Share:
Listen to this article

Budha Kavacham

Budha Kavacham

Budha Kavacham in Telugu / బుధ కవచం 

అస్య శ్రీ బుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య, కశ్యప ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛందః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః |

అథ బుధ కవచం 

బుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః |
పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః || 1 ||

కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా |
నేత్రే ఙ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః || 2 ||

ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో మమ |
కంఠం పాతు విధోః పుత్రో భుజౌ పుస్తకభూషణః || 3 ||

వక్షః పాతు వరాంగశ్చ హృదయం రోహిణీసుతః |
నాభిం పాతు సురారాధ్యో మధ్యం పాతు ఖగేశ్వరః || 4 ||

జానునీ రౌహిణేయశ్చ పాతు జంఘే అఖిలప్రదః |
పాదౌ మే బోధనః పాతు పాతు సౌమ్యో అఖిలం వపుః || 5 ||

ఫలశ్రుతిః 

ఏతద్ధి కవచం దివ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ |
సర్వరోగప్రశమనం సర్వదుఃఖనివారణమ్ || 6 ||

ఆయురారోగ్యశుభదం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || 7 ||

|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తపురాణే బుధ కవచం సంపూర్ణమ్ ||

 

Budh Kavach in Hindi / बुध कवच 

अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमन्त्रस्य, कश्यप ऋषिः,
अनुष्टुप् छन्दः, बुधो देवता, बुधप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः |

अथ बुध कवचम् 

बुधस्तु पुस्तकधरः कुङ्कुमस्य समद्युतिः |
पीताम्बरधरः पातु पीतमाल्यानुलेपनः ‖ 1 ‖

कटिं च पातु मे सौम्यः शिरोदेशं बुधस्तथा |
नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रोत्रे पातु निशाप्रियः ‖ 2 ‖

घाणं गन्धप्रियः पातु जिह्वां विद्याप्रदो मम |
कण्ठं पातु विधोः पुत्रो भुजौ पुस्तकभूषणः ‖ 3 ‖

वक्षः पातु वराङ्गश्च हृदयं रोहिणीसुतः |
नाभिं पातु सुराराध्यो मध्यं पातु खगेश्वरः ‖ 4 ‖

जानुनी रौहिणेयश्च पातु जङ्घ्??उखिलप्रदः |
पादौ मे बोधनः पातु पातु सौम्यो??उखिलं वपुः ‖ 5 ‖

अथ फलश्रुतिः 

एतद्धि कवचं दिव्यं सर्वपापप्रणाशनम् |
सर्वरोगप्रशमनं सर्वदुःखनिवारणम् ‖ 6 ‖

आयुरारोग्यशुभदं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् |
यः पठेच्छृणुयाद्वापि सर्वत्र विजयी भवेत् ‖ 7 ‖

‖ इति श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणे बुध कवच सम्पूर्णम् ‖

 

Budha Kavacham in English

Asya Budha kavacha stotra maha manthrasya, Kasyapa Rishihi
Anushtup Chandaha, Budho Devatha, Budha Preethyarthe Jape Viniyogaha

Atha Budha Kavacham 

Budhasthu pusthakadhara kumkumasya samadhyuthihi
Peethambardhara pathu, peethamalyanu lepanaha || 1 ||

Katim cha pathu may soumyaha, siro desam budhasthadha,
Nethra jnanamaya pathu, srothre pathu nisa priya || 2 ||

Granam gandha priyaha pathu, jihwam vidhyapriyo mama,
Kantam pathu vidho, puthro bhujow pusthaka bhooshanaha || 3 ||

Vakshaha pathu varangascha, hrudhayam rohini suthaha,
Nabhim pathu suraradhyo, madhyam pathu khageswaraha || 4 ||

Januni rohinoyascha pathu jange akhila pradhaha,
Pathou may bhodhana pathu, Pathu sowmyam akhilo vapuhu || 5 ||

Atha Phalasruthi 

Yethadwi kavacham divyam, sarva papa pranasanam,
Sarva roga prasamanam, sarva dukha nivaranam || 6 ||

Ayur aroghya subhadham, puthra pouthra prabhardhanam,
Yaha pateth srunuyath vapi sarvathra vijayee bhaveth || 7 ||

|| Ithi Sri Brahma Vaivartha Purane Budha Kavacham Sampoornam ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….