Share:
Listen to this article

 

Narayana Kavacham

Narayana Kavacham

Narayana Kavacham in Telugu / నారాయణ కవచం 

శ్రీ హరిః అథ శ్రీ నారాయణ కవచం

రాజోవాచ

యయా గుప్తః సహస్త్రాక్షః సవాహాన్ రిపుసైనికాన్|
క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యా బుభుజే శ్రియమ్ || 1 ||

భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్|
యథాస్స్తతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోస్జయన్మృధే || 2 ||

శ్రీ శుక ఉవాచ

వృతః పురోహితోస్త్వాష్ట్రో మహేంద్రాయానుపృచ్ఛతే|
నారాయణాఖ్యం వర్మాహ తదిహైకమనాః శృణు || 3 ||

శ్రీ విశ్వరూప ఉవాచ

ధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ ముఖః|
కృతస్వాంగకరన్యాసో మంత్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః || 4 ||

నారాయణమయం వర్మ సంనహ్యేద్ భయ ఆగతే|
పాదయోర్జానునోరూర్వోరూదరే హృద్యథోరసి || 5 ||

ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోంకారాదీని విన్యసేత్|
ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా || 6 ||

కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ ద్వాదశాక్షరవిద్యయా|
ప్రణవాదియకారంతమంగుల్యంగుష్ఠపర్వసు || 7 ||

న్యసేద్ హృదయ ఓంకారం వికారమను మూర్ధని|
షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా దిశేత్ || 8 ||

వేకారం నేత్రయోర్యుంజ్యాన్నకారం సర్వసంధిషు|
మకారమస్త్రముద్దిశ్య మంత్రమూర్తిర్భవేద్ బుధః || 9 ||

సవిసర్గం ఫడంతం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్|
ఓం విష్ణవే నమ ఇతి || 10 ||

ఆత్మానం పరమం ధ్యాయేద ధ్యేయం షట్శక్తిభిర్యుతమ్|
విద్యాతేజస్తపోమూర్తిమిమం మంత్రముదాహరేత || 11 ||

ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం న్యస్తాంఘ్రిపద్మః పతగేంద్రపృష్ఠే|
దరారిచర్మాసిగదేషుచాపాశాన్ దధానోస్ష్టగుణోస్ష్టబాహుః || 12 ||

జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తిర్యాదోగణేభ్యో వరూణస్య పాశాత్|
స్థలేషు మాయావటువామనోస్వ్యాత్ త్రివిక్రమః ఖే‌వతు విశ్వరూపః || 13 ||

దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః పాయాన్నృసింహో‌సురయుథపారిః|
విముంచతో యస్య మహాట్టహాసం దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః || 14 ||

Know More Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram

రక్షత్వసౌ మాధ్వని యఙ్ఞకల్పః స్వదంష్ట్రయోన్నీతధరో వరాహః|
రామో‌ద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే సలక్ష్మణోస్వ్యాద్ భరతాగ్రజోస్స్మాన్ || 15 ||

మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ ప్రమాదాన్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్|
దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః పాయాద్ గుణేశః కపిలః కర్మబంధాత్ || 16 ||

సనత్కుమారో వతు కామదేవాద్ధయశీర్షా మాం పథి దేవహేలనాత్|
దేవర్షివర్యః పురూషార్చనాంతరాత్ కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్ || 17 ||

ధన్వంతరిర్భగవాన్ పాత్వపథ్యాద్ ద్వంద్వాద్ భయాదృషభో నిర్జితాత్మా|
యఙ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతాద్ బలో గణాత్ క్రోధవశాదహీంద్రః || 18 ||

ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధాద్ బుద్ధస్తు పాఖండగణాత్ ప్రమాదాత్|
కల్కిః కలే కాలమలాత్ ప్రపాతు ధర్మావనాయోరూకృతావతారః || 19 ||

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యాద్ గోవింద ఆసంగవమాత్తవేణుః|
నారాయణ ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తిర్మధ్యందినే విష్ణురరీంద్రపాణిః || 20 ||

దేవోస్పరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా సాయం త్రిధామావతు మాధవో మామ్|
దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే నిశీథ ఏకోస్వతు పద్మనాభః || 21 ||

శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః ప్రత్యూష ఈశో‌సిధరో జనార్దనః|
దామోదరో‌వ్యాదనుసంధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః || 22 ||

చక్రం యుగాంతానలతిగ్మనేమి భ్రమత్ సమంతాద్ భగవత్ప్రయుక్తమ్|
దందగ్ధి దందగ్ధ్యరిసైన్యమాసు కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః || 23 ||

గదే‌శనిస్పర్శనవిస్ఫులింగే నిష్పింఢి నిష్పింఢ్యజితప్రియాసి|
కూష్మాండవైనాయకయక్షరక్షోభూతగ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీన్ || 24 ||

త్వం యాతుధానప్రమథప్రేతమాతృపిశాచవిప్రగ్రహఘోరదృష్టీన్|
దరేంద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో భీమస్వనో‌రేర్హృదయాని కంపయన్ || 25 ||

త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్యమీశప్రయుక్తో మమ ఛింధి ఛింధి|
చర్మఞ్ఛతచంద్ర ఛాదయ ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషామ్ || 26 ||

Know More Hayagriva Dwadasa Nama Stotram

యన్నో భయం గ్రహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ|
సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యోం‌హోభ్య ఏవ వా || 27 ||

సర్వాణ్యేతాని భగన్నామరూపాస్త్రకీర్తనాత్|
ప్రయాంతు సంక్షయం సద్యో యే నః శ్రేయః ప్రతీపకాః || 28 ||

గరూడో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛందోమయః ప్రభుః|
రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనః స్వనామభిః || 29 ||

సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః|
బుద్ధింద్రియమనః ప్రాణాన్ పాంతు పార్షదభూషణాః || 30 ||

యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సద్సచ్చ యత్|
సత్యనానేన నః సర్వే యాంతు నాశముపాద్రవాః || 31 ||

యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయమ్|
భూషణాయుద్ధలింగాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా || 32 ||

తేనైవ సత్యమానేన సర్వఙ్ఞో భగవాన్ హరిః|
పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః || 33 ||

విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమంతాదంతర్బహిర్భగవాన్ నారసింహః|
ప్రహాపయఁల్లోకభయం స్వనేన గ్రస్తసమస్తతేజాః || 34 ||

మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారయణాత్మకమ్|
విజేష్యస్యంజసా యేన దంశితో‌సురయూథపాన్ || 35 ||

ఏతద్ ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా|
పదా వా సంస్పృశేత్ సద్యః సాధ్వసాత్ స విముచ్యతే || 36 ||

న కుతశ్చిత భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్|
రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్ || 37 ||

ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్ కౌశికో ధారయన్ ద్విజః|
యోగధారణయా స్వాంగం జహౌ స మరూధన్వని || 38 ||

తస్యోపరి విమానేన గంధర్వపతిరేకదా|
యయౌ చిత్రరథః స్త్రీర్భివృతో యత్ర ద్విజక్షయః || 39 ||

గగనాన్న్యపతత్ సద్యః సవిమానో హ్యవాక్ శిరాః|
స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః|
ప్రాస్య ప్రాచీసరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్ || 40 ||

శ్రీ శుక ఉవాచ 

య ఇదం శృణుయాత్ కాలే యో ధారయతి చాదృతః|
తం నమస్యంతి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ || 41 ||

ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః|
త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్య‌మృధేసురాన్ || 42 ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే షష్ఠస్కంధే నారాయణవర్మోపదేశో నామాష్టమోఽధ్యాయః ||

||ఇతి శ్రీ నారాయణ కవచం సంపూర్ణం ||

 

Narayan Kavach in Hindi / नारायण कवच 

राजोवाच 

यया गुप्तः सहस्त्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान्
क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्॥1

भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्
यथास्स्ततायिनः शत्रून् येन गुप्तोस्जयन्मृधे॥2

श्री शुक उवाच 

वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते
नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः शृणु॥3

विश्वरूप उवाच 

धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ् मुखः
कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः॥4

नारायणमयं वर्म संनह्येद् भय आगते
पादयोर्जानुनोरूर्वोरूदरे हृद्यथोरसि॥5

मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्
नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा॥6

करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया
प्रणवादियकारन्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु॥7

न्यसेद् हृदय ओङ्कारं विकारमनु मूर्धनि
षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्॥8

वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु
मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधः॥9

सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्
विष्णवे नम इति ॥10

आत्मानं परमं ध्यायेद ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम्
विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत ॥11

हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे
दरारिचर्मासिगदेषुचापाशान् दधानोस्ष्टगुणोस्ष्टबाहुः ॥12

जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोगणेभ्यो वरूणस्य पाशात्
स्थलेषु मायावटुवामनोस्व्यात् त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥13

दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयुथपारिः
विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः ॥14

रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः
रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोस्व्याद् भरताग्रजोस्स्मान् ॥15

मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात्
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् ॥16

सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्
देवर्षिवर्यः पुरूषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् ॥17

धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा
यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः ॥18

द्वैपायनो भगवानप्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात्
कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरूकृतावतारः ॥19

मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः
नारायण प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः ॥20

देवोस्पराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्
दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोस्वतु पद्मनाभः ॥21

श्रीवत्सधामापररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः
दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः ॥22

चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम्
दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमासु कक्षं यथा वातसखो हुताशः ॥23

गदेऽशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि
कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षोभूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् ॥24

त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमातृपिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन्
दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोऽरेर्हृदयानि कम्पयन् ॥25

त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि
चर्मञ्छतचन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् ॥26

यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव
सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योंऽहोभ्य एव वा ॥27

सर्वाण्येतानि भगन्नामरूपास्त्रकीर्तनात्
प्रयान्तु सङ्क्षयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः ॥28

गरूड्क्षो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः
रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥29

सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः
बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः ॥30

यथा हि भगवानेव वस्तुतः सद्सच्च यत्
सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवाः ॥31

यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्
भूषणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया ॥32

तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः
पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः ॥33॥

विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः
प्रहापयंल्लोकभयं स्वनेन ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥34

मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारयणात्मकम्
विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् ॥35

एतद् धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा
पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् विमुच्यते ॥36

कुतश्चित भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्
राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् ॥37

इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः
योगधारणया स्वाङ्गं जहौ मरूधन्वनि ॥38

तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा
ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिवृतो यत्र द्विजक्षयः ॥39

गगनान्न्यपतत् सद्यः सविमानो ह्यवाक् शिराः
वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः
प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् ॥40

श्री शुक उवाच 

इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः
तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् ॥41

एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः
त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यऽमृधेसुरान् ॥42

इति श्री नारायण कवचं सम्पूर्णम्

 

Narayan or Narayana Kavacham in English

rājōvācha

yayā guptaḥ sahastrākṣaḥ savāhān ripusainikān
krīḍanniva vinirjitya trilōkyā bubhujē śriyam
॥1

bhagavaṃstanmamākhyāhi varma nārāyaṇātmakam
yathāsstatāyinaḥ śatrūn yēna guptōsjayanmṛdhē
॥2

śrī śuka uvācha

vṛtaḥ purōhitōstvāṣṭrō mahēndrāyānupṛchChatē
nārāyaṇākhyaṃ varmāha tadihaikamanāḥ śṛṇu
॥3

viśvarūpa uvācha

dhautāṅghripāṇirāchamya sapavitra udaṅ mukhaḥ
kṛtasvāṅgakaranyāsō mantrābhyāṃ vāgyataḥ śuchiḥ
॥4

nārāyaṇamayaṃ varma saṃnahyēd bhaya āgatē
pādayōrjānunōrūrvōrūdarē hṛdyathōrasi
॥5

mukhē śirasyānupūrvyādōṅkārādīni vinyasēt
ōṃ namō nārāyaṇāyēti viparyayamathāpi vā
॥6

karanyāsaṃ tataḥ kuryād dvādaśākṣaravidyayā
praṇavādiyakārantamaṅgulyaṅguṣṭhaparvasu
॥7

nyasēd hṛdaya ōṅkāraṃ vikāramanu mūrdhani
ṣakāraṃ tu bhruvōrmadhyē ṇakāraṃ śikhayā diśēt
॥8

vēkāraṃ nētrayōryuñjyānnakāraṃ sarvasandhiṣu
makāramastramuddiśya mantramūrtirbhavēd budhaḥ
॥9

savisargaṃ phaḍantaṃ tat sarvadikṣu vinirdiśēt
ōṃ viṣṇavē nama iti
॥10

Know More Sri Rama Dwadasa Nama Stotram

ātmānaṃ paramaṃ dhyāyēda dhyēyaṃ ṣaṭśaktibhiryutam
vidyātējastapōmūrtimimaṃ mantramudāharēta
॥11

ōṃ harirvidadhyānmama sarvarakṣāṃ nyastāṅghripadmaḥ patagēndrapṛṣṭhē
darāricharmāsigadēṣuchāpāśān dadhānōsṣṭaguṇōsṣṭabāhuḥ
॥12

jalēṣu māṃ rakṣatu matsyamūrtiryādōgaṇēbhyō varūṇasya pāśāt
sthalēṣu māyāvaṭuvāmanōsvyāt trivikramaḥ khēvatu viśvarūpaḥ
॥13

durgēṣvaṭavyājimukhādiṣu prabhuḥ pāyānnṛsiṃhōsurayuthapāriḥ
vimuñchatō yasya mahāṭṭahāsaṃ diśō vinēdurnyapataṃścha garbhāḥ
॥14

rakṣatvasau mādhvani yajñakalpaḥ svadaṃṣṭrayōnnītadharō varāhaḥ
rāmōdrikūṭēṣvatha vipravāsē salakṣmaṇōsvyād bharatāgrajōssmān
॥15

māmugradharmādakhilāt pramādānnārāyaṇaḥ pātu naraścha hāsāt
dattastvayōgādatha yōganāthaḥ pāyād guṇēśaḥ kapilaḥ karmabandhāt
॥16

sanatkumārō vatu kāmadēvāddhayaśīrṣā māṃ pathi dēvahēlanāt
dēvarṣivaryaḥ purūṣārchanāntarāt kūrmō harirmāṃ nirayādaśēṣāt
॥17

dhanvantarirbhagavān pātvapathyād dvandvād bhayādṛṣabhō nirjitātmā
yajñaścha lōkādavatājjanāntād balō gaṇāt krōdhavaśādahīndraḥ
॥18

dvaipāyanō bhagavānaprabōdhād buddhastu pākhaṇḍagaṇāt pramādāt
kalkiḥ kalē kālamalāt prapātu dharmāvanāyōrūkṛtāvatāraḥ
॥19

māṃ kēśavō gadayā prātaravyād gōvinda āsaṅgavamāttavēṇuḥ
nārāyaṇa prāhṇa udāttaśaktirmadhyandinē viṣṇurarīndrapāṇiḥ
॥20

dēvōsparāhṇē madhuhōgradhanvā sāyaṃ tridhāmāvatu mādhavō mām
dōṣē hṛṣīkēśa utārdharātrē niśītha ēkōsvatu padmanābhaḥ
॥21

śrīvatsadhāmāpararātra īśaḥ pratyūṣa īśōsidharō janārdanaḥ
dāmōdarōvyādanusandhyaṃ prabhātē viśvēśvarō bhagavān kālamūrtiḥ
॥22

chakraṃ yugāntānalatigmanēmi bhramat samantād bhagavatprayuktam
dandagdhi dandagdhyarisainyamāsu kakṣaṃ yathā vātasakhō hutāśaḥ
॥23

gadēśanisparśanavisphuliṅgē niṣpiṇḍhi niṣpiṇḍhyajitapriyāsi
kūṣmāṇḍavaināyakayakṣarakṣōbhūtagrahāṃśchūrṇaya chūrṇayārīn
॥24

tvaṃ yātudhānapramathaprētamātṛpiśāchavipragrahaghōradṛṣṭīn
darēndra vidrāvaya kṛṣṇapūritō bhīmasvanōrērhṛdayāni kampayan
॥25

tvaṃ tigmadhārāsivarārisainyamīśaprayuktō mama Chindhi Chindhi
charmañChatachandra Chādaya dviṣāmaghōnāṃ hara pāpachakṣuṣām
॥26

yannō bhayaṃ grahēbhyō bhūt kētubhyō nṛbhya ēva cha
sarīsṛpēbhyō daṃṣṭribhyō bhūtēbhyōṃhōbhya ēva vā
॥27

sarvāṇyētāni bhagannāmarūpāstrakīrtanāt
prayāntu saṅkṣayaṃ sadyō yē naḥ śrēyaḥ pratīpakāḥ
॥28

garūḍxō bhagavān stōtrastōbhaśChandōmayaḥ prabhuḥ
rakṣatvaśēṣakṛchChrēbhyō viṣvaksēnaḥ svanāmabhiḥ
॥29

Know More Sri Krishna Dwadasa Nama Stotram

sarvāpadbhyō harērnāmarūpayānāyudhāni naḥ
buddhindriyamanaḥ prāṇān pāntu pārṣadabhūṣaṇāḥ
॥30

yathā hi bhagavānēva vastutaḥ sadsachcha yat
satyanānēna naḥ sarvē yāntu nāśamupādravāḥ
॥31

yathaikātmyānubhāvānāṃ vikalparahitaḥ svayam
bhūṣaṇāyuddhaliṅgākhyā dhattē śaktīḥ svamāyayā
॥32

tēnaiva satyamānēna sarvajñō bhagavān hariḥ
pātu sarvaiḥ svarūpairnaḥ sadā sarvatra sarvagaḥ
॥33॥

vidikṣu dikṣūrdhvamadhaḥ samantādantarbahirbhagavān nārasiṃhaḥ
prahāpayaṃllōkabhayaṃ svanēna grastasamastatējāḥ
॥34

maghavannidamākhyātaṃ varma nārayaṇātmakam
vijēṣyasyañjasā yēna daṃśitōsurayūthapān
॥35

ētad dhārayamāṇastu yaṃ yaṃ paśyati chakṣuṣā
padā vā saṃspṛśēt sadyaḥ sādhvasāt sa vimuchyatē
॥36

na kutaśchita bhayaṃ tasya vidyāṃ dhārayatō bhavēt
rājadasyugrahādibhyō vyāghrādibhyaścha karhichit
॥37

imāṃ vidyāṃ purā kaśchit kauśikō dhārayan dvijaḥ
yōgadhāraṇayā svāṅgaṃ jahau sa marūdhanvani
॥38

tasyōpari vimānēna gandharvapatirēkadā
yayau chitrarathaḥ strīrbhivṛtō yatra dvijakṣayaḥ
॥39

gaganānnyapatat sadyaḥ savimānō hyavāk śirāḥ
sa vālakhilyavachanādasthīnyādāya vismitaḥ

prāsya prāchīsarasvatyāṃ snātvā dhāma svamanvagāt
॥40

śrī śuka uvācha

ya idaṃ śṛṇuyāt kālē yō dhārayati chādṛtaḥ
taṃ namasyanti bhūtāni muchyatē sarvatō bhayāt
॥41

ētāṃ vidyāmadhigatō viśvarūpāchChatakratuḥ
trailōkyalakṣmīṃ bubhujē vinirjityamṛdhēsurān
॥42

॥iti śrī nārāyaṇa kavachaṃ sampūrṇam

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….