Share:

Sri Durga Chalisa

Sri Durga Chalisa

Sri Durga Chalisa in Telugu / శ్రీ దుర్గా చాలీసా

నమో నమో దుర్గే సుఖ కరనీ ।
నమో నమో అంబే దుఃఖ హరనీ ॥ 1 ॥

నిరంకార హై జ్యోతి తుమ్హారీ ।
తిహూ లోక ఫైలీ ఉజియారీ ॥ 2 ॥

శశి లలాట ముఖ మహావిశాలా ।
నేత్ర లాల భృకుటి వికరాలా ॥ 3 ॥

రూప మాతు కో అధిక సుహావే ।
దరశ కరత జన అతి సుఖ పావే ॥ 4 ॥

తుమ సంసార శక్తి లయ కీనా ।
పాలన హేతు అన్న ధన దీనా ॥ 5 ॥

అన్నపూర్ణా హుయి జగ పాలా ।
తుమ హీ ఆది సుందరీ బాలా ॥ 6 ॥

ప్రలయకాల సబ నాశన హారీ ।
తుమ గౌరీ శివ శంకర ప్యారీ ॥ 7 ॥

శివ యోగీ తుమ్హరే గుణ గావేమ్ ।
బ్రహ్మా విష్ణు తుమ్హేం నిత ధ్యావేమ్ ॥ 8 ॥

రూప సరస్వతీ కా తుమ ధారా ।
దే సుబుద్ధి ఋషి మునిన ఉబారా ॥ 9 ॥

ధరా రూప నరసింహ కో అంబా ।
పరగట భయి ఫాడ కే ఖంబా ॥ 10 ॥

రక్షా కర ప్రహ్లాద బచాయో ।
హిరణ్యాక్ష కో స్వర్గ పఠాయో ॥ 11 ॥

లక్ష్మీ రూప ధరో జగ మాహీమ్ ।
శ్రీ నారాయణ అంగ సమాహీమ్ ॥ 12 ॥

క్షీరసింధు మేం కరత విలాసా ।
దయాసింధు దీజై మన ఆసా ॥ 13 ॥

హింగలాజ మేం తుమ్హీం భవానీ ।
మహిమా అమిత న జాత బఖానీ ॥ 14 ॥

మాతంగీ ధూమావతి మాతా ।
భువనేశ్వరీ బగలా సుఖదాతా ॥ 15 ॥

శ్రీ భైరవ తారా జగ తారిణీ ।
ఛిన్న భాల భవ దుఃఖ నివారిణీ ॥ 16 ॥

కేహరి వాహన సోహ భవానీ ।
లాంగుర వీర చలత అగవానీ ॥ 17 ॥

కర మేం ఖప్పర ఖడగ విరాజే ।
జాకో దేఖ కాల డర భాజే ॥ 18 ॥

తోహే కర మేం అస్త్ర త్రిశూలా ।
జాతే ఉఠత శత్రు హియ శూలా ॥ 19 ॥

నగరకోటి మేం తుమ్హీం విరాజత ।
తిహుఁ లోక మేం డంకా బాజత ॥ 20 ॥

శుంభ నిశుంభ దానవ తుమ మారే ।
రక్తబీజ శంఖన సంహారే ॥ 21 ॥

మహిషాసుర నృప అతి అభిమానీ ।
జేహి అఘ భార మహీ అకులానీ ॥ 22 ॥

రూప కరాల కాలికా ధారా ।
సేన సహిత తుమ తిహి సంహారా ॥ 23 ॥

పడీ భీఢ సంతన పర జబ జబ ।
భయి సహాయ మాతు తుమ తబ తబ ॥ 24 ॥

అమరపురీ అరు బాసవ లోకా ।
తబ మహిమా సబ కహేం అశోకా ॥ 25 ॥

జ్వాలా మేం హై జ్యోతి తుమ్హారీ ।
తుమ్హేం సదా పూజేం నర నారీ ॥ 26 ॥

ప్రేమ భక్తి సే జో యశ గావేమ్ ।
దుఃఖ దారిద్ర నికట నహిం ఆవేమ్ ॥ 27 ॥

ధ్యావే తుమ్హేం జో నర మన లాయి ।
జన్మ మరణ తే సౌం ఛుట జాయి ॥ 28 ॥

జోగీ సుర ముని కహత పుకారీ ।
యోగ న హోయి బిన శక్తి తుమ్హారీ ॥ 29 ॥

శంకర ఆచారజ తప కీనో ।
కామ అరు క్రోధ జీత సబ లీనో ॥ 30 ॥

నిశిదిన ధ్యాన ధరో శంకర కో ।
కాహు కాల నహిం సుమిరో తుమకో ॥ 31 ॥

శక్తి రూప కో మరమ న పాయో ।
శక్తి గయీ తబ మన పఛతాయో ॥ 32 ॥

శరణాగత హుయి కీర్తి బఖానీ ।
జయ జయ జయ జగదంబ భవానీ ॥ 33 ॥

భయి ప్రసన్న ఆది జగదంబా ।
దయి శక్తి నహిం కీన విలంబా ॥ 34 ॥

మోకో మాతు కష్ట అతి ఘేరో ।
తుమ బిన కౌన హరై దుఃఖ మేరో ॥ 35 ॥

ఆశా తృష్ణా నిపట సతావేమ్ ।
రిపు మూరఖ మొహి అతి దర పావైమ్ ॥ 36 ॥

శత్రు నాశ కీజై మహారానీ ।
సుమిరౌం ఇకచిత తుమ్హేం భవానీ ॥ 37 ॥

కరో కృపా హే మాతు దయాలా ।
ఋద్ధి-సిద్ధి దే కరహు నిహాలా ॥ 38 ॥

జబ లగి జియూ దయా ఫల పావూ ।
తుమ్హరో యశ మైం సదా సునావూ ॥ 39 ॥

దుర్గా చాలీసా జో గావై ।
సబ సుఖ భోగ పరమపద పావై ॥ 40 ॥

దేవీదాస శరణ నిజ జానీ ।
కరహు కృపా జగదంబ భవానీ

 

Sri Durga Chalisa in Hindi / श्री दुर्गा चालीसा

नमो नमो दुर्गे सुख करनी ।
नमो नमो अंबे दुःख हरनी ॥ 1 ॥

निरंकार है ज्योति तुम्हारी ।
तिहू लोक फैली उजियारी ॥ 2 ॥

शशि ललाट मुख महाविशाला ।
नेत्र लाल भृकुटि विकराला ॥ 3 ॥

रूप मातु को अधिक सुहावे ।
दरश करत जन अति सुख पावे ॥ 4 ॥

तुम संसार शक्ति लय कीना ।
पालन हेतु अन्न धन दीना ॥ 5 ॥

अन्नपूर्णा हुयि जग पाला ।
तुम ही आदि सुंदरी बाला ॥ 6 ॥

प्रलयकाल सब नाशन हारी ।
तुम गौरी शिव शंकर प्यारी ॥ 7 ॥

शिव योगी तुम्हरे गुण गावेम् ।
ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावेम् ॥ 8 ॥

रूप सरस्वती का तुम धारा ।
दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा ॥ 9 ॥

धरा रूप नरसिंह को अंबा ।
परगट भयि फाड के खंबा ॥ 10 ॥

रक्षा कर प्रह्लाद बचायो ।
हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो ॥ 11 ॥

लक्ष्मी रूप धरो जग माहीम् ।
श्री नारायण अंग समाहीम् ॥ 12 ॥

क्षीरसिंधु में करत विलासा ।
दयासिंधु दीजै मन आसा ॥ 13 ॥

हिंगलाज में तुम्हीं भवानी ।
महिमा अमित न जात बखानी ॥ 14 ॥

मातंगी धूमावति माता ।
भुवनेश्वरी बगला सुखदाता ॥ 15 ॥

श्री भैरव तारा जग तारिणी ।
छिन्न भाल भव दुःख निवारिणी ॥ 16 ॥

केहरि वाहन सोह भवानी ।
लांगुर वीर चलत अगवानी ॥ 17 ॥

कर में खप्पर खडग विराजे ।
जाको देख काल डर भाजे ॥ 18 ॥

तोहे कर में अस्त्र त्रिशूला ।
जाते उठत शत्रु हिय शूला ॥ 19 ॥

नगरकोटि में तुम्हीं विराजत ।
तिहुँ लोक में डंका बाजत ॥ 20 ॥

शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे ।
रक्तबीज शंखन संहारे ॥ 21 ॥

महिषासुर नृप अति अभिमानी ।
जेहि अघ भार मही अकुलानी ॥ 22 ॥

रूप कराल कालिका धारा ।
सेन सहित तुम तिहि संहारा ॥ 23 ॥

पडी भीढ संतन पर जब जब ।
भयि सहाय मातु तुम तब तब ॥ 24 ॥

अमरपुरी अरु बासव लोका ।
तब महिमा सब कहें अशोका ॥ 25 ॥

ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी ।
तुम्हें सदा पूजें नर नारी ॥ 26 ॥

प्रेम भक्ति से जो यश गावेम् ।
दुःख दारिद्र निकट नहिं आवेम् ॥ 27 ॥

ध्यावे तुम्हें जो नर मन लायि ।
जन्म मरण ते सौं छुट जायि ॥ 28 ॥

जोगी सुर मुनि कहत पुकारी ।
योग न होयि बिन शक्ति तुम्हारी ॥ 29 ॥

शंकर आचारज तप कीनो ।
काम अरु क्रोध जीत सब लीनो ॥ 30 ॥

निशिदिन ध्यान धरो शंकर को ।
काहु काल नहिं सुमिरो तुमको ॥ 31 ॥

शक्ति रूप को मरम न पायो ।
शक्ति गयी तब मन पछतायो ॥ 32 ॥

शरणागत हुयि कीर्ति बखानी ।
जय जय जय जगदंब भवानी ॥ 33 ॥

भयि प्रसन्न आदि जगदंबा ।
दयि शक्ति नहिं कीन विलंबा ॥ 34 ॥

मोको मातु कष्ट अति घेरो ।
तुम बिन कौन हरै दुःख मेरो ॥ 35 ॥

आशा तृष्णा निपट सतावेम् ।
रिपु मूरख मॊहि अति दर पावैम् ॥ 36 ॥

शत्रु नाश कीजै महारानी ।
सुमिरौं इकचित तुम्हें भवानी ॥ 37 ॥

करो कृपा हे मातु दयाला ।
ऋद्धि-सिद्धि दे करहु निहाला  38 ॥

जब लगि जियू दया फल पावू ।
तुम्हरो यश मैं सदा सुनावू ॥ 39 ॥

दुर्गा चालीसा जो गावै ।
सब सुख भोग परमपद पावै ॥ 40 ॥

देवीदास शरण निज जानी ।
करहु कृपा जगदंब भवानी

 

Sri Durga Chalisa in English

namō namō durgē sukha karanī ।
namō namō ambē duḥkha haranī ॥ 1 ॥

niraṅkāra hai jyōti tumhārī ।
tihū lōka phailī ujiyārī ॥ 2 ॥

śaśi lalāṭa mukha mahāviśālā ।
nētra lāla bhṛkuṭi vikarālā ॥ 3 ॥

rūpa mātu kō adhika suhāvē ।
daraśa karata jana ati sukha pāvē ॥ 4 ॥

tuma saṃsāra śakti laya kīnā ।
pālana hētu anna dhana dīnā ॥ 5 ॥

annapūrṇā huyi jaga pālā ।
tuma hī ādi sundarī bālā ॥ 6 ॥

pralayakāla saba nāśana hārī ।
tuma gaurī śiva śaṅkara pyārī ॥ 7 ॥

śiva yōgī tumharē guṇa gāvēm ।
brahmā viṣṇu tumhēṃ nita dhyāvēm ॥ 8 ॥

rūpa sarasvatī kā tuma dhārā ।
dē subuddhi ṛṣi munina ubārā ॥ 9 ॥

dharā rūpa narasiṃha kō ambā ।
paragaṭa bhayi phāḍa kē khambā ॥ 10 ॥

rakṣā kara prahlāda bachāyō ।
hiraṇyākṣa kō svarga paṭhāyō ॥ 11 ॥

lakṣmī rūpa dharō jaga māhīm ।
śrī nārāyaṇa aṅga samāhīm ॥ 12 ॥

kṣīrasindhu mēṃ karata vilāsā ।
dayāsindhu dījai mana āsā ॥ 13 ॥

hiṅgalāja mēṃ tumhīṃ bhavānī ।
mahimā amita na jāta bakhānī ॥ 14 ॥

mātaṅgī dhūmāvati mātā ।
bhuvanēśvarī bagalā sukhadātā ॥ 15 ॥

śrī bhairava tārā jaga tāriṇī ।
Chinna bhāla bhava duḥkha nivāriṇī ॥ 16 ॥

kēhari vāhana sōha bhavānī ।
lāṅgura vīra chalata agavānī ॥ 17 ॥

kara mēṃ khappara khaḍaga virājē ।
jākō dēkha kāla ḍara bhājē ॥ 18 ॥

tōhē kara mēṃ astra triśūlā ।
jātē uṭhata śatru hiya śūlā ॥ 19 ॥

nagarakōṭi mēṃ tumhīṃ virājata ।
tihuँ lōka mēṃ ḍaṅkā bājata ॥ 20 ॥

śumbha niśumbha dānava tuma mārē ।
raktabīja śaṅkhana saṃhārē ॥ 21 ॥

mahiṣāsura nṛpa ati abhimānī ।
jēhi agha bhāra mahī akulānī ॥ 22 ॥

rūpa karāla kālikā dhārā ।
sēna sahita tuma tihi saṃhārā ॥ 23 ॥

paḍī bhīḍha santana para jaba jaba ।
bhayi sahāya mātu tuma taba taba ॥ 24 ॥

amarapurī aru bāsava lōkā ।
taba mahimā saba kahēṃ aśōkā ॥ 25 ॥

jvālā mēṃ hai jyōti tumhārī ।
tumhēṃ sadā pūjēṃ nara nārī ॥ 26 ॥

prēma bhakti sē jō yaśa gāvēm ।
duḥkha dāridra nikaṭa nahiṃ āvēm ॥ 27 ॥

dhyāvē tumhēṃ jō nara mana lāyi ।
janma maraṇa tē sauṃ Chuṭa jāyi ॥ 28 ॥

jōgī sura muni kahata pukārī ।
yōga na hōyi bina śakti tumhārī ॥ 29 ॥

śaṅkara āchāraja tapa kīnō ।
kāma aru krōdha jīta saba līnō ॥ 30 ॥

niśidina dhyāna dharō śaṅkara kō ।
kāhu kāla nahiṃ sumirō tumakō ॥ 31 ॥

śakti rūpa kō marama na pāyō ।
śakti gayī taba mana paChatāyō ॥ 32 ॥

śaraṇāgata huyi kīrti bakhānī ।
jaya jaya jaya jagadamba bhavānī ॥ 33 ॥

bhayi prasanna ādi jagadambā ।
dayi śakti nahiṃ kīna vilambā ॥ 34 ॥

mōkō mātu kaṣṭa ati ghērō ।
tuma bina kauna harai duḥkha mērō ॥ 35 ॥

āśā tṛṣṇā nipaṭa satāvēm ।
ripu mūrakha mohi ati dara pāvaim ॥ 36 ॥

śatru nāśa kījai mahārānī ।
sumirauṃ ikachita tumhēṃ bhavānī ॥ 37 ॥

karō kṛpā hē mātu dayālā ।
ṛddhi-siddhi dē karahu nihālā  38 ॥

jaba lagi jiyū dayā phala pāvū ।
tumharō yaśa maiṃ sadā sunāvū ॥ 39 ॥

durgā chālīsā jō gāvai ।
saba sukha bhōga paramapada pāvai ॥ 40 ॥

dēvīdāsa śaraṇa nija jānī ।
karahu kṛpā jagadamba bhavānī

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….