Share:

Sri Hanuman Badabanala Stotram

Sri Hanuman Badabanala Stotram

రావణాసురిడి సోదరుడు విభీషణ విరచితం ఈ హనుమత్ బడబానల స్తోత్రం. హనుమంతుని శక్తి స్తుతిస్తూ మొదలయ్యి, అన్ని రుగ్మతల నుండి, అనారోగాల నుండి శత్రువుల నుండి కాపాడమని వేడుకుంటూ భయాల నుండి ఇబ్బందుల నుండి, సర్వారిష్టాల నుండి విముక్త లని చేయమని కోరుతూ చివరగా స్వామి వారి ఆశీస్సులు, ఆరోగ్యం అన్నిట సఫలీక్రుతులం అయ్యేటట్టు దీవించమని సాగుతుంది.

ఇది చాలా శక్తివంతమైన స్తోత్రము. గురువుల, గురుతుల్యులైన పెద్దలు అనుమతితో నలభై ఒక్క రోజులు లేదా వారి ఉపదేశం ప్రకారం భక్తీ శ్రద్దలతో పారాయణం చేస్తే అన్ని రకాల సమస్యలు ముఖ్యం గా ఆరోగ్యపరమైన వాటినుండి తప్పక ఉపసమనం లభిస్తుందని పెద్దల ఉవాచ. హనుమత్ బడబానల స్తోత్రం ఈ స్తోత్రము నిత్యమూ పఠించదగినది. దీనివలన శత్రువులు సులభముగా జయింప బడుదురు. సకల విధములైన జ్వరములు భూతప్రేతాదికములు, శత్రువులు చేసిన ప్రయోగములు తొలగిపోవును. అసాధ్యములను సాధింపగలదీ స్తోత్రము.

Hanuman Badabanala Stotram in Telugu – హనుమాన్ బడబానల స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీరామచంద్ర ఋషిః, శ్రీ బడబానల హనుమాన్ దేవతా, మమ సమస్త రోగ ప్రశమనార్థం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం సమస్త పాపక్షయార్థం శ్రీసీతారామచంద్ర ప్రీత్యర్థం హనుమద్బడబానల స్తోత్ర జపమహం కరిష్యే |

ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే శ్రీమహాహనుమతే ప్రకట పరాక్రమ సకలదిఙ్మండల యశోవితాన ధవళీకృత జగత్త్రితయ వజ్రదేహ, రుద్రావతార, లంకాపురీ దహన, ఉమా అనలమంత్ర ఉదధిబంధన, దశశిరః కృతాంతక, సీతాశ్వాసన, వాయుపుత్ర, అంజనీగర్భసంభూత, శ్రీరామలక్ష్మణానందకర, కపిసైన్యప్రాకార సుగ్రీవ సాహాయ్యకరణ, పర్వతోత్పాటన, కుమార బ్రహ్మచారిన్, గంభీరనాద సర్వపాపగ్రహవారణ, సర్వజ్వరోచ్చాటన, డాకినీ విధ్వంసన,

ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే మహావీరవీరాయ, సర్వదుఃఖనివారణాయ, గ్రహమండల భూతమండల సర్వపిశాచ మండలోచ్చాటన భూతజ్వర ఏకాహికజ్వర ద్వ్యాహికజ్వర త్ర్యాహికజ్వర చాతుర్థికజ్వర సంతాపజ్వర విషమజ్వర తాపజ్వర మాహేశ్వర వైష్ణవ జ్వరాన్ ఛింది ఛింది, యక్ష రాక్షస భూతప్రేతపిశాచాన్ ఉచ్చాటయ ఉచ్చాటయ,

ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే శ్రీమహాహనుమతే,

ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః ఆం హాం హాం హాం హాం ఔం సౌం ఏహి ఏహి,

ఓం హం ఓం హం ఓం హం ఓం నమో భగవతే శ్రీమహాహనుమతే శ్రవణచక్షుర్భూతానాం శాకినీ డాకినీ విషమ దుష్టానాం సర్వవిషం హర హర ఆకాశ భువనం భేదయ భేదయ ఛేదయ ఛేదయ మారయ మారయ శోషయ శోషయ మోహయ మోహయ జ్వాలయ జ్వాలయ ప్రహారయ ప్రహారయ సకలమాయాం భేదయ భేదయ,

ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే శ్రీమహాహనుమతే సర్వ గ్రహోచ్చాటన పరబలం క్షోభయ క్షోభయ సకలబంధన మోక్షణం కురు కురు శిరఃశూల గుల్ఫశూల సర్వశూలాన్నిర్మూలయ నిర్మూలయ
నాగ పాశ అనంత వాసుకి తక్షక కర్కోటక కాళీయాన్ యక్ష కుల జలగత బిలగత రాత్రించర దివాచర సర్వాన్నిర్విషం కురు కురు స్వాహా,

రాజభయ చోరభయ పరయంత్ర పరమంత్ర పరతంత్ర పరవిద్యాచ్ఛేదయ ఛేదయ స్వమంత్ర స్వయంత్ర స్వవిద్యాః ప్రకటయ ప్రకటయ సర్వారిష్టాన్నాశయ నాశయ సర్వశతౄన్నాశయ నాశయ అసాధ్యం సాధయ సాధయ హుం ఫట్ స్వాహా |

ఇతి శ్రీ విభీషణకృతం హనుమాన్ బడబానల స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

Hanuman Vadvanal Stotra in Hindi – हनुमान वाडवानल स्तोत्र 

ओं अस्य श्री हनुमद्बडबानल स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः, श्री बडबानल हनुमान् देवता, मम समस्त रोग प्रशमनार्थं आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त पापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्र प्रीत्यर्थं हनुमद्बडबानल स्तोत्र जपमहं करिष्ये ।

ओं ह्रां ह्रीं ओं नमो भगवते श्रीमहाहनुमते प्रकट पराक्रम सकलदिङ्मण्डल यशोवितान धवलीकृत जगत्त्रितय वज्रदेह, रुद्रावतार, लङ्कापुरी दहन, उमा अनलमन्त्र उदधिबन्धन, दशशिरः कृतान्तक, सीताश्वासन, वायुपुत्र, अञ्जनीगर्भसम्भूत, श्रीरामलक्ष्मणानन्दकर, कपिसैन्यप्राकार सुग्रीव साहाय्यकरण, पर्वतोत्पाटन, कुमार ब्रह्मचारिन्, गम्भीरनाद सर्वपापग्रहवारण, सर्वज्वरोच्चाटन, डाकिनी विध्वंसन,

ओं ह्रां ह्रीं ओं नमो भगवते महावीरवीराय, सर्वदुःखनिवारणाय, ग्रहमण्डल भूतमण्डल सर्वपिशाच मण्डलोच्चाटन भूतज्वर एकाहिकज्वर द्व्याहिकज्वर त्र्याहिकज्वर चातुर्थिकज्वर सन्तापज्वर विषमज्वर तापज्वर माहेश्वर वैष्णव ज्वरान् छिन्दि छिन्दि, यक्ष राक्षस भूतप्रेतपिशाचान् उच्चाटय उच्चाटय,

ओं ह्रां ह्रीं ओं नमो भगवते श्रीमहाहनुमते,

ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः आं हां हां हां हां औं सौं एहि एहि,

ओं हं ओं हं ओं हं ओं नमो भगवते श्रीमहाहनुमते श्रवणचक्षुर्भूतानां शाकिनी डाकिनी विषम दुष्टानां सर्वविषं हर हर आकाश भुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय सकलमायां भेदय भेदय,

ओं ह्रां ह्रीं ओं नमो भगवते श्रीमहाहनुमते सर्व ग्रहोच्चाटन परबलं क्षोभय क्षोभय सकलबन्धन मोक्षणं कुरु कुरु शिरःशूल गुल्फशूल सर्वशूलान्निर्मूलय निर्मूलय
नाग पाश अनन्त वासुकि तक्षक कर्कोटक कालीयान् यक्ष कुल जलगत बिलगत रात्रिञ्चर दिवाचर सर्वान्निर्विषं कुरु कुरु स्वाहा,

राजभय चोरभय परयन्त्र परमन्त्र परतन्त्र परविद्याच्छेदय छेदय स्वमन्त्र स्वयन्त्र स्वविद्याः प्रकटय प्रकटय सर्वारिष्टान्नाशय नाशय सर्वशतॄन्नाशय नाशय असाध्यं साधय साधय हुं फट् स्वाहा ।

इति श्री विभीषणकृतं हनुमद्बडबानल स्तोत्रम् पूर्ण।

Hanuman Vadvanal Stotra or Hanuman Badabanala Stotram in English 

ōṁ asya śrī hanumadbaḍabānala stōtra mahāmantrasya śrīrāmacandra r̥ṣiḥ, śrī baḍabānala hanumān dēvatā, mama samasta rōga praśamanārthaṁ āyurārōgya aiśvaryābhivr̥ddhyarthaṁ samasta pāpakṣayārthaṁ śrīsītārāmacandra prītyarthaṁ hanumadbaḍabānala stōtra japamahaṁ kariṣyē |

ōṁ hrāṁ hrīṁ ōṁ namō bhagavatē śrīmahāhanumatē prakaṭa parākrama sakaladiṅmaṇḍala yaśōvitāna dhavalīkr̥ta jagattritaya vajradēha, rudrāvatāra, laṅkāpurī dahana, umā analamantra udadhibandhana, daśaśiraḥ kr̥tāntaka, sītāśvāsana, vāyuputra, añjanīgarbhasambhūta, śrīrāmalakṣmaṇānandakara, kapisainyaprākāra sugrīva sāhāyyakaraṇa, parvatōtpāṭana, kumāra brahmacārin, gambhīranāda sarvapāpagrahavāraṇa, sarvajvarōccāṭana, ḍākinī vidhvaṁsana,

ōṁ hrāṁ hrīṁ ōṁ namō bhagavatē mahāvīravīrāya, sarvaduḥkhanivāraṇāya, grahamaṇḍala bhūtamaṇḍala sarvapiśāca maṇḍalōccāṭana bhūtajvara ēkāhikajvara dvyāhikajvara tryāhikajvara cāturthikajvara santāpajvara viṣamajvara tāpajvara māhēśvara vaiṣṇava jvarān chindi chindi, yakṣa rākṣasa bhūtaprētapiśācān uccāṭaya uccāṭaya,

ōṁ hrāṁ hrīṁ ōṁ namō bhagavatē śrīmahāhanumatē,

ōṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ hraiṁ hrauṁ hraḥ āṁ hāṁ hāṁ hāṁ hāṁ auṁ sauṁ ēhi ēhi,

ōṁ haṁ ōṁ haṁ ōṁ haṁ ōṁ namō bhagavatē śrīmahāhanumatē śravaṇacakṣurbhūtānāṁ śākinī ḍākinī viṣama duṣṭānāṁ sarvaviṣaṁ hara hara ākāśa bhuvanaṁ bhēdaya bhēdaya chēdaya chēdaya māraya māraya śōṣaya śōṣaya mōhaya mōhaya jvālaya jvālaya prahāraya prahāraya sakalamāyāṁ bhēdaya bhēdaya,

ōṁ hrāṁ hrīṁ ōṁ namō bhagavatē śrīmahāhanumatē sarva grahōccāṭana parabalaṁ kṣōbhaya kṣōbhaya sakalabandhana mōkṣaṇaṁ kuru kuru śiraḥśūla gulphaśūla sarvaśūlānnirmūlaya nirmūlaya
nāga pāśa ananta vāsuki takṣaka karkōṭaka kālīyān yakṣa kula jalagata bilagata rātriñcara divācara sarvānnirviṣaṁ kuru kuru svāhā,

rājabhaya cōrabhaya parayantra paramantra paratantra paravidyācchēdaya chēdaya svamantra svayantra svavidyāḥ prakaṭaya prakaṭaya sarvāriṣṭānnāśaya nāśaya sarvaśatr̥̄nnāśaya nāśaya asādhyaṁ sādhaya sādhaya huṁ phaṭ svāhā |

iti śrī vibhīṣaṇakr̥taṁ hanumadbaḍabānala stōtram |

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….