Share:

Angaraka Kavacham

Mangal or Angaraka Kavacham in Telugu / అంగారక కవచం 

అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య విరూపాక్ష ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛన్దః | అంగారకో దేవతా | అం బీజమ్ | గం శక్తిః | రం కీలకమ్ | మమ అంగారకగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః

ఆం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఈం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఊం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఐం అనామికాభ్యాం నమః |
ఔం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
అః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగన్యాసః

ఆం హృదయాయ నమః |
ఈం శిరసే స్వాహా |
ఊం శిఖాయై వషట్ |
ఐం కవచాయ హుం |
ఔం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
అః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం

నమామ్యంగారకం దేవం రక్తాంగం వరభూషణమ్ |
జానుస్థం వామహస్తాభ్యాం చాపేషువరపాణినమ్ |
చతుర్భుజం మేషవాహం వరదం వసుధాప్రియమ్ |
శక్తిశూలగదాఖడ్గం జ్వాలపుంజోర్ధ్వకేశకమ్ ||
మేరుం ప్రదక్షిణం కృత్వా సర్వదేవాత్మసిద్ధిదమ్ |

కవచం

అంగారకశ్శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః |
కర్ణౌ రక్తాంబరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః || ౧ ||

నాసికాం మే శక్తిధరః కంఠం మే పాతు భౌమకః |
భుజౌ తు రక్తమాలీ చ హస్తౌ శూలధరస్తథా || ౨ ||

చతుర్భుజో మే హృదయం కుక్షిం రోగాపహారకః |
కటిం మే భూమిజః పాతు ఊరూ పాతు గదాధరః || ౩ ||

జానుజంఘే కుజః పాతు పాదౌ భౌమస్సదా మమ |
సర్వాణి యాని చాంగాని రక్షేన్మే మేషవాహనః || ౪ ||

య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వశత్రువినాశనమ్ |
భూతప్రేతపిశాచానాం నాశనం సర్వసిద్ధిదమ్ || ౫ ||

సర్వరోగహరం చైవ సర్వసంపత్ప్రదం శుభమ్ |
భుక్తిముక్తిప్రదం నౄణాం సర్వసౌభాగ్యవర్ధనమ్ || ౬ ||

ఋణబంధనముక్తిర్వై సత్యమేవ న సంశయః |
స్తోత్రపాఠస్తు కర్తవ్యో దేవస్యాగ్రే సమాహితః || ౭ ||

రక్తగంధాక్షతైః పుష్పైర్ధూపదీపగుడోదనైః |
మంగళం పూజయిత్వా తు మంగళేఽహని సర్వదా || ౮ ||

బ్రాహ్మణాన్భోజయేత్పశ్చాచ్చతురో ద్వాదశాథవా |
అనేన విధినా యస్తు కృత్వా వ్రతమనుత్తమమ్ || ౯ ||

వ్రతం తదేవం కుర్వీత సప్తవారేషు వా యది |
తేషాం శస్త్రాణ్యుత్పలాని వహ్నిస్స్యాచ్చంద్రశీతలః || ౧౦ ||

నచైనం వ్యథయంత్యస్మాన్మృగపక్షిగజాదయః |
మహాంధతమసే ప్రాప్రే మార్తాణ్డస్యోదయాదివ || ౧౧ ||

విలయం యాంతి పాపాని శతజన్మార్జితాని వై || ౧౨ ||

|| ఇతి శ్రీ అంగారక కవచం ||

 

Mangal Kavach in Hindi / मंगल कवच 

अस्य श्री अङ्गारक कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । अङ्गारको देवता । अं बीजम् । गं शक्तिः । रं कीलकम् । मम अङ्गारकग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥

करन्यासः 

आं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।
ईं तर्जनीभ्यां नमः ।
ऊं मध्यमाभ्यां नमः ।
ऐं अनामिकाभ्यां नमः ।
औं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
अः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥

अङ्गन्यासः

आं हृदयाय नमः ।
ईं शिरसे स्वाहा ।
ऊं शिखायै वषट् ।
ऐं कवचाय हुम् ।
औं नेत्रत्रयाय वौषट् ।
अः अस्त्राय फट् ।
भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥

ध्यानम्

नमाम्यङ्गारकं देवं रक्ताङ्गं वरभूषणम् ।
जानुस्थं वामहस्ताभ्यां चापेषुवरपाणिनम् ।
चतुर्भुजं मेषवाहं वरदं वसुधाप्रियम् ।
शक्तिशूलगदाखड्गं ज्वालपुञ्जोर्ध्वकेशकम् ॥

मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वदेवात्मसिद्धिदम् ।

कवच

अङ्गारकश्शिरो रक्षेत् मुखं वै धरणीसुतः ।
कर्णौ रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः ॥ 1 ॥

नासिकां मे शक्तिधरः कण्ठं मे पातु भौमकः ।
भुजौ तु रक्तमाली च हस्तौ शूलधरस्तथा ॥ 2 ॥

चतुर्भुजो मे हृदयं कुक्षिं रोगापहारकः ।
कटिं मे भूमिजः पातु ऊरू पातु गदाधरः ॥ 3 ॥

जानुजङ्घे कुजः पातु पादौ भौमस्सदा मम ।
सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः ॥ 4 ॥

य इदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुविनाशनम् ।
भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदम् ॥ 5 ॥

सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभम् ।
भुक्तिमुक्तिप्रदं नॄणां सर्वसौभाग्यवर्धनम् ॥ 6 ॥

ऋणबन्धनमुक्तिर्वै सत्यमेव न संशयः ।
स्तोत्रपाठस्तु कर्तव्यो देवस्याग्रे समाहितः ॥ 7 ॥

रक्तगन्धाक्षतैः पुष्पैर्धूपदीपगुडोदनैः ।
मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गलेऽहनि सर्वदा ॥ 8 ॥

ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्चतुरो द्वादशाथवा ।
अनेन विधिना यस्तु कृत्वा व्रतमनुत्तमम् ॥ 9 ॥

व्रतं तदेवं कुर्वीत सप्तवारेषु वा यदि ।
तेषां शस्त्राण्युत्पलानि वह्निस्स्याच्चन्द्रशीतलः ॥ 10 ॥

नचैनं व्यथयन्त्यस्मान्मृगपक्षिगजादयः ।
महान्धतमसे प्राप्रे मार्ताण्डस्योदयादिव ॥ 11 ॥

विलयं यान्ति पापानि शतजन्मार्जितानि वै ॥ 12 ॥

|| इति श्री मंगल कवच या अंगारक कवच ||

 

Mangal Kavach or Angaraka Kavacham in English

asya śrī aṅgāraka kavacastōtramahāmantrasya virūpākṣa r̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | aṅgārakō dēvatā | aṁ bījam | gaṁ śaktiḥ | raṁ kīlakam | mama aṅgārakagrahaprasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ ||

karanyāsaḥ 

āṁ aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ |
īṁ tarjanībhyāṁ namaḥ |
ūṁ madhyamābhyāṁ namaḥ |
aiṁ anāmikābhyāṁ namaḥ |
auṁ kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ |
aḥ karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ ||

aṅganyāsaḥ 

āṁ hr̥dayāya namaḥ |
īṁ śirasē svāhā |
ūṁ śikhāyai vaṣaṭ |
aiṁ kavacāya hum |
auṁ nētratrayāya vauṣaṭ |
aḥ astrāya phaṭ |
bhūrbhuvassuvarōmiti digbandhaḥ ||

dhyānam 

namāmyaṅgārakaṁ dēvaṁ raktāṅgaṁ varabhūṣaṇam |
jānusthaṁ vāmahastābhyāṁ cāpēṣuvarapāṇinam |
caturbhujaṁ mēṣavāhaṁ varadaṁ vasudhāpriyam |
śaktiśūlagadākhaḍgaṁ jvālapuñjōrdhvakēśakam ||

mēruṁ pradakṣiṇaṁ kr̥tvā sarvadēvātmasiddhidam |

kavacham 

aṅgārakaśśirō rakṣēt mukhaṁ vai dharaṇīsutaḥ |
karṇau raktāmbaraḥ pātu nētrē mē raktalōcanaḥ || 1 ||

nāsikāṁ mē śaktidharaḥ kaṇṭhaṁ mē pātu bhaumakaḥ |
bhujau tu raktamālī ca hastau śūladharastathā || 2 ||

caturbhujō mē hr̥dayaṁ kukṣiṁ rōgāpahārakaḥ |
kaṭiṁ mē bhūmijaḥ pātu ūrū pātu gadādharaḥ || 3 ||

jānujaṅghē kujaḥ pātu pādau bhaumassadā mama |
sarvāṇi yāni cāṅgāni rakṣēnmē mēṣavāhanaḥ || 4 ||

ya idaṁ kavacaṁ divyaṁ sarvaśatruvināśanam |
bhūtaprētapiśācānāṁ nāśanaṁ sarvasiddhidam || 5 ||

sarvarōgaharaṁ caiva sarvasampatpradaṁ śubham |
bhuktimuktipradaṁ nr̥̄ṇāṁ sarvasaubhāgyavardhanam || 6 ||

r̥ṇabandhanamuktirvai satyamēva na saṁśayaḥ |
stōtrapāṭhastu kartavyō dēvasyāgrē samāhitaḥ || 7 ||

raktagandhākṣataiḥ puṣpairdhūpadīpaguḍōdanaiḥ |
maṅgalaṁ pūjayitvā tu maṅgalē:’hani sarvadā || 8 ||

brāhmaṇānbhōjayētpaścāccaturō dvādaśāthavā |
anēna vidhinā yastu kr̥tvā vratamanuttamam || 9 ||

vrataṁ tadēvaṁ kurvīta saptavārēṣu vā yadi |
tēṣāṁ śastrāṇyutpalāni vahnissyāccandraśītalaḥ || 10 ||

nacainaṁ vyathayantyasmānmr̥gapakṣigajādayaḥ |
mahāndhatamasē prāprē mārtāṇḍasyōdayādiva || 11 ||

vilayaṁ yānti pāpāni śatajanmārjitāni vai || 12 ||

|| iti aṅgāraka kavacaḥam ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….