Varaha Kavacham

Share:

Varaha Kavacham

Varaha Kavacham

Varaha Kavacham in Telugu / శ్రీ వరాహ కవచం 

ఆద్యం రంగమితి ప్రోక్తం విమానం రంగ సంజ్ఞితమ్ |
శ్రీముష్ణం వేంకటాద్రిం చ సాలగ్రామం చ నైమిశమ్ ||

తోతాద్రిం పుష్కరం చైవ నరనారాయణాశ్రమమ్ |
అష్టౌ మే మూర్తయః సన్తి స్వయం వ్యక్తా మహీతలే ||

శ్రీ సూత ఉవాచ 

శ్రీరుద్రముఖ నిర్ణీత మురారి గుణసత్కథా |
సన్తుష్టా పార్వతీ ప్రాహ శంకరం లోకశంకరమ్ || ౧ ||

శ్రీ పార్వతీ ఉవాచ 

శ్రీముష్ణేశస్య మాహాత్మ్యం వరాహస్య మహాత్మనః |
శ్రుత్వా తృప్తిర్న మే జాతా మనః కౌతూహలాయతే |
శ్రోతుం తద్దేవ మాహాత్మ్యం తస్మాద్వర్ణయ మే పునః || ౨ ||

శ్రీ శంకర ఉవాచ 

శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి శ్రీముష్ణేశస్య వైభవమ్ |
యస్య శ్రవణమాత్రేణ మహాపాపైః ప్రముచ్యతే |
సర్వేషామేవ తీర్థానాం తీర్థ రాజోఽభిధీయతే || ౩ ||

నిత్య పుష్కరిణీ నామ్నీ శ్రీముష్ణే యా చ వర్తతే |
జాతా శ్రమాపహా పుణ్యా వరాహ శ్రమవారిణా || ౪ ||

విష్ణోరంగుష్ఠ సంస్పర్శాత్పుణ్యదా ఖలు జాహ్నవీ |
విష్ణోః సర్వాంగసంభూతా నిత్యపుష్కరిణీ శుభా || ౫ ||

మహానదీ సహస్త్రేణ నిత్యదా సంగతా శుభా |
సకృత్స్నాత్వా విముక్తాఘః సద్యో యాతి హరేః పదమ్ || ౬ ||

తస్యా ఆగ్నేయ భాగే తు అశ్వత్థచ్ఛాయయోదకే |
స్నానం కృత్వా పిప్పలస్య కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణమ్ || ౭ ||

దృష్ట్వా శ్వేతవరాహం చ మాసమేకం నయేద్యది |
కాలమృత్యుం వినిర్జిత్య శ్రియా పరమయా యుతః || ౮ ||

ఆధివ్యాధి వినిర్ముక్తో గ్రహపీడావివర్జితః |
భుక్త్వా భోగాననేకాంశ్చ మోక్షమన్తే వ్రజేత్ ధ్రువమ్ || ౯ ||

అశ్వత్థమూలేఽర్కవారే నిత్య పుష్కరిణీ తటే |
వరాహకవచం జప్త్వా శతవారం జితేంద్రియః || ౧౦ ||

Know More Varaha Dwadasa Nama Stotram

క్షయాపస్మారకుష్ఠాద్యైః మహారోగైః ప్రముచ్యతే |
వరాహకవచం యస్తు ప్రత్యహం పఠతే యది || ౧౧ ||

శత్రు పీడావినిర్ముక్తో భూపతిత్వమవాప్నుయాత్ |
లిఖిత్వా ధారయేద్యస్తు బాహుమూలే గలేఽథ వా || ౧౨ ||

భూతప్రేతపిశాచాద్యాః యక్షగంధర్వరాక్షసాః |
శత్రవో ఘోరకర్మాణో యే చాన్యే విషజన్తవః |
నష్ట దర్పా వినశ్యన్తి విద్రవన్తి దిశో దశ || ౧౩ ||

శ్రీ పార్వతీ ఉవాచ 

తద్బ్రూహి కవచం మహ్యం యేన గుప్తో జగత్త్రయే |
సంచరేద్దేవవన్మర్త్యః సర్వశత్రువిభీషణః |
యేనాప్నోతి చ సామ్రాజ్యం తన్మే బ్రూహి సదాశివ || ౧౪ ||

శ్రీ శంకర ఉవాచ 

శృణు కల్యాణి వక్ష్యామి వారాహకవచం శుభమ్ |
యేన గుప్తో లభేన్మర్త్యో విజయం సర్వసంపదమ్ || ౧౫ ||

అంగరక్షాకరం పుణ్యం మహాపాతకనాశనమ్ |
సర్వరోగప్రశమనం సర్వదుర్గ్రహనాశనమ్ || ౧౬ ||

విషాభిచార కృత్యాది శత్రుపీడానివారణమ్ |
నోక్తం కస్యాపి పూర్వం హి గోప్యాత్గోప్యతరం యతః || ౧౭ ||

వరాహేణ పురా ప్రోక్తం మహ్యం చ పరమేష్ఠినే |
యుద్ధేషు జయదం దేవి శత్రుపీడానివారణమ్ || ౧౮ ||

వరాహకవచాత్ గుప్తో నాశుభం లభతే నరః |
వరాహకవచస్యాస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః || ౧౯ ||

ఛందోఽనుష్టుప్ తథా దేవో వరాహో భూపరిగ్రహః |
ప్రక్షాల్య పాదౌ పాణీ చ సమ్యగాచమ్య వారిణా || ౨౦ ||

కృత స్వాంగ కరన్యాసః సపవిత్ర ఉదంముఖః |
ఓం భూర్భవస్సువరితి నమో భూపతయేఽపి చ || ౨౧ ||

నమో భగవతే పశ్చాత్వరాహాయ నమస్తథా |
ఏవం షడంగం న్యాసం చ న్యసేదంగులిషు క్రమాత్ || ౨౨ ||

నమః శ్వేతవరాహాయ మహాకోలాయ భూపతే |
యజ్ఞాంగాయ శుభాంగాయ సర్వజ్ఞాయ పరాత్మనే || ౨౩ ||

స్రవ తుండాయ ధీరాయ పరబ్రహ్మస్వరూపిణే |
వక్రదంష్ట్రాయ నిత్యాయ నమోఽంతైర్నామభిః క్రమాత్ || ౨౪ ||

అంగులీషు న్యసేద్విద్వాన్ కరపృష్ఠతలేష్వపి |
ధ్యాత్వా శ్వేతవరాహం చ పశ్చాన్మంత్రముదీరయేత్ || ౨౫ ||

ధ్యానమ్ 

ఓం శ్వేతం వరాహవపుషం క్షితిముద్ధరన్తం
శంఘారిసర్వ వరదాభయ యుక్త బాహుమ్ |
ధ్యాయేన్నిజైశ్చ తనుభిః సకలైరుపేతం
పూర్ణం విభుం సకలవాంఛితసిద్ధయేఽజమ్ || ౨౬ ||

కవచం 

వరాహః పూర్వతః పాతు దక్షిణే దండకాంతకః |
హిరణ్యాక్షహరః పాతు పశ్చిమే గదయా యుతః || ౨౭ ||

ఉత్తరే భూమిహృత్పాతు అధస్తాద్వాయువాహనః |
ఊర్ధ్వం పాతు హృషీకేశో దిగ్విదిక్షు గదాధరః || ౨౮ ||

ప్రాతః పాతు ప్రజానాథః కల్పకృత్సంగమేఽవతు |
మధ్యాహ్నే వజ్రకేశస్తు సాయాహ్నే సర్వపూజితః || ౨౯ ||

ప్రదోషే పాతు పద్మాక్షో రాత్రౌ రాజీవలోచనః |
నిశీంద్ర గర్వహా పాతు పాతూషః పరమేశ్వరః || ౩౦ ||

అటవ్యామగ్రజః పాతు గమనే గరుడాసనః |
స్థలే పాతు మహాతేజాః జలే పాత్వవనీపతిః || ౩౧ ||

గృహే పాతు గృహాధ్యక్షః పద్మనాభః పురోఽవతు |
ఝిల్లికా వరదః పాతు స్వగ్రామే కరుణాకరః || ౩౨ ||

రణాగ్రే దైత్యహా పాతు విషమే పాతు చక్రభృత్ |
రోగేషు వైద్యరాజస్తు కోలో వ్యాధిషు రక్షతు || ౩౩ ||

తాపత్రయాత్తపోమూర్తిః కర్మపాశాచ్చ విశ్వకృత్ |
క్లేశకాలేషు సర్వేషు పాతు పద్మాపతిర్విభుః || ౩౪ ||

హిరణ్యగర్భసంస్తుత్యః పాదౌ పాతు నిరంతరమ్ |
గుల్ఫౌ గుణాకరః పాతు జంఘే పాతు జనార్దనః || ౩౫ ||

జానూ చ జయకృత్పాతు పాతూరూ పురుషోత్తమః |
రక్తాక్షో జఘనే పాతు కటిం విశ్వంభరోఽవతు || ౩౬ ||

పార్శ్వే పాతు సురాధ్యక్షః పాతు కుక్షిం పరాత్పరః |
నాభిం బ్రహ్మపితా పాతు హృదయం హృదయేశ్వరః || ౩౭ ||

మహాదంష్ట్రః స్తనౌ పాతు కంఠం పాతు విముక్తిదః |
ప్రభంజన పతిర్బాహూ కరౌ కామపితాఽవతు || ౩౮ ||

హస్తౌ హంసపతిః పాతు పాతు సర్వాంగులీర్హరిః |
సర్వాంగశ్చిబుకం పాతు పాత్వోష్ఠౌ కాలనేమిహా || ౩౯ ||

ముఖం తు మధుహా పాతు దంతాన్ దామోదరోఽవతు |
నాసికామవ్యయః పాతు నేత్రే సూర్యేందులోచనః || ౪౦ ||

ఫాలం కర్మఫలాధ్యక్షః పాతు కర్ణౌ మహారథః |
శేషశాయీ శిరః పాతు కేశాన్ పాతు నిరామయః || ౪౧ ||

సర్వాంగం పాతు సర్వేశః సదా పాతు సతీశ్వరః |
ఇతీదం కవచం పుణ్యం వరాహస్య మహాత్మనః || ౪౨ ||

యః పఠేత్ శృణుయాద్వాపి తస్య మృత్యుర్వినశ్యతి |
తం నమస్యంతి భూతాని భీతాః సాంజలిపాణయః || ౪౩ ||

రాజదస్యుభయం నాస్తి రాజ్యభ్రంశో న జాయతే |
యన్నామ స్మరణాత్భీతాః భూతవేతాళరాక్షసాః || ౪౪ ||

మహారోగాశ్చ నశ్యంతి సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ |
కంఠే తు కవచం బద్ధ్వా వన్ధ్యా పుత్రవతీ భవేత్ || ౪౫ ||

శత్రుసైన్య క్షయ ప్రాప్తిః దుఃఖప్రశమనం తథా |
ఉత్పాత దుర్నిమిత్తాది సూచితారిష్టనాశనమ్ || ౪౬ ||

బ్రహ్మవిద్యాప్రబోధం చ లభతే నాత్ర సంశయః |
ధృత్వేదం కవచం పుణ్యం మాంధాతా పరవీరహా || ౪౭ ||

జిత్వా తు శాంబరీం మాయాం దైత్యేంద్రానవధీత్క్షణాత్ |
కవచేనావృతో భూత్వా దేవేంద్రోఽపి సురారిహా || ౪౮ ||

భూమ్యోపదిష్టకవచ ధారణాన్నరకోఽపి చ |
సర్వావధ్యో జయీ భూత్వా మహతీం కీర్తిమాప్తవాన్ || ౪౯ ||

అశ్వత్థమూలేఽర్కవారే నిత్య పుష్కరిణీతటే |
వరాహకవచం జప్త్వా శతవారం పఠేద్యది || ౫౦ ||

అపూర్వరాజ్య సంప్రాప్తిం నష్టస్య పునరాగమమ్ |
లభతే నాత్ర సందేహః సత్యమేతన్మయోదితమ్ || ౫౧ ||

జప్త్వా వరాహమంత్రం తు లక్షమేకం నిరంతరమ్ |
దశాంశం తర్పణం హోమం పాయసేన ఘృతేన చ || ౫౨ ||

కుర్వన్ త్రికాలసంధ్యాసు కవచేనావృతో యది |
భూమండలాధిపత్యం చ లభతే నాత్ర సంశయః || ౫౩ ||

ఇదముక్తం మయా దేవి గోపనీయం దురాత్మనామ్ |
వరాహకవచం పుణ్యం సంసారార్ణవతారకమ్ || ౫౪ ||

మహాపాతకకోటిఘ్నం భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్ |
వాచ్యం పుత్రాయ శిష్యాయ సద్వృత్తాయ సుధీమతే || ౫౫ ||

శ్రీ సూతః  

ఇతి పత్యుర్వచః శ్రుత్వా దేవీ సంతుష్టమానసా |
వినాయక గుహౌ పుత్రౌ ప్రపేదే ద్వౌ సురార్చితౌ || ౫౬ ||

కవచస్య ప్రభావేన లోకమాతా చ పార్వతీ |
య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యో వా పఠతి నిత్యశః |
స ముక్తః సర్వపాపేభ్యో విష్ణులోకే మహీయతే || ౫౭ ||

|| ఇతి శ్రీ వరాహ కవచం సంపూర్ణం ||

 

Varaha Kavacham in Hindi / श्री वराह कवचम् 

आद्यं रङ्गमिति प्रोक्तं विमानं रङ्ग सञ्ज्ञितम्
श्रीमुष्णं वेङ्कटाद्रिं सालग्रामं नैमिशम्

तोताद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम्
अष्टौ मे मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले

श्री सूत उवाच 

श्रीरुद्रमुख निर्णीत मुरारि गुणसत्कथा
सन्तुष्टा पार्वती प्राह शङ्करं लोकशङ्करम्

श्री पार्वती उवाच 

श्रीमुष्णेशस्य माहात्म्यं वराहस्य महात्मनः
श्रुत्वा तृप्तिर्न मे जाता मनः कौतूहलायते
श्रोतुं तद्देव माहात्म्यं तस्माद्वर्णय मे पुनः

श्री शङ्कर उवाच 

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि श्रीमुष्णेशस्य वैभवम्
यस्य श्रवणमात्रेण महापापैः प्रमुच्यते
सर्वेषामेव तीर्थानां तीर्थ राजोऽभिधीयते

नित्य पुष्करिणी नाम्नी श्रीमुष्णे या वर्तते
जाता श्रमापहा पुण्या वराह श्रमवारिणा

विष्णोरङ्गुष्ठ संस्पर्शात्पुण्यदा खलु जाह्नवी
विष्णोः सर्वाङ्गसम्भूता नित्यपुष्करिणी शुभा

महानदी सहस्त्रेण नित्यदा सङ्गता शुभा
सकृत्स्नात्वा विमुक्ताघः सद्यो याति हरेः पदम्

तस्या आग्नेय भागे तु अश्वत्थच्छाययोदके
स्नानं कृत्वा पिप्पलस्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्

दृष्ट्वा श्वेतवराहं मासमेकं नयेद्यदि
कालमृत्युं विनिर्जित्य श्रिया परमया युतः

आधिव्याधि विनिर्मुक्तो ग्रहपीडाविवर्जितः
भुक्त्वा भोगाननेकांश्च मोक्षमन्ते व्रजेत् ध्रुवम्

अश्वत्थमूलेऽर्कवारे नित्य पुष्करिणी तटे
वराहकवचं जप्त्वा शतवारं जितेन्द्रियः १०

क्षयापस्मारकुष्ठाद्यैः महारोगैः प्रमुच्यते
वराहकवचं यस्तु प्रत्यहं पठते यदि ११

शत्रु पीडाविनिर्मुक्तो भूपतित्वमवाप्नुयात्
लिखित्वा धारयेद्यस्तु बाहुमूले गलेऽथ वा १२

भूतप्रेतपिशाचाद्याः यक्षगन्धर्वराक्षसाः
शत्रवो घोरकर्माणो ये चान्ये विषजन्तवः
नष्ट दर्पा विनश्यन्ति विद्रवन्ति दिशो दश १३

श्रीपार्वती उवाच 

तद्ब्रूहि कवचं मह्यं येन गुप्तो जगत्त्रये
सञ्चरेद्देववन्मर्त्यः सर्वशत्रुविभीषणः
येनाप्नोति साम्राज्यं तन्मे ब्रूहि सदाशिव १४

श्रीशङ्कर उवाच 

शृणु कल्याणि वक्ष्यामि वाराहकवचं शुभम्
येन गुप्तो लभेन्मर्त्यो विजयं सर्वसम्पदम् १५

अङ्गरक्षाकरं पुण्यं महापातकनाशनम्
सर्वरोगप्रशमनं सर्वदुर्ग्रहनाशनम् १६

विषाभिचार कृत्यादि शत्रुपीडानिवारणम्
नोक्तं कस्यापि पूर्वं हि गोप्यात्गोप्यतरं यतः १७

वराहेण पुरा प्रोक्तं मह्यं परमेष्ठिने
युद्धेषु जयदं देवि शत्रुपीडानिवारणम् १८

वराहकवचात् गुप्तो नाशुभं लभते नरः
वराहकवचस्यास्य ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः १९

छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो वराहो भूपरिग्रहः
प्रक्षाल्य पादौ पाणी सम्यगाचम्य वारिणा २०

कृत स्वाङ्ग करन्यासः सपवित्र उदंमुखः
ओं भूर्भवस्सुवरिति नमो भूपतयेऽपि २१

नमो भगवते पश्चात्वराहाय नमस्तथा
एवं षडङ्गं न्यासं न्यसेदङ्गुलिषु क्रमात् २२

नमः श्वेतवराहाय महाकोलाय भूपते
यज्ञाङ्गाय शुभाङ्गाय सर्वज्ञाय परात्मने २३

स्रव तुण्डाय धीराय परब्रह्मस्वरूपिणे
वक्रदंष्ट्राय नित्याय नमोऽन्तैर्नामभिः क्रमात् २४

अङ्गुलीषु न्यसेद्विद्वान् करपृष्ठतलेष्वपि
ध्यात्वा श्वेतवराहं पश्चान्मन्त्रमुदीरयेत् २५

ध्यानम् 

ओं श्वेतं वराहवपुषं क्षितिमुद्धरन्तं
शङ्घारिसर्व वरदाभय युक्त बाहुम्
ध्यायेन्निजैश्च तनुभिः सकलैरुपेतं
पूर्णं विभुं सकलवाञ्छितसिद्धयेऽजम् २६

कवचम् 

वराहः पूर्वतः पातु दक्षिणे दण्डकान्तकः
हिरण्याक्षहरः पातु पश्चिमे गदया युतः २७

उत्तरे भूमिहृत्पातु अधस्ताद्वायुवाहनः
ऊर्ध्वं पातु हृषीकेशो दिग्विदिक्षु गदाधरः २८

प्रातः पातु प्रजानाथः कल्पकृत्सङ्गमेऽवतु
मध्याह्ने वज्रकेशस्तु सायाह्ने सर्वपूजितः २९

प्रदोषे पातु पद्माक्षो रात्रौ राजीवलोचनः
निशीन्द्र गर्वहा पातु पातूषः परमेश्वरः ३०

अटव्यामग्रजः पातु गमने गरुडासनः
स्थले पातु महातेजाः जले पात्ववनीपतिः ३१

गृहे पातु गृहाध्यक्षः पद्मनाभः पुरोऽवतु
झिल्लिका वरदः पातु स्वग्रामे करुणाकरः ३२

रणाग्रे दैत्यहा पातु विषमे पातु चक्रभृत्
रोगेषु वैद्यराजस्तु कोलो व्याधिषु रक्षतु ३३

तापत्रयात्तपोमूर्तिः कर्मपाशाच्च विश्वकृत्
क्लेशकालेषु सर्वेषु पातु पद्मापतिर्विभुः ३४

हिरण्यगर्भसंस्तुत्यः पादौ पातु निरन्तरम्
गुल्फौ गुणाकरः पातु जङ्घे पातु जनार्दनः ३५

जानू जयकृत्पातु पातूरू पुरुषोत्तमः
रक्ताक्षो जघने पातु कटिं विश्वम्भरोऽवतु ३६

पार्श्वे पातु सुराध्यक्षः पातु कुक्षिं परात्परः
नाभिं ब्रह्मपिता पातु हृदयं हृदयेश्वरः ३७

महादंष्ट्रः स्तनौ पातु कण्ठं पातु विमुक्तिदः
प्रभञ्जन पतिर्बाहू करौ कामपिताऽवतु ३८

हस्तौ हंसपतिः पातु पातु सर्वाङ्गुलीर्हरिः
सर्वाङ्गश्चिबुकं पातु पात्वोष्ठौ कालनेमिहा ३९

मुखं तु मधुहा पातु दन्तान् दामोदरोऽवतु
नासिकामव्ययः पातु नेत्रे सूर्येन्दुलोचनः ४०

फालं कर्मफलाध्यक्षः पातु कर्णौ महारथः
शेषशायी शिरः पातु केशान् पातु निरामयः ४१

सर्वाङ्गं पातु सर्वेशः सदा पातु सतीश्वरः
इतीदं कवचं पुण्यं वराहस्य महात्मनः ४२

यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य मृत्युर्विनश्यति
तं नमस्यन्ति भूतानि भीताः साञ्जलिपाणयः ४३

राजदस्युभयं नास्ति राज्यभ्रंशो जायते
यन्नाम स्मरणात्भीताः भूतवेतालराक्षसाः ४४

महारोगाश्च नश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्
कण्ठे तु कवचं बद्ध्वा वन्ध्या पुत्रवती भवेत् ४५

शत्रुसैन्य क्षय प्राप्तिः दुःखप्रशमनं तथा
उत्पात दुर्निमित्तादि सूचितारिष्टनाशनम् ४६

ब्रह्मविद्याप्रबोधं लभते नात्र संशयः
धृत्वेदं कवचं पुण्यं मान्धाता परवीरहा ४७

जित्वा तु शाम्बरीं मायां दैत्येन्द्रानवधीत्क्षणात्
कवचेनावृतो भूत्वा देवेन्द्रोऽपि सुरारिहा ४८

भूम्योपदिष्टकवच धारणान्नरकोऽपि
सर्वावध्यो जयी भूत्वा महतीं कीर्तिमाप्तवान् ४९

अश्वत्थमूलेऽर्कवारे नित्य पुष्करिणीतटे
वराहकवचं जप्त्वा शतवारं पठेद्यदि ५०

अपूर्वराज्य सम्प्राप्तिं नष्टस्य पुनरागमम्
लभते नात्र सन्देहः सत्यमेतन्मयोदितम् ५१

जप्त्वा वराहमन्त्रं तु लक्षमेकं निरन्तरम्
दशांशं तर्पणं होमं पायसेन घृतेन ५२

कुर्वन् त्रिकालसन्ध्यासु कवचेनावृतो यदि
भूमण्डलाधिपत्यं लभते नात्र संशयः ५३

इदमुक्तं मया देवि गोपनीयं दुरात्मनाम्
वराहकवचं पुण्यं संसारार्णवतारकम् ५४

महापातककोटिघ्नं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्
वाच्यं पुत्राय शिष्याय सद्वृत्ताय सुधीमते ५५

श्री सूतः 

इति पत्युर्वचः श्रुत्वा देवी सन्तुष्टमानसा
विनायक गुहौ पुत्रौ प्रपेदे द्वौ सुरार्चितौ ५६

कवचस्य प्रभावेन लोकमाता पार्वती
इदं शृणुयान्नित्यं यो वा पठति नित्यशः
मुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते ५७

इति श्री वराह कवचं सम्पूर्णम्  

 

Varaha Kavacham in English 

ādyaṁ raṅgamiti prōktaṁ vimānaṁ raṅga sañjñitam |
śrīmuṣṇaṁ vēṅkaṭādriṁ ca sālagrāmaṁ ca naimiśam ||

tōtādriṁ puṣkaraṁ caiva naranārāyaṇāśramam |
aṣṭau mē mūrtayaḥ santi svayaṁ vyaktā mahītalē ||

śrī sūta uvāca 

śrīrudramukha nirṇīta murāri guṇasatkathā |
santuṣṭā pārvatī prāha śaṅkaraṁ lōkaśaṅkaram || 1 ||

śrī pārvatī uvāca 

śrīmuṣṇēśasya māhātmyaṁ varāhasya mahātmanaḥ |
śrutvā tr̥ptirna mē jātā manaḥ kautūhalāyatē |
śrōtuṁ taddēva māhātmyaṁ tasmādvarṇaya mē punaḥ || 2 ||

śrī śaṅkara uvāca 

śr̥ṇu dēvi pravakṣyāmi śrīmuṣṇēśasya vaibhavam |
yasya śravaṇamātrēṇa mahāpāpaiḥ pramucyatē |
sarvēṣāmēva tīrthānāṁ tīrtha rājō:’bhidhīyatē || 3 ||

nitya puṣkariṇī nāmnī śrīmuṣṇē yā ca vartatē |
jātā śramāpahā puṇyā varāha śramavāriṇā || 4 ||

viṣṇōraṅguṣṭha saṁsparśātpuṇyadā khalu jāhnavī |
viṣṇōḥ sarvāṅgasambhūtā nityapuṣkariṇī śubhā || 5 ||

mahānadī sahastrēṇa nityadā saṅgatā śubhā |
sakr̥tsnātvā vimuktāghaḥ sadyō yāti harēḥ padam || 6 ||

tasyā āgnēya bhāgē tu aśvatthacchāyayōdakē |
snānaṁ kr̥tvā pippalasya kr̥tvā cāpi pradakṣiṇam || 7 ||

dr̥ṣṭvā śvētavarāhaṁ ca māsamēkaṁ nayēdyadi |
kālamr̥tyuṁ vinirjitya śriyā paramayā yutaḥ || 8 ||

ādhivyādhi vinirmuktō grahapīḍāvivarjitaḥ |
bhuktvā bhōgānanēkāṁśca mōkṣamantē vrajēt dhruvam || 9 ||

aśvatthamūlē:’rkavārē nitya puṣkariṇī taṭē |
varāhakavacaṁ japtvā śatavāraṁ jitēndriyaḥ || 10 ||

kṣayāpasmārakuṣṭhādyaiḥ mahārōgaiḥ pramucyatē |
varāhakavacaṁ yastu pratyahaṁ paṭhatē yadi || 11 ||

śatru pīḍāvinirmuktō bhūpatitvamavāpnuyāt |
likhitvā dhārayēdyastu bāhumūlē galē:’tha vā || 12 ||

bhūtaprētapiśācādyāḥ yakṣagandharvarākṣasāḥ |
śatravō ghōrakarmāṇō yē cānyē viṣajantavaḥ |
naṣṭa darpā vinaśyanti vidravanti diśō daśa || 13 ||

śrī pārvatī uvāca 

tadbrūhi kavacaṁ mahyaṁ yēna guptō jagattrayē |
sañcarēddēvavanmartyaḥ sarvaśatruvibhīṣaṇaḥ |
yēnāpnōti ca sāmrājyaṁ tanmē brūhi sadāśiva || 14 ||

śrī śaṅkara uvāca 

śr̥ṇu kalyāṇi vakṣyāmi vārāhakavacaṁ śubham |
yēna guptō labhēnmartyō vijayaṁ sarvasampadam || 15 ||

aṅgarakṣākaraṁ puṇyaṁ mahāpātakanāśanam |
sarvarōgapraśamanaṁ sarvadurgrahanāśanam || 16 ||

viṣābhicāra kr̥tyādi śatrupīḍānivāraṇam |
nōktaṁ kasyāpi pūrvaṁ hi gōpyātgōpyataraṁ yataḥ || 17 ||

varāhēṇa purā prōktaṁ mahyaṁ ca paramēṣṭhinē |
yuddhēṣu jayadaṁ dēvi śatrupīḍānivāraṇam || 18 ||

varāhakavacāt guptō nāśubhaṁ labhatē naraḥ |
varāhakavacasyāsya r̥ṣirbrahmā prakīrtitaḥ || 19 ||

chandō:’nuṣṭup tathā dēvō varāhō bhūparigrahaḥ |
prakṣālya pādau pāṇī ca samyagācamya vāriṇā || 20 ||

kr̥ta svāṅga karanyāsaḥ sapavitra udaṁmukhaḥ |
ōṁ bhūrbhavassuvariti namō bhūpatayē:’pi ca || 21 ||

namō bhagavatē paścātvarāhāya namastathā |
ēvaṁ ṣaḍaṅgaṁ nyāsaṁ ca nyasēdaṅguliṣu kramāt || 22 ||

namaḥ śvētavarāhāya mahākōlāya bhūpatē |
yajñāṅgāya śubhāṅgāya sarvajñāya parātmanē || 23 ||

srava tuṇḍāya dhīrāya parabrahmasvarūpiṇē |
vakradaṁṣṭrāya nityāya namō:’ntairnāmabhiḥ kramāt || 24 ||

aṅgulīṣu nyasēdvidvān karapr̥ṣṭhatalēṣvapi |
dhyātvā śvētavarāhaṁ ca paścānmantramudīrayēt || 25 ||

dhyānam 

ōṁ śvētaṁ varāhavapuṣaṁ kṣitimuddharantaṁ
śaṅghārisarva varadābhaya yukta bāhum |
dhyāyēnnijaiśca tanubhiḥ sakalairupētaṁ
pūrṇaṁ vibhuṁ sakalavāñchitasiddhayē:’jam || 26 ||

kavacam 

varāhaḥ pūrvataḥ pātu dakṣiṇē daṇḍakāntakaḥ |
hiraṇyākṣaharaḥ pātu paścimē gadayā yutaḥ || 27 ||

uttarē bhūmihr̥tpātu adhastādvāyuvāhanaḥ |
ūrdhvaṁ pātu hr̥ṣīkēśō digvidikṣu gadādharaḥ || 28 ||

prātaḥ pātu prajānāthaḥ kalpakr̥tsaṅgamē:’vatu |
madhyāhnē vajrakēśastu sāyāhnē sarvapūjitaḥ || 29 ||

pradōṣē pātu padmākṣō rātrau rājīvalōcanaḥ |
niśīndra garvahā pātu pātūṣaḥ paramēśvaraḥ || 30 ||

aṭavyāmagrajaḥ pātu gamanē garuḍāsanaḥ |
sthalē pātu mahātējāḥ jalē pātvavanīpatiḥ || 31 ||

 

gr̥hē pātu gr̥hādhyakṣaḥ padmanābhaḥ purō:’vatu |
jhillikā varadaḥ pātu svagrāmē karuṇākaraḥ || 32 ||

raṇāgrē daityahā pātu viṣamē pātu cakrabhr̥t |
rōgēṣu vaidyarājastu kōlō vyādhiṣu rakṣatu || 33 ||

tāpatrayāttapōmūrtiḥ karmapāśācca viśvakr̥t |
klēśakālēṣu sarvēṣu pātu padmāpatirvibhuḥ || 34 ||

hiraṇyagarbhasaṁstutyaḥ pādau pātu nirantaram |
gulphau guṇākaraḥ pātu jaṅghē pātu janārdanaḥ || 35 ||

jānū ca jayakr̥tpātu pātūrū puruṣōttamaḥ |
raktākṣō jaghanē pātu kaṭiṁ viśvambharō:’vatu || 36 ||

pārśvē pātu surādhyakṣaḥ pātu kukṣiṁ parātparaḥ |
nābhiṁ brahmapitā pātu hr̥dayaṁ hr̥dayēśvaraḥ || 37 ||

mahādaṁṣṭraḥ stanau pātu kaṇṭhaṁ pātu vimuktidaḥ |
prabhañjana patirbāhū karau kāmapitā:’vatu || 38 ||

hastau haṁsapatiḥ pātu pātu sarvāṅgulīrhariḥ |
sarvāṅgaścibukaṁ pātu pātvōṣṭhau kālanēmihā || 39 ||

mukhaṁ tu madhuhā pātu dantān dāmōdarō:’vatu |
nāsikāmavyayaḥ pātu nētrē sūryēndulōcanaḥ || 40 ||

phālaṁ karmaphalādhyakṣaḥ pātu karṇau mahārathaḥ |
śēṣaśāyī śiraḥ pātu kēśān pātu nirāmayaḥ || 41 ||

sarvāṅgaṁ pātu sarvēśaḥ sadā pātu satīśvaraḥ |
itīdaṁ kavacaṁ puṇyaṁ varāhasya mahātmanaḥ || 42 ||

yaḥ paṭhēt śr̥ṇuyādvāpi tasya mr̥tyurvinaśyati |
taṁ namasyanti bhūtāni bhītāḥ sāñjalipāṇayaḥ || 43 ||

rājadasyubhayaṁ nāsti rājyabhraṁśō na jāyatē |
yannāma smaraṇātbhītāḥ bhūtavētālarākṣasāḥ || 44 ||

mahārōgāśca naśyanti satyaṁ satyaṁ vadāmyaham |
kaṇṭhē tu kavacaṁ baddhvā vandhyā putravatī bhavēt || 45 ||

śatrusainya kṣaya prāptiḥ duḥkhapraśamanaṁ tathā |
utpāta durnimittādi sūcitāriṣṭanāśanam || 46 ||

brahmavidyāprabōdhaṁ ca labhatē nātra saṁśayaḥ |
dhr̥tvēdaṁ kavacaṁ puṇyaṁ māndhātā paravīrahā || 47 ||

jitvā tu śāmbarīṁ māyāṁ daityēndrānavadhītkṣaṇāt |
kavacēnāvr̥tō bhūtvā dēvēndrō:’pi surārihā || 48 ||

bhūmyōpadiṣṭakavaca dhāraṇānnarakō:’pi ca |
sarvāvadhyō jayī bhūtvā mahatīṁ kīrtimāptavān || 49 ||

aśvatthamūlē:’rkavārē nitya puṣkariṇītaṭē |
varāhakavacaṁ japtvā śatavāraṁ paṭhēdyadi || 50 ||

apūrvarājya samprāptiṁ naṣṭasya punarāgamam |
labhatē nātra sandēhaḥ satyamētanmayōditam || 51 ||

japtvā varāhamantraṁ tu lakṣamēkaṁ nirantaram |
daśāṁśaṁ tarpaṇaṁ hōmaṁ pāyasēna ghr̥tēna ca || 52 ||

kurvan trikālasandhyāsu kavacēnāvr̥tō yadi |
bhūmaṇḍalādhipatyaṁ ca labhatē nātra saṁśayaḥ || 53 ||

idamuktaṁ mayā dēvi gōpanīyaṁ durātmanām |
varāhakavacaṁ puṇyaṁ saṁsārārṇavatārakam || 54 ||

mahāpātakakōṭighnaṁ bhuktimuktiphalapradam |
vācyaṁ putrāya śiṣyāya sadvr̥ttāya sudhīmatē || 55 ||

śrī sūtaḥ 

iti patyurvacaḥ śrutvā dēvī santuṣṭamānasā |
vināyaka guhau putrau prapēdē dvau surārcitau || 56 ||

kavacasya prabhāvēna lōkamātā ca pārvatī |
ya idaṁ śr̥ṇuyānnityaṁ yō vā paṭhati nityaśaḥ |
sa muktaḥ sarvapāpēbhyō viṣṇulōkē mahīyatē || 57 ||

|| iti śrī varāha kavacaṁ sampūrṇam ||

 

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….