Share:

Hanuman BajrangBaan

Hanuman BajrangBaan / హనుమాన్ బజరంగబాణ

నిశ్చయ ప్రేమ ప్రతీతి తె, బినయ కరై సనమాన ।
తేహి కే కారజ సకల సుభ, సిద్ధ కరై హనుమాన ॥

చౌపాఈ
జయ హనుమంత సంత హితకారీ । సున లీజై ప్రభు అరజ హమారీ ॥
జన కే కాజ బిలంబ న కీజై । ఆతుర దౌరి మహా సుఖ దీజై ॥

జైసే కూది సింధు మహిపారా । సురసా బదన పైఠి బిస్తారా ॥
ఆగే జాయ లంకినీ రోకా । మారేహు లాత గీ సురలోకా ॥

జాయ బిభీషన కో సుఖ దీన్హా । సీతా నిరఖి పరమపద లీన్హా ॥
బాగ ఉజారి సింధు మహం బోరా । అతి ఆతుర జమకాతర తోరా ॥

అక్షయ కుమార మారి సంహారా । లూమ లపేటి లంక కో జారా ॥
లాహ సమాన లంక జరి గీ । జయ జయ ధుని సురపుర నభ భీ ॥

అబ బిలంబ కేహి కారన స్వామీ । కృపా కరహు ఉర అంతరయామీ ॥
జయ జయ లఖన ప్రాన కే దాతా । ఆతుర హ్వై దుఖ కరహు నిపాతా ॥

జై హనుమాన జయతి బల-సాగర । సుర-సమూహ-సమరథ భట-నాగర ॥
ఓం హను హను హను హనుమంత హఠీలే । బైరిహి మారు బజ్ర కీ కీలే ॥

Know More : Sankat Mochan Hanuman Ashtakam

ఓం హ్నీం హ్నీం హ్నీం హనుమంత కపీసా । ఓం హుం హుం హుం హను అరి ఉర సీసా ॥
జయ అంజని కుమార బలవంతా । శంకరసువన బీర హనుమంతా ॥

బదన కరాల కాల-కుల-ఘాలక । రామ సహాయ సదా ప్రతిపాలక ॥
భూత, ప్రేత, పిసాచ నిసాచర । అగిన బేతాల కాల మారీ మర ॥

ఇన్హేం మారు, తోహి సపథ రామ కీ । రాఖు నాథ మరజాద నామ కీ ॥
సత్య హోహు హరి సపథ పాఇ కై । రామ దూత ధరు మారు ధాఇ కై ॥

జయ జయ జయ హనుమంత అగాధా । దుఖ పావత జన కేహి అపరాధా ॥
పూజా జప తప నేమ అచారా । నహిం జానత కఛు దాస తుమ్హారా ॥

బన ఉపబన మగ గిరి గృహ మాహీమ్ । తుమ్హరే బల హౌం డరపత నాహీమ్ ॥
జనకసుతా హరి దాస కహావౌ । తాకీ సపథ బిలంబ న లావౌ ॥

జై జై జై ధుని హోత అకాసా । సుమిరత హోయ దుసహ దుఖ నాసా ॥
చరన పకరి, కర జోరి మనావౌమ్ । యహి ఔసర అబ కేహి గోహరావౌమ్ ॥

ఉఠు, ఉఠు, చలు, తోహి రామ దుహాఈ । పాయం పరౌం, కర జోరి మనాఈ ॥
ఓం చం చం చం చం చపల చలంతా । ఓం హను హను హను హను హనుమంతా ॥

ఓం హం హం హాంక దేత కపి చంచల । ఓం సం సం సహమి పరానే ఖల-దల ॥
అపనే జన కో తురత ఉబారౌ । సుమిరత హోయ ఆనంద హమారౌ ॥

యహ బజరంగ-బాణ జేహి మారై । తాహి కహౌ ఫిరి కవన ఉబారై ॥
పాఠ కరై బజరంగ-బాణ కీ । హనుమత రక్షా కరై ప్రాన కీ ॥

యహ బజరంగ బాణ జో జాపైమ్ । తాసోం భూత-ప్రేత సబ కాపైమ్ ॥
ధూప దేయ జో జపై హమేసా । తాకే తన నహిం రహై కలేసా ॥

దోహా
ఉర ప్రతీతి దృఢ఼, సరన హ్వై, పాఠ కరై ధరి ధ్యాన ।
బాధా సబ హర, కరైం సబ కామ సఫల హనుమాన ॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….