Share:

Durga Saptashati Chapter 8

Durga Saptashati Chapter 8

దేవీ మాహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి అష్టమోఽధ్యాయః

రక్తబీజవధో నామ అష్టమోధ్యాయ ॥

ధ్యానం
అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపామ్ ।
అణిమాధిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ॥

ఋషిరువాచ ॥1॥

చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ వినిపాతితే ।
బహుళేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః ॥ 2 ॥

తతః కోపపరాధీనచేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్ ।
ఉద్యోగం సర్వ సైన్యానాం దైత్యానామాదిదేశ హ ॥3॥

అద్య సర్వ బలైర్దైత్యాః షడశీతిరుదాయుధాః ।
కంబూనాం చతురశీతిర్నిర్యాంతు స్వబలైర్వృతాః ॥4॥

కోటివీర్యాణి పంచాశదసురాణాం కులాని వై ।
శతం కులాని ధౌమ్రాణాం నిర్గచ్ఛంతు మమాజ్ఞయా ॥5॥

కాలకా దౌర్హృదా మౌర్వాః కాళికేయాస్తథాసురాః ।
యుద్ధాయ సజ్జా నిర్యాంతు ఆజ్ఞయా త్వరితా మమ ॥6॥

ఇత్యాజ్ఞాప్యాసురాపతిః శుంభో భైరవశాసనః ।
నిర్జగామ మహాసైన్యసహస్త్రైర్భహుభిర్వృతః ॥7॥

ఆయాంతం చండికా దృష్ట్వా తత్సైన్యమతిభీషణమ్ ।
జ్యాస్వనైః పూరయామాస ధరణీగగనాంతరం ॥8॥

తతఃసింహొ మహానాదమతీవ కృతవాన్నృప ।
ఘంటాస్వనేన తాన్నాదానంబికా చోపబృంహయత్ ॥9॥

ధనుర్జ్యాసింహఘంటానాం నాదాపూరితదిఙ్ముఖా ।
నినాదైర్భీషణైః కాళీ జిగ్యే విస్తారితాననా ॥10॥

తం నినాదముపశ్రుత్య దైత్య సైన్యైశ్చతుర్దిశమ్ ।
దేవీ సింహస్తథా కాళీ సరోషైః పరివారితాః॥11॥

ఏతస్మిన్నంతరే భూప వినాశాయ సురద్విషామ్ ।
భవాయామరసింహనామతివీర్యబలాన్వితాః ॥12॥

బ్రహ్మేశగుహవిష్ణూనాం తథేంద్రస్య చ శక్తయః ।
శరీరేభ్యోవినిష్క్రమ్య తద్రూపైశ్చండికాం యయుః ॥13॥

యస్య దేవస్య యద్రూపం యథా భూషణవాహనమ్ ।
తద్వదేవ హి తచ్చక్తిరసురాన్యోద్ధుమాయమౌ ॥14॥

హంసయుక్తవిమానాగ్రే సాక్షసూత్రక మండలుః ।
ఆయాతా బ్రహ్మణః శక్తిబ్రహ్మాణీ త్యభిధీయతే ॥15॥

మహేశ్వరీ వృషారూఢా త్రిశూలవరధారిణీ ।
మహాహివలయా ప్రాప్తాచంద్రరేఖావిభూషణా ॥16॥

కౌమారీ శక్తిహస్తా చ మయూరవరవాహనా ।
యోద్ధుమభ్యాయయౌ దైత్యానంబికా గుహరూపిణీ ॥17॥

తథైవ వైష్ణవీ శక్తిర్గరుడోపరి సంస్థితా ।
శంఖచక్రగధాశాంఖర్ ఖడ్గహస్తాభ్యుపాయయౌ ॥18॥

యజ్ఞవారాహమతులం రూపం యా భిభ్రతో హరేః ।
శక్తిః సాప్యాయయౌ తత్ర వారాహీం బిభ్రతీ తనుం ॥19॥

నారసింహీ నృసింహస్య బిభ్రతీ సదృశం వపుః ।
ప్రాప్తా తత్ర సటాక్షేపక్షిప్తనక్షత్ర సంహతిః ॥20॥

వజ్ర హస్తా తథైవైంద్రీ గజరాజో పరిస్థితా ।
ప్రాప్తా సహస్ర నయనా యథా శక్రస్తథైవ సా ॥21॥

తతః పరివృత్తస్తాభిరీశానో దేవ శక్తిభిః ।
హన్యంతామసురాః శీఘ్రం మమ ప్రీత్యాహ చండికాం ॥22॥

తతో దేవీ శరీరాత్తు వినిష్క్రాంతాతిభీషణా ।
చండికా శక్తిరత్యుగ్రా శివాశతనినాదినీ ॥23॥

సా చాహ ధూమ్రజటిలం ఈశానమపరాజితా ।
దూతత్వం గచ్ఛ భగవన్ పార్శ్వం శుంభనిశుంభయోః ॥24॥

బ్రూహి శుంభం నిశుంభం చ దానవావతిగర్వితౌ ।
యే చాన్యే దానవాస్తత్ర యుద్ధాయ సముపస్థితాః ॥25॥

త్రైలోక్యమింద్రో లభతాం దేవాః సంతు హవిర్భుజః ।
యూయం ప్రయాత పాతాళం యది జీవితుమిచ్ఛథ ॥26॥

బలావలేపాదథ చేద్భవంతో యుద్ధకాంక్షిణః ।
తదా గచ్ఛత తృప్యంతు మచ్ఛివాః పిశితేన వః ॥27॥

యతో నియుక్తో దౌత్యేన తయా దేవ్యా శివః స్వయమ్ ।
శివదూతీతి లోకేఽస్మింస్తతః సా ఖ్యాతి మాగతా ॥28॥

తేఽపి శ్రుత్వా వచో దేవ్యాః శర్వాఖ్యాతం మహాసురాః ।
అమర్షాపూరితా జగ్ముర్యత్ర కాత్యాయనీ స్థితా ॥29॥

తతః ప్రథమమేవాగ్రే శరశక్త్యృష్టివృష్టిభిః ।
వవర్షురుద్ధతామర్షాః స్తాం దేవీమమరారయః ॥30॥

సా చ తాన్ ప్రహితాన్ బాణాన్ ంఛూలశక్తిపరశ్వధాన్ ।
చిచ్ఛేద లీలయాధ్మాతధనుర్ముక్తైర్మహేషుభిః ॥31॥

తస్యాగ్రతస్తథా కాళీ శూలపాతవిదారితాన్ ।
ఖట్వాంగపోథితాంశ్చారీన్కుర్వంతీ వ్యచరత్తదా ॥32॥

కమండలుజలాక్షేపహతవీర్యాన్ హతౌజసః ।
బ్రహ్మాణీ చాకరోచ్ఛత్రూన్యేన యేన స్మ ధావతి ॥33॥

మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన తథా చక్రేణ వైష్ణవీ ।
దైత్యాఙ్జఘాన కౌమారీ తథా శత్యాతి కోపనా ॥34॥

ఐంద్రీ కులిశపాతేన శతశో దైత్యదానవాః ।
పేతుర్విదారితాః పృథ్వ్యాం రుధిరౌఘప్రవర్షిణః ॥35॥

తుండప్రహారవిధ్వస్తా దంష్ట్రా గ్రక్షత వక్షసః ।
వారాహమూర్త్యా న్యపతంశ్చక్రేణ చ విదారితాః ॥36॥

నఖైర్విదారితాంశ్చాన్యాన్ భక్షయంతీ మహాసురాన్ ।
నారసింహీ చచారాజౌ నాదా పూర్ణదిగంబరా ॥37॥

చండాట్టహాసైరసురాః శివదూత్యభిదూషితాః ।
పేతుః పృథివ్యాం పతితాంస్తాంశ్చఖాదాథ సా తదా ॥38॥

ఇతి మాతృ గణం క్రుద్ధం మర్ద యంతం మహాసురాన్ ।
దృష్ట్వాభ్యుపాయైర్వివిధైర్నేశుర్దేవారిసైనికాః ॥39॥

పలాయనపరాందృష్ట్వా దైత్యాన్మాతృగణార్దితాన్ ।
యోద్ధుమభ్యాయయౌ క్రుద్ధో రక్తబీజో మహాసురః ॥40॥

రక్తబిందుర్యదా భూమౌ పతత్యస్య శరీరతః ।
సముత్పతతి మేదిన్యాం తత్ప్రమాణో మహాసురః ॥41॥

యుయుధే స గదాపాణిరింద్రశక్త్యా మహాసురః ।
తతశ్చైంద్రీ స్వవజ్రేణ రక్తబీజమతాడయత్ ॥42॥

కులిశేనాహతస్యాశు బహు సుస్రావ శోణితమ్ ।
సముత్తస్థుస్తతో యోధాస్తద్రపాస్తత్పరాక్రమాః ॥43॥

యావంతః పతితాస్తస్య శరీరాద్రక్తబిందవః ।
తావంతః పురుషా జాతాః స్తద్వీర్యబలవిక్రమాః ॥44॥

తే చాపి యుయుధుస్తత్ర పురుషా రక్త సంభవాః ।
సమం మాతృభిరత్యుగ్రశస్త్రపాతాతిభీషణం ॥45॥

పునశ్చ వజ్ర పాతేన క్షత మశ్య శిరో యదా ।
వవాహ రక్తం పురుషాస్తతో జాతాః సహస్రశః ॥46॥

వైష్ణవీ సమరే చైనం చక్రేణాభిజఘాన హ ।
గదయా తాడయామాస ఐంద్రీ తమసురేశ్వరం॥47॥

Know More : Shyamala Dandakam

వైష్ణవీ చక్రభిన్నస్య రుధిరస్రావ సంభవైః ।
సహస్రశో జగద్వ్యాప్తం తత్ప్రమాణైర్మహాసురైః ॥48॥

శక్త్యా జఘాన కౌమారీ వారాహీ చ తథాసినా ।
మాహేశ్వరీ త్రిశూలేన రక్తబీజం మహాసురం ॥49॥

స చాపి గదయా దైత్యః సర్వా ఏవాహనత్ పృథక్ ।
మాతౄః కోపసమావిష్టో రక్తబీజో మహాసురః ॥50॥

తస్యాహతస్య బహుధా శక్తిశూలాది భిర్భువిః ।
పపాత యో వై రక్తౌఘస్తేనాసంచతశోఽసురాః ॥51॥

తైశ్చాసురాసృక్సంభూతైరసురైః సకలం జగత్ ।
వ్యాప్తమాసీత్తతో దేవా భయమాజగ్మురుత్తమం ॥52॥

తాన్ విషణ్ణా న్ సురాన్ దృష్ట్వా చండికా ప్రాహసత్వరమ్ ।
ఉవాచ కాళీం చాముండే విస్తీర్ణం వదనం కురు ॥53॥

మచ్ఛస్త్రపాతసంభూతాన్ రక్తబిందూన్ మహాసురాన్ ।
రక్తబిందోః ప్రతీచ్ఛ త్వం వక్త్రేణానేన వేగినా ॥54॥

భక్షయంతీ చర రణో తదుత్పన్నాన్మహాసురాన్ ।
ఏవమేష క్షయం దైత్యః క్షేణ రక్తో గమిష్యతి ॥55॥

భక్ష్య మాణా స్త్వయా చోగ్రా న చోత్పత్స్యంతి చాపరే ।
ఇత్యుక్త్వా తాం తతో దేవీ శూలేనాభిజఘాన తం ॥56॥

ముఖేన కాళీ జగృహే రక్తబీజస్య శోణితమ్ ।
తతోఽసావాజఘానాథ గదయా తత్ర చండికాం ॥57॥

న చాస్యా వేదనాం చక్రే గదాపాతోఽల్పికామపి ।
తస్యాహతస్య దేహాత్తు బహు సుస్రావ శోణితం ॥58॥

యతస్తతస్తద్వక్త్రేణ చాముండా సంప్రతీచ్ఛతి ।
ముఖే సముద్గతా యేఽస్యా రక్తపాతాన్మహాసురాః ॥59॥

తాంశ్చఖాదాథ చాముండా పపౌ తస్య చ శోణితం ॥60॥

దేవీ శూలేన వజ్రేణ బాణైరసిభిర్ ఋష్టిభిః ।
జఘాన రక్తబీజం తం చాముండా పీత శోణితం ॥61॥

స పపాత మహీపృష్ఠే శస్త్రసంఘసమాహతః ।
నీరక్తశ్చ మహీపాల రక్తబీజో మహాసురః ॥62॥

తతస్తే హర్ష మతులం అవాపుస్త్రిదశా నృప ।
తేషాం మాతృగణో జాతో ననర్తాసృంంగమదోద్ధతః ॥63॥

॥ స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే రక్తబీజవధోనామ అష్టమోధ్యాయ సమాప్తమ్ ॥

ఆహుతి
ఓం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై రక్తాక్ష్యై అష్టమాతృ సహితాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

 

देवी माहात्म्यं दुर्गा सप्तशति अष्टमोऽध्यायः

रक्तबीजवधो नाम अष्टमोध्याय ॥

ध्यानं
अरुणां करुणा तरंगिताक्षीं धृतपाशांकुश पुष्पबाणचापाम् ।
अणिमाधिभिरावृतां मयूखै रहमित्येव विभावये भवानीम् ॥

ऋषिरुवाच ॥1॥

चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते ।
बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ॥ 2 ॥

ततः कोपपराधीनचेताः शुंभः प्रतापवान् ।
उद्योगं सर्व सैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह ॥3॥

अद्य सर्व बलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः ।
कंबूनां चतुरशीतिर्निर्यांतु स्वबलैर्वृताः ॥4॥

कोटिवीर्याणि पंचाशदसुराणां कुलानि वै ।
शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छंतु ममाज्ञया ॥5॥

कालका दौर्हृदा मौर्वाः कालिकेयास्तथासुराः ।
युद्धाय सज्जा निर्यांतु आज्ञया त्वरिता मम ॥6॥

इत्याज्ञाप्यासुरापतिः शुंभो भैरवशासनः ।
निर्जगाम महासैन्यसहस्त्रैर्भहुभिर्वृतः ॥7॥

आयांतं चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ।
ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनांतरम् ॥8॥

ततःसिंहॊ महानादमतीव कृतवान्नृप ।
घंटास्वनेन तान्नादानंबिका चोपबृंहयत् ॥9॥

धनुर्ज्यासिंहघंटानां नादापूरितदिङ्मुखा ।
निनादैर्भीषणैः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥10॥

तं निनादमुपश्रुत्य दैत्य सैन्यैश्चतुर्दिशम् ।
देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः॥11॥

एतस्मिन्नंतरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् ।
भवायामरसिंहनामतिवीर्यबलान्विताः ॥12॥

ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेंद्रस्य च शक्तयः ।
शरीरेभ्योविनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चंडिकां ययुः ॥13॥

यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् ।
तद्वदेव हि तच्चक्तिरसुरान्योद्धुमायमौ ॥14॥

हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रक मंडलुः ।
आयाता ब्रह्मणः शक्तिब्रह्माणी त्यभिधीयते ॥15॥

महेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी ।
महाहिवलया प्राप्ताचंद्ररेखाविभूषणा ॥16॥

कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना ।
योद्धुमभ्याययौ दैत्यानंबिका गुहरूपिणी ॥17॥

तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता ।
शंखचक्रगधाशांखर् खड्गहस्ताभ्युपाययौ ॥18॥

यज्ञवाराहमतुलं रूपं या भिभ्रतो हरेः ।
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् ॥19॥

नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः ।
प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्र संहतिः ॥20॥

वज्र हस्ता तथैवैंद्री गजराजो परिस्थिता ।
प्राप्ता सहस्र नयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥21॥

ततः परिवृत्तस्ताभिरीशानो देव शक्तिभिः ।
हन्यंतामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चंडिकां ॥22॥

ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रांतातिभीषणा ।
चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥23॥

सा चाह धूम्रजटिलं ईशानमपराजिता ।
दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभनिशुंभयोः ॥24॥

ब्रूहि शुंभं निशुंभं च दानवावतिगर्वितौ ।
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥25॥

त्रैलोक्यमिंद्रो लभतां देवाः संतु हविर्भुजः ।
यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥26॥

बलावलेपादथ चेद्भवंतो युद्धकांक्षिणः ।
तदा गच्छत तृप्यंतु मच्छिवाः पिशितेन वः ॥27॥

यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम् ।
शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्याति मागता ॥28॥

तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः ।
अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ॥29॥

ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः ।
ववर्षुरुद्धतामर्षाः स्तां देवीममरारयः ॥30॥

सा च तान् प्रहितान् बाणान् ंछूलशक्तिपरश्वधान् ।
चिच्छेद लीलयाध्मातधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः ॥31॥

तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् ।
खट्वांगपोथितांश्चारीन्कुर्वंती व्यचरत्तदा ॥32॥

कमंडलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ।
ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्येन येन स्म धावति ॥33॥

माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी ।
दैत्याङ्जघान कौमारी तथा शत्याति कोपना ॥34॥

ऐंद्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः ।
पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः ॥35॥

तुंडप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्रा ग्रक्षत वक्षसः ।
वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥36॥

नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयंती महासुरान् ।
नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्णदिगंबरा ॥37॥

चंडाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः ।
पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा ॥38॥

इति मातृ गणं क्रुद्धं मर्द यंतं महासुरान् ।
दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेशुर्देवारिसैनिकाः ॥39॥

पलायनपरांदृष्ट्वा दैत्यान्मातृगणार्दितान् ।
योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः ॥40॥

रक्तबिंदुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः ।
समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः ॥41॥

युयुधे स गदापाणिरिंद्रशक्त्या महासुरः ।
ततश्चैंद्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् ॥42॥

कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुस्राव शोणितम् ।
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रपास्तत्पराक्रमाः ॥43॥

यावंतः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिंदवः ।
तावंतः पुरुषा जाताः स्तद्वीर्यबलविक्रमाः ॥44॥

ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्त संभवाः ।
समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं ॥45॥

पुनश्च वज्र पातेन क्षत मश्य शिरो यदा ।
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः ॥46॥

वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह ।
गदया ताडयामास ऐंद्री तमसुरेश्वरम्॥47॥

वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्राव संभवैः ।
सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः ॥48॥

शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना ।
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् ॥49॥

स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् ।
मातॄः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥50॥

तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादि भिर्भुविः ।
पपात यो वै रक्तौघस्तेनासंचतशोऽसुराः ॥51॥

तैश्चासुरासृक्संभूतैरसुरैः सकलं जगत् ।
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् ॥52॥

तान् विषण्णा न् सुरान् दृष्ट्वा चंडिका प्राहसत्वरम् ।
उवाच कालीं चामुंडे विस्तीर्णं वदनं कुरु ॥53॥

मच्छस्त्रपातसंभूतान् रक्तबिंदून् महासुरान् ।
रक्तबिंदोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥54॥

भक्षयंती चर रणो तदुत्पन्नान्महासुरान् ।
एवमेष क्षयं दैत्यः क्षेण रक्तो गमिष्यति ॥55॥

भक्ष्य माणा स्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यंति चापरे ।
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम् ॥56॥

मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ।
ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चंडिकां ॥57॥

न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि ।
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम् ॥58॥

यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुंडा संप्रतीच्छति ।
मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः ॥59॥

तांश्चखादाथ चामुंडा पपौ तस्य च शोणितम् ॥60॥

देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर् ऋष्टिभिः ।
जघान रक्तबीजं तं चामुंडा पीत शोणितम् ॥61॥

स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसंघसमाहतः ।
नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ॥62॥

ततस्ते हर्ष मतुलं अवापुस्त्रिदशा नृप ।
तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृंंगमदोद्धतः ॥63॥

॥ स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्निके मन्वंतरे देवि महत्म्ये रक्तबीजवधोनाम अष्टमोध्याय समाप्तम् ॥

आहुति
ॐ जयंती सांगायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै रक्ताक्ष्यै अष्टमातृ सहितायै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ॥

 

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 8

raktabījavadhō nāma aṣṭamōdhyāya ॥

dhyānaṃ
aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣpabāṇachāpām ।
aṇimādhibhirāvṛtāṃ mayūkhai rahamityēva vibhāvayē bhavānīm ॥

ṛṣiruvācha ॥1॥

chaṇḍē cha nihatē daityē muṇḍē cha vinipātitē ।
bahuḻēṣu cha sainyēṣu kṣayitēṣvasurēśvaraḥ ॥ 2 ॥

tataḥ kōpaparādhīnachētāḥ śumbhaḥ pratāpavān ।
udyōgaṃ sarva sainyānāṃ daityānāmādidēśa ha ॥3॥

adya sarva balairdaityāḥ ṣaḍaśītirudāyudhāḥ ।
kambūnāṃ chaturaśītirniryāntu svabalairvṛtāḥ ॥4॥

kōṭivīryāṇi pañchāśadasurāṇāṃ kulāni vai ।
śataṃ kulāni dhaumrāṇāṃ nirgachChantu mamājñayā ॥5॥

kālakā daurhṛdā maurvāḥ kāḻikēyāstathāsurāḥ ।
yuddhāya sajjā niryāntu ājñayā tvaritā mama ॥6॥

ityājñāpyāsurāpatiḥ śumbhō bhairavaśāsanaḥ ।
nirjagāma mahāsainyasahastrairbhahubhirvṛtaḥ ॥7॥

āyāntaṃ chaṇḍikā dṛṣṭvā tatsainyamatibhīṣaṇam ।
jyāsvanaiḥ pūrayāmāsa dharaṇīgaganāntaram ॥8॥

tataḥsiṃho mahānādamatīva kṛtavānnṛpa ।
ghaṇṭāsvanēna tānnādānambikā chōpabṛṃhayat ॥9॥

dhanurjyāsiṃhaghaṇṭānāṃ nādāpūritadiṅmukhā ।
ninādairbhīṣaṇaiḥ kāḻī jigyē vistāritānanā ॥10॥

taṃ ninādamupaśrutya daitya sainyaiśchaturdiśam ।
dēvī siṃhastathā kāḻī sarōṣaiḥ parivāritāḥ॥11॥

ētasminnantarē bhūpa vināśāya suradviṣām ।
bhavāyāmarasiṃhanāmativīryabalānvitāḥ ॥12॥

brahmēśaguhaviṣṇūnāṃ tathēndrasya cha śaktayaḥ ।
śarīrēbhyōviniṣkramya tadrūpaiśchaṇḍikāṃ yayuḥ ॥13॥

yasya dēvasya yadrūpaṃ yathā bhūṣaṇavāhanam ।
tadvadēva hi tachchaktirasurānyōddhumāyamau ॥14॥

haṃsayuktavimānāgrē sākṣasūtraka maṇḍaluḥ ।
āyātā brahmaṇaḥ śaktibrahmāṇī tyabhidhīyatē ॥15॥

mahēśvarī vṛṣārūḍhā triśūlavaradhāriṇī ।
mahāhivalayā prāptāchandrarēkhāvibhūṣaṇā ॥16॥

kaumārī śaktihastā cha mayūravaravāhanā ।
yōddhumabhyāyayau daityānambikā guharūpiṇī ॥17॥

tathaiva vaiṣṇavī śaktirgaruḍōpari saṃsthitā ।
śaṅkhachakragadhāśāṅkhar khaḍgahastābhyupāyayau ॥18॥

yajñavārāhamatulaṃ rūpaṃ yā bhibhratō harēḥ ।
śaktiḥ sāpyāyayau tatra vārāhīṃ bibhratī tanum ॥19॥

nārasiṃhī nṛsiṃhasya bibhratī sadṛśaṃ vapuḥ ।
prāptā tatra saṭākṣēpakṣiptanakṣatra saṃhatiḥ ॥20॥

vajra hastā tathaivaindrī gajarājō paristhitā ।
prāptā sahasra nayanā yathā śakrastathaiva sā ॥21॥

tataḥ parivṛttastābhirīśānō dēva śaktibhiḥ ।
hanyantāmasurāḥ śīghraṃ mama prītyāha chaṇḍikāṃ ॥22॥

tatō dēvī śarīrāttu viniṣkrāntātibhīṣaṇā ।
chaṇḍikā śaktiratyugrā śivāśataninādinī ॥23॥

sā chāha dhūmrajaṭilaṃ īśānamaparājitā ।
dūtatvaṃ gachCha bhagavan pārśvaṃ śumbhaniśumbhayōḥ ॥24॥

brūhi śumbhaṃ niśumbhaṃ cha dānavāvatigarvitau ।
yē chānyē dānavāstatra yuddhāya samupasthitāḥ ॥25॥

trailōkyamindrō labhatāṃ dēvāḥ santu havirbhujaḥ ।
yūyaṃ prayāta pātāḻaṃ yadi jīvitumichChatha ॥26॥

balāvalēpādatha chēdbhavantō yuddhakāṅkṣiṇaḥ ।
tadā gachChata tṛpyantu machChivāḥ piśitēna vaḥ ॥27॥

yatō niyuktō dautyēna tayā dēvyā śivaḥ svayam ।
śivadūtīti lōkē’smiṃstataḥ sā khyāti māgatā ॥28॥

tē’pi śrutvā vachō dēvyāḥ śarvākhyātaṃ mahāsurāḥ ।
amarṣāpūritā jagmuryatra kātyāyanī sthitā ॥29॥

tataḥ prathamamēvāgrē śaraśaktyṛṣṭivṛṣṭibhiḥ ।
vavarṣuruddhatāmarṣāḥ stāṃ dēvīmamarārayaḥ ॥30॥

sā cha tān prahitān bāṇān ñChūlaśaktiparaśvadhān ।
chichChēda līlayādhmātadhanurmuktairmahēṣubhiḥ ॥31॥

tasyāgratastathā kāḻī śūlapātavidāritān ।
khaṭvāṅgapōthitāṃśchārīnkurvantī vyacharattadā ॥32॥

kamaṇḍalujalākṣēpahatavīryān hataujasaḥ ।
brahmāṇī chākarōchChatrūnyēna yēna sma dhāvati ॥33॥

māhēśvarī triśūlēna tathā chakrēṇa vaiṣṇavī ।
daityāṅjaghāna kaumārī tathā śatyāti kōpanā ॥34॥

aindrī kuliśapātēna śataśō daityadānavāḥ ।
pēturvidāritāḥ pṛthvyāṃ rudhiraughapravarṣiṇaḥ ॥35॥

tuṇḍaprahāravidhvastā daṃṣṭrā grakṣata vakṣasaḥ ।
vārāhamūrtyā nyapataṃśchakrēṇa cha vidāritāḥ ॥36॥

nakhairvidāritāṃśchānyān bhakṣayantī mahāsurān ।
nārasiṃhī chachārājau nādā pūrṇadigambarā ॥37॥

chaṇḍāṭṭahāsairasurāḥ śivadūtyabhidūṣitāḥ ।
pētuḥ pṛthivyāṃ patitāṃstāṃśchakhādātha sā tadā ॥38॥

iti mātṛ gaṇaṃ kruddhaṃ marda yantaṃ mahāsurān ।
dṛṣṭvābhyupāyairvividhairnēśurdēvārisainikāḥ ॥39॥

palāyanaparāndṛṣṭvā daityānmātṛgaṇārditān ।
yōddhumabhyāyayau kruddhō raktabījō mahāsuraḥ ॥40॥

raktabinduryadā bhūmau patatyasya śarīrataḥ ।
samutpatati mēdinyāṃ tatpramāṇō mahāsuraḥ ॥41॥

yuyudhē sa gadāpāṇirindraśaktyā mahāsuraḥ ।
tataśchaindrī svavajrēṇa raktabījamatāḍayat ॥42॥

kuliśēnāhatasyāśu bahu susrāva śōṇitam ।
samuttasthustatō yōdhāstadrapāstatparākramāḥ ॥43॥

yāvantaḥ patitāstasya śarīrādraktabindavaḥ ।
tāvantaḥ puruṣā jātāḥ stadvīryabalavikramāḥ ॥44॥

tē chāpi yuyudhustatra puruṣā rakta sambhavāḥ ।
samaṃ mātṛbhiratyugraśastrapātātibhīṣaṇaṃ ॥45॥

punaścha vajra pātēna kṣata maśya śirō yadā ।
vavāha raktaṃ puruṣāstatō jātāḥ sahasraśaḥ ॥46॥

vaiṣṇavī samarē chainaṃ chakrēṇābhijaghāna ha ।
gadayā tāḍayāmāsa aindrī tamasurēśvaram॥47॥

vaiṣṇavī chakrabhinnasya rudhirasrāva sambhavaiḥ ।
sahasraśō jagadvyāptaṃ tatpramāṇairmahāsuraiḥ ॥48॥

śaktyā jaghāna kaumārī vārāhī cha tathāsinā ।
māhēśvarī triśūlēna raktabījaṃ mahāsuram ॥49॥

sa chāpi gadayā daityaḥ sarvā ēvāhanat pṛthak ।
mātṝḥ kōpasamāviṣṭō raktabījō mahāsuraḥ ॥50॥

tasyāhatasya bahudhā śaktiśūlādi bhirbhuviḥ ।
papāta yō vai raktaughastēnāsañchataśō’surāḥ ॥51॥

taiśchāsurāsṛksambhūtairasuraiḥ sakalaṃ jagat ।
vyāptamāsīttatō dēvā bhayamājagmuruttamam ॥52॥

tān viṣaṇṇā n surān dṛṣṭvā chaṇḍikā prāhasatvaram ।
uvācha kāḻīṃ chāmuṇḍē vistīrṇaṃ vadanaṃ kuru ॥53॥

machChastrapātasambhūtān raktabindūn mahāsurān ।
raktabindōḥ pratīchCha tvaṃ vaktrēṇānēna vēginā ॥54॥

bhakṣayantī chara raṇō tadutpannānmahāsurān ।
ēvamēṣa kṣayaṃ daityaḥ kṣēṇa raktō gamiṣyati ॥55॥

bhakṣya māṇā stvayā chōgrā na chōtpatsyanti chāparē ।
ityuktvā tāṃ tatō dēvī śūlēnābhijaghāna tam ॥56॥

mukhēna kāḻī jagṛhē raktabījasya śōṇitam ।
tatō’sāvājaghānātha gadayā tatra chaṇḍikāṃ ॥57॥

na chāsyā vēdanāṃ chakrē gadāpātō’lpikāmapi ।
tasyāhatasya dēhāttu bahu susrāva śōṇitam ॥58॥

yatastatastadvaktrēṇa chāmuṇḍā sampratīchChati ।
mukhē samudgatā yē’syā raktapātānmahāsurāḥ ॥59॥

tāṃśchakhādātha chāmuṇḍā papau tasya cha śōṇitam ॥60॥

dēvī śūlēna vajrēṇa bāṇairasibhir ṛṣṭibhiḥ ।
jaghāna raktabījaṃ taṃ chāmuṇḍā pīta śōṇitam ॥61॥

sa papāta mahīpṛṣṭhē śastrasaṅghasamāhataḥ ।
nīraktaścha mahīpāla raktabījō mahāsuraḥ ॥62॥

tatastē harṣa matulaṃ avāpustridaśā nṛpa ।
tēṣāṃ mātṛgaṇō jātō nanartāsṛṃṅgamadōddhataḥ ॥63॥

॥ svasti śrī mārkaṇḍēya purāṇē sāvarnikē manvantarē dēvi mahatmyē raktabījavadhōnāma aṣṭamōdhyāya samāptam ॥

āhuti
ōṃ jayantī sāṅgāyai saśaktikāyai saparivārāyai savāhanāyai raktākṣyai aṣṭamātṛ sahitāyai mahāhutiṃ samarpayāmi namaḥ svāhā ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….