Share:
Listen to this article

Mahishasura Mardini Stotram

महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम्

మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం

Mahishasura Mardini Stotram

 

अयि गिरिनंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते
गिरिवर विंध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 1 ॥

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే
గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే
భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥1॥

Ayi Giri-Nandini Nandita-Medini Vishva-Vinodini Nandi-Nute
Giri-Vara-Vindhya-Shiro-dhi-Nivaasini Vissnnu-Vilaasini Jissnnu-Nute |
Bhagavati He Shiti-Kannttha-Kuttumbini Bhuri-Kuttumbini Bhuri-Krte
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 1 ||

 

1.1: Salutations to You O Divine Mother, I Invoke You; Who is the Daughter of the Mountain; By Whose presence the whole World is filled with Joy; For Whom the whole World is a Divine Play and Who is Praised by Nandi,
1.2: (I Invoke You O Devi) Who Dwell on the Summit of the Vindhyas, the Best of the Mountains; Who give Joy to Lord Vishnu (as His sister) and Who is Praised by Lord Indra,


1.3: O Goddess Bhagavati, Who is the Consort of the One with Blue Throat (Lord Shiva); Who has Many Many Relations in this World (being the Cosmic Mother) and Who has Created Abundance (in Creation),
1.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शंकरतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते ।
दनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥2॥

సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే
త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥2॥

Sura-Vara-Varssinni Durdhara-Dharssinni Durmukha-Marssinni Harssa-Rate
Tribhuvana-Possinni Shangkara-Tossinni Kilbissa-Mossinni Ghossa-Rate
Danuja-Nirossinni Diti-Suta-Rossinni Durmada-Shossinni Sindhu-Sute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 2 ||

 

2.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Who Shower Boons on the Devas; Who Overpowered Demon Durdhara (literally meaning Unrestrainable) and Endured Demon Durmukha (literally meaning Foul-Mouthed) and finally slayed him, and Who Delight in Her own Bliss,
2.2: (I Invoke You) Who Sustain and Nourish the Three-Worlds; Who Delight Lord Shankara by Removing the Sins (i.e. Sinful Demons) by Indulging in the Tumult of the Battle,


2.3: Who Quel the Wrath of the Danavas (Born from Danu) and is Angry with the Daityas (Son of Diti); Who Dry up the Foolish Pride of Demons; and Who is the Daughter of the Ocean (as Devi Lakshmi),
2.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

अयि जगदंब मदंब कदंब वनप्रिय वासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते ।
मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥3॥

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే
మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥3॥

Ayi Jagad-Amba Mad-Amba Kadamba Vana-Priya-Vaasini Haasa-Rate
Shikhari Shiro-Manni Tungga-Himalaya Shrngga-Nija-laya Madhya-Gate |
Madhu-Madhure Madhu-Kaittabha-Gan.jini Kaittabha-Bhan.jini Raasa-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 3 ||

 

3.1: Salutations to You O Divine Mother; I Invoke You; Who is the Mother of the Universe; Who is My Own Mother; Who Like to Live in the Forest of Kadamba Trees and Delight in Laughter and Mirth,
3.2: (I Invoke You) Who Abide in the Middle of the Crest-Jewel of the Peaks of Lofty Himalayas,


3.3: Who is as Sweet as Honey; Who Subdued the Pride of the Demons Madhu and Kaitabha and Destroyed the Demons (Madhu and) Kaitabha, Indulging in the Din and Uproar of the Great Battle,
3.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते
रिपु गज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते ।
निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥4॥

అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే
రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే
నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితముండభటాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥4॥

Ayi Shata-Khanndda Vikhannddita-Runndda Vitunnddita-Shunnda Gaja-dhipate
Ripu-Gaja-Ganndda Vidaaranna-Canndda Paraakrama-Shunndda Mrga-dhipate |
Nija-Bhuja-Danndda Nipaatita-Khanndda Vipaatita-Munndda Bhatta-dhipate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 4 ||

 

4.1: Salutations to You O Divine Mother; I Invoke You; Who is the Conquerer of the Enemy’s Elephants; Who Cut off their Trunks and Heads, and the Headless Bodies into Hundred Pieces,
4.2: (I Invoke You) Whose Lion Fiercely Tear Asunder the Faces of the Powerful Elephants of the Enemies,


4.3: Who Felled the Heads of Demons (Chanda) and Munda with the Weapons in Her Arms and Conquered the (Enemy) Warriors,
4.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

अयि रण दुर्मद शत्रु वधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते
चतुर विचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतांतमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥5॥

అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే
చతురవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే
దురితదురీహదురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥5॥

Ayi Ranna-Durmada Shatru-Vadhodita Durdhara-Nirjara Shakti-Bhrte
Catura-Vicaara Dhuriinna-Mahaashiva Duuta-Krta Pramatha-dhipate |
Durita-Duriiha Duraashaya-Durmati Daanava-Duta Krtaanta-Mate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 5 ||

 

5.1: Salutations to You O Divine Mother; I Invoke You; Who Manifested to Destroy the Battle-Intoxicated Arrogant Demons and Who is the possessor of Unrestrainable and Imperishable Power,
5.2: (I Invoke You) Who made Lord Shiva Her Messenger, that Shiva Who is Distinguished by Cleverness in Deliberation and is the Lord of the Ghosts and Goblins,


5.3: Who is Honoured for Bringing an End (i.e. Rejecting) to the Proposal of the Evil-Minded and Ignorant Messenger of the Demon (Shumbha) (and hence bringing an end to the demons themselves),
5.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

अयि शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभय दायकरे
त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूलकरे ।
दुमिदुमि तामर दुंदुभिनाद महो मुखरीकृत तिग्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥6॥

అయి శరణాగతవైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే
త్రిభువన మస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామల శూలకరే
దుమిదుమితామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥6॥

Ayi Sharannaagata Vairi-Vadhuvara Viiravara-bhaya Daaya-Kare
Tri-Bhuvana-Mastaka Shula-Virodhi Shiro-dhikrta-mala Shula-Kare |
Dumi-Dumi-Taamara Dhundubhi-Naadam-Aho-Mukhariikrta Dingma-Kare
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 6 ||

 

6.1: Salutations to You O Divine Mother; I Invoke You; Who gave Abhaya to the Heroic Soldiers of the Enemy when their Good Wives took Her Refuge,
6.2: (I Invoke You) Whose Pure Trident in Hand Capture the Heads of the Heads (Rulers) of the Three Worlds who Oppose that Trident,


6.3: Whose Victory give rise to Dumi-Dumi Sound of Dundubhi Drum flowing incessantly like Water which fills All the Directions with Joy,
6.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

अयि निज हुँकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते
समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते ।
शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥7॥

అయి నిజహుంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే
శివ శివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥7॥

Ayi Nija-Hungkrti Maatra-Niraakrta Dhumravilocana Dhumra-Shate
Samara-Vishossita Shonnita-Biija Samudbhava-Shonnita Biija-Late |
Shiva-Shiva-Shumbha Nishumbha-Mahaahava Tarpita-Bhuta Pishaaca-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 7 ||

 

7.1: Salutations to You O Divine Mother; I Invoke You; Who Reduced Demon Dhumralocana into Hundred Smoke Particles (i.e. Ashes) with a Mere Humkara,
7.2: (I Invoke You) Who Dried up the Strength of the original Demon Raktabija and Similar Raktabijas Produced from him like a Creeper Chain (from each drop of blood Seed ) during the Battle,


7.3: Whose Great Auspicious Sacrifice (resembling a Yagna) of Shumbha and Nishumbha satisfied the Ghosts and Fiends (attending Lord Shiva),
7.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

धनुरनु संग रणक्षणसंग परिस्फुर दंग नटत्कटके
कनक पिशंग पृषत्क निषंग रसद्भट शृंग हतावटुके ।
कृत चतुरङ्ग बलक्षिति रङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥8॥

ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే
కనక పిశంగపృషత్కనిషంగరసద్భట శృంగ హతావటుకే
కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥8॥

Dhanur-Anussangga Ranna-Kssanna-Sangga Parisphurad-Angga Nattat-Kattake
Kanaka-Pishangga Prssatka-Nissangga Rasad-Bhatta-Shrngga Hataa-Battuke |
Krta-Caturangga Bala-Kssiti-Rangga Ghattad-Bahu-Rangga Rattad-Battuke
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 8 ||

 

8.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Whose Bracelet Dances on Her Shining Arms Following the Movements of Her Bow during Each Instant of the Battle,
8.2: (I Invoke You) Whose Golden Arrows become Reddish (with blood) when they Cling to the Stupid Enemies and Slay them inspite of their Howls and Screams at the Top of their Voice (displaying vain pride),


8.3: Who Turn the Four-Fold Array (Caturanga) of Enemies surrounding from all sides, and consisting of Many Heads of Various Colours who Stupidly Howl and Scream (displaying their vain pride), INTO a Play of Decreasing Strength (of the Caturanga),
8.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 
॥ 9 ॥

సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే
కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే
ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥9॥

Sura-Lalanaa Tatatheyi Tatheyi Krta-Abhinayo-dara Nrtya-Rate
Krta Kukuthah Kukutho Gaddadaadika-Taala Kutuuhala Gaana-Rate |
Dhudhukutta Dhukkutta Dhimdhimita Dhvani Dhiira Mrdamga Ninaada-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 9 ||

 

9.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Following the Rhythm of Whose Great Battle the Celestial Dancers Dance the rhythm of Ta-Tha-Theyi, Ta-Theyi, expressing the sentiment of the battle with their Dramatic Acts,
9.2: (I Invoke You) Following the Rhythm of Whose Great Battle the Celestial Musicians Create Music capturing the Tense Eagerness of the battle with the Talas (musical beats) like Ku-Kutha, Ku-Kutha, Ga-Da-Dha, Ga-Da-Dha,


9.3: Following the Rhythm of Whose Great Battle a Steady Deep Sound of Dhu-Dhu-Kuta, Dhu-Kuta, Dhim-Dhimi is played in the background from the Mridangam (a musical drum),
9.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

जय जय जप्य जयेजय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते
झण झण झिञ्जिमि झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटीनट नायक नाटित नाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥10॥

జయ జయ జప్య జయే జయ శబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే
భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే
నటితనటార్ధ నటీనటనాయక నాటితనాట్య సుగానరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥10॥

Jaya Jaya Japya Jaye-Jaya-Shabda Para-Stuti Tat-Para-Vishva-Nute
Jhanna-Jhanna-Jhin.jhimi Jhingkrta Nuupura-Shin.jita-Mohita Bhuuta-Pate |
Nattita Nattaardha Nattii Natta Naayaka Naattita-Naattya Su-Gaana-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 10 ||

 

10.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Who is Praised by the Whole World; For Whom they Mutter Victory Prayers before the Battle, Shout Victory Shouts after the Battle, which is then Followed by Singing Her Stuthis (Eulogy),
10.2: (I Invoke You) Whose Anklets Jingling with the Jhana-Jhana Sound Captivate Lord Shiva, the Lord of the Ghosts and Goblins,


10.3: Who Dance as Half of the Body of Lord Shiva, where the Male and the Female Dancers (having a single body) is the Hero of the Cosmic Play which is taking place along with the Beautiful Song (of the Divine Sound of Nada),
10.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

Know More Dasa Mahavidya Sthuthi

अयि सुमनः सुमनः सुमनः सुमनः सुमनोहर कांतियुते
श्रित रजनी रजनी रजनी रजनी रजनीकर वक्त्रवृते ।
सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥11॥

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే
శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్రవృతే
సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥11॥

Ayi Sumanah-Sumanah-Sumanah Sumanah-Sumanohara-Kaanti-Yute
Shrita-Rajanii Rajanii-Rajanii Rajanii-Rajanii Kara-Vaktra-Vrte |
Sunayana-Vi-Bhramara Bhramara-Bhramara Bhramara-Bhramara-dhipate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 11 ||

 

11.1: Salutations to You O Divine Mother; I Invoke You; Whose Beautiful Mind is United with a Charming Appearance,
11.2: (I Invoke You) Whose Beautiful Face makes Subserviant the Beauty of the Moon Light of Night by Hiding them with Its Own Beauty,


11.3: Whose Beautiful Eyes Conquer the Beauty of the Bees by Its Own Beauty,
11.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लित रल्लक मल्लरते
विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्ग वृते ।
सितकृत पुल्लिसमुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥12॥

సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే
సితకృత పుల్లిసముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥12॥

Sahita-Mahaahava Mallama-Tallika Malli-Tarallaka Malla-Rate
Viracita-Vallika Pallika-Mallika Jhillika-Bhillika Varga-Vrte |
Shita-Krta-Phulla Samullasita-runna Tallaja-Pallava Sal-Lalite
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 12 ||

 

12.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Who is Accompanied in the Great Battle against Excellent Wrestlers (Fighters) by Girls who appear Tender like Jasmine Fighting against the Enemies,
12.2: (I Invoke You) Whose Accompaniments are Composed of Girls from the Bheel Tribe who are Tender like Creepers of Jasmine and buzz like Swarms of Bees,


12.3: Whose Face Play a Smile Created by Joy which appear like Dawn Shining forth with Red Colour and Blossoming the Excellent Buds of Flowers,
12.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

अविरल गण्ड गलन्मद मेदुर मत्त मतङ्गज राजपते
त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते ।
अयि सुद तीजन लालसमानस मोहन मन्मथ राजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥13॥

అవిరలగండగలన్మదమేదుర మత్తమతంగజ రాజపతే
త్రిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే
అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమన్మథ రాజసుతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥13॥

Avirala-Ganndda Galan-Mada-Medura Matta-Matangga ja-Raaja-Pate
Tri-Bhuvana-Bhussanna Bhuuta-Kalaanidhi Ruupa-Payo-Nidhi Raaja-Sute |
Ayi Sudatii-Jana Laalasa-Maanasa Mohana Manmatha-Raaja-Sute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 13 ||

 

13.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Who is like a Royal Intoxicated Elephant from whose Cheeks the Thick Mada (Intoxicant) Oozes out and Falls Incessantly (in the form of Arts, Beauty and Power),
13.2: (I Invoke You) Who is the Daughter of the King and from Whom comes the Treasures of Arts, Beauty and Power which are Ornaments of the Three Worlds,


13.3: Who is like the Daughter of Manmatha (God of Love) who gives rise to the Desires and Infatuation in the Mind for Women with Beautiful Smile,
13.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

Know More Dasa Mahavidya Kavacham

कमल दलामल कोमल कांति कलाकलितामल भाललते
सकल विलास कलानिलयक्रम केलि चलत्कल हंस कुले ।
अलिकुल सङ्कुल कुवलय मण्डल मौलिमिलद्भकुलालि कुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥14॥

కమలదలామల కోమలకాంతి కలాకలితామల భాలలతే
సకలవిలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కల హంసకులే
అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలి కులే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥14॥

Kamala-Dala-mala Komala-Kaanti Kalaa-Kalita-mala Bhaalalate
Sakala-Vilaasa Kalaa-Nilaya-Krama Keli-Calat-Kala Hamsa-Kule |
Alikula-Sangkula Kuvalaya-Mannddala Mouli-Milad-Bakula-Ali-Kule
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 14 ||

 

14.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; On Whose Stainless, Shining Forehead is Artistically Curved the Tender Beauty of a Spotless, Shining Lotus Petal,
14.2: (I Invoke You) Whose Movement resemble the Playful, Soft Movements of a Flock of Swans from Which All Schools of Arts are Manifested in Succession,


14.3: Whose Ornamented and Braided Hair Combines the Beauty and Sweetness of the Blue Water Lily crowded by Swarm of Bees AND the Bakula Flower infested with a Swarm of Bees,
14.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

कर मुरली रव वीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते
मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रंजितशैल निकुञ्जगते ।
निजगुण भूत महाशबरीगण सद्गुण संभृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥15॥

కరమురళీరవవీజితకూజిత లజ్జితకోకిల మంజుమతే
మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే
నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసంభృత కేళితలే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥15॥

Kara-Muralii-Rava Viijita-Kuujita Lajjita-Kokila Man.ju-Mate
Milita-Pulinda Manohara-Gun.jita Ran.jita-Shaila Nikun.ja-Gate |
Nija-Ganna-Bhuuta Mahaa-Shabarii-Ganna Sad-Gunna-Sambhrta Keli-Tale
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 15 ||

 

15.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Who make the Sound of Flute in Hand appear Wet and Monotonous; Who put the Cuckoo to Shame by the Beauty (of Her Voice),
15.2: (I Invoke You) Who Hum Heart-Stealing Songs along with the Girls of the Pulinda Tribe while Walking in the Brightly Coloured (due to blooming flowers) Grooves of the Mountains,


15.3: Who Play with the Tribal Women of Her Group who are filled with Good Virtues,
15.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

Know More Durga Kavach

कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूखतिरस्कृत चंद्र रुचे
प्रणत सुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुल सन्नख चंद्र रुचे ।
जित कनकाचल मौलिपदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥16॥

కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్కృత చంద్రరుచే
ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖ చంద్రరుచే
జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥16॥

Kattitatta-Piita Dukuula-Vicitra Mayukha-Tiraskrta Candra-Ruce
Prannata-Suraasura Mouli-Manni-Sphura d-Amshula-Sannakha Candra-Ruce
Jita-Kanaka-cala Mouli-Mado[a-Uu]rjita Nirbhara-Kun.jara Kumbha-Kuce
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 16 ||

 

16.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Whose Waist is Soaked with Silk Clothes of Various Colours, the Lustre of Which Eclipses the Brightness of the Moon,
16.2: (I Invoke You) On Whose Toe-Nails Which Throb with the Radiance of Gems of Diadem and Spreads Its Brightness like Moon, Prostate the Devas and the Asuras,


16.3: Who Win over the Mighty Heads Swollen with Pride like Golden Mountain, with the Pre-eminence (of Power and Compassion) Abounding in Her Pitcher-Like Bosom,
16.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

Know More Durga Dwadasa Nama Stotram

विजित सहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृत सुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथ समाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥17॥

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే
కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే
సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥17॥

Vijita-Sahasra-Karaika Sahasra-Karaika Sahasra-Karaika-Nute
Krta-Sura-Taaraka Sanggara-Taaraka Sanggara-Taaraka Suunu-Sute |
Suratha-Samaadhi Samaana-Samaadhi Samaadhi-Samaadhi Sujaata-Rate |
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 17 ||

 

17.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Who Conquer Thousands of Enemies who fight against Her with Thousands of Hands (by manifesting Her Own Thousand Hands); Who then Make Thousands of Hands (of Devotees) Praise Her,
17.2: (I Invoke You) Who Created the Rescuer of the Devas (Son Kartikeya) to Fight with Demon Tarkasura and then Urged Her Son for that Great Fight,


17.3: Who is Pleased with both: The Devotional Contemplation like King Suratha for Worldly Gains, and also the Excellent Devotional Contemplation like Merchant Samadhi for Spiritual Knowledge,
17.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं स शिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परंपदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥18॥

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం స శివే
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్
తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥18॥

Pada-Kamalam Karunnaa-Nilaye Varivasyati Yo-nudinam Su-Shive
Ayi Kamale Kamalaa-Nilaye Kamalaa-Nilayah Sa Katham Na Bhavet |
Tava Padam-Eva Param-Padam-Ity-Anushiilayato Mama Kim Na Shive
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 18 ||

 

18.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You knowing that Whoever Serves Your Highly Auspicious Lotus Feet Everyday, Which is an Abode of Compassion, …
18.2: (He Serves) That Lotus (Lotus Feet), Which is an Abode of Kamala (Goddess Mahalakshmi); (Therefore) Will He Not Himself Become an Abode of Kamala (i.e. filled with Purity and Prosperity)?


18.3: Your Feet Indeed is the Supreme Feet (i.e. Supreme Refuge); Therefore How can I Not Practise Devotion Towards them, O Auspicious Mother?
18.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

Know More Deepa Durga Kavacham

कनकलसत्कल सिन्धु जलैरनु सिञ्चिनुते गुण रङ्गभुवं
भजति स किं न शचीकुच कुंभ तटी परिरंभ सुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवं
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥19॥

కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతేగుణ రంగభువం
భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవమ్
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥19॥

Kanaka-Lasat-Kala-Sindhu-Jalair-Anussin.cati Te-Gunna-Rangga-Bhuvam
Bhajati Sa Kim Na Shacii-Kuca-Kumbha-Tattii-Parirambha-Sukha-nubhavam |
Tava Carannam Sharannam Kara-Vaanni Nata-Amara-Vaanni Nivaasi Shivam
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 19 ||

 

19.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You knowing that when a Devotee Washes the Place where Your Attributes are Exhibited (i.e. Your Place of Worship) with Water from River which is Shining like Gold and Flowing Softly, …
19.2: Will He not Feel the Joy of Your All-Embracing Grace contained in Your Pitcher-Like Bosom (i.e. Cosmic Heart)?


19.3: (Therefore) I Take Refuge at Your Feet, O Vani (Devi Mahasaraswati), and I Prostate before You, O Eternal Vani (Devi Mahasaraswati), in Whom Resides All Auspiciousness,
19.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूत पुरीन्दुमुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥20॥

తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే
కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే
మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥20॥

Tava Vimalendu-Kulam Vadanendu-Malam Sakalam Nanu Kuula-Yate
Kimu Puruhuuta-Purii-Indu Mukhii Sumukhiibhir-Asou Vimukhii-Kriyate |
Mama Tu Matam Shiva-Naama-Dhane Bhavatii Krpayaa Kimuta Kriyate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 20 ||

20.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; Whose Moon-Like Face is the Abode of Spotless and Stainless Purity which Certainly Subdues All Impurities,
20.2: Otherwise, Why have my Mind Turned Away from the Moon-Faced Beautiful Ladies like those present in Indra’s Castle?


20.3: According to my opinion; Without Your Grace, How is it possible to Discover the Treasure of Shiva’s Name within us? (Therefore I continue to Invoke Your Grace),
20.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

Know More 32 Names of Durga

अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथाऽनुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥21॥

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే
అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథానుభితాసిరతే
యదుచితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతాపమపాకురుతే
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥21॥

Ayi Mayi Diina Dayaalu-Tayaa Krpaya-Iva Tvayaa Bhavitavyam-Ume
Ayi Jagato Jananii Krpayaasi Yathaasi Tathanu-mita-Asira-Te |
Yad-Ucitam-Atra Bhavatyurarii-Kurutaa-Duru-Taapam-Apaakurute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 21 ||

21.1: (Salutations to You O Divine Mother) I Invoke You; You Must Bestow Your Grace on Me, O Mother Uma, Who is Compassionate to the Miserable,
21.2: (I Invoke You) O Mother of the Universe; Just as Your Grace is Showered (on the Devotees), In the Same Manner are Your Arrows Scattered (on the Enemies) (destroying their egos),


21.3: Please do Whatever is Appropriate at this time, O Worshipful Mother, to Remove the Sorrows and Afflictions (of the world) which has become Difficult for me to bear,
21.4: Victory to You, Victory to You, (I take Refuge in Your Auspicious Feet) O the Destroyer of Demon Mahishasura; (Victory to You) Who Shine with Beautiful Locks of Hair and Who is the Daughter of the Mountain.

 

॥ इति श्री महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

॥ శ్రీ మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

॥ Shree Mahishasura Mardini Stotram sampoornam॥

…. Praying_Emoji_grande Praying_Emoji_grande ….