Share:

Chandra Kavacham

Chandra Kavacham

Chandra Kavacham in Telugu / శ్రీ చంద్ర కవచం 

అస్య శ్రీచంద్రకవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | సోమో దేవతా | రం బీజమ్ | సం శక్తిః | ఓం కీలకమ్ | మమ సోమగ్రహప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః

వాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
వీం తర్జనీభ్యాం నమః |
వూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
వైం అనామికాభ్యాం నమః |
వౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
వః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగన్యాసః

వాం హృదయాయ నమః |
వీం శిరసే స్వాహా |
వూం శిఖాయై వషట్ |
వైం కవచాయ హుం |
వౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
వః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం

సోమం ద్విభుజపద్మం చ శుక్లామ్బరధరం శుభం |
శ్వేతగన్ధానులేపం చ ముక్తాభరణభూషణమ్ |
శ్వేతాశ్వరథమారూఢం మేరుం చైవ ప్రదక్షిణమ్ |
సోమం చతుర్భుజం దేవం కేయూరమకుటోజ్జ్వలమ్ |

వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం చన్ద్రస్య కవచం ముదా ||

కవచం

శశీ పాతు శిరోదేశే ఫాలం పాతు కళానిధిః |
చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు కళాత్మకః || ౧ ||

ఘ్రాణం పక్షకరః పాతు ముఖం కుముదబాంధవః |
సోమః కరౌ తు మే పాతు స్కన్ధౌ పాతు సుధాత్మకః || ౨ ||

ఊరూ మైత్రీనిధిః పాతు మధ్యం పాతు నిశాకరః |
కటిం సుధాకరః పాతు ఉరః పాతు శశంధరః || ౩ ||

మృగాఙ్కో జానునీ పాతు జఙ్ఘే పాత్వమృతాబ్ధిజః |
పాదౌ హిమకరః పాతు పాతు చన్ద్రోఽఖిలం వపుః || ౪ ||

ఏతద్ధి కవచం పుణ్యం భుక్తిముక్తిప్రదాయకమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౫ ||

|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్త మహాపురాణే దక్షిణఖండే శ్రీ చంద్ర కవచః ||

 

Chandra Kavach in Hindi / श्री चन्द्र कवच 

अस्य श्रीचन्द्रकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य गौतम ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । सोमो देवता । रं बीजम् । सं शक्तिः । ओं कीलकम् । मम सोमग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।

करन्यासः

वां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।
वीं तर्जनीभ्यां नमः ।
वूं मध्यमाभ्यां नमः ।
वैं अनामिकाभ्यां नमः ।
वौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
वः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥

अङ्गन्यासः

वां हृदयाय नमः ।
वीं शिरसे स्वाहा ।
वूं शिखायै वषट् ।
वैं कवचाय हुम् ।
वौं नेत्रत्रयाय वौषट् ।
वः अस्त्राय फट् ।
भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥

ध्यानम्

सोमं द्विभुजपद्मं च शुक्लाम्बरधरं शुभम् ।
श्वेतगन्धानुलेपं च मुक्ताभरणभूषणम् ।
श्वेताश्वरथमारूढं मेरुं चैव प्रदक्षिणम् ।
सोमं चतुर्भुजं देवं केयूरमकुटोज्ज्वलम् ।

वासुदेवस्य नयनं शङ्करस्य च भूषणम् ।
एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं चन्द्रस्य कवचं मुदा ॥

कवचं

शशी पातु शिरोदेशे फालं पातु कलानिधिः ।
चक्षुषी चन्द्रमाः पातु श्रुती पातु कलात्मकः ॥ १ ॥

घ्राणं पक्षकरः पातु मुखं कुमुदबान्धवः ।
सोमः करौ तु मे पातु स्कन्धौ पातु सुधात्मकः ॥ २ ॥

ऊरू मैत्रीनिधिः पातु मध्यं पातु निशाकरः ।
कटिं सुधाकरः पातु उरः पातु शशन्धरः ॥ ३ ॥

मृगाङ्को जानुनी पातु जङ्घे पात्वमृताब्धिजः ।
पादौ हिमकरः पातु पातु चन्द्रोऽखिलं वपुः ॥ ४ ॥

एतद्धि कवचं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ।
यः पठेच्छृणुयाद्वापि सर्वत्र विजयी भवेत् ॥ ५ ॥

|| इति श्रीब्रह्मवैवर्त महापुराणे दक्षिणखण्डे श्री चन्द्र कवचः ||

 

Chandra Kavacham in English 

asya śrīcandrakavacastōtra mahāmantrasya gautama r̥ṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | sōmō dēvatā | raṁ bījam | saṁ śaktiḥ | ōṁ kīlakam | mama sōmagrahaprasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ |

karanyāsaḥ

vāṁ aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ |
vīṁ tarjanībhyāṁ namaḥ |
vūṁ madhyamābhyāṁ namaḥ |
vaiṁ anāmikābhyāṁ namaḥ |
vauṁ kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ |
vaḥ karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ ||

aṅganyāsaḥ

vāṁ hr̥dayāya namaḥ |
vīṁ śirasē svāhā |
vūṁ śikhāyai vaṣaṭ |
vaiṁ kavacāya hum |
vauṁ nētratrayāya vauṣaṭ |
vaḥ astrāya phaṭ |
bhūrbhuvassuvarōmiti digbandhaḥ ||

dhyānam

sōmaṁ dvibhujapadmaṁ ca śuklāmbaradharaṁ śubham |
śvētagandhānulēpaṁ ca muktābharaṇabhūṣaṇam |
śvētāśvarathamārūḍhaṁ mēruṁ caiva pradakṣiṇam |
sōmaṁ caturbhujaṁ dēvaṁ kēyūramakuṭōjjvalam |

vāsudēvasya nayanaṁ śaṅkarasya ca bhūṣaṇam |
ēvaṁ dhyātvā japēnnityaṁ candrasya kavacaṁ mudā ||

kavacaṁ

śaśī pātu śirōdēśē phālaṁ pātu kalānidhiḥ |
cakṣuṣī candramāḥ pātu śrutī pātu kalātmakaḥ || 1 ||

ghrāṇaṁ pakṣakaraḥ pātu mukhaṁ kumudabāndhavaḥ |
sōmaḥ karau tu mē pātu skandhau pātu sudhātmakaḥ || 2 ||

ūrū maitrīnidhiḥ pātu madhyaṁ pātu niśākaraḥ |
kaṭiṁ sudhākaraḥ pātu uraḥ pātu śaśandharaḥ || 3 ||

mr̥gāṅkō jānunī pātu jaṅghē pātvamr̥tābdhijaḥ |
pādau himakaraḥ pātu pātu candrō:’khilaṁ vapuḥ || 4 ||

ētaddhi kavacaṁ puṇyaṁ bhuktimuktipradāyakam |
yaḥ paṭhēcchr̥ṇuyādvāpi sarvatra vijayī bhavēt || 5 ||

|| iti śrībrahmavaivarta mahāpurāṇē dakṣiṇakhaṇḍē śrī candra kavacaḥ ||

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….