Share:
Listen to this article

Shyamala Dandakam

Shyamala Dandakam

Shyamala Dandakam in Telugu / శ్యామలా దండకం

ధ్యానం
మాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసామ్ ।
మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి ॥ 1 ॥

చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే ।
పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదేకమాతః ॥ 2 ॥

వినియోగః
మాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ ।
కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ ॥ 3 ॥

స్తుతి
జయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే ।
జయ సంగీతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే ॥ 4 ॥

దండకం
జయ జనని సుధాసముద్రాంతరుద్యన్మణీద్వీపసంరూఢ బిల్వాటవీమధ్యకల్పద్రుమాకల్పకాదంబకాంతారవాసప్రియే కృత్తివాసప్రియే సర్వలోకప్రియే, సాదరారబ్ధసంగీతసంభావనాసంభ్రమాలోలనీపస్రగాబద్ధచూలీసనాథత్రికే సానుమత్పుత్రికే, శేఖరీభూతశీతాంశురేఖామయూఖావలీబద్ధసుస్నిగ్ధనీలాలకశ్రేణిశృంగారితే లోకసంభావితే కామలీలాధనుస్సన్నిభభ్రూలతాపుష్పసందోహసందేహకృల్లోచనే వాక్సుధాసేచనే చారుగోరోచనాపంకకేళీలలామాభిరామే సురామే రమే, ప్రోల్లసద్వాలికామౌక్తికశ్రేణికాచంద్రికామండలోద్భాసి లావణ్యగండస్థలన్యస్తకస్తూరికాపత్రరేఖాసముద్భూత సౌరభ్యసంభ్రాంతభృంగాంగనాగీతసాంద్రీభవన్మంద్రతంత్రీస్వరే సుస్వరే భాస్వరే, వల్లకీవాదనప్రక్రియాలోలతాలీదలాబద్ధ-తాటంకభూషావిశేషాన్వితే సిద్ధసమ్మానితే, దివ్యహాలామదోద్వేలహేలాలసచ్చక్షురాందోలనశ్రీసమాక్షిప్తకర్ణైకనీలోత్పలే శ్యామలే పూరితాశేషలోకాభివాంఛాఫలే శ్రీఫలే, స్వేదబిందూల్లసద్ఫాలలావణ్య నిష్యందసందోహసందేహకృన్నాసికామౌక్తికే సర్వవిశ్వాత్మికే సర్వసిద్ధ్యాత్మికే కాలికే ముగ్ధమందస్మితోదారవక్త్రస్ఫురత్ పూగతాంబూలకర్పూరఖండోత్కరే జ్ఞానముద్రాకరే సర్వసంపత్కరే పద్మభాస్వత్కరే శ్రీకరే, కుందపుష్పద్యుతిస్నిగ్ధదంతావలీనిర్మలాలోలకల్లోలసమ్మేలన స్మేరశోణాధరే చారువీణాధరే పక్వబింబాధరే,

సులలిత నవయౌవనారంభచంద్రోదయోద్వేలలావణ్యదుగ్ధార్ణవావిర్భవత్కంబుబింబోకభృత్కంథరే సత్కలామందిరే మంథరే దివ్యరత్నప్రభాబంధురచ్ఛన్నహారాదిభూషాసముద్యోతమానానవద్యాంగశోభే శుభే, రత్నకేయూరరశ్మిచ్ఛటాపల్లవప్రోల్లసద్దోల్లతారాజితే యోగిభిః పూజితే విశ్వదిఙ్మండలవ్యాప్తమాణిక్యతేజస్స్ఫురత్కంకణాలంకృతే విభ్రమాలంకృతే సాధుభిః పూజితే వాసరారంభవేలాసముజ్జృంభ
మాణారవిందప్రతిద్వంద్విపాణిద్వయే సంతతోద్యద్దయే అద్వయే దివ్యరత్నోర్మికాదీధితిస్తోమ సంధ్యాయమానాంగులీపల్లవోద్యన్నఖేందుప్రభామండలే సన్నుతాఖండలే చిత్ప్రభామండలే ప్రోల్లసత్కుండలే,

తారకారాజినీకాశహారావలిస్మేర చారుస్తనాభోగభారానమన్మధ్యవల్లీవలిచ్ఛేద వీచీసముద్యత్సముల్లాససందర్శితాకారసౌందర్యరత్నాకరే వల్లకీభృత్కరే కింకరశ్రీకరే, హేమకుంభోపమోత్తుంగ వక్షోజభారావనమ్రే త్రిలోకావనమ్రే లసద్వృత్తగంభీర నాభీసరస్తీరశైవాలశంకాకరశ్యామరోమావలీభూషణే మంజుసంభాషణే, చారుశించత్కటీసూత్రనిర్భత్సితానంగలీలధనుశ్శించినీడంబరే దివ్యరత్నాంబరే,

పద్మరాగోల్లస న్మేఖలామౌక్తికశ్రోణిశోభాజితస్వర్ణభూభృత్తలే చంద్రికాశీతలే వికసితనవకింశుకాతామ్రదివ్యాంశుకచ్ఛన్న చారూరుశోభాపరాభూతసిందూరశోణాయమానేంద్రమాతంగ హస్తార్గలే వైభవానర్గలే శ్యామలే కోమలస్నిగ్ధ నీలోత్పలోత్పాదితానంగతూణీరశంకాకరోదార జంఘాలతే చారులీలాగతే నమ్రదిక్పాలసీమంతినీ కుంతలస్నిగ్ధనీలప్రభాపుంచసంజాతదుర్వాంకురాశంక సారంగసంయోగరింఖన్నఖేందూజ్జ్వలే ప్రోజ్జ్వలే నిర్మలే ప్రహ్వ దేవేశ లక్ష్మీశ భూతేశ తోయేశ వాణీశ కీనాశ దైత్యేశ యక్షేశ వాయ్వగ్నికోటీరమాణిక్య సంహృష్టబాలాతపోద్దామ లాక్షారసారుణ్యతారుణ్య లక్ష్మీగృహితాంఘ్రిపద్మే సుపద్మే ఉమే,

సురుచిరనవరత్నపీఠస్థితే సుస్థితే రత్నపద్మాసనే రత్నసింహాసనే శంఖపద్మద్వయోపాశ్రితే విశ్రుతే తత్ర విఘ్నేశదుర్గావటుక్షేత్రపాలైర్యుతే మత్తమాతంగ కన్యాసమూహాన్వితే భైరవైరష్టభిర్వేష్టితే మంచులామేనకాద్యంగనామానితే దేవి వామాదిభిః శక్తిభిస్సేవితే ధాత్రి లక్ష్మ్యాదిశక్త్యష్టకైః సంయుతే మాతృకామండలైర్మండితే యక్షగంధర్వసిద్ధాంగనా మండలైరర్చితే, భైరవీ సంవృతే పంచబాణాత్మికే పంచబాణేన రత్యా చ సంభావితే ప్రీతిభాజా వసంతేన చానందితే భక్తిభాజం పరం శ్రేయసే కల్పసే యోగినాం మానసే ద్యోతసే ఛందసామోజసా భ్రాజసే గీతవిద్యా వినోదాతి తృష్ణేన కృష్ణేన సంపూజ్యసే భక్తిమచ్చేతసా వేధసా స్తూయసే విశ్వహృద్యేన వాద్యేన విద్యాధరైర్గీయసే, శ్రవణహరదక్షిణక్వాణయా వీణయా కిన్నరైర్గీయసే యక్షగంధర్వసిద్ధాంగనా మండలైరర్చ్యసే సర్వసౌభాగ్యవాంఛావతీభిర్ వధూభిస్సురాణాం సమారాధ్యసే సర్వవిద్యావిశేషత్మకం చాటుగాథా సముచ్చారణాకంఠమూలోల్లసద్వర్ణరాజిత్రయం కోమలశ్యామలోదారపక్షద్వయం తుండశోభాతిదూరీభవత్ కింశుకం తం శుకం లాలయంతీ పరిక్రీడసే,

పాణిపద్మద్వయేనాక్షమాలామపి స్ఫాటికీం జ్ఞానసారాత్మకం పుస్తకంచంకుశం పాశమాబిభ్రతీ తేన సంచింత్యసే తస్య వక్త్రాంతరాత్ గద్యపద్యాత్మికా భారతీ నిస్సరేత్ యేన వాధ్వంసనాదా కృతిర్భావ్యసే తస్య వశ్యా భవంతిస్తియః పూరుషాః యేన వా శాతకంబద్యుతిర్భావ్యసే సోపి లక్ష్మీసహస్రైః పరిక్రీడతే, కిన్న సిద్ధ్యేద్వపుః శ్యామలం కోమలం చంద్రచూడాన్వితం తావకం ధ్యాయతః తస్య లీలా సరోవారిధీః తస్య కేలీవనం నందనం తస్య భద్రాసనం భూతలం తస్య గీర్దేవతా కింకరి తస్య చాజ్ఞాకరీ శ్రీ స్వయం,

సర్వతీర్థాత్మికే సర్వ మంత్రాత్మికే, సర్వ యంత్రాత్మికే సర్వ తంత్రాత్మికే, సర్వ చక్రాత్మికే సర్వ శక్త్యాత్మికే, సర్వ పీఠాత్మికే సర్వ వేదాత్మికే, సర్వ విద్యాత్మికే సర్వ యోగాత్మికే, సర్వ వర్ణాత్మికే సర్వగీతాత్మికే, సర్వ నాదాత్మికే సర్వ శబ్దాత్మికే, సర్వ విశ్వాత్మికే సర్వ వర్గాత్మికే, సర్వ సర్వాత్మికే సర్వగే సర్వ రూపే, జగన్మాతృకే పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాం దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమః ॥

 

Shyamala Dandakam in Hindi / श्यामला दंडकम्

ध्यानम्
माणिक्यवीणामुपलालयंतीं मदालसां मंजुलवाग्विलासाम् ।
माहेंद्रनीलद्युतिकोमलांगीं मातंगकन्यां मनसा स्मरामि ॥ 1 ॥

चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे ।
पुंड्रेक्षुपाशांकुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः ॥ 2 ॥

विनियोगः
माता मरकतश्यामा मातंगी मदशालिनी ।
कुर्यात्कटाक्षं कल्याणी कदंबवनवासिनी ॥ 3 ॥

स्तुति
जय मातंगतनये जय नीलोत्पलद्युते ।
जय संगीतरसिके जय लीलाशुकप्रिये ॥ 4 ॥

दंडकम्
जय जननि सुधासमुद्रांतरुद्यन्मणीद्वीपसंरूढ बिल्वाटवीमध्यकल्पद्रुमाकल्पकादंबकांतारवासप्रिये कृत्तिवासप्रिये सर्वलोकप्रिये, सादरारब्धसंगीतसंभावनासंभ्रमालोलनीपस्रगाबद्धचूलीसनाथत्रिके सानुमत्पुत्रिके, शेखरीभूतशीतांशुरेखामयूखावलीबद्धसुस्निग्धनीलालकश्रेणिशृंगारिते लोकसंभाविते कामलीलाधनुस्सन्निभभ्रूलतापुष्पसंदोहसंदेहकृल्लोचने वाक्सुधासेचने चारुगोरोचनापंककेलीललामाभिरामे सुरामे रमे, प्रोल्लसद्वालिकामौक्तिकश्रेणिकाचंद्रिकामंडलोद्भासि लावण्यगंडस्थलन्यस्तकस्तूरिकापत्ररेखासमुद्भूत सौरभ्यसंभ्रांतभृंगांगनागीतसांद्रीभवन्मंद्रतंत्रीस्वरे सुस्वरे भास्वरे, वल्लकीवादनप्रक्रियालोलतालीदलाबद्ध-ताटंकभूषाविशेषान्विते सिद्धसम्मानिते, दिव्यहालामदोद्वेलहेलालसच्चक्षुरांदोलनश्रीसमाक्षिप्तकर्णैकनीलोत्पले श्यामले पूरिताशेषलोकाभिवांछाफले श्रीफले, स्वेदबिंदूल्लसद्फाललावण्य निष्यंदसंदोहसंदेहकृन्नासिकामौक्तिके सर्वविश्वात्मिके सर्वसिद्ध्यात्मिके कालिके मुग्धमंदस्मितोदारवक्त्रस्फुरत् पूगतांबूलकर्पूरखंडोत्करे ज्ञानमुद्राकरे सर्वसंपत्करे पद्मभास्वत्करे श्रीकरे, कुंदपुष्पद्युतिस्निग्धदंतावलीनिर्मलालोलकल्लोलसम्मेलन स्मेरशोणाधरे चारुवीणाधरे पक्वबिंबाधरे,

सुललित नवयौवनारंभचंद्रोदयोद्वेललावण्यदुग्धार्णवाविर्भवत्कंबुबिंबोकभृत्कंथरे सत्कलामंदिरे मंथरे दिव्यरत्नप्रभाबंधुरच्छन्नहारादिभूषासमुद्योतमानानवद्यांगशोभे शुभे, रत्नकेयूररश्मिच्छटापल्लवप्रोल्लसद्दोल्लताराजिते योगिभिः पूजिते विश्वदिङ्मंडलव्याप्तमाणिक्यतेजस्स्फुरत्कंकणालंकृते विभ्रमालंकृते साधुभिः पूजिते वासरारंभवेलासमुज्जृंभ
माणारविंदप्रतिद्वंद्विपाणिद्वये संततोद्यद्दये अद्वये दिव्यरत्नोर्मिकादीधितिस्तोम संध्यायमानांगुलीपल्लवोद्यन्नखेंदुप्रभामंडले सन्नुताखंडले चित्प्रभामंडले प्रोल्लसत्कुंडले,

तारकाराजिनीकाशहारावलिस्मेर चारुस्तनाभोगभारानमन्मध्यवल्लीवलिच्छेद वीचीसमुद्यत्समुल्लाससंदर्शिताकारसौंदर्यरत्नाकरे वल्लकीभृत्करे किंकरश्रीकरे, हेमकुंभोपमोत्तुंग वक्षोजभारावनम्रे त्रिलोकावनम्रे लसद्वृत्तगंभीर नाभीसरस्तीरशैवालशंकाकरश्यामरोमावलीभूषणे मंजुसंभाषणे, चारुशिंचत्कटीसूत्रनिर्भत्सितानंगलीलधनुश्शिंचिनीडंबरे दिव्यरत्नांबरे,

पद्मरागोल्लस न्मेखलामौक्तिकश्रोणिशोभाजितस्वर्णभूभृत्तले चंद्रिकाशीतले विकसितनवकिंशुकाताम्रदिव्यांशुकच्छन्न चारूरुशोभापराभूतसिंदूरशोणायमानेंद्रमातंग हस्तार्गले वैभवानर्गले श्यामले कोमलस्निग्ध नीलोत्पलोत्पादितानंगतूणीरशंकाकरोदार जंघालते चारुलीलागते नम्रदिक्पालसीमंतिनी कुंतलस्निग्धनीलप्रभापुंचसंजातदुर्वांकुराशंक सारंगसंयोगरिंखन्नखेंदूज्ज्वले प्रोज्ज्वले निर्मले प्रह्व देवेश लक्ष्मीश भूतेश तोयेश वाणीश कीनाश दैत्येश यक्षेश वाय्वग्निकोटीरमाणिक्य संहृष्टबालातपोद्दाम लाक्षारसारुण्यतारुण्य लक्ष्मीगृहितांघ्रिपद्मे सुपद्मे उमे,

सुरुचिरनवरत्नपीठस्थिते सुस्थिते रत्नपद्मासने रत्नसिंहासने शंखपद्मद्वयोपाश्रिते विश्रुते तत्र विघ्नेशदुर्गावटुक्षेत्रपालैर्युते मत्तमातंग कन्यासमूहान्विते भैरवैरष्टभिर्वेष्टिते मंचुलामेनकाद्यंगनामानिते देवि वामादिभिः शक्तिभिस्सेविते धात्रि लक्ष्म्यादिशक्त्यष्टकैः संयुते मातृकामंडलैर्मंडिते यक्षगंधर्वसिद्धांगना मंडलैरर्चिते, भैरवी संवृते पंचबाणात्मिके पंचबाणेन रत्या च संभाविते प्रीतिभाजा वसंतेन चानंदिते भक्तिभाजं परं श्रेयसे कल्पसे योगिनां मानसे द्योतसे छंदसामोजसा भ्राजसे गीतविद्या विनोदाति तृष्णेन कृष्णेन संपूज्यसे भक्तिमच्चेतसा वेधसा स्तूयसे विश्वहृद्येन वाद्येन विद्याधरैर्गीयसे, श्रवणहरदक्षिणक्वाणया वीणया किन्नरैर्गीयसे यक्षगंधर्वसिद्धांगना मंडलैरर्च्यसे सर्वसौभाग्यवांछावतीभिर् वधूभिस्सुराणां समाराध्यसे सर्वविद्याविशेषत्मकं चाटुगाथा समुच्चारणाकंठमूलोल्लसद्वर्णराजित्रयं कोमलश्यामलोदारपक्षद्वयं तुंडशोभातिदूरीभवत् किंशुकं तं शुकं लालयंती परिक्रीडसे,

पाणिपद्मद्वयेनाक्षमालामपि स्फाटिकीं ज्ञानसारात्मकं पुस्तकंचंकुशं पाशमाबिभ्रती तेन संचिंत्यसे तस्य वक्त्रांतरात् गद्यपद्यात्मिका भारती निस्सरेत् येन वाध्वंसनादा कृतिर्भाव्यसे तस्य वश्या भवंतिस्तियः पूरुषाः येन वा शातकंबद्युतिर्भाव्यसे सोपि लक्ष्मीसहस्रैः परिक्रीडते, किन्न सिद्ध्येद्वपुः श्यामलं कोमलं चंद्रचूडान्वितं तावकं ध्यायतः तस्य लीला सरोवारिधीः तस्य केलीवनं नंदनं तस्य भद्रासनं भूतलं तस्य गीर्देवता किंकरि तस्य चाज्ञाकरी श्री स्वयं,

सर्वतीर्थात्मिके सर्व मंत्रात्मिके, सर्व यंत्रात्मिके सर्व तंत्रात्मिके, सर्व चक्रात्मिके सर्व शक्त्यात्मिके, सर्व पीठात्मिके सर्व वेदात्मिके, सर्व विद्यात्मिके सर्व योगात्मिके, सर्व वर्णात्मिके सर्वगीतात्मिके, सर्व नादात्मिके सर्व शब्दात्मिके, सर्व विश्वात्मिके सर्व वर्गात्मिके, सर्व सर्वात्मिके सर्वगे सर्व रूपे, जगन्मातृके पाहि मां पाहि मां पाहि मां देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमः ॥

 

Shyamala Dandakam in English

dhyānam
māṇikyavīṇāmupalālayantīṃ madālasāṃ mañjulavāgvilāsām ।
māhēndranīladyutikōmalāṅgīṃ mātaṅgakanyāṃ manasā smarāmi ॥ 1 ॥

chaturbhujē chandrakalāvataṃsē kuchōnnatē kuṅkumarāgaśōṇē ।
puṇḍrēkṣupāśāṅkuśapuṣpabāṇahastē namastē jagadēkamātaḥ ॥ 2 ॥

viniyōgaḥ
mātā marakataśyāmā mātaṅgī madaśālinī ।
kuryātkaṭākṣaṃ kaḻyāṇī kadambavanavāsinī ॥ 3 ॥

stuti
jaya mātaṅgatanayē jaya nīlōtpaladyutē ।
jaya saṅgītarasikē jaya līlāśukapriyē ॥ 4 ॥

daṇḍakam
jaya janani sudhāsamudrāntarudyanmaṇīdvīpasaṃrūḍha bilvāṭavīmadhyakalpadrumākalpakādambakāntāravāsapriyē kṛttivāsapriyē sarvalōkapriyē, sādarārabdhasaṅgītasambhāvanāsambhramālōlanīpasragābaddhachūlīsanāthatrikē sānumatputrikē, śēkharībhūtaśītāṃśurēkhāmayūkhāvalībaddhasusnigdhanīlālakaśrēṇiśṛṅgāritē lōkasambhāvitē kāmalīlādhanussannibhabhrūlatāpuṣpasandōhasandēhakṛllōchanē vāksudhāsēchanē chārugōrōchanāpaṅkakēḻīlalāmābhirāmē surāmē ramē, prōllasadvālikāmauktikaśrēṇikāchandrikāmaṇḍalōdbhāsi lāvaṇyagaṇḍasthalanyastakastūrikāpatrarēkhāsamudbhūta saurabhyasambhrāntabhṛṅgāṅganāgītasāndrībhavanmandratantrīsvarē susvarē bhāsvarē, vallakīvādanaprakriyālōlatālīdalābaddha-tāṭaṅkabhūṣāviśēṣānvitē siddhasammānitē, divyahālāmadōdvēlahēlālasachchakṣurāndōlanaśrīsamākṣiptakarṇaikanīlōtpalē śyāmalē pūritāśēṣalōkābhivāñChāphalē śrīphalē, svēdabindūllasadphālalāvaṇya niṣyandasandōhasandēhakṛnnāsikāmauktikē sarvaviśvātmikē sarvasiddhyātmikē kālikē mugdhamandasmitōdāravaktrasphurat pūgatāmbūlakarpūrakhaṇḍōtkarē jñānamudrākarē sarvasampatkarē padmabhāsvatkarē śrīkarē, kundapuṣpadyutisnigdhadantāvalīnirmalālōlakallōlasammēlana smēraśōṇādharē chāruvīṇādharē pakvabimbādharē,

sulalita navayauvanārambhachandrōdayōdvēlalāvaṇyadugdhārṇavāvirbhavatkambubimbōkabhṛtkantharē satkalāmandirē mantharē divyaratnaprabhābandhurachChannahārādibhūṣāsamudyōtamānānavadyāṅgaśōbhē śubhē, ratnakēyūraraśmichChaṭāpallavaprōllasaddōllatārājitē yōgibhiḥ pūjitē viśvadiṅmaṇḍalavyāptamāṇikyatējassphuratkaṅkaṇālaṅkṛtē vibhramālaṅkṛtē sādhubhiḥ pūjitē vāsarārambhavēlāsamujjṛmbha
māṇāravindapratidvandvipāṇidvayē santatōdyaddayē advayē divyaratnōrmikādīdhitistōma sandhyāyamānāṅgulīpallavōdyannakhēnduprabhāmaṇḍalē sannutākhaṇḍalē chitprabhāmaṇḍalē prōllasatkuṇḍalē,

tārakārājinīkāśahārāvalismēra chārustanābhōgabhārānamanmadhyavallīvalichChēda vīchīsamudyatsamullāsasandarśitākārasaundaryaratnākarē vallakībhṛtkarē kiṅkaraśrīkarē, hēmakumbhōpamōttuṅga vakṣōjabhārāvanamrē trilōkāvanamrē lasadvṛttagambhīra nābhīsarastīraśaivālaśaṅkākaraśyāmarōmāvalībhūṣaṇē mañjusambhāṣaṇē, chāruśiñchatkaṭīsūtranirbhatsitānaṅgalīladhanuśśiñchinīḍambarē divyaratnāmbarē,

padmarāgōllasa nmēkhalāmauktikaśrōṇiśōbhājitasvarṇabhūbhṛttalē chandrikāśītalē vikasitanavakiṃśukātāmradivyāṃśukachChanna chārūruśōbhāparābhūtasindūraśōṇāyamānēndramātaṅga hastārgalē vaibhavānargalē śyāmalē kōmalasnigdha nīlōtpalōtpāditānaṅgatūṇīraśaṅkākarōdāra jaṅghālatē chārulīlāgatē namradikpālasīmantinī kuntalasnigdhanīlaprabhāpuñchasañjātadurvāṅkurāśaṅka sāraṅgasaṃyōgariṅkhannakhēndūjjvalē prōjjvalē nirmalē prahva dēvēśa lakṣmīśa bhūtēśa tōyēśa vāṇīśa kīnāśa daityēśa yakṣēśa vāyvagnikōṭīramāṇikya saṃhṛṣṭabālātapōddāma lākṣārasāruṇyatāruṇya lakṣmīgṛhitāṅghripadmē supadmē umē,

suruchiranavaratnapīṭhasthitē susthitē ratnapadmāsanē ratnasiṃhāsanē śaṅkhapadmadvayōpāśritē viśrutē tatra vighnēśadurgāvaṭukṣētrapālairyutē mattamātaṅga kanyāsamūhānvitē bhairavairaṣṭabhirvēṣṭitē mañchulāmēnakādyaṅganāmānitē dēvi vāmādibhiḥ śaktibhissēvitē dhātri lakṣmyādiśaktyaṣṭakaiḥ saṃyutē mātṛkāmaṇḍalairmaṇḍitē yakṣagandharvasiddhāṅganā maṇḍalairarchitē, bhairavī saṃvṛtē pañchabāṇātmikē pañchabāṇēna ratyā cha sambhāvitē prītibhājā vasantēna chānanditē bhaktibhājaṃ paraṃ śrēyasē kalpasē yōgināṃ mānasē dyōtasē Chandasāmōjasā bhrājasē gītavidyā vinōdāti tṛṣṇēna kṛṣṇēna sampūjyasē bhaktimachchētasā vēdhasā stūyasē viśvahṛdyēna vādyēna vidyādharairgīyasē, śravaṇaharadakṣiṇakvāṇayā vīṇayā kinnarairgīyasē yakṣagandharvasiddhāṅganā maṇḍalairarchyasē sarvasaubhāgyavāñChāvatībhir vadhūbhissurāṇāṃ samārādhyasē sarvavidyāviśēṣatmakaṃ chāṭugāthā samuchchāraṇākaṇṭhamūlōllasadvarṇarājitrayaṃ kōmalaśyāmalōdārapakṣadvayaṃ tuṇḍaśōbhātidūrībhavat kiṃśukaṃ taṃ śukaṃ lālayantī parikrīḍasē,

pāṇipadmadvayēnākṣamālāmapi sphāṭikīṃ jñānasārātmakaṃ pustakañchaṅkuśaṃ pāśamābibhratī tēna sañchintyasē tasya vaktrāntarāt gadyapadyātmikā bhāratī nissarēt yēna vādhvaṃsanādā kṛtirbhāvyasē tasya vaśyā bhavantistiyaḥ pūruṣāḥ yēna vā śātakambadyutirbhāvyasē sōpi lakṣmīsahasraiḥ parikrīḍatē, kinna siddhyēdvapuḥ śyāmalaṃ kōmalaṃ chandrachūḍānvitaṃ tāvakaṃ dhyāyataḥ tasya līlā sarōvāridhīḥ tasya kēlīvanaṃ nandanaṃ tasya bhadrāsanaṃ bhūtalaṃ tasya gīrdēvatā kiṅkari tasya chājñākarī śrī svayaṃ,

sarvatīrthātmikē sarva mantrātmikē, sarva yantrātmikē sarva tantrātmikē, sarva chakrātmikē sarva śaktyātmikē, sarva pīṭhātmikē sarva vēdātmikē, sarva vidyātmikē sarva yōgātmikē, sarva varṇātmikē sarvagītātmikē, sarva nādātmikē sarva śabdātmikē, sarva viśvātmikē sarva vargātmikē, sarva sarvātmikē sarvagē sarva rūpē, jaganmātṛkē pāhi māṃ pāhi māṃ pāhi māṃ dēvi tubhyaṃ namō dēvi tubhyaṃ namō dēvi tubhyaṃ namō dēvi tubhyaṃ namaḥ ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….