Share:

Sri Varahi Devi Kavacham

Sri Varahi Devi Kavacham

శ్రీ వారాహీ దేవి కవచం

అస్యశ్రీ వారాహీ కవచస్య త్రిలోచన ఋషీః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ వారాహీ దేవతా
ఓం బీజం గ్లౌం శక్తిః స్వాహేతి కీలకం మమ సర్వశత్రునాశనార్థే జపే వినియోగః

ధ్యానమ్

ధ్యాత్వేంద్ర నీలవర్ణాభాం చంద్రసూర్యాగ్ని లోచనాం
విధివిష్ణు హరేంద్రాదిమాతృభైరవసేవితామ్ ||1||

జ్వలన్మణిగణప్రోక్త మకుటామావిలంబితాం
అస్త్రశస్త్రాణి సర్వాణి తత్తత్కార్యోచితాని చ ||2||

ఏతైస్సమస్తైర్వివిధం బిభ్రతీం ముసలం హలం
పాత్వా హింస్రాన్ హి కవచం భుక్తిముక్తి ఫలప్రదమ్ ||3||

Know More Dasa Mahavidya Kavacham

పఠేత్త్రి సంధ్యం రక్షార్థం ఘోరశత్రునివృత్తిదం
వార్తాళీ మే శిరః పాతు ఘోరాహీ ఫాలముత్తమమ్ ||4||

నేత్రే వరాహవదనా పాతు కర్ణౌ తథాంజనీ
ఘ్రాణం మే రుంధినీ పాతు ముఖం మే పాతు జంధినీ ||5||

పాతు మే మోహినీ జిహ్వాం స్తంభినీ కంథమాదరాత్
స్కంధౌ మే పంచమీ పాతు భుజౌ మహిషవాహనా ||6||

సింహారూఢా కరౌ పాతు కుచౌ కృష్ణమృగాంచితా
నాభిం చ శంఖినీ పాతు పృష్ఠదేశే తు చక్రిణి ||7||

ఖడ్గం పాతు చ కట్యాం మే మేఢ్రం పాతు చ ఖేదినీ
గుదం మే క్రోధినీ పాతు జఘనం స్తంభినీ తథా ||8||

చండోచ్చండ శ్చోరుయుగం జానునీ శత్రుమర్దినీ
జంఘాద్వయం భద్రకాళీ మహాకాళీ చ గుల్ఫయో ||9||

Know More Durga Kavach

పాదాద్యంగుళిపర్యంతం పాతు చోన్మత్తభైరవీ
సర్వాంగం మే సదా పాతు కాలసంకర్షణీ తథా ||10||

యుక్తాయుక్తా స్థితం నిత్యం సర్వపాపాత్ప్రముచ్యతే
సర్వే సమర్థ్య సంయుక్తం భక్తరక్షణతత్పరమ్ ||11||

సమస్తదేవతా సర్వం సవ్యం విష్ణోః పురార్ధనే
సర్శశత్రువినాశాయ శూలినా నిర్మితం పురా ||12||

సర్వభక్తజనాశ్రిత్య సర్వవిద్వేష సంహతిః
వారాహీ కవచం నిత్యం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః ||13||

తథావిధం భూతగణా న స్పృశంతి కదాచన
ఆపదశ్శత్రుచోరాది గ్రహదోషాశ్చ సంభవాః ||14||

మాతాపుత్రం యథా వత్సం ధేనుః పక్ష్మేవ లోచనం
తథాంగమేవ వారాహీ రక్షా రక్షాతి సర్వదా ||15||

||ఇతి శ్రీ వారాహీ దేవి కవచం సమాప్తం||

 

Śrī vārāhī dēvi kavachaṁ

asyaśrī vārāhī kavacasya trilōcana r̥ṣīḥ anuṣṭup chandaḥ śrī vārāhī dēvatā
ōṁ bījaṁ glauṁ śaktiḥ svāhēti kīlakaṁ mama sarvaśatrunāśanārthē japē viniyōgaḥ

dhyānam

dhyātvēndra nīlavarṇābhāṁ candrasūryāgni lōcanāṁ
vidhiviṣṇu harēndrādimātr̥bhairavasēvitām ||1||

jvalanmaṇigaṇaprōkta makuṭāmāvilambitāṁ
astraśastrāṇi sarvāṇi tattatkāryōcitāni ca ||2||

ētais’samastairvividhaṁ bibhratīṁ musalaṁ halaṁ
pātvā hinsrān hi kavacaṁ bhuktimukti phalapradam ||3||

paṭhēttri sandhyaṁ rakṣārthaṁ ghōraśatrunivr̥ttidaṁ
vārtāḷī mē śiraḥ pātu ghōrāhī phālamuttamam ||4||

nētrē varāhavadanā pātu karṇau tathān̄janī
ghrāṇaṁ mē rundhinī pātu mukhaṁ mē pātu jandhinī ||5||

pātu mē mōhinī jihvāṁ stambhinī kanthamādarāt
skandhau mē pan̄camī pātu bhujau mahiṣavāhanā ||6||

Know More Deepa Durga Kavacham

sinhārūḍhā karau pātu kucau kr̥ṣṇamr̥gān̄citā
nābhiṁ ca śaṅkhinī pātu pr̥ṣṭhadēśē tu cakriṇi ||7||

khaḍgaṁ pātu ca kaṭyāṁ mē mēḍhraṁ pātu ca khēdinī
gudaṁ mē krōdhinī pātu jaghanaṁ stambhinī tathā ||8||

caṇḍōccaṇḍa ścōruyugaṁ jānunī śatrumardinī
jaṅghādvayaṁ bhadrakāḷī mahākāḷī ca gulphayō ||9||

pādādyaṅguḷiparyantaṁ pātu cōnmattabhairavī
sarvāṅgaṁ mē sadā pātu kālasaṅkarṣaṇī tathā ||10||

yuktāyuktā sthitaṁ nityaṁ sarvapāpātpramucyatē
sarvē samarthya sanyuktaṁ bhaktarakṣaṇatatparam ||11||

samastadēvatā sarvaṁ savyaṁ viṣṇōḥ purārdhanē
sarśaśatruvināśāya śūlinā nirmitaṁ purā ||12||

sarvabhaktajanāśritya sarvavidvēṣa sanhatiḥ
vārāhī kavacaṁ nityaṁ trisandhyaṁ yaḥ paṭhēnnaraḥ ||13||

Know More Venkateswara Vajra kavacha Stotram

tathāvidhaṁ bhūtagaṇā na spr̥śanti kadācana
āpadaśśatrucōrādi grahadōṣāśca sambhavāḥ ||14||

mātāputraṁ yathā vatsaṁ dhēnuḥ pakṣmēva lōcanaṁ
tathāṅgamēva vārāhī rakṣā rakṣāti sarvadā ||15||

||iti śrī vārāhī dēvi kavacaṁ samāptaṁ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….