Share:

Sri Rudram Laghunyasam

Sri Rudram Laghunyasam / శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం

ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ శ్రీ రుద్రరూపం ధ్యాయేత్ ॥

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం త్రినేత్రం పంచ వక్త్రకమ్ ।
గంగాధరం దశభుజం సర్వాభరణ భూషితమ్ ॥

నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగ యజ్ఞోప వీతినమ్ ।
వ్యాఘ్ర చర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయ ప్రదమ్ ॥

కమండల్-వక్ష సూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినమ్ ।
జ్వలంతం పింగళజటా శిఖా ముద్ద్యోత ధారిణమ్ ॥

వృష స్కంధ సమారూఢం ఉమా దేహార్థ ధారిణమ్ ।
అమృతేనాప్లుతం శాంతం దివ్యభోగ సమన్వితమ్ ॥

దిగ్దేవతా సమాయుక్తం సురాసుర నమస్కృతమ్ ।
నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువ-మక్షర-మవ్యయమ్ ।
సర్వ వ్యాపిన-మీశానం రుద్రం-వైఀ విశ్వరూపిణమ్ ।
ఏవం ధ్యాత్వా ద్విజః సమ్యక్ తతో యజనమారభేత్ ॥

అథాతో రుద్ర స్నానార్చనాభిషేక విధిం-వ్యాఀ᳚క్ష్యాస్యామః । ఆదిత ఏవ తీర్థే స్నాత్వా ఉదేత్య శుచిః ప్రయతో బ్రహ్మచారీ శుక్లవాసా దేవాభిముఖః స్థిత్వా ఆత్మని దేవతాః స్థాపయేత్ ॥

ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు । పాదయో-ర్విష్ణుస్తిష్ఠతు । హస్తయో-ర్​హరస్తిష్ఠతు । బాహ్వోరింద్రస్తిష్టతు । జఠరేఽఅగ్నిస్తిష్ఠతు । హృద॑యే శివస్తిష్ఠతు । కంఠే వసవస్తిష్ఠంతు । వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు । నాసికయో-ర్వాయుస్తిష్ఠతు । నయనయో-శ్చంద్రాదిత్యౌ తిష్టేతామ్ । కర్ణయోరశ్వినౌ తిష్టేతామ్ । లలాటే రుద్రాస్తిష్ఠంతు । మూర్థ్న్యాదిత్యాస్తిష్ఠంతు । శిరసి మహాదేవస్తిష్ఠతు । శిఖాయాం-వాఀమదేవాస్తిష్ఠతు । పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు । పురతః శూలీ తిష్ఠతు । పార్​శ్వయోః శివాశంకరౌ తిష్ఠేతామ్ । సర్వతో వాయుస్తిష్ఠతు । తతో బహిః సర్వతోఽగ్ని-ర్జ్వాలామాలా-పరివృతస్తిష్ఠతు । సర్వేష్వంగేషు సర్వా దేవతా యథాస్థానం తిష్ఠంతు । మాగ్ం రక్షంతు ।

Know More : Masik Shivaratri Vrat Vidhi

అ॒గ్నిర్మే॑ వా॒చి శ్రి॒తః । వాఘృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
వా॒యుర్మే᳚ ప్రా॒ణే శ్రి॒తః । ప్రా॒ణో హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
సూర్యో॑ మే॒ చక్షుషి శ్రి॒తః । చక్షు॒ర్​హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
చం॒ద్రమా॑ మే॒ మన॑సి శ్రి॒తః । మనో॒ హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
దిశో॑ మే॒ శ్రోత్రే᳚ శ్రి॒తాః । శ్రోత్ర॒గ్ం॒ హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।

ఆపోమే॒ రేతసి శ్రి॒తాః । రేతో హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
పృ॒థి॒వీ మే॒ శరీ॑రే శ్రి॒తా । శరీ॑ర॒గ్ం॒ హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
ఓ॒ష॒ధి॒ వ॒న॒స్పతయో॑ మే॒ లోమ॑సు శ్రి॒తాః । లోమా॑ని॒ హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
ఇంద్రో॑ మే॒ బలే᳚ శ్రి॒తః । బల॒గ్ం॒ హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
ప॒ర్జన్యో॑ మే॒ మూ॒ర్ద్ని శ్రి॒తః । మూ॒ర్ధా హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।

ఈశా॑నో మే॒ మ॒న్యౌ శ్రి॒తః । మ॒న్యుర్​హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
ఆ॒త్మా మ॑ ఆ॒త్మని॑ శ్రి॒తః । ఆ॒త్మా హృద॑యే । హృద॑యం॒ మయి॑ । అ॒హమ॒మృతే᳚ । అ॒మృతం॒ బ్రహ్మ॑ణి ।
పున॑ర్మ ఆ॒త్మా పున॒రాయు॒ రాగా᳚త్ । పునః॑ ప్రా॒ణః పున॒రాకూ॑త॒మాగా᳚త్ । వై॒శ్వా॒న॒రో ర॒శ్మిభి॑ర్వావృధా॒నః । అం॒తస్తి॑ష్ఠ॒త్వమృత॑స్య గో॒పాః ॥

అస్య శ్రీ రుద్రాధ్యాయ ప్రశ్న మహామంత్రస్య, అఘోర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, సంకర్​షణ మూర్తి స్వరూపో యోఽసావాదిత్యః పరమపురుషః స ఏష రుద్రో దేవతా । నమః శివాయేతి బీజమ్ । శివతరాయేతి శక్తిః । మహాదేవాయేతి కీలకమ్ । శ్రీ సాంబ సదాశివ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

ఓం అగ్నిహోత్రాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః । దర్​శపూర్ణ మాసాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః । చాతుర్-మాస్యాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః । నిరూఢ పశుబంధాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః । జ్యోతిష్టోమాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । సర్వక్రత్వాత్మనే కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

అగ్నిహోత్రాత్మనే హృదయాయ నమః । దర్​శపూర్ణ మాసాత్మనే శిరసే స్వాహా । చాతుర్మాస్యాత్మనే శిఖాయై వషట్ । నిరూఢ పశుబంధాత్మనే కవచాయ హుమ్ । జ్యోతిష్టోమాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । సర్వక్రత్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ । భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ॥

ధ్యానం

ఆపాతాళ-నభఃస్థలాంత-భువన-బ్రహ్మాండ-మావిస్ఫురత్-
జ్యోతిః స్ఫాటిక-లింగ-మౌళి-విలసత్-పూర్ణేందు-వాంతామృతైః ।
అస్తోకాప్లుత-మేక-మీశ-మనిశం రుద్రాను-వాకాంజపన్
ధ్యాయే-దీప్సిత-సిద్ధయే ధ్రువపదం-విఀప్రోఽభిషించే-చ్చివమ్ ॥

బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహా భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాః కలిత-శశికలా-శ్చండ కోదండ హస్తాః ।
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః ప్రకటితవిభవాః శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త-ప్రకటితవిభవా నః ప్రయచ్చంతు సౌఖ్యమ్ ॥

ఓం గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ । జ్యే॒ష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పద॒ ఆ నః॑ శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ ॥ మహాగణపతయే॒ నమః ॥

శం చ॑ మే॒ మయ॑శ్చ మే ప్రి॒యం చ॑ మేఽనుకా॒మశ్చ॑ మే॒ కామ॑శ్చ మే సౌమనస॒శ్చ॑ మే భ॒ద్రం చ॑ మే॒ శ్రేయ॑శ్చ మే॒ వస్య॑శ్చ మే॒ యశ॑శ్చ మే॒ భగ॑శ్చ మే॒ ద్రవి॑ణం చ మే యం॒తా చ॑ మే ధ॒ర్తా చ॑ మే॒ క్షేమ॑శ్చ మే॒ ధృతి॑శ్చ మే॒ విశ్వం॑ చ మే॒ మహ॑శ్చ మే సం॒​విఀచ్చ॑ మే॒ జ్ఞాత్రం॑ చ మే॒ సూశ్చ॑ మే ప్ర॒సూశ్చ॑ మే॒ సీరం॑ చ మే ల॒యశ్చ॑ మ ఋ॒తం చ॑ మే॒ఽమృతం॑ చ మేఽయ॒క్ష్మం చ॒ మేఽనా॑మయచ్చ మే జీ॒వాతు॑శ్చ మే దీర్ఘాయు॒త్వం చ॑ మేఽనమి॒త్రం చ॒ మేఽభ॑యం చ మే సు॒గం చ॑ మే॒ శయ॑నం చ మే సూ॒షా చ॑ మే॒ సు॒దినం॑ చ మే ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….