Share:

Sri Rudram Namakam

Sri Rudram Namakam / శ్రీ రుద్రం నమకం

శ్రీ రుద్ర ప్రశ్నః

కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహితా
చతుర్థం-వైఀశ్వదేవం కాండం పంచమః ప్రపాఠకః

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ॥
నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమః॑ ।
నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమః॑ ॥

యా త॒ ఇషుః॑ శి॒వత॑మా శి॒వం బ॒భూవ॑ తే॒ ధనుః॑ ।
శి॒వా శ॑ర॒వ్యా॑ యా తవ॒ తయా॑ నో రుద్ర మృడయ ।

యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూరఘో॒రాఽపా॑పకాశినీ ।
తయా॑ నస్త॒నువా॒ శంత॑మయా॒ గిరి॑శంతా॒భిచా॑కశీహి ॥

యామిషుం॑ గిరిశంత॒ హస్తే॒ బిభ॒ర్​ష్యస్త॑వే ।
శి॒వాం గి॑రిత్ర॒ తాం కు॑రు॒ మా హిగ్ం॑సీః॒ పురు॑షం॒ జగ॑త్॥

శి॒వేన॒ వచ॑సా త్వా॒ గిరి॒శాచ్ఛా॑ వదామసి ।
యథా॑ నః॒ సర్వ॒మిజ్జగ॑దయ॒క్ష్మగ్ం సు॒మనా॒ అస॑త్ ॥

అధ్య॑వోచదధివ॒క్తా ప్ర॑థ॒మో దైవ్యో॑ భి॒షక్ ।
అహీగ్॑శ్చ॒ సర్వాం᳚జం॒భయ॒న్-థ్సర్వా᳚శ్చ యాతుధా॒న్యః॑ ॥

అ॒సౌ యస్తా॒మ్రో అ॑రు॒ణ ఉ॒త బ॒భ్రుస్సు॑మం॒గలః॑ ।
యే చే॒మాగ్ం రు॒ద్రా అ॒భితో॑ ది॒క్షు శ్రి॒తాః స॑హస్ర॒శోఽవైషా॒గ్ం॒ హేడ॑ ఈమహే ॥

అ॒సౌ యో॑ఽవ॒సర్ప॑తి॒ నీల॑గ్రీవో॒ విలో॑హితః ।
ఉ॒తైనం॑ గో॒పా అ॑దృశ॒న్నదృ॑శన్నుదహా॒ర్యః॑ ।
ఉ॒తైనం॒-విఀశ్వా॑ భూ॒తాని॒ స దృ॒ష్టో మృ॑డయాతి నః ॥

నమో॑ అస్తు॒ నీల॑గ్రీవాయ సహస్రా॒క్షాయ॑ మీ॒ఢుషే᳚ ।
అథో॒ యే అ॑స్య॒ సత్వా॑నో॒ఽహం తేభ్యో॑ఽకర॒న్నమః॑ ॥

ప్రముం॑చ॒ ధన్వ॑న॒స్త్వము॒భయో॒రార్త్ని॑ యో॒ర్జ్యామ్ ।
యాశ్చ॑ తే॒ హస్త॒ ఇష॑వః॒ పరా॒ తా భ॑గవో వప ॥

Know More : Shiva Tandava Stotram

అ॒వ॒తత్య॒ ధను॒స్త్వగ్ం సహ॑స్రాక్ష॒ శతే॑షుధే ।
ని॒శీర్య॑ శ॒ల్యానాం॒ ముఖా॑ శి॒వో నః॑ సు॒మనా॑ భవ ॥

విజ్యం॒ ధనుః॑ కప॒ర్దినో॒ విశ॑ల్యో॒ బాణ॑వాగ్ం ఉ॒త ।
అనే॑శన్న॒స్యేష॑వ ఆ॒భుర॑స్య నిషం॒గథిః॑ ॥

యా తే॑ హే॒తిర్మీ॑డుష్టమ॒ హస్తే॑ బ॒భూవ॑ తే॒ ధనుః॑ ।
తయా॒ఽస్మాన్, వి॒శ్వత॒స్త్వమ॑య॒క్ష్మయా॒ పరి॑బ్భుజ ॥

నమ॑స్తే అ॒స్త్వాయు॑ధా॒యానా॑తతాయ ధృ॒ష్ణవే᳚ ।
ఉ॒భాభ్యా॑ము॒త తే॒ నమో॑ బా॒హుభ్యాం॒ తవ॒ ధన్వ॑నే ॥

పరి॑ తే॒ ధన్వ॑నో హే॒తిర॒స్మాన్ వృ॑ణక్తు వి॒శ్వతః॑ ।
అథో॒ య ఇ॑షు॒ధిస్తవా॒రే అ॒స్మన్నిధే॑హి॒ తమ్ ॥ 1 ॥

శంభ॑వే॒ నమః॑ । నమ॑స్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వ॒రాయ॑ మహాదే॒వాయ॑ త్ర్యంబ॒కాయ॑ త్రిపురాంత॒కాయ॑ త్రికాగ్నికా॒లాయ॑ కాలాగ్నిరు॒ద్రాయ॑ నీలకం॒ఠాయ॑ మృత్యుంజ॒యాయ॑ సర్వేశ్వ॒రాయ॑ సదాశి॒వాయ॑ శ్రీమన్-మహాదే॒వాయ॒ నమః॑ ॥

నమో॒ హిర॑ణ్య బాహవే సేనా॒న్యే॑ ది॒శాం చ॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ వృ॒క్షేభ్యో॒ హరి॑కేశేభ్యః పశూ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒
నమః॑ స॒స్పింజ॑రాయ॒ త్విషీ॑మతే పథీ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ బభ్లు॒శాయ॑ వివ్యా॒ధినేఽన్నా॑నాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॒ హరి॑కేశాయోపవీ॒తినే॑ పు॒ష్టానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ భ॒వస్య॑ హే॒త్యై జగ॑తాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ రు॒ద్రాయా॑తతా॒వినే॒ క్షేత్రా॑ణాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑స్సూ॒తాయాహం॑త్యాయ॒ వనా॑నాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॒ రోహి॑తాయ స్థ॒పత॑యే వృ॒క్షాణాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ మం॒త్రిణే॑ వాణి॒జాయ॒ కక్షా॑ణాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ భువం॒తయే॑ వారివస్కృ॒తా-యౌష॑ధీనాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑ ఉ॒చ్చైర్ఘో॑షాయాక్రం॒దయ॑తే పత్తీ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒
నమః॑ కృత్స్నవీ॒తాయ॒ ధావ॑తే॒ సత్త్వ॑నాం॒ పత॑యే॒ నమః॑ ॥ 2 ॥

నమః॒ సహ॑మానాయ నివ్యా॒ధిన॑ ఆవ్యా॒ధినీ॑నాం॒ పత॑యే నమో॒
నమః॑ కకు॒భాయ॑ నిషం॒గిణే᳚ స్తే॒నానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ నిషం॒గిణ॑ ఇషుధి॒మతే॒ తస్క॑రాణాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమో॒ వంచ॑తే పరి॒వంచ॑తే స్తాయూ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ నిచే॒రవే॑ పరిచ॒రాయార॑ణ్యానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమః॑ సృకా॒విభ్యో॒ జిఘాగ్ం॑సద్భ్యో ముష్ణ॒తాం పత॑యే॒ నమో॒
నమో॑ఽసి॒మద్భ్యో॒ నక్తం॒చర॑ద్భ్యః ప్రకృం॒తానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమ॑ ఉష్ణీ॒షిణే॑ గిరిచ॒రాయ॑ కులుం॒చానాం॒ పత॑యే॒ నమో॒
నమ॒ ఇషు॑మద్భ్యో ధన్వా॒విభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑ ఆతన్-వా॒నేభ్యః॑ ప్రతి॒దధా॑నేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑ ఆ॒యచ్ఛ॑ద్భ్యో విసృ॒జద్భ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమోఽస్స॑ద్భ్యో॒ విద్య॑ద్భ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒ ఆసీ॑నేభ్యః॒ శయా॑నేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమః॑ స్వ॒పద్భ్యో॒ జాగ్ర॑ద్భ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒స్తిష్ఠ॑ద్భ్యో॒ ధావ॑ద్భ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమః॑ స॒భాభ్యః॑ స॒భాప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॒ అశ్వే॒భ్యోఽశ్వ॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమః॑ ॥ 3 ॥

నమ॑ ఆవ్యా॒ధినీ᳚భ్యో వి॒విధ్యం॑తీభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒ ఉగ॑ణాభ్యస్తృగ్ం-హ॒తీభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ గృ॒త్సేభ్యో॑ గృ॒త్సప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॒ వ్రాతే᳚భ్యో॒ వ్రాత॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ గ॒ణేభ్యో॑ గ॒ణప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॒ విరూ॑పేభ్యో వి॒శ్వరూ॑పేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ మహ॒ద్భ్యః॑, క్షుల్ల॒కేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ ర॒థిభ్యో॑ఽర॒థేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమో॒ రథే᳚భ్యో॒ రథ॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమః॑ సేనా᳚భ్యః సేనా॒నిభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమః॑, క్ష॒త్తృభ్యః॑ సంగ్రహీ॒తృభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒స్తక్ష॑భ్యో రథకా॒రేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమః॒ కులా॑లేభ్యః క॒ర్మారే᳚భ్యశ్చ వో॒ నమో॒
నమః॑ పుం॒జిష్టే᳚భ్యో నిషా॒దేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॑ ఇషు॒కృద్భ్యో॑ ధన్వ॒కృద్భ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమో॑ మృగ॒యుభ్యః॑ శ్వ॒నిభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒
నమ॒-శ్శ్వభ్య॒-శ్శ్వప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమః॑ ॥ 4 ॥

నమో॑ భ॒వాయ॑ చ రు॒ద్రాయ॑ చ॒
నమః॑ శ॒ర్వాయ॑ చ పశు॒పత॑యే చ॒
నమో॒ నీల॑గ్రీవాయ చ శితి॒కంఠా॑య చ॒
నమః॑ కప॒ర్ధినే॑ చ॒ వ్యు॑ప్తకేశాయ చ॒
నమః॑ సహస్రా॒క్షాయ॑ చ శ॒తధ॑న్వనే చ॒
నమో॑ గిరి॒శాయ॑ చ శిపివి॒ష్టాయ॑ చ॒
నమో॑ మీ॒ఢుష్ట॑మాయ॒ చేషు॑మతే చ॒
నమో᳚ హ్ర॒స్వాయ॑ చ వామ॒నాయ॑ చ॒
నమో॑ బృహ॒తే చ॒ వర్​షీ॑యసే చ॒
నమో॑ వృ॒ద్ధాయ॑ చ సం॒​వృఀధ్వ॑నే చ॒
నమో॒ అగ్రి॑యాయ చ ప్రథ॒మాయ॑ చ॒
నమ॑ ఆ॒శవే॑ చాజి॒రాయ॑ చ॒
నమః॒ శీఘ్రి॑యాయ చ॒ శీభ్యా॑య చ॒
నమ॑ ఊ॒ర్మ్యా॑య చావస్వ॒న్యా॑య చ॒
నమః॑ స్రోత॒స్యా॑య చ॒ ద్వీప్యా॑య చ ॥ 5 ॥

నమో᳚ జ్యే॒ష్ఠాయ॑ చ కని॒ష్ఠాయ॑ చ॒
నమః॑ పూర్వ॒జాయ॑ చాపర॒జాయ॑ చ॒
నమో॑ మధ్య॒మాయ॑ చాపగ॒ల్భాయ॑ చ॒
నమో॑ జఘ॒న్యా॑య చ॒ బుధ్ని॑యాయ చ॒
నమః॑ సో॒భ్యా॑య చ ప్రతిస॒ర్యా॑య చ॒
నమో॒ యామ్యా॑య చ॒ క్షేమ్యా॑య చ॒
నమ॑ ఉర్వ॒ర్యా॑య చ॒ ఖల్యా॑య చ॒
నమః॒ శ్లోక్యా॑య చాఽవసా॒న్యా॑య చ॒
నమో॒ వన్యా॑య చ॒ కక్ష్యా॑య చ॒
నమః॑ శ్ర॒వాయ॑ చ ప్రతిశ్ర॒వాయ॑ చ॒
నమ॑ ఆ॒శుషే॑ణాయ చా॒శుర॑థాయ చ॒
నమః॒ శూరా॑య చావభింద॒తే చ॒
నమో॑ వ॒ర్మిణే॑ చ వరూ॒ధినే॑ చ॒
నమో॑ బి॒ల్మినే॑ చ కవ॒చినే॑ చ॒
నమః॑ శ్రు॒తాయ॑ చ శ్రుతసే॒నాయ॑ చ ॥ 6 ॥

నమో॑ దుందు॒భ్యా॑య చాహన॒న్యా॑య చ॒
నమో॑ ధృ॒ష్ణవే॑ చ ప్రమృ॒శాయ॑ చ॒
నమో॑ దూ॒తాయ॑ చ ప్రహి॑తాయ చ॒
నమో॑ నిషం॒గిణే॑ చేషుధి॒మతే॑ చ॒
నమ॑స్తీ॒క్ష్ణేష॑వే చాయు॒ధినే॑ చ॒
నమః॑ స్వాయు॒ధాయ॑ చ సు॒ధన్వ॑నే చ॒
నమః॒ స్రుత్యా॑య చ॒ పథ్యా॑య చ॒
నమః॑ కా॒ట్యా॑య చ నీ॒ప్యా॑య చ॒
నమః॒ సూద్యా॑య చ సర॒స్యా॑య చ॒
నమో॑ నా॒ద్యాయ॑ చ వైశం॒తాయ॑ చ॒
నమః॒ కూప్యా॑య చావ॒ట్యా॑య చ॒
నమో॒ వర్​ష్యా॑య చావ॒ర్​ష్యాయ॑ చ॒
నమో॑ మే॒ఘ్యా॑య చ విద్యు॒త్యా॑య చ॒
నమ ఈ॒ధ్రియా॑య చాత॒ప్యా॑య చ॒
నమో॒ వాత్యా॑య చ॒ రేష్మి॑యాయ చ॒
నమో॑ వాస్త॒వ్యా॑య చ వాస్తు॒పాయ॑ చ ॥ 7 ॥

నమః॒ సోమా॑య చ రు॒ద్రాయ॑ చ॒
నమ॑స్తా॒మ్రాయ॑ చారు॒ణాయ॑ చ॒
నమః॑ శం॒గాయ॑ చ పశు॒పత॑యే చ॒
నమ॑ ఉ॒గ్రాయ॑ చ భీ॒మాయ॑ చ॒
నమో॑ అగ్రేవ॒ధాయ॑ చ దూరేవ॒ధాయ॑ చ॒
నమో॑ హం॒త్రే చ॒ హనీ॑యసే చ॒
నమో॑ వృ॒క్షేభ్యో॒ హరి॑కేశేభ్యో॒
నమ॑స్తా॒రాయ॒
నమ॑శ్శం॒భవే॑ చ మయో॒భవే॑ చ॒
నమః॑ శంక॒రాయ॑ చ మయస్క॒రాయ॑ చ॒
నమః॑ శి॒వాయ॑ చ శి॒వత॑రాయ చ॒
నమ॒స్తీర్థ్యా॑య చ॒ కూల్యా॑య చ॒
నమః॑ పా॒ర్యా॑య చావా॒ర్యా॑య చ॒
నమః॑ ప్ర॒తర॑ణాయ చో॒త్తర॑ణాయ చ॒
నమ॑ ఆతా॒ర్యా॑య చాలా॒ద్యా॑య చ॒
నమః॒ శష్ప్యా॑య చ॒ ఫేన్యా॑య చ॒
నమః॑ సిక॒త్యా॑య చ ప్రవా॒హ్యా॑య చ ॥ 8 ॥

నమ॑ ఇరి॒ణ్యా॑య చ ప్రప॒థ్యా॑య చ॒
నమః॑ కిగ్ంశి॒లాయ॑ చ॒ క్షయ॑ణాయ చ॒
నమః॑ కప॒ర్దినే॑ చ పుల॒స్తయే॑ చ॒
నమో॒ గోష్ఠ్యా॑య చ॒ గృహ్యా॑య చ॒
నమ॒స్తల్ప్యా॑య చ॒ గేహ్యా॑య చ॒
నమః॑ కా॒ట్యా॑య చ గహ్వరే॒ష్ఠాయ॑ చ॒
నమో᳚ హ్రద॒య్యా॑య చ నివే॒ష్ప్యా॑య చ॒
నమః॑ పాగ్ం స॒వ్యా॑య చ రజ॒స్యా॑య చ॒
నమః॒ శుష్క్యా॑య చ హరి॒త్యా॑య చ॒
నమో॒ లోప్యా॑య చోల॒ప్యా॑య చ॒
నమ॑ ఊ॒ర్వ్యా॑య చ సూ॒ర్మ్యా॑య చ॒
నమః॑ ప॒ర్ణ్యా॑య చ పర్ణశ॒ద్యా॑య చ॒
నమో॑ఽపగు॒రమా॑ణాయ చాభిఘ్న॒తే చ॒
నమ॑ ఆఖ్ఖిద॒తే చ॑ ప్రఖ్ఖిద॒తే చ॒
నమో॑ వః కిరి॒కేభ్యో॑ దే॒వానా॒గ్ం॒ హృద॑యేభ్యో॒
నమో॑ విక్షీణ॒కేభ్యో॒ నమో॑ విచిన్వ॒త్కేభ్యో॒
నమ॑ ఆనిర్ హ॒తేభ్యో॒ నమ॑ ఆమీవ॒త్కేభ్యః॑ ॥ 9 ॥

ద్రాపే॒ అంధ॑సస్పతే॒ దరి॑ద్ర॒న్నీల॑లోహిత ।
ఏ॒షాం పురు॑షాణామే॒షాం ప॑శూ॒నాం మా భేర్మాఽరో॒ మో ఏ॑షాం॒ కించ॒నామ॑మత్ ।

యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూః శి॒వా వి॒శ్వాహ॑భేషజీ ।
శి॒వా రు॒ద్రస్య॑ భేష॒జీ తయా॑ నో మృడ జీ॒వసే᳚ ॥

ఇ॒మాగ్ం రు॒ద్రాయ॑ త॒వసే॑ కప॒ర్దినే᳚ క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ ప్రభ॑రామహే మ॒తిమ్ ।
యథా॑ న॒శ్శమస॑ద్ద్వి॒పదే॒ చతు॑ష్పదే॒ విశ్వం॑ పు॒ష్టం గ్రామే॑ అ॒స్మిన్ననా॑తురమ్ ।

మృ॒డా నో॑ రుద్రో॒త నో॒ మయ॑స్కృధి క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ నమ॑సా విధేమ తే ।
యచ్ఛం చ॒ యోశ్చ॒ మను॑రాయ॒జే పి॒తా తద॑శ్యామ॒ తవ॑ రుద్ర॒ ప్రణీ॑తౌ ।

మా నో॑ మ॒హాంత॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం మా న॒ ఉక్షం॑తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తమ్ ।
మా నో॑ఽవధీః పి॒తరం॒ మోత మా॒తరం॑ ప్రి॒యా మా న॑స్త॒నువో॑ రుద్ర రీరిషః ।

మా న॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॒ ఆయు॑షి॒ మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః ।
వీ॒రాన్మా నో॑ రుద్ర భామి॒తోఽవ॑ధీర్​హ॒విష్మం॑తో॒ నమ॑సా విధేమ తే ।

ఆ॒రాత్తే॑ గో॒ఘ్న ఉ॒త పూ॑రుష॒ఘ్నే క్ష॒యద్వీ॑రాయ సు॒మ్నమ॒స్మే తే॑ అస్తు ।
రక్షా॑ చ నో॒ అధి॑ చ దేవ బ్రూ॒హ్యథా॑ చ నః॒ శర్మ॑ యచ్ఛ ద్వి॒బర్​హాః᳚ ।

స్తు॒హి శ్రు॒తం గ॑ర్త॒సదం॒-యుఀవా॑నం మృ॒గన్న భీ॒మము॑పహం॒తుము॒గ్రమ్ ।
మృ॒డా జ॑రి॒త్రే రు॑ద్ర॒ స్తవా॑నో అ॒న్యంతే॑ అ॒స్మన్నివ॑పంతు॒ సేనాః᳚ ।

పరి॑ణో రు॒ద్రస్య॑ హే॒తిర్వృ॑ణక్తు॒ పరి॑ త్వే॒షస్య॑ దుర్మ॒తి ర॑ఘా॒యోః ।
అవ॑ స్థి॒రా మ॒ఘవ॑ద్భ్య-స్తనుష్వ॒ మీఢ్వ॑స్తో॒కాయ॒ తన॑యాయ మృడయ ।

మీఢు॑ష్టమ॒ శివ॑తమ శి॒వో నః॑ సు॒మనా॑ భవ ।
ప॒ర॒మే వృ॒క్ష ఆయు॑ధన్ని॒ధాయ॒ కృత్తిం॒-వఀసా॑న॒ ఆచ॑ర॒ పినా॑కం॒ బిభ్ర॒దాగ॑హి ।

వికి॑రిద॒ విలో॑హిత॒ నమ॑స్తే అస్తు భగవః ।
యాస్తే॑ స॒హస్రగ్ం॑ హే॒తయో॒న్యమ॒స్మన్నివ॑పంతు॒ తాః ।

స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒ధా బా॑హు॒వోస్తవ॑ హే॒తయః॑ ।
తాసా॒మీశా॑నో భగవః పరా॒చీనా॒ ముఖా॑ కృధి ॥ 10 ॥

స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒శో యే రు॒ద్రా అధి॒ భూమ్యా᳚మ్ ।
తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి ।

అ॒స్మిన్మ॑హ॒త్య॑ర్ణ॒వేం᳚ఽతరి॑క్షే భ॒వా అధి॑ ।
నీల॑గ్రీవాః శితి॒కంఠాః᳚ శ॒ర్వా అ॒ధః, క్ష॑మాచ॒రాః ।

నీల॑గ్రీవాః శితి॒కంఠా॒ దివగ్ం॑ రు॒ద్రా ఉప॑శ్రితాః ।
యే వృ॒క్షేషు॑ స॒స్పింజ॑రా॒ నీల॑గ్రీవా॒ విలో॑హితాః ।

యే భూ॒తానా॒మధి॑పతయో విశి॒ఖాసః॑ కప॒ర్ది॑నః ।
యే అన్నే॑షు వి॒విధ్యం॑తి॒ పాత్రే॑షు॒ పిబ॑తో॒ జనాన్॑ । యే ప॒థాం ప॑థి॒రక్ష॑య ఐలబృ॒దా॑ య॒వ్యుధః॑ । యే తీ॒ర్థాని॑ ప్ర॒చరం॑తి సృ॒కావం॑తో నిషం॒గిణః॑ । య ఏ॒తావం॑తశ్చ॒ భూయాగ్ం॑సశ్చ॒ దిశో॑ రు॒ద్రా వి॑తస్థి॒రే । తేషాగ్ం॑ సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి । నమో॑ రు॒ధ్రేభ్యో॒ యే పృ॑థి॒వ్యాం-యేఀ᳚ఽంతరి॑క్షే॒ యే ది॒వి యేషా॒మన్నం॒-వాఀతో॑ వ॒ర్​ష॒మిష॑వ॒స్తేభ్యో॒ దశ॒ ప్రాచీ॒ర్దశ॑ దక్షి॒ణా దశ॑ ప్ర॒తీచీ॒-ర్దశో-దీ॑చీ॒-ర్దశో॒ర్ధ్వాస్తేభ్యో॒ నమ॒స్తే నో॑ మృడయంతు॒ తే యం ద్వి॒ష్మో యశ్చ॑ నో॒ ద్వేష్టి॒ తం-వోఀ॒ జంభే॑ దధామి ॥ 11 ॥

త్ర్యం॑బకం-యఀజామహే సుగం॒ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ । ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బంధ॑నాన్మృత్యో॑ర్ముక్షీయ॒ మాఽమృతా᳚త్ । యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ప్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో విశ్వా॒ భువ॑నా వి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు । తము॑ ష్టు॒హి॒ యః స్వి॒షుస్సు॒ధన్వా॒ యో విశ్వ॑స్య॒ క్షయ॑తి భేష॒జస్య॑ । యక్ష్వా᳚మ॒హే సౌ᳚మన॒సాయ॑ రు॒ద్రం నమో᳚భిర్దే॒వమసు॑రం దువస్య । అ॒యం మే॒ హస్తో॒ భగ॑వాన॒యం మే॒ భగ॑వత్తరః । అ॒యం మే᳚ వి॒శ్వభే᳚షజో॒ఽయగ్ం శి॒వాభి॑మర్​శనః । యే తే॑ స॒హస్ర॑మ॒యుతం॒ పాశా॒ మృత్యో॒ మర్త్యా॑య॒ హంత॑వే । తాన్ య॒జ్ఞస్య॑ మా॒యయా॒ సర్వా॒నవ॑ యజామహే । మృ॒త్యవే॒ స్వాహా॑ మృ॒త్యవే॒ స్వాహా᳚ । ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రో మా॑ విశాం॒తకః । తేనాన్నేనా᳚ప్యాయ॒స్వ ॥
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యు॑ర్మే పా॒హి ॥

సదాశి॒వోమ్ ।

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….