Share:

Shukra Kavacham

Shukra Kavacham

Shukra Kavacham in Telugu / శుక్ర కవచం

ధ్యానం
మృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభం
పీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినమ్ ।
సమస్తశాస్త్రార్థవిధిం మహాంతం
ధ్యాయేత్కవిం వాంఛితమర్థసిద్ధయే ॥ 1 ॥

అథ శుక్రకవచం
శిరో మే భార్గవః పాతు భాలం పాతు గ్రహాధిపః ।
నేత్రే దైత్యగురుః పాతు శ్రోత్రే మే చందనద్యుతిః ॥ 2 ॥

పాతు మే నాసికాం కావ్యో వదనం దైత్యవందితః ।
వచనం చోశనాః పాతు కంఠం శ్రీకంఠభక్తిమాన్ ॥ 3 ॥

భుజౌ తేజోనిధిః పాతు కుక్షిం పాతు మనోవ్రజః ।
నాభిం భృగుసుతః పాతు మధ్యం పాతు మహీప్రియః ॥ 4 ॥

కటిం మే పాతు విశ్వాత్మా ఉరూ మే సురపూజితః ।
జానుం జాడ్యహరః పాతు జంఘే జ్ఞానవతాం వరః ॥ 5 ॥

గుల్ఫౌ గుణనిధిః పాతు పాతు పాదౌ వరాంబరః ।
సర్వాణ్యంగాని మే పాతు స్వర్ణమాలాపరిష్కృతః ॥ 6 ॥

ఫలశ్రుతిః
య ఇదం కవచం దివ్యం పఠతి శ్రద్ధయాన్వితః ।
న తస్య జాయతే పీడా భార్గవస్య ప్రసాదతః ॥ 7 ॥

॥ ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే శుక్రకవచం సంపూర్ణమ్ ॥

 

Shukra Kavach in Hindi / शुक्र कवचम्

ध्यानम्
मृणालकुंदेंदुपयोजसुप्रभं
पीतांबरं प्रसृतमक्षमालिनम् ।
समस्तशास्त्रार्थविधिं महांतं
ध्यायेत्कविं वांछितमर्थसिद्धये ॥ 1 ॥

अथ शुक्रकवचम्
शिरो मे भार्गवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः ।
नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चंदनद्युतिः ॥ 2 ॥

पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवंदितः ।
वचनं चोशनाः पातु कंठं श्रीकंठभक्तिमान् ॥ 3 ॥

भुजौ तेजोनिधिः पातु कुक्षिं पातु मनोव्रजः ।
नाभिं भृगुसुतः पातु मध्यं पातु महीप्रियः ॥ 4 ॥

कटिं मे पातु विश्वात्मा उरू मे सुरपूजितः ।
जानुं जाड्यहरः पातु जंघे ज्ञानवतां वरः ॥ 5 ॥

गुल्फौ गुणनिधिः पातु पातु पादौ वरांबरः ।
सर्वाण्यंगानि मे पातु स्वर्णमालापरिष्कृतः ॥ 6 ॥

फलश्रुतिः
य इदं कवचं दिव्यं पठति श्रद्धयान्वितः ।
न तस्य जायते पीडा भार्गवस्य प्रसादतः ॥ 7 ॥

॥ इति श्रीब्रह्मांडपुराणे शुक्रकवचं संपूर्णम् ॥

 

Shukra Kavacham in English

dhyānam
mṛṇālakundēndupayōjasuprabhaṃ
pītāmbaraṃ prasṛtamakṣamālinam ।
samastaśāstrārthavidhiṃ mahāntaṃ
dhyāyētkaviṃ vāñChitamarthasiddhayē ॥ 1 ॥

atha śukrakavacham
śirō mē bhārgavaḥ pātu bhālaṃ pātu grahādhipaḥ ।
nētrē daityaguruḥ pātu śrōtrē mē chandanadyutiḥ ॥ 2 ॥

pātu mē nāsikāṃ kāvyō vadanaṃ daityavanditaḥ ।
vachanaṃ chōśanāḥ pātu kaṇṭhaṃ śrīkaṇṭhabhaktimān ॥ 3 ॥

bhujau tējōnidhiḥ pātu kukṣiṃ pātu manōvrajaḥ ।
nābhiṃ bhṛgusutaḥ pātu madhyaṃ pātu mahīpriyaḥ ॥ 4 ॥

kaṭiṃ mē pātu viśvātmā urū mē surapūjitaḥ ।
jānuṃ jāḍyaharaḥ pātu jaṅghē jñānavatāṃ varaḥ ॥ 5 ॥

gulphau guṇanidhiḥ pātu pātu pādau varāmbaraḥ ।
sarvāṇyaṅgāni mē pātu svarṇamālāpariṣkṛtaḥ ॥ 6 ॥

phalaśrutiḥ
ya idaṃ kavachaṃ divyaṃ paṭhati śraddhayānvitaḥ ।
na tasya jāyatē pīḍā bhārgavasya prasādataḥ ॥ 7 ॥

॥ iti śrībrahmāṇḍapurāṇē śukrakavachaṃ sampūrṇam ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….