Share:

Brihaspati Kavacham

Brihaspati Kavacham

Brihaspati Kavacham in Telugu / బృహస్పతి కవచం 

అస్య శ్రీబృహస్పతికవచస్తోత్రమన్త్రస్య ఈశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దః బృహస్పతిర్దేవతా అం బీజం శ్రీం శక్తిః క్లీం కీలకం మమ బృహస్పతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః 

గాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |
గీం తర్జనీభ్యాం నమః |
గూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
గైం అనామికాభ్యాం నమః |
గౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
గః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగన్యాసః 

గాం హృదయాయ నమః |
గీం శిరసే స్వాహా |
గూం శిఖాయై వషట్ |
గైం కవచాయ హుమ్ |
గౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
గః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్

తప్తకాఞ్చనవర్ణాభం చతుర్భుజసమన్వితమ్
దణ్డాక్షసూత్రమాలాం చ కమణ్డలువరాన్వితమ్ |
పీతాంబరధరం దేవం పీతగన్ధానులేపనమ్
పుష్పరాగమయం భూష్ణుం విచిత్రమకుటోజ్జ్వలమ్ ||

స్వర్ణాశ్వరథమారూఢం పీతధ్వజసుశోభితమ్ |
మేరుం ప్రదక్షిణం కృత్వా గురుదేవం సమర్చయేత్ ||

అభీష్టవరదం దేవం సర్వజ్ఞం సురపూజితమ్ |
సర్వకార్యార్థసిద్ధ్యర్థం ప్రణమామి గురుం సదా ||

కవచం

బృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు మే గురుః |
కర్ణౌ సురగురుః పాతు నేత్రే మేఽభీష్టదాయకః || ౧ ||

నాసాం పాతు సురాచార్యో జిహ్వాం మే వేదపారగః |
ముఖం మే పాతు సర్వజ్ఞో భుజౌ పాతు శుభప్రదః || ౨ ||

కరౌ వజ్రధరః పాతు వక్షౌ మే పాతు గీష్పతిః |
స్తనౌ మే పాతు వాగీశః కుక్షిం మే శుభలక్షణః || ౩ ||

నాభిం పాతు సునీతిజ్ఞః కటిం మే పాతు సర్వదః |
ఊరూ మే పాతు పుణ్యాత్మా జఙ్ఘే మే జ్ఞానదః ప్రభుః || ౪ ||

పాదౌ మే పాతు విశ్వాత్మా సర్వాఙ్గం సర్వదా గురుః |
య ఇదం కవచం దివ్యం త్రిసన్ధ్యాసు పఠేన్నరః || ౫ ||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ |
సర్వత్ర పూజ్యో భవతి వాక్పతిశ్చ ప్రసాదతః || ౬ ||

|| ఇతి బ్రహ్మవైవర్తపురాణే ఉత్తరఖండే బృహస్పతి కవచం ||

 

Brihaspati Kavach in Hindi / बृहस्पति कवच 

अस्य श्रीबृहस्पतिकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । बृहस्पतिर्देवता । अं बीजं । श्रीं शक्तिः । क्लीं कीलकं । मम बृहस्पतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।

करन्यासः 

गां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।
गीं तर्जनीभ्यां नमः ।
गूं मध्यमाभ्यां नमः ।
गैं अनामिकाभ्यां नमः ।
गौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
गः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥

अंगन्यासः

गां हृदयाय नमः ।
गीं शिरसे स्वाहा ।
गूं शिखायै वषट् ।
गैं कवचाय हुम् ।
गौं नेत्रत्रयाय वौषट् ।
गः अस्त्राय फट् ।
भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बंधः ॥

ध्यानम्

तप्तकाञ्चनवर्णाभं चतुर्भुजसमन्वितम्
दण्डाक्षसूत्रमालां च कमण्डलुवरान्वितम् ।
पीतांबरधरं देवं पीतगन्धानुलेपनम्
पुष्परागमयं भूष्णुं विचित्रमकुटोज्ज्वलम् ॥

स्वर्णाश्वरथमारूढं पीतध्वजसुशोभितम् ।
मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा गुरुदेवं समर्चयेत् ॥

अभीष्टवरदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितम् ।
सर्वकार्यार्थसिद्ध्यर्थं प्रणमामि गुरुं सदा ॥

कवच

बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः ।
कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः ॥ १ ॥

नासां पातु सुराचार्यो जिह्वां मे वेदपारगः ।
मुखं मे पातु सर्वज्ञो भुजौ पातु शुभप्रदः ॥ २ ॥

करौ वज्रधरः पातु वक्षौ मे पातु गीष्पतिः ।
स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः ॥ ३ ॥

नाभिं पातु सुनीतिज्ञः कटिं मे पातु सर्वदः ।
ऊरू मे पातु पुण्यात्मा जङ्घे मे ज्ञानदः प्रभुः ॥ ४ ॥

पादौ मे पातु विश्वात्मा सर्वाङ्गं सर्वदा गुरुः ।
य इदं कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यासु पठेन्नरः ॥ ५ ॥

सर्वान्कामानवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् ।
सर्वत्र पूज्यो भवति वाक्पतिश्च प्रसादतः ॥ ६ ॥

|| इति ब्रह्मवैवर्तपुराणे उत्तरखंडे बृहस्पति कवचः ||

 

Brihaspati Kavacham in English

asya śrībr̥haspatikavacastōtramantrasya īśvara r̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | br̥haspatirdēvatā | aṁ bījaṁ | śrīṁ śaktiḥ | klīṁ kīlakaṁ | mama br̥haspatiprasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ |

karanyāsaḥ ||

gāṁ aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ |
gīṁ tarjanībhyāṁ namaḥ |
gūṁ madhyamābhyāṁ namaḥ |
gaiṁ anāmikābhyāṁ namaḥ |
gauṁ kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ |
gaḥ karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ ||

aṁganyāsaḥ ||

gāṁ hr̥dayāya namaḥ |
gīṁ śirasē svāhā |
gūṁ śikhāyai vaṣaṭ |
gaiṁ kavacāya hum |
gauṁ nētratrayāya vauṣaṭ |
gaḥ astrāya phaṭ |
bhūrbhuvassuvarōmiti digbaṁdhaḥ ||

dhyānam ||

taptakāñcanavarṇābhaṁ caturbhujasamanvitam
daṇḍākṣasūtramālāṁ ca kamaṇḍaluvarānvitam |
pītāṁbaradharaṁ dēvaṁ pītagandhānulēpanam
puṣparāgamayaṁ bhūṣṇuṁ vicitramakuṭōjjvalam ||

svarṇāśvarathamārūḍhaṁ pītadhvajasuśōbhitam |
mēruṁ pradakṣiṇaṁ kr̥tvā gurudēvaṁ samarcayēt ||

abhīṣṭavaradaṁ dēvaṁ sarvajñaṁ surapūjitam |
sarvakāryārthasiddhyarthaṁ praṇamāmi guruṁ sadā ||

kavacham ||

br̥haspatiḥ śiraḥ pātu lalāṭaṁ pātu mē guruḥ |
karṇau suraguruḥ pātu nētrē mē:’bhīṣṭadāyakaḥ || 1 ||

nāsāṁ pātu surācāryō jihvāṁ mē vēdapāragaḥ |
mukhaṁ mē pātu sarvajñō bhujau pātu śubhapradaḥ || 2 ||

karau vajradharaḥ pātu vakṣau mē pātu gīṣpatiḥ |
stanau mē pātu vāgīśaḥ kukṣiṁ mē śubhalakṣaṇaḥ || 3 ||

nābhiṁ pātu sunītijñaḥ kaṭiṁ mē pātu sarvadaḥ |
ūrū mē pātu puṇyātmā jaṅghē mē jñānadaḥ prabhuḥ || 4 ||

pādau mē pātu viśvātmā sarvāṅgaṁ sarvadā guruḥ |
ya idaṁ kavacaṁ divyaṁ trisandhyāsu paṭhēnnaraḥ || 5 ||

sarvānkāmānavāpnōti sarvatra vijayī bhavēt |
sarvatra pūjyō bhavati vākpatiśca prasādataḥ || 6 ||

|| iti brahmavaivartapurāṇē uttarakhaṁḍē br̥haspati kavacham ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….