Share:
Listen to this article

Hayagreeva Kavacham

Hayagreeva Kavacham

Hayagreeva Kavacham in Telugu / శ్రీ హయగ్రీవ కవచం 

అస్య శ్రీహయగ్రీవకవచమహామన్త్రస్య హయగ్రీవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః, శ్రీహయగ్రీవః పరమాత్మా దేవతా, ఓం శ్రీం వాగీశ్వరాయ నమ ఇతి బీజం, ఓం క్లీం విద్యాధరాయ నమ ఇతి శక్తిః, ఓం సౌం వేదనిధయే నమో నమ ఇతి కీలకం, ఓం నమో హయగ్రీవాయ శుక్లవర్ణాయ విద్యామూర్తయే, ఓంకారాయాచ్యుతాయ బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయ స్వాహా | మమ శ్రీహయగ్రీవప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానం

కలశామ్బుధిసంకాశం కమలాయతలోచనం |
కలానిధికృతావాసం కర్ణికాన్తరవాసినమ్ || ౧ ||

జ్ఞానముద్రాక్షవలయం శఙ్ఖచక్రలసత్కరం |
భూషాకిరణసన్దోహవిరాజితదిగన్తరమ్ || ౨ ||

వక్త్రాబ్జనిర్గతోద్దామవాణీసన్తానశోభితం |
దేవతాసార్వభౌమం తం ధ్యాయేదిష్టార్థసిద్ధయే || ౩ ||

కవచం 

హయగ్రీవశ్శిరః పాతు లలాటం చన్ద్రమధ్యగః |
శాస్త్రదృష్టిర్దృశౌ పాతు శబ్దబ్రహ్మాత్మకశ్శ్రుతీ || ౧ ||

ఘ్రాణం గన్ధాత్మకః పాతు వదనం యజ్ఞసమ్భవః |
జిహ్వాం వాగీశ్వరః పాతు ముకున్దో దన్తసంహతీః || ౨ ||

ఓష్ఠం బ్రహ్మాత్మకః పాతు పాతు నారాయణోఽధరం |
శివాత్మా చిబుకం పాతు కపోలౌ కమలాప్రభుః || ౩ ||

విద్యాత్మా పీఠకం పాతు కణ్ఠం నాదాత్మకో మమ |
భుజౌ చతుర్భుజః పాతు కరౌ దైత్యేన్ద్రమర్దనః || ౪ ||

జ్ఞానాత్మా హృదయం పాతు విశ్వాత్మా తు కుచద్వయం |
మధ్యమం పాతు సర్వాత్మా పాతు పీతామ్బరః కటిమ్ || ౫ ||

కుక్షిం కుక్షిస్థవిశ్వో మే బలిబన్ధో (భఙ్గో) వలిత్రయం |
నాభిం మే పద్మనాభోఽవ్యాద్గుహ్యం గుహ్యార్థబోధకృత్ || ౬ ||

Know More 108 Names of Lord Vishnu

ఊరూ దామోదరః పాతు జానునీ మధుసూదనః |
పాతు జంఘే మహావిష్ణుః గుల్ఫౌ పాతు జనార్దనః || ౭ ||

పాదౌ త్రివిక్రమః పాతు పాతు పాదాఙ్గుళిర్హరిః |
సర్వాంగం సర్వగః పాతు పాతు రోమాణి కేశవః || ౮ ||

ధాతూన్నాడీగతః పాతు భార్యాం లక్ష్మీపతిర్మమ |
పుత్రాన్విశ్వకుటుంబీ మే పాతు బన్ధూన్సురేశ్వరః || ౯ ||

మిత్రం మిత్రాత్మకః పాతు వహ్న్యాత్మా శత్రుసంహతీః |
ప్రాణాన్వాయ్వాత్మకః పాతు క్షేత్రం విశ్వమ్భరాత్మకః || ౧౦ ||

వరుణాత్మా రసాన్పాతు వ్యోమాత్మా హృద్గుహాన్తరం |
దివారాత్రం హృషీకేశః పాతు సర్వం జగద్గురుః || ౧౧ ||

విషమే సంకటే చైవ పాతు క్షేమంకరో మమ |
సచ్చిదానన్దరూపో మే జ్ఞానం రక్షతు సర్వదా || ౧౨ ||

ప్రాచ్యాం రక్షతు సర్వాత్మా ఆగ్నేయ్యాం జ్ఞానదీపకః |
యామ్యాం బోధప్రదః పాతు నైరృత్యాం చిద్ఘనప్రభః || ౧౩ ||

విద్యానిధిస్తు వారుణ్యాం వాయవ్యాం చిన్మయోఽవతు |
కౌబేర్యాం విత్తదః పాతు ఐశాన్యాం చ జగద్గురుః || ౧౪ ||

ఉర్ధ్వం పాతు జగత్స్వామీ పాత్వధస్తాత్పరాత్పరః |
రక్షాహీనం తు యత్స్థానం రక్షత్వఖిలనాయకః || ౧౪ ||

ఏవం న్యస్తశరీరోఽసౌ సాక్షాద్వాగీశ్వరో భవేత్ |
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం సర్వశాస్త్రప్రవక్తృతామ్ || ౧౬ ||

లభతే నాత్ర సన్దేహో హయగ్రీవప్రసాదతః |
ఇతీదం కీర్తితం దివ్యం కవచం దేవపూజితమ్ || ౧౭ ||

|| ఇతి హయగ్రీవమన్త్రే అథర్వణవేదే మన్త్రఖణ్డే పూర్వసంహితాయాం శ్రీ హయగ్రీవ కవచం సంపూర్ణమ్ ||

 

Hayagreeva Kavacham in Hindi / श्री हयग्रीव कवचम् 

अस्य श्रीहयग्रीवकवचमहामन्त्रस्य हयग्रीव ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, श्रीहयग्रीवः परमात्मा देवता, ओं श्रीं वागीश्वराय नम इति बीजं, ओं क्लीं विद्याधराय नम इति शक्तिः, ओं सौं वेदनिधये नमो नम इति कीलकं, ओं नमो हयग्रीवाय शुक्लवर्णाय विद्यामूर्तये, ओंकारायाच्युताय ब्रह्मविद्याप्रदाय स्वाहा मम श्रीहयग्रीवप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः

ध्यानम् 

कलशाम्बुधिसंकाशं कमलायतलोचनं
कलानिधिकृतावासं कर्णिकान्तरवासिनम्

ज्ञानमुद्राक्षवलयं शङ्खचक्रलसत्करं
भूषाकिरणसन्दोहविराजितदिगन्तरम्

वक्त्राब्जनिर्गतोद्दामवाणीसन्तानशोभितं
देवतासार्वभौमं तं ध्यायेदिष्टार्थसिद्धये

हयग्रीवश्शिरः पातु ललाटं चन्द्रमध्यगः
शास्त्रदृष्टिर्दृशौ पातु शब्दब्रह्मात्मकश्श्रुती

कवचम् 

घ्राणं गन्धात्मकः पातु वदनं यज्ञसम्भवः
जिह्वां वागीश्वरः पातु मुकुन्दो दन्तसंहतीः

ओष्ठं ब्रह्मात्मकः पातु पातु नारायणोऽधरं
शिवात्मा चिबुकं पातु कपोलौ कमलाप्रभुः

विद्यात्मा पीठकं पातु कण्ठं नादात्मको मम
भुजौ चतुर्भुजः पातु करौ दैत्येन्द्रमर्दनः

ज्ञानात्मा हृदयं पातु विश्वात्मा तु कुचद्वयं
मध्यमं पातु सर्वात्मा पातु पीताम्बरः कटिम्

कुक्षिं कुक्षिस्थविश्वो मे बलिबन्धो (भङ्गो) वलित्रयं
नाभिं मे पद्मनाभोऽव्याद्गुह्यं गुह्यार्थबोधकृत्

ऊरू दामोदरः पातु जानुनी मधुसूदनः
पातु जंघे महाविष्णुः गुल्फौ पातु जनार्दनः

पादौ त्रिविक्रमः पातु पातु पादाङ्गुळिर्हरिः
सर्वांगं सर्वगः पातु पातु रोमाणि केशवः

धातून्नाडीगतः पातु भार्यां लक्ष्मीपतिर्मम
पुत्रान्विश्वकुटुंबी मे पातु बन्धून्सुरेश्वरः

मित्रं मित्रात्मकः पातु वह्न्यात्मा शत्रुसंहतीः
प्राणान्वाय्वात्मकः पातु क्षेत्रं विश्वम्भरात्मकः १०

वरुणात्मा रसान्पातु व्योमात्मा हृद्गुहान्तरं
दिवारात्रं हृषीकेशः पातु सर्वं जगद्गुरुः ११

विषमे संकटे चैव पातु क्षेमंकरो मम
सच्चिदानन्दरूपो मे ज्ञानं रक्षतु सर्वदा १२

प्राच्यां रक्षतु सर्वात्मा आग्नेय्यां ज्ञानदीपकः
याम्यां बोधप्रदः पातु नैरृत्यां चिद्घनप्रभः १३

विद्यानिधिस्तु वारुण्यां वायव्यां चिन्मयोऽवतु
कौबेर्यां वित्तदः पातु ऐशान्यां जगद्गुरुः १४

उर्ध्वं पातु जगत्स्वामी पात्वधस्तात्परात्परः
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वखिलनायकः १४

एवं न्यस्तशरीरोऽसौ साक्षाद्वागीश्वरो भवेत्
आयुरारोग्यमैश्वर्यं सर्वशास्त्रप्रवक्तृताम् १६

लभते नात्र सन्देहो हयग्रीवप्रसादतः
इतीदं कीर्तितं दिव्यं कवचं देवपूजितम् १७

॥ इति हयग्रीवमन्त्रे अथर्वणवेदे मन्त्रखण्डे पूर्वसंहितायां श्री हयग्रीव कवचं संपूर्णम्

 

Hayagriva or Hayagreeva Kavacham in English 

asya śrīhayagrīvakavacamahāmantrasya hayagrīva r̥ṣiḥ, anuṣṭupchandaḥ, śrīhayagrīvaḥ paramātmā dēvatā, ōṁ śrīṁ vāgīśvarāya nama iti bījaṁ, ōṁ klīṁ vidyādharāya nama iti śaktiḥ, ōṁ sauṁ vēdanidhayē namō nama iti kīlakaṁ, ōṁ namō hayagrīvāya śuklavarṇāya vidyāmūrtayē, ōṁkārāyācyutāya brahmavidyāpradāya svāhā | mama śrīhayagrīvaprasāda siddhyarthē japē viniyōgaḥ ||

dhyānam 

kalaśāmbudhisaṁkāśaṁ kamalāyatalōcanaṁ |
kalānidhikr̥tāvāsaṁ karṇikāntaravāsinam || 1 ||

jñānamudrākṣavalayaṁ śaṅkhacakralasatkaraṁ |
bhūṣākiraṇasandōhavirājitadigantaram || 2 ||

vaktrābjanirgatōddāmavāṇīsantānaśōbhitaṁ |
dēvatāsārvabhaumaṁ taṁ dhyāyēdiṣṭārthasiddhayē || 3 ||

kavacam 

hayagrīvaśśiraḥ pātu lalāṭaṁ candramadhyagaḥ |
śāstradr̥ṣṭirdr̥śau pātu śabdabrahmātmakaśśrutī || 1 ||

ghrāṇaṁ gandhātmakaḥ pātu vadanaṁ yajñasambhavaḥ |
jihvāṁ vāgīśvaraḥ pātu mukundō dantasaṁhatīḥ || 2 ||

ōṣṭhaṁ brahmātmakaḥ pātu pātu nārāyaṇō:’dharaṁ |
śivātmā cibukaṁ pātu kapōlau kamalāprabhuḥ || 3 ||

vidyātmā pīṭhakaṁ pātu kaṇṭhaṁ nādātmakō mama |
bhujau caturbhujaḥ pātu karau daityēndramardanaḥ || 4 ||

jñānātmā hr̥dayaṁ pātu viśvātmā tu kucadvayaṁ |
madhyamaṁ pātu sarvātmā pātu pītāmbaraḥ kaṭim || 5 ||

kukṣiṁ kukṣisthaviśvō mē balibandhō (bhaṅgō) valitrayaṁ |
nābhiṁ mē padmanābhō:’vyādguhyaṁ guhyārthabōdhakr̥t || 6 ||

ūrū dāmōdaraḥ pātu jānunī madhusūdanaḥ |
pātu jaṁghē mahāviṣṇuḥ gulphau pātu janārdanaḥ || 7 ||

pādau trivikramaḥ pātu pātu pādāṅguḷirhariḥ |
sarvāṁgaṁ sarvagaḥ pātu pātu rōmāṇi kēśavaḥ || 8 ||

dhātūnnāḍīgataḥ pātu bhāryāṁ lakṣmīpatirmama |
putrānviśvakuṭuṁbī mē pātu bandhūnsurēśvaraḥ || 9 ||

mitraṁ mitrātmakaḥ pātu vahnyātmā śatrusaṁhatīḥ |
prāṇānvāyvātmakaḥ pātu kṣētraṁ viśvambharātmakaḥ || 10 ||

varuṇātmā rasānpātu vyōmātmā hr̥dguhāntaraṁ |
divārātraṁ hr̥ṣīkēśaḥ pātu sarvaṁ jagadguruḥ || 11 ||

viṣamē saṁkaṭē caiva pātu kṣēmaṁkarō mama |
saccidānandarūpō mē jñānaṁ rakṣatu sarvadā || 12 ||

prācyāṁ rakṣatu sarvātmā āgnēyyāṁ jñānadīpakaḥ |
yāmyāṁ bōdhapradaḥ pātu nairr̥tyāṁ cidghanaprabhaḥ || 13 ||

vidyānidhistu vāruṇyāṁ vāyavyāṁ cinmayō:’vatu |
kaubēryāṁ vittadaḥ pātu aiśānyāṁ ca jagadguruḥ || 14 ||

urdhvaṁ pātu jagatsvāmī pātvadhastātparātparaḥ |
rakṣāhīnaṁ tu yatsthānaṁ rakṣatvakhilanāyakaḥ || 15 ||

ēvaṁ nyastaśarīrō:’sau sākṣādvāgīśvarō bhavēt |
āyurārōgyamaiśvaryaṁ sarvaśāstrapravaktr̥tām || 16 ||

labhatē nātra sandēhō hayagrīvaprasādataḥ |
itīdaṁ kīrtitaṁ divyaṁ kavacaṁ dēvapūjitam || 17 ||

|| iti hayagrīvamantrē atharvaṇavēdē mantrakhaṇḍē pūrvasaṁhitāyāṁ śrī hayagrīva kavacam saṁpūrṇam ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….