Share:

Shani Kavacham

Shani Kavacham

Shani Kavacham in Telugu / శ్రీ శని కవచం 

ఓం అస్య శ్రీ శనైశ్చర కవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య కాశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శనైశ్చరో దేవతా, శం బీజం, వాం శక్తిః, యం కీలకం, మమ శనైశ్చరకృతపీడాపరిహారార్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః ||

శాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
శీం తర్జనీభ్యాం నమః |
శూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
శైం అనామికాభ్యాం నమః |
శౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
శః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగన్యాసః ||

శాం హృదయాయ నమః |
శీం శిరసే స్వాహా |
శూం శిఖాయై వషట్ |
శైం కవచాయ హుం |
శౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
శః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్భంధః ||

ధ్యానం ||

చతుర్భుజం శనిం దేవం చాపతూణీ కృపాణకం |
వరదం భీమదంష్ట్రం చ నీలాంగం వరభూషణం |
నీలమాల్యానులేపం చ నీలరత్నైరలంకృతం |
జ్వాలోర్ధ్వ మకుటాభాసం నీలగృధ్ర రథావహం |
మేరుం ప్రదక్షిణం కృత్వా సర్వలోకభయావహం |
కృష్ణాంబరధరం దేవం ద్విభుజం గృధ్రసంస్థితం |
సర్వపీడాహరం నౄణాం ధ్యాయేద్గ్రహగణోత్తమమ్ ||

అథ కవచం ||

శనైశ్చరః శిరో రక్షేత్ ముఖం భక్తార్తినాశనః |
కర్ణౌ కృష్ణాంబరః పాతు నేత్రే సర్వభయంకరః |
కృష్ణాంగో నాసికాం రక్షేత్ కర్ణౌ మే చ శిఖండిజః |
భుజౌ మే సుభుజః పాతు హస్తౌ నీలోత్పలప్రభః |
పాతు మే హృదయం కృష్ణః కుక్షిం శుష్కోదరస్తథా |
కటిం మే వికటః పాతు ఊరూ మే ఘోరరూపవాన్ |
జానునీ పాతు దీర్ఘో మే జంఘే మే మంగళప్రదః |
గుల్ఫౌ గుణాకరః పాతు పాదౌ మే పంగుపాదకః |
సర్వాణి చ మమాంగాని పాతు భాస్కరనందనః |

ఫలశ్రుతిః ||

య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వపీడాహరం నృణాం |
పఠతి శ్రద్ధయాయుక్తః సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ ||

|| ఇతి శ్రీ పద్మ పురాణే శనైశ్చర కవచం ||

 

Shani Kavach in Hindi / श्री शनि कवच 

ओं अस्य श्री शनैश्चर कवच स्तोत्रमहामन्त्रस्य काश्यप ऋषिः, अनुष्टुप्चन्दः, शनैश्चरो देवता, शं बीजं, वां शक्तिः यं कीलकं, मम शनैश्चरकृतपीडापरिहारार्थे जपे विनियोगः ॥

करन्यासः ॥

शां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।
शीं तर्जनीभ्यां नमः ।
शूं मध्यमाभ्यां नमः ।
शैं अनामिकाभ्य़ां नमः ।
शौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
शः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥

अङ्गन्य़ासः ॥

शां हृदयाय नमः ।
शीं शिरसे स्वाहा ।
शूं शीखायै वषट् ।
शैं कवचाय़ हुं ।
शौं नेत्रत्रयाय वौषट् ।
शः अस्त्राय फट् ।
भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥

ध्यानम् ॥

चतुर्भुजं शनिं देवं चापतूणी कृपाणकं ।
वरदं भीमदम्ष्ट्रं च नीलाङ्गं वरभूषणं ।
नीलमाल्यानुलेपं च नीलरत्नैरलङ्कृतं ।
ज्वालोर्ध्व मकुटाभासं नीलगृध्र रथावहं ।
मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वलोकभयावहं ।
कृष्णाम्बरधरं देवं द्विभुजं गृध्रसंस्थितं ।
सर्वपीडाहारं नॄणां ध्यायेद्ग्रहगणोत्तमम् ॥

अथ कवचम् ॥

शनैश्चरः शिरो रक्षेत् मुखं भक्तार्तिनाशनः ।
कर्णौ कृष्णाम्बरः पातु नेत्रे सर्वभयङ्करः ।
कृष्णाङ्गो नासिकां रक्षेत् कर्णौ मे च शिखण्डिजः ।
भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभः ।
पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा ।
कटिं मे विकटः पातु ऊरू मे घोररूपवान् ।
जानुनी पातु दीर्घो मे जङ्घे मे मङ्गलप्रदः ।
गुल्फौ गुणाकरः पातु पादौ मे पङ्गुपादकः ।
सर्वाणि च ममाङ्गानि पातु भास्करनन्दनः ।

फलश्रुतिः ॥

य इदं कवचं दिव्यं सर्वपीडाहरं नृणां ।
पठति श्रद्दयाय़ुक्तः सर्वान् कामानवाप्नुयात् ॥

॥ इति श्रीपद्म पुराणे शनैश्चर कवचम् ॥

 

Shani Kavacham in English

ōṁ asya śrī śanaiścara kavach stōtramahāmantrasya kāśyapa r̥ṣiḥ, anuṣṭupcandaḥ, śanaiścarō dēvatā, śaṁ bījaṁ, vāṁ śaktiḥ yaṁ kīlakaṁ, mama śanaiścarakr̥tapīḍāparihārārthē japē viniyōgaḥ ||

karanyāsaḥ ||

śāṁ aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ |
śīṁ tarjanībhyāṁ namaḥ |
śūṁ madhyamābhyāṁ namaḥ |
śaiṁ anāmikābhẏāṁ namaḥ |
śauṁ kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ |
śaḥ karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ ||

aṅganẏāsaḥ ||

śāṁ hr̥dayāya namaḥ |
śīṁ śirasē svāhā |
śūṁ śīkhāyai vaṣaṭ |
śaiṁ kavacāẏa huṁ |
śauṁ nētratrayāya vauṣaṭ |
śaḥ astrāya phaṭ |
bhūrbhuvassuvarōmiti digbandhaḥ ||

dhyānam ||

caturbhujaṁ śaniṁ dēvaṁ cāpatūṇī kr̥pāṇakaṁ |
varadaṁ bhīmadamṣṭraṁ ca nīlāṅgaṁ varabhūṣaṇaṁ |
nīlamālyānulēpaṁ ca nīlaratnairalaṅkr̥taṁ |
jvālōrdhva makuṭābhāsaṁ nīlagr̥dhra rathāvahaṁ |
mēruṁ pradakṣiṇaṁ kr̥tvā sarvalōkabhayāvahaṁ |
kr̥ṣṇāmbaradharaṁ dēvaṁ dvibhujaṁ gr̥dhrasaṁsthitaṁ |
sarvapīḍāhāraṁ nr̥̄ṇāṁ dhyāyēdgrahagaṇōttamam ||

atha kavacam ||

śanaiścaraḥ śirō rakṣēt mukhaṁ bhaktārtināśanaḥ |
karṇau kr̥ṣṇāmbaraḥ pātu nētrē sarvabhayaṅkaraḥ |
kr̥ṣṇāṅgō nāsikāṁ rakṣēt karṇau mē ca śikhaṇḍijaḥ |
bhujau mē subhujaḥ pātu hastau nīlōtpalaprabhaḥ |
pātu mē hr̥dayaṁ kr̥ṣṇaḥ kukṣiṁ śuṣkōdarastathā |
kaṭiṁ mē vikaṭaḥ pātu ūrū mē ghōrarūpavān |
jānunī pātu dīrghō mē jaṅghē mē maṅgalapradaḥ |
gulphau guṇākaraḥ pātu pādau mē paṅgupādakaḥ |
sarvāṇi ca mamāṅgāni pātu bhāskaranandanaḥ |

phalaśrutiḥ ||

ya idaṁ kavacaṁ divyaṁ sarvapīḍāharaṁ nr̥ṇāṁ |
paṭhati śraddayāẏuktaḥ sarvān kāmānavāpnuyāt ||

|| iti śrīpadma purāṇē śanaiścara kavacham ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….