Share:
Listen to this article

Durga Saptashati Chapter 11

Durga Saptashati Chapter 11

దేవీ మాహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి ఏకాదశోఽధ్యాయః

నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశోఽధ్యాయః ॥

ధ్యానం
ఓం బాలార్కవిద్యుతిం ఇందుకిరీటాం తుంగకుచాం నయనత్రయయుక్తామ్ ।
స్మేరముఖీం వరదాంకుశపాశభీతికరాం ప్రభజే భువనేశీమ్ ॥

ఋషిరువాచ॥1॥

దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే
సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తాం।
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా-
ద్వికాసివక్త్రాబ్జ వికాసితాశాః ॥ 2 ॥

దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద
ప్రసీద మాతర్జగతోఽభిలస్య।
ప్రసీదవిశ్వేశ్వరి పాహివిశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ॥3॥

ఆధార భూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి
అపాం స్వరూప స్థితయా త్వయైత
దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్య వీర్యే ॥4॥

త్వం వైష్ణవీశక్తిరనంతవీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా।
సమ్మోహితం దేవిసమస్త మేతత్-
త్త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః ॥5॥

విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః।
స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు।
త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్
కాతే స్తుతిః స్తవ్యపరాపరోక్తిః ॥6॥

సర్వ భూతా యదా దేవీ భుక్తి ముక్తిప్రదాయినీ।
త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవంతు పరమోక్తయః ॥7॥

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే।
స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥8॥

కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామ ప్రదాయిని।
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోస్తుతే ॥9॥

సర్వ మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే।
శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥10॥

సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని।
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥11॥

శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణపరాయణే।
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥12॥

హంసయుక్త విమానస్థే బ్రహ్మాణీ రూపధారిణీ।
కౌశాంభః క్షరికే దేవి నారాయణి నమోఽస్తుతే॥13॥

త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని।
మాహేశ్వరీ స్వరూపేణ నారాయణి నమోఽస్తుతే॥14॥

మయూర కుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరేఽనఘే।
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోస్తుతే॥15॥

శంఖచక్రగదాశారంగగృహీతపరమాయుధే।
ప్రసీద వైష్ణవీరూపేనారాయణి నమోఽస్తుతే॥16॥

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్త్రోద్ధృతవసుంధరే।
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోస్తుతే॥17॥

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే।
త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోఽస్తుతే॥18॥

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే।
వృత్రప్రాణహారే చైంద్రి నారాయణి నమోఽస్తుతే॥19॥

శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్య మహాబలే।
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోఽస్తుతే॥20॥

దంష్త్రాకరాళ వదనే శిరోమాలావిభూషణే।
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమోఽస్తుతే॥21॥

లక్ష్మీ లజ్జే మహావిధ్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే।
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోఽస్తుతే॥22॥

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి।
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోఽస్తుతే॥23॥

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే।
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తుతే॥24॥

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితం।
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయిని నమోఽస్తుతే॥25॥

జ్వాలాకరాళమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనం।
త్రిశూలం పాతు నో భీతిర్భద్రకాలి నమోఽస్తుతే॥26॥

హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్।
సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ॥27॥

అసురాసృగ్వసాపంకచర్చితస్తే కరోజ్వలః।
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయం॥28॥

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టా తు కామా సకలానభీష్టాన్
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం।
త్వామాశ్రితా శ్రయతాం ప్రయాంతి॥29॥

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
దర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణాం।
రూపైరనేకైర్భహుధాత్మమూర్తిం
కృత్వాంభికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా॥30॥

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేక దీపే
ష్వాద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా
మమత్వగర్తేఽతి మహాంధకారే
విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వం॥31॥

రక్షాంసి యత్రో గ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర।
దవానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వం॥32॥

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీతి విశ్వం।
విశ్వేశవంధ్యా భవతీ భవంతి
విశ్వాశ్రయా యేత్వయి భక్తినమ్రాః॥33॥

దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నోఽరి
భీతేర్నిత్యం యథాసురవదాదధునైవ సద్యః।
పాపాని సర్వ జగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్॥34॥

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తి హారిణి।
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదా భవ॥35॥

దేవ్యువాచ॥36॥

వరదాహం సురగణా పరం యన్మనసేచ్చథ।
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతాముపకారకం॥37॥

దేవా ఊచుః॥38॥

సర్వబాధా ప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి।
ఏవమేవ త్వయాకార్య మస్మద్వైరి వినాశనం॥39॥

దేవ్యువాచ॥40॥

వైవస్వతేఽంతరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే।
శుంభో నిశుంభశ్చైవాన్యావుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ॥41॥

నందగోపగృహే జాతా యశోదాగర్భ సంభవా।
తతస్తౌనాశయిష్యామి వింధ్యాచలనివాసినీ॥42॥

పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే।
అవతీర్య హవిష్యామి వైప్రచిత్తాంస్తు దానవాన్॥43॥

భక్ష్య యంత్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్।
రక్తదంతా భవిష్యంతి దాడిమీకుసుమోపమాః॥44॥

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః।
స్తువంతో వ్యాహరిష్యంతి సతతం రక్తదంతికాం॥45॥

భూయశ్చ శతవార్షిక్యాం అనావృష్ట్యామనంభసి।
మునిభిః సంస్తుతా భూమౌ సంభవిష్యామ్యయోనిజా॥46॥

తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామ్యహం మునీన్
కీర్తియిష్యంతి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః॥47॥

తతోఽ హమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః।
భరిష్యామి సురాః శాకైరావృష్టేః ప్రాణ ధారకైః॥48॥

శాకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్యామ్యహం భువి।
తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురం॥49॥

దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి।
పునశ్చాహం యదాభీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే॥50॥

రక్షాంసి క్షయయిష్యామి మునీనాం త్రాణ కారణాత్।
తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యంత్యాన మ్రమూర్తయః॥51॥

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి।
యదారుణాఖ్యస్త్రైలొక్యే మహాబాధాం కరిష్యతి॥52॥

తదాహం భ్రామరం రూపం కృత్వాసజ్ఖ్యేయషట్పదం।
త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురం॥53॥

భ్రామరీతిచ మాం లోకా స్తదాస్తోష్యంతి సర్వతః।
ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి॥54॥

తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్ ॥55॥

॥ స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశోఽధ్యాయః సమాప్తమ్ ॥

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై లక్ష్మీబీజాధిష్తాయై గరుడవాహన్యై నారయణీ దేవ్యై-మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

 

देवी माहात्म्यं दुर्गा सप्तशति एकादशोऽध्यायः

नारायणीस्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः ॥

ध्यानं
ॐ बालार्कविद्युतिं इंदुकिरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्ताम् ।
स्मेरमुखीं वरदांकुशपाशभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॥

ऋषिरुवाच॥1॥

देव्या हते तत्र महासुरेंद्रे
सेंद्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्।
कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभा-
द्विकासिवक्त्राब्ज विकासिताशाः ॥ 2 ॥

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जगतोऽभिलस्य।
प्रसीदविश्वेश्वरि पाहिविश्वं
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥3॥

आधार भूता जगतस्त्वमेका
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि
अपां स्वरूप स्थितया त्वयैत
दाप्यायते कृत्स्नमलंघ्य वीर्ये ॥4॥

त्वं वैष्णवीशक्तिरनंतवीर्या
विश्वस्य बीजं परमासि माया।
सम्मोहितं देविसमस्त मेतत्-
त्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥5॥

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः।
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।
त्वयैकया पूरितमंबयैतत्
काते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ॥6॥

सर्व भूता यदा देवी भुक्ति मुक्तिप्रदायिनी।
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवंतु परमोक्तयः ॥7॥

सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते।
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥8॥

कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनि।
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोस्तुते ॥9॥

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते ॥10॥

सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते ॥11॥

शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥12॥

हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी।
कौशांभः क्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते॥13॥

त्रिशूलचंद्राहिधरे महावृषभवाहिनि।
माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते॥14॥

मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे।
कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते॥15॥

शंखचक्रगदाशारंगगृहीतपरमायुधे।
प्रसीद वैष्णवीरूपेनारायणि नमोऽस्तुते॥16॥

गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्त्रोद्धृतवसुंधरे।
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते॥17॥

नृसिंहरूपेणोग्रेण हंतुं दैत्यान् कृतोद्यमे।
त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते॥18॥

किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले।
वृत्रप्राणहारे चैंद्रि नारायणि नमोऽस्तुते॥19॥

शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्य महाबले।
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते॥20॥

दंष्त्राकराल वदने शिरोमालाविभूषणे।
चामुंडे मुंडमथने नारायणि नमोऽस्तुते॥21॥

लक्ष्मी लज्जे महाविध्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे।
महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तुते॥22॥

मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि।
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते॥23॥

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते॥24॥

एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्।
पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायिनि नमोऽस्तुते॥25॥

ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्।
त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकालि नमोऽस्तुते॥26॥

हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्।
सा घंटा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव॥27॥

असुरासृग्वसापंकचर्चितस्ते करोज्वलः।
शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम्॥28॥

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा
रुष्टा तु कामा सकलानभीष्टान्
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां।
त्वामाश्रिता श्रयतां प्रयांति॥29॥

एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य
दर्मद्विषां देवि महासुराणाम्।
रूपैरनेकैर्भहुधात्ममूर्तिं
कृत्वांभिके तत्प्रकरोति कान्या॥30॥

विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपे
ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या
ममत्वगर्तेऽति महांधकारे
विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्॥31॥

रक्षांसि यत्रो ग्रविषाश्च नागा
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र।
दवानलो यत्र तथाब्धिमध्ये
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्॥32॥

विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्।
विश्वेशवंध्या भवती भवंति
विश्वाश्रया येत्वयि भक्तिनम्राः॥33॥

देवि प्रसीद परिपालय नोऽरि
भीतेर्नित्यं यथासुरवदादधुनैव सद्यः।
पापानि सर्व जगतां प्रशमं नयाशु
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्॥34॥

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्ति हारिणि।
त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥35॥

देव्युवाच॥36॥

वरदाहं सुरगणा परं यन्मनसेच्चथ।
तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्॥37॥

देवा ऊचुः॥38॥

सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि।
एवमेव त्वयाकार्य मस्मद्वैरि विनाशनम्॥39॥

देव्युवाच॥40॥

वैवस्वतेऽंतरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे।
शुंभो निशुंभश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ॥41॥

नंदगोपगृहे जाता यशोदागर्भ संभवा।
ततस्तौनाशयिष्यामि विंध्याचलनिवासिनी॥42॥

पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले।
अवतीर्य हविष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्॥43॥

भक्ष्य यंत्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्।
रक्तदंता भविष्यंति दाडिमीकुसुमोपमाः॥44॥

ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः।
स्तुवंतो व्याहरिष्यंति सततं रक्तदंतिकाम्॥45॥

भूयश्च शतवार्षिक्यां अनावृष्ट्यामनंभसि।
मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्याम्ययोनिजा॥46॥

ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्यहं मुनीन्
कीर्तियिष्यंति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः॥47॥

ततोऽ हमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः।
भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राण धारकैः॥48॥

शाकंभरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि।
तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्॥49॥

दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति।
पुनश्चाहं यदाभीमं रूपं कृत्वा हिमाचले॥50॥

रक्षांसि क्षययिष्यामि मुनीनां त्राण कारणात्।
तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यंत्यान म्रमूर्तयः॥51॥

भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति।
यदारुणाख्यस्त्रैलॊक्ये महाबाधां करिष्यति॥52॥

तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वासज्ख्येयषट्पदम्।
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्॥53॥

भ्रामरीतिच मां लोका स्तदास्तोष्यंति सर्वतः।
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥54॥

तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ॥55॥

॥ स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्निके मन्वंतरे देवि महत्म्ये नारायणीस्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः समाप्तम् ॥

आहुति
ॐ क्लीं जयंती सांगायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै लक्ष्मीबीजाधिष्तायै गरुडवाहन्यै नारयणी देव्यै-महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ॥

 

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 11

nārāyaṇīstutirnāma ēkādaśō’dhyāyaḥ ॥

dhyānaṃ
ōṃ bālārkavidyutiṃ indukirīṭāṃ tuṅgakuchāṃ nayanatrayayuktām ।
smēramukhīṃ varadāṅkuśapāśabhītikarāṃ prabhajē bhuvanēśīm ॥

ṛṣiruvācha॥1॥

dēvyā hatē tatra mahāsurēndrē
sēndrāḥ surā vahnipurōgamāstām।
kātyāyanīṃ tuṣṭuvuriṣṭalābhā-
dvikāsivaktrābja vikāsitāśāḥ ॥ 2 ॥

dēvi prapannārtiharē prasīda
prasīda mātarjagatō’bhilasya।
prasīdaviśvēśvari pāhiviśvaṃ
tvamīśvarī dēvi charācharasya ॥3॥

ādhāra bhūtā jagatastvamēkā
mahīsvarūpēṇa yataḥ sthitāsi
apāṃ svarūpa sthitayā tvayaita
dāpyāyatē kṛtsnamalaṅghya vīryē ॥4॥

tvaṃ vaiṣṇavīśaktiranantavīryā
viśvasya bījaṃ paramāsi māyā।
sammōhitaṃ dēvisamasta mētat-
ttvaṃ vai prasannā bhuvi muktihētuḥ ॥5॥

vidyāḥ samastāstava dēvi bhēdāḥ।
striyaḥ samastāḥ sakalā jagatsu।
tvayaikayā pūritamambayaitat
kātē stutiḥ stavyaparāparōktiḥ ॥6॥

sarva bhūtā yadā dēvī bhukti muktipradāyinī।
tvaṃ stutā stutayē kā vā bhavantu paramōktayaḥ ॥7॥

sarvasya buddhirūpēṇa janasya hṛdi saṃsthitē।
svargāpavargadē dēvi nārāyaṇi namō’stutē ॥8॥

kalākāṣṭhādirūpēṇa pariṇāma pradāyini।
viśvasyōparatau śaktē nārāyaṇi namōstutē ॥9॥

sarva maṅgaḻa māṅgaḻyē śivē sarvārtha sādhikē।
śaraṇyē trayambakē gaurī nārāyaṇi namō’stutē ॥10॥

sṛṣṭisthitivināśānāṃ śaktibhūtē sanātani।
guṇāśrayē guṇamayē nārāyaṇi namō’stutē ॥11॥

śaraṇāgata dīnārta paritrāṇaparāyaṇē।
sarvasyārtiharē dēvi nārāyaṇi namō’stutē ॥12॥

haṃsayukta vimānasthē brahmāṇī rūpadhāriṇī।
kauśāmbhaḥ kṣarikē dēvi nārāyaṇi namō’stutē॥13॥

triśūlachandrāhidharē mahāvṛṣabhavāhini।
māhēśvarī svarūpēṇa nārāyaṇi namō’stutē॥14॥

mayūra kukkuṭavṛtē mahāśaktidharē’naghē।
kaumārīrūpasaṃsthānē nārāyaṇi namōstutē॥15॥

śaṅkhachakragadāśārṅgagṛhītaparamāyudhē।
prasīda vaiṣṇavīrūpēnārāyaṇi namō’stutē॥16॥

gṛhītōgramahāchakrē daṃṣtrōddhṛtavasundharē।
varāharūpiṇi śivē nārāyaṇi namōstutē॥17॥

nṛsiṃharūpēṇōgrēṇa hantuṃ daityān kṛtōdyamē।
trailōkyatrāṇasahitē nārāyaṇi namō’stutē॥18॥

kirīṭini mahāvajrē sahasranayanōjjvalē।
vṛtraprāṇahārē chaindri nārāyaṇi namō’stutē॥19॥

śivadūtīsvarūpēṇa hatadaitya mahābalē।
ghōrarūpē mahārāvē nārāyaṇi namō’stutē॥20॥

daṃṣtrākarāḻa vadanē śirōmālāvibhūṣaṇē।
chāmuṇḍē muṇḍamathanē nārāyaṇi namō’stutē॥21॥

lakṣmī lajjē mahāvidhyē śraddhē puṣṭi svadhē dhruvē।
mahārātri mahāmāyē nārāyaṇi namō’stutē॥22॥

mēdhē sarasvati varē bhūti bābhravi tāmasi।
niyatē tvaṃ prasīdēśē nārāyaṇi namō’stutē॥23॥

sarvasvarūpē sarvēśē sarvaśaktisamanvitē।
bhayēbhyastrāhi nō dēvi durgē dēvi namō’stutē॥24॥

ētattē vadanaṃ saumyaṃ lōchanatrayabhūṣitam।
pātu naḥ sarvabhūtēbhyaḥ kātyāyini namō’stutē॥25॥

jvālākarāḻamatyugramaśēṣāsurasūdanam।
triśūlaṃ pātu nō bhītirbhadrakāli namō’stutē॥26॥

hinasti daityatējāṃsi svanēnāpūrya yā jagat।
sā ghaṇṭā pātu nō dēvi pāpēbhyō naḥ sutāniva॥27॥

asurāsṛgvasāpaṅkacharchitastē karōjvalaḥ।
śubhāya khaḍgō bhavatu chaṇḍikē tvāṃ natā vayam॥28॥

rōgānaśēṣānapahaṃsi tuṣṭā
ruṣṭā tu kāmā sakalānabhīṣṭān
tvāmāśritānāṃ na vipannarāṇāṃ।
tvāmāśritā śrayatāṃ prayānti॥29॥

ētatkṛtaṃ yatkadanaṃ tvayādya
darmadviṣāṃ dēvi mahāsurāṇām।
rūpairanēkairbhahudhātmamūrtiṃ
kṛtvāmbhikē tatprakarōti kānyā॥30॥

vidyāsu śāstrēṣu vivēka dīpē
ṣvādyēṣu vākyēṣu cha kā tvadanyā
mamatvagartē’ti mahāndhakārē
vibhrāmayatyētadatīva viśvam॥31॥

rakṣāṃsi yatrō graviṣāścha nāgā
yatrārayō dasyubalāni yatra।
davānalō yatra tathābdhimadhyē
tatra sthitā tvaṃ paripāsi viśvam॥32॥

viśvēśvari tvaṃ paripāsi viśvaṃ
viśvātmikā dhārayasīti viśvam।
viśvēśavandhyā bhavatī bhavanti
viśvāśrayā yētvayi bhaktinamrāḥ॥33॥

dēvi prasīda paripālaya nō’ri
bhītērnityaṃ yathāsuravadādadhunaiva sadyaḥ।
pāpāni sarva jagatāṃ praśamaṃ nayāśu
utpātapākajanitāṃścha mahōpasargān॥34॥

praṇatānāṃ prasīda tvaṃ dēvi viśvārti hāriṇi।
trailōkyavāsināmīḍyē lōkānāṃ varadā bhava॥35॥

dēvyuvācha॥36॥

varadāhaṃ suragaṇā paraṃ yanmanasēchchatha।
taṃ vṛṇudhvaṃ prayachChāmi jagatāmupakārakam॥37॥

dēvā ūchuḥ॥38॥

sarvabādhā praśamanaṃ trailōkyasyākhilēśvari।
ēvamēva tvayākārya masmadvairi vināśanam॥39॥

dēvyuvācha॥40॥

vaivasvatē’ntarē prāptē aṣṭāviṃśatimē yugē।
śumbhō niśumbhaśchaivānyāvutpatsyētē mahāsurau॥41॥

nandagōpagṛhē jātā yaśōdāgarbha sambhavā।
tatastaunāśayiṣyāmi vindhyāchalanivāsinī॥42॥

punarapyatiraudrēṇa rūpēṇa pṛthivītalē।
avatīrya haviṣyāmi vaiprachittāṃstu dānavān॥43॥

bhakṣya yantyāścha tānugrān vaiprachittān mahāsurān।
raktadantā bhaviṣyanti dāḍimīkusumōpamāḥ॥44॥

tatō māṃ dēvatāḥ svargē martyalōkē cha mānavāḥ।
stuvantō vyāhariṣyanti satataṃ raktadantikām॥45॥

Know More : Sri Durga Chalisa 

bhūyaścha śatavārṣikyāṃ anāvṛṣṭyāmanambhasi।
munibhiḥ saṃstutā bhūmau sambhaviṣyāmyayōnijā॥46॥

tataḥ śatēna nētrāṇāṃ nirīkṣiṣyāmyahaṃ munīn
kīrtiyiṣyanti manujāḥ śatākṣīmiti māṃ tataḥ॥47॥

tatō’ hamakhilaṃ lōkamātmadēhasamudbhavaiḥ।
bhariṣyāmi surāḥ śākairāvṛṣṭēḥ prāṇa dhārakaiḥ॥48॥

śākambharīti vikhyātiṃ tadā yāsyāmyahaṃ bhuvi।
tatraiva cha vadhiṣyāmi durgamākhyaṃ mahāsuram॥49॥

durgādēvīti vikhyātaṃ tanmē nāma bhaviṣyati।
punaśchāhaṃ yadābhīmaṃ rūpaṃ kṛtvā himāchalē॥50॥

rakṣāṃsi kṣayayiṣyāmi munīnāṃ trāṇa kāraṇāt।
tadā māṃ munayaḥ sarvē stōṣyantyāna mramūrtayaḥ॥51॥

bhīmādēvīti vikhyātaṃ tanmē nāma bhaviṣyati।
yadāruṇākhyastrailokyē mahābādhāṃ kariṣyati॥52॥

tadāhaṃ bhrāmaraṃ rūpaṃ kṛtvāsajkhyēyaṣaṭpadam।
trailōkyasya hitārthāya vadhiṣyāmi mahāsuram॥53॥

bhrāmarīticha māṃ lōkā stadāstōṣyanti sarvataḥ।
itthaṃ yadā yadā bādhā dānavōtthā bhaviṣyati॥54॥

tadā tadāvatīryāhaṃ kariṣyāmyarisaṅkṣayam ॥55॥

॥ svasti śrī mārkaṇḍēya purāṇē sāvarnikē manvantarē dēvi mahatmyē nārāyaṇīstutirnāma ēkādaśō’dhyāyaḥ samāptam ॥

āhuti
ōṃ klīṃ jayantī sāṅgāyai saśaktikāyai saparivārāyai savāhanāyai lakṣmībījādhiṣtāyai garuḍavāhanyai nārayaṇī dēvyai-mahāhutiṃ samarpayāmi namaḥ svāhā ॥

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….