॐ खड्ग शूल गदा दीनि यानि चास्ताणि तेंबिके
करपल्लवसंगीनि तैरस्मा न्रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वषट् ।

ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते
भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते । करतल करपृष्टाभ्यां नमः ।
ॐ भूर्भुव स्सुवः इति दिग्विमिकः ।

 

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 13

surathavaiśyayōrvarapradānaṃ nāma trayōdaśō’dhyāyaḥ ॥

dhyānaṃ
ōṃ bālārka maṇḍalābhāsāṃ chaturbāhuṃ trilōchanām ।
pāśāṅkuśa varābhītīrdhārayantīṃ śivāṃ bhajē ॥

ṛṣiruvācha ॥ 1 ॥

ētattē kathitaṃ bhūpa dēvīmāhātmyamuttamam ।
ēvamprabhāvā sā dēvī yayēdaṃ dhāryatē jagat ॥2॥

vidyā tathaiva kriyatē bhagavadviṣṇumāyayā ।
tayā tvamēṣa vaiśyaścha tathaivānyē vivēkinaḥ ॥3॥

tayā tvamēṣa vaiśyaścha tathaivānyē vivēkinaḥ।
mōhyantē mōhitāśchaiva mōhamēṣyanti chāparē ॥4॥

tāmupaihi mahārāja śaraṇaṃ paramēśvarīṃ।
ārādhitā saiva nṛṇāṃ bhōgasvargāpavargadā ॥5॥

mārkaṇḍēya uvācha ॥6॥

iti tasya vachaḥ śṛtvā surathaḥ sa narādhipaḥ।
praṇipatya mahābhāgaṃ tamṛṣiṃ saṃśitavratam ॥7॥

nirviṇṇōtimamatvēna rājyāpaharēṇana cha।
jagāma sadyastapasē sacha vaiśyō mahāmunē ॥8॥

sandarśanārthamambhāyā na#006Ch;pulina māsthitaḥ।
sa cha vaiśyastapastēpē dēvī sūktaṃ paraṃ japan ॥9॥

Know More : 32 Names of Durga

tau tasmin pulinē dēvyāḥ kṛtvā mūrtiṃ mahīmayīm।
arhaṇāṃ chakratustasyāḥ puṣpadhūpāgnitarpaṇaiḥ ॥10॥

nirāhārau yatāhārau tanmanaskau samāhitau।
dadatustau baliñchaiva nijagātrāsṛgukṣitam ॥11॥

ēvaṃ samārādhayatōstribhirvarṣairyatātmanōḥ।
parituṣṭā jagaddhātrī pratyakṣaṃ prāha chaṇḍikā ॥12॥

dēvyuvāchā॥13॥

yatprārthyatē tvayā bhūpa tvayā cha kulanandana।
mattastatprāpyatāṃ sarvaṃ parituṣṭā dadāmitē॥14॥

mārkaṇḍēya uvācha॥15॥

tatō vavrē nṛpō rājyamavibhraṃśyanyajanmani।
atraivacha cha nijaṃ rājyaṃ hataśatrubalaṃ balāt॥16॥

sō’pi vaiśyastatō jñānaṃ vavrē nirviṇṇamānasaḥ।
mamētyahamiti prājñaḥ sajgavichyuti kārakam॥17॥

dēvyuvācha॥18॥

svalpairahōbhir nṛpatē svaṃ rājyaṃ prāpsyatē bhavān।
hatvā ripūnaskhalitaṃ tava tatra bhaviṣyati॥19॥

mṛtaścha bhūyaḥ samprāpya janma dēvādvivasvataḥ।
sāvarṇikō manurnāma bhavānbhuvi bhaviṣyati॥20॥

vaiśya varya tvayā yaścha varō’smattō’bhivāñchitaḥ।
taṃ prayachChāmi saṃsiddhyai tava jñānaṃ bhaviṣyati॥21॥

mārkaṇḍēya uvācha

iti datvā tayōrdēvī yathākhilaṣitaṃ varaṃ।
bhabhūvāntarhitā sadyō bhaktyā tābhyāmabhiṣṭutā॥22॥

ēvaṃ dēvyā varaṃ labdhvā surathaḥ kṣatriyarṣabhaḥ।
sūryājjanma samāsādya sāvarṇirbhavitā manuḥ॥23॥

iti datvā tayōrdēvī yathabhilaṣitaṃ varam।
babhūvāntarhitā sadhyō bhaktyā tābhyāmabhiṣṭutā॥24॥

ēvaṃ dēvyā varaṃ labdhvā surathaḥ kṣatriyarṣabhaḥ।
sūryājjanma samāsādya sāvarṇirbhavitā manuḥ॥25॥

।klīṃ ōṃ।

॥ jaya jaya śrī mārkaṇḍēyapurāṇē sāvarṇikē manvantarē dēvīmahatymē surathavaiśya yōrvara pradānaṃ nāma trayōdaśōdhyāyasamāptam ॥

॥śrī sapta śatī dēvīmahatmyaṃ samāptam ॥
। ōṃ tat sat ।

āhuti
ōṃ klīṃ jayantī sāṅgāyai saśaktikāyai saparivārāyai savāhanāyai śrī mahātripurasundaryai mahāhutiṃ samarpayāmi namaḥ svāhā ॥

ōṃ khaḍginī śūlinī ghorā gadinī chakriṇī tathā
śaṅkhiṇī chāpinī bāṇā bhuśuṇḍīparighāyudhā । hṛdayāya namaḥ ।

ōṃ śūlēna pāhinō dēvi pāhi khaḍgēna chāmbikē।
ghaṇṭāsvanēna naḥ pāhi chāpajyānisvanēna cha śiraśēsvāhā ।

ōṃ prāchyāṃ rakṣa pratīchyāṃ cha chaṇḍikē dakṣarakṣiṇē
bhrāmarē nātma śulasya uttarasyāṃ tathēśvari । śikhāyai vaṣaṭ ।

ōṃ s’umyāni yānirūpāṇi trailōkyē vicharantitē
yāni chātyanta ghōrāṇi tai rakṣāsmāṃ stathā bhuvaṃ kavachāya hum ।

ōṃ khaḍga śūla gadā dīni yāni chāstāṇi tēmbikē
karapallavasaṅgīni tairasmā nrakṣa sarvataḥ nētratrayāya vaṣaṭ ।

ōṃ sarvasvarūpē sarvēśē sarva śakti samanvitē
bhayēbhyastrāhinō dēvi durgē dēvi namōstutē । karatala karapṛṣṭābhyāṃ namaḥ ।
ōṃ bhūrbhuva ssuvaḥ iti digvimikaḥ ।

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….