Share:
Listen to this article

Powerful Hanuman Stotram

Powerful Hanuman Stotram

शक्तिशाली हनुमान स्तोत्रम् / శక్తివంతమైన హనుమాన్ స్తోత్రం 

 

రం రం రం రక్తవర్ణం దినకర వదనం తీక్ష దంష్ట్రా కరాళం
రం రం రం రమ్య తేజం గిరి చలన కరం కీర్తి పంచాది వక్త్రం ।
రం రం రం రాజయోగం సకల శుభనిధిం సప్త భేతాళ భేద్యం
రం రం రం రాక్షసాంతం సకల దిశ యశం రామదూతం నమామి ॥1॥

रं रं रं रक्तवर्णं दिनकर वदनं तीक्ष्ण दंष्ट्रा करालं
रं रं रं रम्य तेजं गिरि चलन करं कीर्ति पञ्चादि वक्त्रम् ।
रं रं रं राजयोगं सकल शुभनिथिं सप्त भेताल भेद्यं
रं रं रं राक्षसान्तं सकल दिश यशं रामदूतं नमामि ॥1॥

Rum Rum Rum Raktavarnam Dinakara Vadanam Tiksha Danstra Karalam
Rum Rum Rum Ramya Tejam Giri Chalana Karam Kirthi Panchadi Vaktram ।
Rum Rum Rum Rajayogam Sakala Subhanidhim Sapta Bhetala Bhedyam
Rum Rum Rum Rakshasantam Sakala Disa Yasam RamaDutam Namami ॥1॥

 

ఖం ఖం ఖం ఖడ్గ హస్తం విష జ్వర హరణం వేద వేదాంగ దీపం
ఖం ఖం ఖం ఖడ్గ రూపం త్రిభువన నిలయం దేవతా సుప్రకాశం ।
ఖం ఖం ఖం కల్పవృక్షం మణిమయ మకుటం మాయమాయా స్వరూపం
ఖం ఖం ఖం కాల చక్రం సకల దిశ యశం రామదూతం నమామి ॥2॥

खं खं खं खड्ग हस्तं विष ज्वर हरणं वेद वेदाङ्ग दीपं
खं खं खं खड्ग रूपं त्रिभुवन निलयं देवता सुप्रकाश ।
खं खं खं कल्पवृक्षं मणिमय मकुटं मायमाया स्वरूपं
खं खं खं काल चक्रं सकल दिश यशं रामदूतं नमामि ॥2॥

Kum Kum Kum Khadga Hastham Visha Jvara Haranam Veda Vedanga Dipam
Kum Kum Kum Khadga Rupam Tribhuvana Nilayam Devata Suprakasam ।
Kum Kum Kum Kalpavriksham Manimaya Makutam Mayamaya Svarupam
Kum Kum Kum Kala Chakram Sakala Disa Yasam RamaDutam Namami ॥2॥

Know More 12 Names of Hanumanji

ఇం ఇం ఇం ఇంద్ర వంద్యం జలనిధి కలనం సౌమ్య సామ్రాజ్య లాభం
ఇం ఇం ఇం సిద్ధి యోగం నతజన సదయం ఆర్య పూజ్యార్చితాంగం ।
ఇం ఇం ఇం సింహ నాదం అమృత కరతలం ఆది అంత్య ప్రకాశం
ఇం ఇం ఇం చిత్స్వరూపం సకల దిశ యశం రామదూతం నమామి ॥3॥

इं इं इं इन्द्र वन्द्यं जलनिधि कलनं सौम्य साम्राज्य लाभं
इं इं इं सिद्ध योगं नतजन सदयं आर्य पूजार्चिताङ्गम् ।
इं इं इं सिंह नादं अमृत करतलं आदि अन्त्य प्रकाशं
इं इं इं चित्स्वरूपं सकल दिश यशं रामदूतं नमामि ॥3॥

Im Im Im Indra Vandyam Jalanidhi Kalanam Saumya Samrajya Labham
Im Im Im Siddhi Yogam Natajana Sadayam Arya Pujyarchitangam ।
Im Im Im Simha Nadam Amrita Karatalam Adi Antya Prakasam
Im Im Im Chitsvarupam Sakala Disa Yasam RamaDutam Namami ॥3॥

Know More Sankat Mochan Hanuman Ashtakam

సం సం సం సాక్షి భూతం వికసిత వదనం పింగలాక్షం సురక్షం
సం సం సం సత్య గీతం సకల మునినుతం శాస్త్ర సంపత్కరీయం ।
సం సం సం సామవేదం నిపుణ సులలితం నిత్య తత్వ స్వరూపం
సం సం సం సావధానం సకల దిశ యశం రామదూతం నమామి ॥4॥

सं सं सं साक्षि भूतं विकसित वदनं पिंगलाक्षं सुरक्षं
सं सं सं सत्य गीतं सकल मुनिनुतं शास्त्र सम्पत्करीयं ।
सं सं सं सामवेदं निपुण सुललितं नित्य तत्त्वं स्वरूपं
सं सं सं सावधानं सकल दिश यशं रामदूतं नमामि ॥4॥

Sum Sum Sum Sakshi Bhutam Vikasita Vadanam Pingalaksam Suraksham
Sum Sum Sum Satya Gitam Sakala Muninutam Shastra Sampatkariyam ।
Sum Sum Sum Samavedam Nipuna Sulalitam Nitya Tatva Svarupam
Sum Sum Sum Savadhanam Sakala Disa Yasam RamaDutam Namami ॥4॥

Know More Hanuman Bajrang Baan

హం హం హం హంస రూపం స్ఫుట వికట ముఖం సూక్ష్మసూక్ష్మావతారం
హం హం హం అంతరాత్మం రవిశశి నయనం రమ్య గంభీర భీమం ।
హం హం హం అట్టహాసం సురవర నిలయం ఊర్ధ్వ రోమం కరాళం
హం హం హం హంస హంసం సకల దిశ యశం రామదూతం నమామి ॥5॥

हं हं हं हंस रूपं स्फुट विकट मुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं
हं हं हं अन्तरात्मं रविशशि नयनं रम्य गम्भीर भीमं ।
हं हं हं अट्टहासं सुरवर निलयं ऊर्ध्व रोमं करालं
हं हं हं हंस हंसं सकल दिश यशं रामदूतं नमामि ॥5॥

Hum Hum Hum Hamsa Rupam Sphuta Vikata Mukham Suksmasuksmavataram
Hum Hum Hum Antaratmam Ravisasi Nayanam Ramya Gambhira Bhimam ।
Hum Hum Hum Attahasam Suravara Nilayam Urdhva Romam Karalam
Hum Hum Hum Hamsa Hamsam Sakala Disa Yasam RamaDutam Namami ॥5॥

इति हनुमान स्तोत्रं संपूर्णनाम

ఇతి హనుమాన్ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

Iti Hanuman Stotram Sampoornam

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….