Share:
Listen to this article

Ketu Kavacham

Ketu Kavacham

Ketu Kavacham in Telugu / శ్రీ కేతు కవచం 

ఓం అస్య శ్రీకేతుకవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య పురన్దర ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః కేతుర్దేవతా కం బీజం నమః శక్తిః కేతురితి కీలకమ్ మమ కేతుకృత పీడా నివారణార్థే సర్వరోగనివారణార్థే సర్వశత్రువినాశనార్థే సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే కేతుప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం

ధూమ్రవర్ణం ధ్వజాకారం ద్విభుజం వరదాంగదమ్
చిత్రామ్బరధరం కేతుం చిత్రగన్ధానులేపనమ్ |
వైడూర్యాభరణం చైవ వైడూర్య మకుటం ఫణిమ్
చిత్రంకఫాధికరసం మేరుం చైవాప్రదక్షిణమ్ ||

కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ |
ప్రణమామి సదా దేవం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్ || ౧ ||

కవచం

చిత్రవర్ణః శిరః పాతు ఫాలం మే ధూమ్రవర్ణకః |
పాతు నేత్రే పిఙ్గలాక్షః శ్రుతీ మే రక్తలోచనః || ౨ ||

ఘ్రాణం పాతు సువర్ణాభో ద్విభుజం సింహికాసుతః |
పాతు కణ్ఠం చ మే కేతుః స్కన్ధౌ పాతు గ్రహాధిపః || ౩ ||

బాహూ పాతు సురశ్రేష్ఠః కుక్షిం పాతు మహోరగః |
సింహాసనః కటిం పాతు మధ్యం పాతు మహాసురః || ౪ ||

ఊరూ పాతు మహాశీర్షో జానునీ చ ప్రకోపనః |
పాతు పాదౌ చ మే రౌద్రః సర్వాఙ్గం రవిమర్దకః || ౫ ||

ఇదం చ కవచం దివ్యం సర్వరోగవినాశనమ్ |
సర్వదుఃఖవినాశం చ సత్యమేతన్నసంశయః || ౬ ||

|| ఇతి పద్మపురాణే కేతు కవచం ||

 

Ketu Kavach in Hindi / श्री केतु कवच 

ओं अस्य श्रीकेतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य पुरन्दर ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । केतुर्देवता । कं बीजं । नमः शक्तिः । केतुरिति कीलकम् । मम केतुकृत पीडा निवारणार्थे सर्वरोगनिवारणार्थे सर्वशत्रुविनाशनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।

ध्यानम् 

धूम्रवर्णं ध्वजाकारं द्विभुजं वरदांगदम्
चित्राम्बरधरं केतुं चित्रगन्धानुलेपनम् ।
वैडूर्याभरणं चैव वैडूर्य मकुटं फणिम्
चित्रंकफाधिकरसं मेरुं चैवाप्रदक्षिणम् ॥

केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनम् ।
प्रणमामि सदा देवं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरम् ॥ १ ॥

कवच 

चित्रवर्णः शिरः पातु फालं मे धूम्रवर्णकः ।
पातु नेत्रे पिङ्गलाक्षः श्रुती मे रक्तलोचनः ॥ २ ॥

घ्राणं पातु सुवर्णाभो द्विभुजं सिंहिकासुतः ।
पातु कण्ठं च मे केतुः स्कन्धौ पातु ग्रहाधिपः ॥ ३ ॥

बाहू पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महोरगः ।
सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः ॥ ४ ॥

ऊरू पातु महाशीर्षो जानुनी च प्रकोपनः ।
पातु पादौ च मे रौद्रः सर्वाङ्गं रविमर्दकः ॥ ५ ॥

इदं च कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनम् ।
सर्वदुःखविनाशं च सत्यमेतन्नसंशयः ॥ ६ ॥

|| इति पद्मपुराणे केतु कवचम् ||

 

Ketu Kavacham in English 

ōṁ asya śrīkētukavacastōtramahāmantrasya purandara r̥ṣiḥ | anuṣṭupchandaḥ | kēturdēvatā | kaṁ bījaṁ | namaḥ śaktiḥ | kēturiti kīlakam | mama kētukr̥ta pīḍā nivāraṇārthē sarvarōganivāraṇārthē sarvaśatruvināśanārthē sarvakāryasiddhyarthē kētuprasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ |

dhyānam

dhūmravarṇaṁ dhvajākāraṁ dvibhujaṁ varadāṁgadam
citrāmbaradharaṁ kētuṁ citragandhānulēpanam |
vaiḍūryābharaṇaṁ caiva vaiḍūrya makuṭaṁ phaṇim
citraṁkaphādhikarasaṁ mēruṁ caivāpradakṣiṇam ||

kētuṁ karālavadanaṁ citravarṇaṁ kirīṭinam |
praṇamāmi sadā dēvaṁ dhvajākāraṁ grahēśvaram || 1 ||

kavacham

citravarṇaḥ śiraḥ pātu phālaṁ mē dhūmravarṇakaḥ |
pātu nētrē piṅgalākṣaḥ śrutī mē raktalōcanaḥ || 2 ||

ghrāṇaṁ pātu suvarṇābhō dvibhujaṁ siṁhikāsutaḥ |
pātu kaṇṭhaṁ ca mē kētuḥ skandhau pātu grahādhipaḥ || 3 ||

bāhū pātu suraśrēṣṭhaḥ kukṣiṁ pātu mahōragaḥ |
siṁhāsanaḥ kaṭiṁ pātu madhyaṁ pātu mahāsuraḥ || 4 ||

ūrū pātu mahāśīrṣō jānunī ca prakōpanaḥ |
pātu pādau ca mē raudraḥ sarvāṅgaṁ ravimardakaḥ || 5 ||

idaṁ ca kavacaṁ divyaṁ sarvarōgavināśanam |
sarvaduḥkhavināśaṁ ca satyamētannasaṁśayaḥ || 6 ||

|| iti padmapurāṇē kētu kavacam ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….