Share:

Guru Paduka Stotram

Guru Paduka Stotram

Guru Paduka Stotram in Telugu /గురు పాదుకా స్తోత్రం

అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ ।
వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 1 ॥

కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ ।
దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 2 ॥

నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః ।
మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 3 ॥

నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాది నివారికాభ్యామ్ ।
నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 4 ॥

నృపాలి మౌలివ్రజరత్నకాంతి సరిద్విరాజత్ ఝషకన్యకాభ్యామ్ ।
నృపత్వదాభ్యాం నతలోకపంకతే: నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 5 ॥

పాపాంధకారార్క పరంపరాభ్యాం తాపత్రయాహీంద్ర ఖగేశ్ర్వరాభ్యామ్ ।
జాడ్యాబ్ధి సంశోషణ వాడవాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 6 ॥

శమాదిషట్క ప్రదవైభవాభ్యాం సమాధిదాన వ్రతదీక్షితాభ్యామ్ ।
రమాధవాంధ్రిస్థిరభక్తిదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 7 ॥

స్వార్చాపరాణాం అఖిలేష్టదాభ్యాం స్వాహాసహాయాక్షధురంధరాభ్యామ్ ।
స్వాంతాచ్ఛభావప్రదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 8 ॥

కామాదిసర్ప వ్రజగారుడాభ్యాం వివేకవైరాగ్య నిధిప్రదాభ్యామ్ ।
బోధప్రదాభ్యాం దృతమోక్షదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ ॥ 9 ॥

 

Guru Paduka Stotram in Hindi / गुरु पादुका स्तोत्रम्

अनंतसंसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्याम् ।
वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 1 ॥

कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुदमालिकाभ्याम् ।
दूरिकृतानम्र विपत्ततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 2 ॥

नता ययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः ।
मूकाश्र्च वाचस्पतितां हि ताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 3 ॥

नालीकनीकाश पदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्याम् ।
नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 4 ॥

नृपालि मौलिव्रजरत्नकांति सरिद्विराजत् झषकन्यकाभ्याम् ।
नृपत्वदाभ्यां नतलोकपंकते: नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 5 ॥

पापांधकारार्क परंपराभ्यां तापत्रयाहींद्र खगेश्र्वराभ्याम् ।
जाड्याब्धि संशोषण वाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 6 ॥

शमादिषट्क प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्याम् ।
रमाधवांध्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 7 ॥

स्वार्चापराणां अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहासहायाक्षधुरंधराभ्याम् ।
स्वांताच्छभावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 8 ॥

कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्याम् ।
बोधप्रदाभ्यां दृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 9 ॥

 

Guru Paduka Stotram in English

anantasaṃsāra samudratāra naukāyitābhyāṃ gurubhaktidābhyām ।
vairāgyasāmrājyadapūjanābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 1 ॥

kavitvavārāśiniśākarābhyāṃ daurbhāgyadāvāṃ budamālikābhyām ।
dūrikṛtānamra vipattatibhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 2 ॥

natā yayōḥ śrīpatitāṃ samīyuḥ kadāchidapyāśu daridravaryāḥ ।
mūkāśrcha vāchaspatitāṃ hi tābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 3 ॥

nālīkanīkāśa padāhṛtābhyāṃ nānāvimōhādi nivārikābhyām ।
namajjanābhīṣṭatatipradābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 4 ॥

nṛpāli maulivrajaratnakānti saridvirājat jhaṣakanyakābhyām ।
nṛpatvadābhyāṃ natalōkapaṅkatē: namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 5 ॥

pāpāndhakārārka paramparābhyāṃ tāpatrayāhīndra khagēśrvarābhyām ।
jāḍyābdhi saṃśōṣaṇa vāḍavābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 6 ॥

śamādiṣaṭka pradavaibhavābhyāṃ samādhidāna vratadīkṣitābhyām ।
ramādhavāndhristhirabhaktidābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 7 ॥

svārchāparāṇāṃ akhilēṣṭadābhyāṃ svāhāsahāyākṣadhurandharābhyām ।
svāntāchChabhāvapradapūjanābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 8 ॥

kāmādisarpa vrajagāruḍābhyāṃ vivēkavairāgya nidhipradābhyām ।
bōdhapradābhyāṃ dṛtamōkṣadābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 9 ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….