Share:

Durga Saptashati Chapter 10

Durga Saptashati Chapter 10

దేవీ మాహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి దశమోఽధ్యాయః

శుంభోవధో నామ దశమోఽధ్యాయః ॥

ఋషిరువాచ॥1॥

నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరంప్రాణసమ్మితం।
హన్యమానం బలం చైవ శుంబః కృద్ధోఽబ్రవీద్వచః ॥ 2 ॥

బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వ మావహ।
అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ద్యసే చాతిమానినీ ॥3॥

దేవ్యువాచ ॥4॥

ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కా మమాపరా।
పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ విశంత్యో మద్విభూతయః ॥5॥

తతః సమస్తాస్తా దేవ్యో బ్రహ్మాణీ ప్రముఖాలయం।
తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్మురేకైవాసీత్తదాంబికా ॥6॥

దేవ్యువాచ ॥6॥

అహం విభూత్యా బహుభిరిహ రూపైర్యదాస్థితా।
తత్సంహృతం మయైకైవ తిష్టామ్యాజౌ స్థిరో భవ ॥8॥

ఋషిరువాచ ॥9॥

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం దేవ్యాః శుంభస్య చోభయోః।
పశ్యతాం సర్వదేవానాం అసురాణాం చ దారుణం ॥10॥

శర వర్షైః శితైః శస్త్రైస్తథా చాస్త్రైః సుదారుణైః।
తయోర్యుద్దమభూద్భూయః సర్వలోకభయజ్ఞ్కరం ॥11॥

దివ్యాన్యశ్త్రాణి శతశో ముముచే యాన్యథాంబికా।
బభజ్ఞ తాని దైత్యేంద్రస్తత్ప్రతీఘాతకర్తృభిః ॥12॥

ముక్తాని తేన చాస్త్రాణి దివ్యాని పరమేశ్వరీ।
బభంజ లీలయైవోగ్ర హూజ్కారోచ్చారణాదిభిః॥13॥

తతః శరశతైర్దేవీం ఆచ్చాదయత సోఽసురః।
సాపి తత్కుపితా దేవీ ధనుశ్చిఛ్చేద చేషుభిః॥14॥

చిన్నే ధనుషి దైత్యేంద్రస్తథా శక్తిమథాదదే।
చిఛ్చేద దేవీ చక్రేణ తామప్యస్య కరేస్థితాం॥15॥

తతః ఖడ్గ ముపాదాయ శత చంద్రం చ భానుమత్।
అభ్యధావత్తదా దేవీం దైత్యానామధిపేశ్వరః॥16॥

తస్యాపతత ఏవాశు ఖడ్గం చిచ్ఛేద చండికా।
ధనుర్ముక్తైః శితైర్బాణైశ్చర్మ చార్కకరామలం॥17॥

హతాశ్వః పతత ఏవాశు ఖడ్గం చిఛ్చేద చండికా।
జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరం అంబికానిధనోద్యతః॥18॥

చిచ్ఛేదాపతతస్తస్య ముద్గరం నిశితైః శరైః।
తథాపి సోఽభ్యధావత్తం ముష్టిముద్యమ్యవేగవాన్॥19॥

స ముష్టిం పాతయామాస హృదయే దైత్య పుంగవః।
దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ తలే నో రస్య తాడయత్॥20॥

తలప్రహారాభిహతో నిపపాత మహీతలే।
స దైత్యరాజః సహసా పునరేవ తథోత్థితః॥21॥

ఉత్పత్య చ ప్రగృహ్యోచ్చైర్ దేవీం గగనమాస్థితః।
తత్రాపి సా నిరాధారా యుయుధే తేన చండికా॥22॥

నియుద్ధం ఖే తదా దైత్య శ్చండికా చ పరస్పరం।
చక్రతుః ప్రధమం సిద్ధ మునివిస్మయకారకం॥23॥

తతో నియుద్ధం సుచిరం కృత్వా తేనాంబికా సహ।
ఉత్పాట్య భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణీతలే॥24॥

సక్షిప్తోధరణీం ప్రాప్య ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్।
అభ్యధావత దుష్టాత్మా చండికానిధనేచ్ఛయా॥25॥

తమాయంతం తతో దేవీ సర్వదైత్యజనేశర్వం।
జగత్యాం పాతయామాస భిత్వా శూలేన వక్షసి॥26॥

స గతాసుః పపాతోర్వ్యాం దేవీశూలాగ్రవిక్షతః।
చాలయన్ సకలాం పృథ్వీం సాబ్దిద్వీపాం సపర్వతాం ॥27॥

తతః ప్రసన్న మఖిలం హతే తస్మిన్ దురాత్మని।
జగత్స్వాస్థ్యమతీవాప నిర్మలం చాభవన్నభః ॥28॥

ఉత్పాతమేఘాః సోల్కా యేప్రాగాసంస్తే శమం యయుః।
సరితో మార్గవాహిన్యస్తథాసంస్తత్ర పాతితే ॥29॥

తతో దేవ గణాః సర్వే హర్ష నిర్భరమానసాః।
బభూవుర్నిహతే తస్మిన్ గందర్వా లలితం జగుః॥30॥

అవాదయం స్తథైవాన్యే ననృతుశ్చాప్సరోగణాః।
వవుః పుణ్యాస్తథా వాతాః సుప్రభోఽ భూద్ధివాకరః॥31॥

జజ్వలుశ్చాగ్నయః శాంతాః శాంతదిగ్జనితస్వనాః॥32॥

॥ స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికేమన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శుంభోవధో నామ దశమో ధ్యాయః సమాప్తమ్ ॥

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై కామేశ్వర్యై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

 

देवी माहात्म्यं दुर्गा सप्तशति दशमोऽध्यायः

शुंभोवधो नाम दशमोऽध्यायः ॥

ऋषिरुवाच॥1॥

निशुंभं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरंप्राणसम्मितं।
हन्यमानं बलं चैव शुंबः कृद्धोऽब्रवीद्वचः ॥ 2 ॥

बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्व मावह।
अन्यासां बलमाश्रित्य युद्द्यसे चातिमानिनी ॥3॥

देव्युवाच ॥4॥

एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा।
पश्यैता दुष्ट मय्येव विशंत्यो मद्विभूतयः ॥5॥

ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणी प्रमुखालयम्।
तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदांबिका ॥6॥

देव्युवाच ॥6॥

अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता।
तत्संहृतं मयैकैव तिष्टाम्याजौ स्थिरो भव ॥8॥

ऋषिरुवाच ॥9॥

ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुंभस्य चोभयोः।
पश्यतां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणम् ॥10॥

शर वर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथा चास्त्रैः सुदारुणैः।
तयोर्युद्दमभूद्भूयः सर्वलोकभयज्ञ्करम् ॥11॥

दिव्यान्यश्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथांबिका।
बभज्ञ तानि दैत्येंद्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः ॥12॥

मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी।
बभंज लीलयैवोग्र हूज्कारोच्चारणादिभिः॥13॥

ततः शरशतैर्देवीं आच्चादयत सोऽसुरः।
सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिछ्चेद चेषुभिः॥14॥

चिन्ने धनुषि दैत्येंद्रस्तथा शक्तिमथाददे।
चिछ्चेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करेस्थिताम्॥15॥

ततः खड्ग मुपादाय शत चंद्रं च भानुमत्।
अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः॥16॥

तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चंडिका।
धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम्॥17॥

हताश्वः पतत एवाशु खड्गं चिछ्चेद चंडिका।
जग्राह मुद्गरं घोरं अंबिकानिधनोद्यतः॥18॥

चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः।
तथापि सोऽभ्यधावत्तं मुष्टिमुद्यम्यवेगवान्॥19॥

स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्य पुंगवः।
देव्यास्तं चापि सा देवी तले नो रस्य ताडयत्॥20॥

तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले।
स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः॥21॥

उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर् देवीं गगनमास्थितः।
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चंडिका॥22॥

नियुद्धं खे तदा दैत्य श्चंडिका च परस्परम्।
चक्रतुः प्रधमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकम्॥23॥

ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनांबिका सह।
उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले॥24॥

सक्षिप्तोधरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्।
अभ्यधावत दुष्टात्मा चंडिकानिधनेच्छया॥25॥

तमायंतं ततो देवी सर्वदैत्यजनेशर्वम्।
जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि॥26॥

स गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः।
चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्दिद्वीपां सपर्वताम् ॥27॥

ततः प्रसन्न मखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि।
जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः ॥28॥

उत्पातमेघाः सोल्का येप्रागासंस्ते शमं ययुः।
सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥29॥

ततो देव गणाः सर्वे हर्ष निर्भरमानसाः।
बभूवुर्निहते तस्मिन् गंदर्वा ललितं जगुः॥30॥

अवादयं स्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः।
ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽ भूद्धिवाकरः॥31॥

जज्वलुश्चाग्नयः शांताः शांतदिग्जनितस्वनाः॥32॥

॥ स्वस्ति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्निकेमन्वंतरे देवि महत्म्ये शुंभोवधो नाम दशमो ध्यायः समाप्तम् ॥

आहुति
ॐ क्लीं जयंती सांगायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै कामेश्वर्यै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ॥

 

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 10

śumbhōvadhō nāma daśamō’dhyāyaḥ ॥

ṛṣiruvācha॥1॥

niśumbhaṃ nihataṃ dṛṣṭvā bhrātaramprāṇasammitaṃ।
hanyamānaṃ balaṃ chaiva śumbaḥ kṛddhō’bravīdvachaḥ ॥ 2 ॥

balāvalēpaduṣṭē tvaṃ mā durgē garva māvaha।
anyāsāṃ balamāśritya yuddyasē chātimāninī ॥3॥

dēvyuvācha ॥4॥

ēkaivāhaṃ jagatyatra dvitīyā kā mamāparā।
paśyaitā duṣṭa mayyēva viśantyō madvibhūtayaḥ ॥5॥

tataḥ samastāstā dēvyō brahmāṇī pramukhālayam।
tasyā dēvyāstanau jagmurēkaivāsīttadāmbikā ॥6॥

dēvyuvācha ॥6॥

ahaṃ vibhūtyā bahubhiriha rūpairyadāsthitā।
tatsaṃhṛtaṃ mayaikaiva tiṣṭāmyājau sthirō bhava ॥8॥

ṛṣiruvācha ॥9॥

tataḥ pravavṛtē yuddhaṃ dēvyāḥ śumbhasya chōbhayōḥ।
paśyatāṃ sarvadēvānāṃ asurāṇāṃ cha dāruṇam ॥10॥

śara varṣaiḥ śitaiḥ śastraistathā chāstraiḥ sudāruṇaiḥ।
tayōryuddamabhūdbhūyaḥ sarvalōkabhayajñkaram ॥11॥

divyānyaśtrāṇi śataśō mumuchē yānyathāmbikā।
babhajña tāni daityēndrastatpratīghātakartṛbhiḥ ॥12॥

muktāni tēna chāstrāṇi divyāni paramēśvarī।
babhañja līlayaivōgra hūjkārōchchāraṇādibhiḥ॥13॥

tataḥ śaraśatairdēvīṃ āchchādayata sō’suraḥ।
sāpi tatkupitā dēvī dhanuśchiChchēda chēṣubhiḥ॥14॥

chinnē dhanuṣi daityēndrastathā śaktimathādadē।
chiChchēda dēvī chakrēṇa tāmapyasya karēsthitām॥15॥

tataḥ khaḍga mupādāya śata chandraṃ cha bhānumat।
abhyadhāvattadā dēvīṃ daityānāmadhipēśvaraḥ॥16॥

tasyāpatata ēvāśu khaḍgaṃ chichChēda chaṇḍikā।
dhanurmuktaiḥ śitairbāṇaiścharma chārkakarāmalam॥17॥

hatāśvaḥ patata ēvāśu khaḍgaṃ chiChchēda chaṇḍikā।
jagrāha mudgaraṃ ghōraṃ ambikānidhanōdyataḥ॥18॥

chichChēdāpatatastasya mudgaraṃ niśitaiḥ śaraiḥ।
tathāpi sō’bhyadhāvattaṃ muṣṭimudyamyavēgavān॥19॥

sa muṣṭiṃ pātayāmāsa hṛdayē daitya puṅgavaḥ।
dēvyāstaṃ chāpi sā dēvī talē nō rasya tāḍayat॥20॥

talaprahārābhihatō nipapāta mahītalē।
sa daityarājaḥ sahasā punarēva tathōtthitaḥ॥21॥

Know More : Shri Navdurga Stotra

utpatya cha pragṛhyōchchair dēvīṃ gaganamāsthitaḥ।
tatrāpi sā nirādhārā yuyudhē tēna chaṇḍikā॥22॥

niyuddhaṃ khē tadā daitya śchaṇḍikā cha parasparam।
chakratuḥ pradhamaṃ siddha munivismayakārakam॥23॥

tatō niyuddhaṃ suchiraṃ kṛtvā tēnāmbikā saha।
utpāṭya bhrāmayāmāsa chikṣēpa dharaṇītalē॥24॥

sakṣiptōdharaṇīṃ prāpya muṣṭimudyamya vēgavān।
abhyadhāvata duṣṭātmā chaṇḍikānidhanēchChayā॥25॥

tamāyantaṃ tatō dēvī sarvadaityajanēśarvam।
jagatyāṃ pātayāmāsa bhitvā śūlēna vakṣasi॥26॥

sa gatāsuḥ papātōrvyāṃ dēvīśūlāgravikṣataḥ।
chālayan sakalāṃ pṛthvīṃ sābdidvīpāṃ saparvatām ॥27॥

tataḥ prasanna makhilaṃ hatē tasmin durātmani।
jagatsvāsthyamatīvāpa nirmalaṃ chābhavannabhaḥ ॥28॥

utpātamēghāḥ sōlkā yēprāgāsaṃstē śamaṃ yayuḥ।
saritō mārgavāhinyastathāsaṃstatra pātitē ॥29॥

tatō dēva gaṇāḥ sarvē harṣa nirbharamānasāḥ।
babhūvurnihatē tasmin gandarvā lalitaṃ jaguḥ॥30॥

avādayaṃ stathaivānyē nanṛtuśchāpsarōgaṇāḥ।
vavuḥ puṇyāstathā vātāḥ suprabhō’ bhūddhivākaraḥ॥31॥

jajvaluśchāgnayaḥ śāntāḥ śāntadigjanitasvanāḥ॥32॥

॥ svasti śrī mārkaṇḍēya purāṇē sāvarnikēmanvantarē dēvi mahatmyē śumbhōvadhō nāma daśamō dhyāyaḥ samāptam ॥

āhuti
ōṃ klīṃ jayantī sāṅgāyai saśaktikāyai saparivārāyai savāhanāyai kāmēśvaryai mahāhutiṃ samarpayāmi namaḥ svāhā ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….