Share:

Yamashtakam

Yamashtakam

Yamashtakam in Telugu / శ్రీ యమాష్టకం

సావిత్ర్యువాచ

తపసా ధర్మమారాధ్య పుష్కరే భాస్కరః పురా |
ధర్మం సూర్యఃసుతం ప్రాప ధర్మరాజం నమామ్యహమ్ || ౧ ||

సమతా సర్వభూతేషు యస్య సర్వస్య సాక్షిణః |
అతో యన్నామ శమనమితి తం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ ||

యేనాన్తశ్చ కృతో విశ్వే సర్వేషాం జీవినాం పరమ్ |
కామానురూపం కాలేన తం కృతాన్తం నమామ్యహమ్ || ౩ ||

బిభర్తి దండం దండాయ పాపినాం శుద్ధిహేతవే |
నమామి తం దండధరం యః శాస్తా సర్వజీవినామ్ || ౪ ||

విశ్వం చ కలయత్యేవ యః సర్వేషు చ సంతతమ్ |
అతీవ దుర్నివార్యం చ తం కాలం ప్రణమామ్యహమ్ || ౫ ||

Know More Shiva Tandava Stotram

తపస్వీ బ్రహ్మనిష్ఠో యః సంయమీ సంజితేంద్రియః |
జీవానాం కర్మఫలదస్తం యమం ప్రణమామ్యహమ్ || ౬ ||

స్వాత్మారామశ్చ సర్వజ్ఞో మిత్రం పుణ్యకృతాం భవేత్ |
పాపినాం క్లేశదో యస్తం పుణ్యమిత్రం నమామ్యహమ్ || ౭ ||

యజ్జన్మ బ్రహ్మణోంఽశేన జ్వలన్తం బ్రహ్మతేజసా |
యో ధ్యాయతి పరం బ్రహ్మ తమీశం ప్రణమామ్యహమ్ || ౮ ||

ఇత్యుక్త్వా సా చ సావిత్రీ ప్రణనామ యమం మునే |
యమస్తాం శక్తిభజనం కర్మపాకమువాచ హ || ౯ ||

ఇదం యమష్టకం నిత్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |
యమాత్తస్య భయం నాస్తి సర్వపాపాత్ప్రముచ్యతే || ౧౦ ||

మహాపాపీ యది పఠేన్నిత్యం భక్తిసమన్వితః |
యమః కరోతి సంశుద్ధం కాయవ్యూహేన నిశ్చితమ్ || ౧౧ ||

|| ఇతి శ్రీమద్దేవీభాగవతే మహాపురాణే నవమస్కంధే ఏకత్రింశోఽధ్యాయః ||

 

Yamashtakam in Hindi / श्री यमाष्टकम् 

सावित्र्युवाच

तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा
धर्मं सूर्यःसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्

समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः
अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम्

येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम्
कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्

बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे
नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनाम्

विश्वं कलयत्येव यः सर्वेषु सन्ततम्
अतीव दुर्निवार्यं तं कालं प्रणमाम्यहम्

तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः सम्यमी सञ्जितेन्द्रियः
जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्

Know More Durga Kavach

स्वात्मारामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्
पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्

यज्जन्म ब्रह्मणोंऽशेन ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा
यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्

इत्युक्त्वा सा सावित्री प्रणनाम यमं मुने
यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाच

इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्
यमात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात्प्रमुच्यते १०

महापापी यदि पठेन्नित्यं भक्तिसमन्वितः
यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् ११

|| इति श्रीमद्देवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ||

 

Yamashtakam in English 

sāvitryuvāca

tapasā dharmamārādhya puṣkarē bhāskaraḥ purā |
dharmaṁ sūryaḥsutaṁ prāpa dharmarājaṁ namāmyaham || 1 ||

samatā sarvabhūtēṣu yasya sarvasya sākṣiṇaḥ |
atō yannāma śamanamiti taṁ praṇamāmyaham || 2 ||

yēnāntaśca kr̥tō viśvē sarvēṣāṁ jīvināṁ param |
kāmānurūpaṁ kālēna taṁ kr̥tāntaṁ namāmyaham || 3 ||

bibharti daṇḍaṁ daṇḍāya pāpināṁ śuddhihētavē |
namāmi taṁ daṇḍadharaṁ yaḥ śāstā sarvajīvinām || 4 ||

viśvaṁ ca kalayatyēva yaḥ sarvēṣu ca santatam |
atīva durnivāryaṁ ca taṁ kālaṁ praṇamāmyaham || 5 ||

tapasvī brahmaniṣṭhō yaḥ samyamī sañjitēndriyaḥ |
jīvānāṁ karmaphaladastaṁ yamaṁ praṇamāmyaham || 6 ||

svātmārāmaśca sarvajñō mitraṁ puṇyakr̥tāṁ bhavēt |
pāpināṁ klēśadō yastaṁ puṇyamitraṁ namāmyaham || 7 ||

yajjanma brahmaṇōṁ:’śēna jvalantaṁ brahmatējasā |
yō dhyāyati paraṁ brahma tamīśaṁ praṇamāmyaham || 8 ||

ityuktvā sā ca sāvitrī praṇanāma yamaṁ munē |
yamastāṁ śaktibhajanaṁ karmapākamuvāca ha || 9 ||

idaṁ yamaṣṭakaṁ nityaṁ prātarutthāya yaḥ paṭhēt |
yamāttasya bhayaṁ nāsti sarvapāpātpramucyatē || 10 ||

mahāpāpī yadi paṭhēnnityaṁ bhaktisamanvitaḥ |
yamaḥ karōti saṁśuddhaṁ kāyavyūhēna niścitam || 11 ||

|| iti śrīmaddēvībhāgavatē mahāpurāṇē navamaskandhē ēkatriṁśō:’dhyāyaḥ ||

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….