Dattatreya Kavacham

Share:

Dattatreya Kavacham

Dattatreya Kavacham

Dattatreya Kavacham in Telugu / శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచం 

శ్రీ పాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థతః |
పాయా ద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిహి పాతు మే కటిం || 1 ||

నాభిం పాతు జగ త్ర్సాష్టదరం పాతు దలోదరః |
కృపాళు: పాతు హృదయం షడ్భుజః పాతు మే బుజౌ || 2 ||

స్రక్కుండీ శూలడమరు శంఖచక్ర ధరః కరాన్ |
పాతు కంటం కంబుకంట: సుముకః పాతు మే ముఖం || 3 ||

జిహ్వం మే వేద వాక్పాతు నేత్రం పాతు దివ్యద్రుక్ |
నాసికాం పాతు గంధాత్మా పాతు పుణ్య శ్రవాః శ్రుతీ || 4 ||

లలాటం పాతు హంసాత్మా శిరః పాతు జటాధరః |
కర్మేంద్రియాణి పాత్వీశః పాతు జ్ఞానేంద్రియాన్యజః || 5 ||

సర్వాంతరోంతః కరణం ప్రాణాన్మే పాతు యోగిరాట్ |
ఉపరిస్టాదధస్తాచ్చ పృష్టతః పార్మ్యతోగ్రతః || 6 ||

అంతర్భహిస్చ మాం నిత్యం నానా రూపధరోవతు |
వర్జితం కవచేనావ్యాత్ స్థానం మే దివ్య దర్శనః || 7 ||

రాజతః శత్రుతో హింసాత్ దుష్పయోగాదితో మతః |
ఆదివ్యాధిభయార్తిభ్యో దత్తాత్రేయస్సదావతు || 8 ||

ధనధ్యాన గృహక్షేత్రస్త్రీపుత్ర పశుకింకరాన్ |
జ్ఞాతీంశ్చ పాతు మే నిత్య మనసూయా నందవర్ధనః || 9 ||

బాలోన్మత్త పిశాచ సేభ్యో ద్యువిట్ సంధిషు పాతు మాం |
భూత భౌతిక మృత్యుభ్యో హరిహి పాతు దిగంబరః || 10 ||

య ఏతద్దత్త కవచం సన్నహ్యత్ భక్తిభావిత: |
సర్వానర్ద వినిర్ముక్తో గ్రహపీడా వివర్జితః || 11 ||

భూతప్రేత పిశాచాధ్యైర్దే వై రప్యపరాజితః |
భుభు జ్తాం త్ర ధివ్యాన్ భోగాన్ సః దేహాఁతే తత్పదం వ్రజేత్ || 12 ||

|| ఇతి శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతీ విరచితో దత్తాత్రేయ కవచః ||

 

Dattatreya Kavacham in Hindi / श्री दत्तात्रेय कवचम् 

श्रीपादः पातु मे पादौ ऊरू सिद्धासनस्थितः ।
पायाद्दिगम्बरो गुह्यं नृहरिः पातु मे कटिम् ॥ 1 ॥

नाभिं पातु जगत्स्रष्टा उदरं पातु दलोदरः ।
कृपालुः पातु हृदयं षड्भुजः पातु मे भुजौ ॥ 2 ॥

स्रक्कुण्डी शूलडमरुशङ्खचक्रधरः करान् ।
पातु कण्ठं कम्बुकण्ठः सुमुखः पातु मे मुखम् ॥ 3 ॥

जिह्वां मे वेदवाक्पातु नेत्रं मे पातु दिव्यदृक् ।
नासिकां पातु गन्धात्मा पातु पुण्यश्रवाः श्रुती ॥ 4 ॥

ललाटं पातु हंसात्मा शिरः पातु जटाधरः ।
कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः ॥ 5 ॥

सर्वान्तरोन्तःकरणं प्राणान्मे पातु योगिराट् ।
उपरिष्टादधस्ताच्च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः ॥ 6 ॥

अन्तर्बहिश्च मां नित्यं नानारूपधरोऽवतु ।
वर्जितं कवचेनान्यात् स्थानं मे दिव्यदर्शनः ॥ 7 ॥

राजतः शत्रुतो हिंसात् दुष्प्रयोगादितो मतः ।
आधिव्याधिभयार्तिभ्यो दत्तात्रेयस्सदाऽवतु ॥ 8 ॥

धनधान्यगृहक्षेत्रस्त्रीपुत्रपशुकिङ्करान् ।
ज्ञातीम्श्च पातु मे नित्यमनसूयानन्दवर्धनः ॥ 9 ॥

बालोन्मत्त पिशाचाभो द्युनिट् सन्धिषु पातु माम् ।
भूतभौतिकमृत्युभ्यो हरिः पातु दिगम्बरः ॥ 10 ॥

य एतद्दत्त कवचं सन्नह्यात् भक्तिभावितः ।
सर्वानर्थविनिर्मुक्तो ग्रहपीडाविवर्जितः ॥ 11 ॥

भूतप्रेतपिशाचाद्यैः देवैरप्यपराजितः ।
भुक्त्वात्र दिव्यान्भोगान्सः देहाऽन्ते तत्पदं व्रजेत् ॥ 12 ॥

|| इति श्री वासुदेवानन्द स्वामि सरस्वती विरचित श्री दत्तात्रेय कवचम् ||

 

Dattatreya Kavacham in English

śrīpādaḥ pātu mē pādau ūrū siddhāsanasthitaḥ |
pāyāddigambarō guhyaṁ nr̥hariḥ pātu mē kaṭim || 1 ||

nābhiṁ pātu jagatsraṣṭā udaraṁ pātu dalōdaraḥ |
kr̥pāluḥ pātu hr̥dayaṁ ṣaḍbhujaḥ pātu mē bhujau || 2 ||

srakkuṇḍī śūlaḍamaruśaṅkhacakradharaḥ karān |
pātu kaṇṭhaṁ kambukaṇṭhaḥ sumukhaḥ pātu mē mukham || 3 ||

jihvāṁ mē vēdavākpātu nētraṁ mē pātu divyadr̥k |
nāsikāṁ pātu gandhātmā pātu puṇyaśravāḥ śrutī || 4 ||

lalāṭaṁ pātu haṁsātmā śiraḥ pātu jaṭādharaḥ |
karmēndriyāṇi pātvīśaḥ pātu jñānēndriyāṇyajaḥ || 5 ||

sarvāntarōntaḥkaraṇaṁ prāṇānmē pātu yōgirāṭ |
upariṣṭādadhastācca pr̥ṣṭhataḥ pārśvatō:’grataḥ || 6 ||

antarbahiśca māṁ nityaṁ nānārūpadharō:’vatu |
varjitaṁ kavacēnānyāt sthānaṁ mē divyadarśanaḥ || 7 ||

rājataḥ śatrutō hiṁsāt duṣprayōgāditō mataḥ |
ādhivyādhibhayārtibhyō dattātrēyassadā:’vatu || 8 ||

dhanadhānyagr̥hakṣētrastrīputrapaśukiṅkarān |
jñātīmśca pātu mē nityamanasūyānandavardhanaḥ || 9 ||

bālōnmatta piśācābhō dyuniṭ sandhiṣu pātu mām |
bhūtabhautikamr̥tyubhyō hariḥ pātu digambaraḥ || 10 ||

ya ētaddatta kavacaṁ sannahyāt bhaktibhāvitaḥ |
sarvānarthavinirmuktō grahapīḍāvivarjitaḥ || 11 ||

bhūtaprētapiśācādyaiḥ dēvairapyaparājitaḥ |
bhuktvātra divyānbhōgānsaḥ dēhā:’ntē tatpadaṁ vrajēt || 12 ||

|| iti śrī vāsudēvānanda svāmi sarasvatī viracita śrī dattātrēya kavacam ||

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….