Share:

Rahu Kavacham

Rahu Kavacham

Rahu Kavacham in Telugu / శ్రీ రాహు కవచం

అస్య శ్రీరాహుకవచస్తోత్ర మహామన్త్రస్య చంద్రఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః రాహుర్దేవతా నీం బీజమ్ హ్రీం శక్తిః కాం కీలకమ్ మమ రాహుగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం

రాహుం చతుర్భుజం చర్మశూలఖడ్గవరాంగినమ్
కృష్ణామ్బరధరం నీలం కృష్ణగన్ధానులేపనమ్ |
గోమేధికవిభూషం చ విచిత్రమకుటం ఫణిమ్
కృష్ణసింహరథారూఢం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ ||

ప్రణమామి సదా రాహుం సర్పాకారం కిరీటినమ్ |
సైంహికేయం కరాలాస్యం భక్తానామభయప్రదమ్ || ౧ ||

కవచం

నీలామ్బరః శిరః పాతు లలాటం లోకవన్దితః |
చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే మేఽర్ధశరీరవాన్ || ౨ ||

నాసికాం మే కరాళాస్యః శూలపాణిర్ముఖం మమ |
జిహ్వాం మే సింహికాసూనుః కణ్ఠం మే కష్టనాశనః || ౩ ||

భుజఙ్గేశో భుజౌ పాతు నీలమాల్యః కరౌ మమ |
పాతు వక్షౌ తమోమూర్తిః పాతు నాభిం విధున్తుదః || ౪ ||

కటిం మే వికటః పాతు ఊరూ మేఽసురపూజితః |
స్వర్భానుర్జానునీ పాతు జఙ్ఘే మే పాతు చఽవ్యయః || ౫ ||

గుల్ఫౌ గ్రహాధిపః పాతు నీలచన్దనభూషితః |
పాదౌ నీలామ్బరః పాతు సర్వాఙ్గం సింహికా సుతః || ౬ ||

రాహోరిదం కవచమీప్సితవస్తుదం యో భక్త్యా పఠత్యనుదినం నియతశ్శుచిస్సన్ |
ప్రాప్నోతి కీర్తిమతులాం చ శ్రియం సమృద్ధి మారోగ్యమాయుర్విజయావసిత ప్రసాదాత్ || ౭ ||

|| ఇతి పద్మే మహాపురాణే రాహు కవచః ||

 

Rahu Kavach in Hindi / श्री राहु कवचम् 

अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य चन्द्रऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । राहुर्देवता । नीं बीजम् । ह्रीं शक्तिः । कां कीलकम् । मम राहुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।

ध्यानम् 

राहुं चतुर्भुजं चर्मशूलखड्गवराङ्गिनम्
कृष्णाम्बरधरं नीलं कृष्णगन्धानुलेपनम् ।
गोमेधिकविभूषं च विचित्रमकुटं फणिम्
कृष्णसिंहरथारूढं मेरुं चैवाप्रदक्षिणम् ॥

प्रणमामि सदा राहुं सर्पाकारं किरीटिनम् ।
सैंहिकेयं करालास्यं भक्तानामभयप्रदम् ॥ १ ॥

कवचम् 

नीलाम्बरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः ।
चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे मेऽर्धशरीरवान् ॥ २ ॥

नासिकां मे करालास्यः शूलपाणिर्मुखं मम ।
जिह्वां मे सिंहिकासूनुः कण्ठं मे कष्टनाशनः ॥ ३ ॥

भुजङ्गेशो भुजौ पातु नीलमाल्यः करौ मम ।
पातु वक्षौ तमोमूर्तिः पातु नाभिं विधुन्तुदः ॥ ४ ॥

कटिं मे विकटः पातु ऊरू मेऽसुरपूजितः ।
स्वर्भानुर्जानुनी पातु जङ्घे मे पातु चऽव्ययः ॥ ५ ॥

गुल्फौ ग्रहाधिपः पातु नीलचन्दनभूषितः ।
पादौ नीलाम्बरः पातु सर्वाङ्गं सिंहिका सुतः ॥ ६ ॥

राहोरिदं कवचमीप्सितवस्तुदं यो
भक्त्या पठत्यनुदिनं नियतश्शुचिस्सन् ।
प्राप्नोति कीर्तिमतुलां च श्रियं समृद्धि-
मारोग्यमायुर्विजयावसित प्रसादात् ॥ ७ ॥

|| इति पद्मे महापुराणे राहु कवचः ||

 

Rahu Kavacham in English 

asya śrīrāhukavacastōtra mahāmantrasya candrar̥ṣiḥ | anuṣṭupchandaḥ | rāhurdēvatā | nīṁ bījam | hrīṁ śaktiḥ | kāṁ kīlakam | mama rāhugrahaprasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ |

dhyānam

rāhuṁ caturbhujaṁ carmaśūlakhaḍgavarāṅginam
kr̥ṣṇāmbaradharaṁ nīlaṁ kr̥ṣṇagandhānulēpanam |
gōmēdhikavibhūṣaṁ ca vicitramakuṭaṁ phaṇim
kr̥ṣṇasiṁharathārūḍhaṁ mēruṁ caivāpradakṣiṇam ||

praṇamāmi sadā rāhuṁ sarpākāraṁ kirīṭinam |
saiṁhikēyaṁ karālāsyaṁ bhaktānāmabhayapradam || 1 ||

kavacham

nīlāmbaraḥ śiraḥ pātu lalāṭaṁ lōkavanditaḥ |
cakṣuṣī pātu mē rāhuḥ śrōtrē mē:’rdhaśarīravān || 2 ||

nāsikāṁ mē karālāsyaḥ śūlapāṇirmukhaṁ mama |
jihvāṁ mē siṁhikāsūnuḥ kaṇṭhaṁ mē kaṣṭanāśanaḥ || 3 ||

bhujaṅgēśō bhujau pātu nīlamālyaḥ karau mama |
pātu vakṣau tamōmūrtiḥ pātu nābhiṁ vidhuntudaḥ || 4 ||

kaṭiṁ mē vikaṭaḥ pātu ūrū mē:’surapūjitaḥ |
svarbhānurjānunī pātu jaṅghē mē pātu ca:’vyayaḥ || 5 ||

gulphau grahādhipaḥ pātu nīlacandanabhūṣitaḥ |
pādau nīlāmbaraḥ pātu sarvāṅgaṁ siṁhikā sutaḥ || 6 ||

rāhōridaṁ kavacamīpsitavastudaṁ yō
bhaktyā paṭhatyanudinaṁ niyataśśucissan |
prāpnōti kīrtimatulāṁ ca śriyaṁ samr̥ddhi-
mārōgyamāyurvijayāvasita prasādāt || 7 ||

|| iti padmē mahāpurāṇē rāhu kavacaḥ ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….